Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika

Pravilnik o načinu realizacije projekta vodovodne i kanalizacione infrastrukture

05.03.2024. 14:40 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije
pravilnik

U članu 18. u stavu 4. riječi: PRAG procedurama ili brišu se.

Službeni glasnik 016/2024

Na osnovu člana 19. tačka a) Zakona o zaduživanju,
dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i
90/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Slu-
žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22,
56/22, 132/22 i 90/23) i tačke V. Odluke o osnivanju Jedi-
nice za upravljanje projektima vodovodne i kanalizacione
infrastrukture, podržanim kreditnim i donatorskim sredstvi-
ma međunarodnih institucija (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 84/20), a u vezi sa Ugovorom o finansiranju
između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione ban-
ke FIN 90.345, ministar finansija d o n o s i

 

P R AV I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I
POSTUPKU REALIZACIJE PROJEKTA VODOVODNE I
KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U
REPUBLICI SRPSKOJ II.

 

Član 1.
U Pravilniku o načinu i postupku realizacije Projekta vo-
dovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj
II. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/21) u članu
4. tačka 7) mijenja se i glasi:
“7) Vodič za javne nabavke EIB-a označava Vodič za jav-
ne nabavke objavljen na internet stranici EIB-a, kojima se
promoteri projekata, koje u potpunosti ili djelimično finansi-
ra EIB, obavještavaju o procedurama koje se moraju koristiti
pri nabavci radova, dobara i usluga,”.

 

Član 2.
U članu 13. u stavu 1. u tački 4) riječi: “po PRAG pravi-
lima Evropske komisije” zamjenjuju se riječima: “u skladu
sa ovim pravilnikom”.

 

Član 3.
U članu 15. u stavu 2. riječi: “PRAG procedurama
Evropske unije i uvjetima ugovaranja po FIDIC-u ili dru-
gim procedurama koje su kompatibilne sa” brišu se, a nakon
riječi: “Vodičem za javne nabavke EIB-a” dodaju se riječi: “i
uvjetima ugovaranja po FIDIC-u, kada je to potrebno”.
U stavu 3. riječi: “PRAG procedurama Evropske unije ili
drugim procedurama koje su kompatibilne sa” brišu se.
U stavu 4. riječi: “PRAG procedurama Evropske unije”
zamjenjuju se riječima: “Vodičem za javne nabavke EIB-a”.

 

Član 4.
U članu 18. u stavu 4. riječi: “PRAG procedurama ili”
brišu se.

 

Član 5.
U članu 22. u stavu 2. riječi: “PRAG procedurama” za-
mjenjuju se riječima: “pravilima FIDIC-a ”.

 

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske‟.

 

Broj: 06.08/020-303/24
1. februara 2024. godine Ministar,
Banjaluka Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.