izmjena i dopuna pravilnika

Primjena zakona o prezu na dohodak

21.05.2024. 13:43 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
porez

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu

Službene novine Federacije BiH, broj 36/24, 17.05.2024. godine

Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/21, 77/21, 20/22, 57/22, 05/23, 85/23 i 97/23) u članu 12. stav (1) iza riječi "isplati" dodati riječi "odnosno davanju".

U stavu (4) iza riječi: "inostranstva" dodaju se riječi: "ili iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine", a iza riječi "isplati" dodati riječi "odnosno davanju".

Stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Lica iz st. (1) i (2) ovog člana su dužna Obrazac APR-1036 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Iza stava (6) dodaju se novi st. (7) i (8) koji glase:

"(7) Nezavisno od stava (6) ovog člana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz st. (1) i (2) ovog člana dužna su Obrazac APR-1036 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(8) Lica iz stava (4) ovog člana Obrazac APR-1036 dostavljaju Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 2.

U članu 31. stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

"(6) Nezavisno od stava (5) ovog člana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz stava (1) ovog člana dužna su Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(7) Zaposlenik kojem je obaveza dostavljanja Obrasca MIP-1023 propisana, dužan je Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to stečene uslove."

Član 3.

U članu 33. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Zaposleniku se uručuje Obrazac GIP-1022 najkasnije do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu."

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Poslodavac je dužan Obrazac GIP-1022 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da može dostaviti i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to stečene uslove.

(4) Nezavisno od stava (3) ovog člana, nakon 01.01.2025. godine, poslodavac je dužan Obrazac GIP-1022 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde."

Dosadašnji st. (3) do (7) postaju st. (5) do (9).

Član 4.

U članu 55. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Porezni obveznik Obrazac SPR - 1053 dostavlja Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Dosadašnji st. (4) i (5) postaje novi st. (5) i (6).

U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) broj "(4)" zamjenjuje se brojem "(5)".

Član 5.

U članu 57. stavu (7) iza riječi: "inostranstva" dodaju se riječi: "ili Republike Srpske ili Brčko Distrikta".

U stavu (9) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "ili dokaz o plaćenom porezu u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu."

U članu (10) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "upotrebom Izjave, s tim da može dostaviti i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to stečene uslove."

Iza stava (10) dodaju se novi st. (11) i (12) koji glase:

"(11) Nezavisno od stava (10) ovog člana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz st. (2), (4) i (6) ovog člana dužna su Obrazac ASD -1032, Obrazac AUG-1031 i Obrazac PDN-1033 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(12) Lica iz stava (7) ovog člana Obrazac AMS-1035 i Obrazac PDN -1033 dostavljaju Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 6.

U članu 59. stavu (4) riječi: "Poreznoj upravi" zamijenjuju se riječima: "nadležnoj jedinici Porezne uprave ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

U stavu (5) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 7.

U članu 60. stavu (3) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 8.

U članu 61. stavu (3) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 9.

U članu 63. stavu (3) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 10.

U članu 64. stavu (7) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

"(8) Nezavisno od stava (7) ovog člana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz stava (1) ovog člana dužna su Obrazac PDN-1033 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde."

Član 11.

U članu 75. u stavu (1) riječi: "u skladu sa njenim uputama" brišu se.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Porezni obveznik Obrazac GPD - 1051 dostavlja Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 12.

U članu 77. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Porezni obveznik Obrazac GPZ - 1052 dostavlja Poreznoj upravi ili nadležnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 13.

U članu 82. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

"(6) Lica iz stava (3) ovog člana dužna su prijaviti dohodak iz:

a) člana 12. st. (3) i (4), čl. 22. i 23. Zakona na Prijavi poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PND-1033),

b) čl. 20. i 21. Zakona na Prijavi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034).

(7) Lica iz stava (3) ovog člana dužna su obračunati i platiti porez u roku od pet dana od dana primitka dohotka, a Obrazac PIP-1034 i Obrazac PDN-1033 mogu dostaviti Poreznoj upravi Središnji ured ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to stečene uslove."

Član 14.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-4431/21-8

Sarajevo Maj 2024. godine

Ministar

Toni Kraljević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.