Odluka o izmjenama i dopunama odluke

Dopuna odluke o usvajanju liste lijekova koji se izdaju na recept

12.01.2024. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
lijekovi

U tački III. u podtački 4 datum: 30. juna 2023. godine zamjenjuje se datumom: 30. juna 2024. godine.

4.1.2024. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1 45

Na osnovu člana 38. stav 9. i člana 101. tačka 3), a u vezi
sa članom 39. stav 3. Zakona o obaveznom zdravstvenom
osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 93/22
i 132/22), u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima pro-
pisivanja i izdavanja lijeka (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 116/12, 51/13, 88/17 i 93/17), Upravni odbor
Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na prije-
dlog Stručne komisije za lijekove koji se izdaju na recept, uz
Saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite, broj: 11/07-
505-197-1/23, od 12. decembra 2023. godine, na 17. redov-
noj sjednici, održanoj 15. decembra 2023. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
USVAJANJU LISTE LIJEKOVA KOJI SE
IZDAJU NA RECEPT

 

I.
U Odluci o usvajanju Liste lijekova koji se izdaju na re-
cept (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 129/22, 12/23
i 48/23) u tački II. u podtački 2) dosadašnji Prilog 1 - Lista
lijekova koji se izdaju na recept zamjenjuje se novim Prilo-
gom 1 - Lista lijekova koji se izdaju na recept.

 

II.
U tački III. u podtački 4) datum: “30. juna 2023. godine”
zamjenjuje se datumom: “30. juna 2024. godine”.

 

III.
U tački VI. dodaju se nove podt. 3) i 4), koje glase:
“3) Apoteci za pružanje farmaceutske usluge izrade po-
dijeljenih praškova pripada naknada u iznosu od 0,50 KM po
jednom podijeljenom prašku.
4) Apoteci za pružanje farmaceutske usluge izrade sirupa
(oralne suspenzije) pripada naknada u iznosu od 0,36 KM po
mililitru sirupa (oralne suspenzije)”.

 

IV.
Ova odluka objavit će se u “Službenom glasniku Repu-
blike Srpske”, a stupa na snagu 15. januara 2024. godine.

 

Broj: 02/002-5023-6/23 V.d. predsjednika
15. decembra 2023. godine Upravnog odbora,
Banja Luka Igor Vidović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.