izmjena i dopuna pravilnika

Dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama

21.05.2024. 12:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
identifikacioni

Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika

Službene novine Federacije BiH, broj 36/24, 17.05.2024. godine

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br.: 69/17, 17/18, 32/20 i 89/22) u članu 2. iza tačke k) dodaju se nove tač. l), m), n) i o) koje glase:

"l) pojam "Jednošalterski sistem" uključuje sistem pružanja usluga podnosiocima prijave na jedinstvenoj fizičkoj ili virtuelnoj lokaciji u postupku registracije poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda, postupcima dodjeljivanja jedinstvenog identifikacionog broja i registracije kod nadležnog poreznog organa, razvrstavanja pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti kod nadležnog organa za razvrstavanje subjekata po djelatnostima, kao i upisa u registar carinskih obveznika, i registar obveznika indirektnih poreza kod nadležne uprave za indirektno oporezivanje ukoliko za to postoje tehničke i organizacijske mogućnosti.

m) pojam "sistem registra" uključuje informacioni sistem koji služi za registraciju poslovnih subjekata, elektronsku komunikaciju i razmjenu podataka između učesnika u postupku registracije svih registarskih sudova sa registrom godišnjih finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičke agencije, Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, Upravom za indirektno oporezivanje, Federalnim zavodom za statistiku i nadležnim općinskim službama za upravu.

n) pojam "kvalificirani elektronski potpis" je elektronski potpis zasnovan na kvalificiranoj elektronskoj potvrdi.

o) pojam "autentifikacija" predstavlja proces utvrđivanja ili potvrđivanja da je neko prethodno identifikovano lice za koje tvrdi da jeste."

Član 2.

U članu 4. dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Lice koje se u svojstvu ovlaštenog lica ili osnivača ili u nekom drugom svojstvu navodi u prijavi za registraciju, obavezno se registruje ili evidentira u Registru iz člana 34. ovog pravilnika."

Član 3.

Iza člana 4. dodaju se novi čl. 4a. i 4b koji glase:

"Član 4a.

Lica iz člana 4. ovog pravilnika podnose prijave za registraciju iz člana 1. stav (2) ovog pravilnika, osim lica koja se registruju putem sistema registra u okviru Jednošalterskog sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata i Uredbom o vođenju registra poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, broj 93/23).

Član 4b.

(1) Porezna uprava, u okviru elektronske registracije, prihvata prijave koje su potpisane važećom kvalificiranom elektronskom potvrdom ovlaštenog lica i/ili zastupnika.

(2) Autentifikacija kvalificirane elektronske potvrde vrši se putem sistema registra u Jednošalterskom sistemu, i nije odgovornost Porezne uprave.

(3) Prijava potpisana kvalificiranom elektronskom potvrdom, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu, ima jednaku pravnu važnost i dokaznu snagu kao i svojeručno potpisani papirni dokument."

Član 4.

U članu 7. stav (3) riječi "ostaju nepromijenjeni" zamjenjuju se riječima "mijenjaju se".

St. (4) i (5) brišu se.

Član 5.

U članu 13. stav (8) mijenja se i glasi:

"(8) Uslijed preseljenja sjedišta privrednog društva sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, dodjeljuje se identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave kao u postupku nastanka novog pravnog lica. Preseljeno lice Obrazac POR-500 dostavlja zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

a) rješenje nadležnog suda (kopija uz original na uvid),

b) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno lili fizičko lice (ovjerena kopija ili original),

c) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original),

d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija)."

Član 6.

U članu 19. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Na zahtjev nadležnog suda Porezna uprava će dodijeliti pripadajući privremeni identifikacioni broj poreznog obveznika (PJIB):

a) kod nastanka poslovnog subjekta, nakon što utvrdi da njegov osnivač ili vlasnik nema neizmirenih poreznih obaveza iz njene nadležnosti;

b) uslijed promjene sjedišta privrednog društva sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju;

c) kod usklađivanja sa propisima o privrednim društvima za pravna lica koja nemaju strukturu PJIB iz člana 7. ovog pravilnika."

Član 7.

Iza poglavlja III. REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA dodaje se novo poglavlje III.a ELEKTRONSKA REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA i novi čl. 23a., 23b. i 23c. koji glase:

"III.a ELEKTRONSKA REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA

"Član 23a.

(Predmet elektronske registracije)

Predmet elektronske registracije poreznih obveznika je isključivo osnivanje društva za ograničenu odgovornost.

Član 23b.

(Elektronska registracija poreznih obveznika)

(1) Elektronska registracija poreznih obveznika predstavlja postupak kojim se licima iz člana 4. ovog pravilnika dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave putem Jednošalterskog sistema.

(2) Postupak elektronske registracije iz stava (1) ovog člana se pokreće obrascem Prijave za registraciju propisane Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu popunjavanja prijave za registraciju i uslovima i postupku elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Uz prijavu iz stava (2) ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:

a) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno lili fizičko lice (ovjerena kopija ili original) i

b) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original).

(4) Za tačnost i istinitost podataka u prijavi iz stava (2) ovog člana odgovara podnosilac prijave odnosno lice koje je unijelo podatke u sistem registra.

(5) Porezna uprava provjerava tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi, i potpunost i validnost priložene dokumentacije iz stava (3) ovog člana, nakon zaprimanja Rješenja o registraciji poslovnog subjekta od nadležnog registarskog suda putem sistema registra.

(6) Ukoliko se po prijemu prijave iz stava (2) ovog člana i dokumentacije utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može biti izvršena registracija u skladu sa odredbama zakona, Porezna uprava odmah obavještava podnosioca prijave da u roku od 3 radna dan otkloni nedostatke ili će se smatrati da prijava nije ni podnesena.

(7) Nakon što nadležni registarski sud donese Rješenje o registraciji poslovnih subjekata, nadležna jedinica Porezne uprave će privremeno dodijeljeni PJIB smatrati konačnim, te će izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana.

(8) Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika se unosi u sistem registra, i isto se smatra dostavljenim.

Član 23c.

(Elektronska predregistracija)

(1) Na zahtjev nadležnog suda Porezna uprava će dodijeliti privremeni identifikacioni broj poreznog obveznika (PJIB) u skladu sa odredbama člana 7. ovog pravilnika, nakon što utvrdi da njegov osnivač ili vlasnik nema neizmirenih poreznih obaveza iz njene nadležnosti, i nakon što su otklonjeni nedostaci iz člana 23b. stava (6) ovog člana.

(2) Ukoliko Porezna uprava utvrdi da osnivač ili vlasnik ima neizmirenih poreznih obaveza ili nisu otklonjeni nedostaci iz člana 23b. stava (6) ovog člana, Porezna uprava će obustaviti proces dodjeljivanja PJIB dok se ne izvrši izmirivanje poreznih obaveza ili otklone nedostaci.

(3) Porezna uprava je dužna odgovoriti u roku od 24 sata od sata prijema zahtjeva nadležnom sudu. Komunikacija između suda i Porezne uprave odvija se elektronskim putem.

(4) Postupak obustave dodjeljivanja PJIB može trajati najduže sedam dana od dana zahtjeva suda. Nakon isteka perioda, Porezna uprava je dužna obavijestiti nadležni sud o ishodu zahtjeva za PJIB.

(5) Ukoliko nadležni registarskog suda odbaci prijavu za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću, nadležna jedinica Porezne uprave će poništiti privremeno dodijeljeni PJIB."

Član 8.

U članu 34. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Prijava i odjava za registraciju i poreznu identifikaciju, podnosi se Odsjeku za edukaciju i registraciju nadležnog kantonalnog ureda prema sjedištu odnosno prebivalištu, gdje se vrši kontrola tačnosti, ispravnosti, potpunosti i usaglašenosti prijave/odjava sa priloženom dokumentacijom i unosi u informacioni sistem Porezne uprave, osim elektronske registracije putem Jednošalterskog sistema."

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Prijava elektronske registracije podnosi se putem Jednošalterskog sistema. Sektor za informacione tehnologije kontroliše preuzimanje prijave iz sistema registra u informacioni sistem Porezne uprave, nakon čega Odsjek za edukaciju i registraciju nadležnog kantonalnog ureda prema sjedištu odnosno prebivalištu vrši kontrolu tačnosti, ispravnosti, potpunosti i usaglašenosti prijave sa priloženom dokumentacijom."

Dosadašnji st. (3) do (5) postaje st. (4) od (6).

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-02-3501-2/20

Sarajevo Maja 2024. godine

Ministar

Toni Kraljević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.