Poslovni ubjekti

Korištenje, tehničke karakteristike i održavanje elektronskog dijela registra

22.05.2024. 11:52 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
registar

U Pravilniku o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela Registra poslovnih subjekata

Službeni Glasnik RS, broj 40, 10.05.2024. godine

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/13, 15/16 i 84/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 i 90/23), ministar pravde, 19. aprila 2024. godine, d o n o s i

P R A V I L N I K

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU, TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I ODRŽAVANJU ELEKTRONSKOG DIJELA REGISTRA POSLOVNIH

SUBJEKATA

Član 1.

U Pravilniku o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela Registra poslovnih subjekata (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 14/18) u članu 3. u stavu 1. poslije tačke 8) dodaje se nova tačka 9), koja glasi:

“9) podaci o stvarnom vlasniku subjekta upisa,”.

Dosadašnje t. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) i 24) postaju t. 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) i 25).

Član 2.

U Prilogu 1. dosadašnja tačka 12. Prijava za registraciju za- mjenjuje se novom tačkom 12. Prijava za registraciju poslovnih subjekata, koja čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 08.030/020-1034/24

Banja Luka 19. aprila 2024. godine

Ministar,

Miloš Bukejlović, s.r.

Kompletan tekst pravilnika se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6-11.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.