Pravilnik o finansiranju projekata od strane FZO RS

11.07.2016. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji, uvjeti i postupak za prihvaćanje projekata i odobravanje sredstava za finansiranje ili sufi nansiranje projekata od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: finansiranje projekata i Fond), po osnovu objave javnog konkursa.

 

Na osnovu čl. 19, 20. i 48. Zakona o zdravstvenom osiguranju  (“Službeni  glasnik  Republike  Srpske”,  br.  18/99,  51/01,  70/01,  51/03,  57/03,  17/08,  1/09  i  106/09)  i  člana 17.  Statuta  Fonda  zdravstvenog  osiguranja  Republike  Srpske  (“Službeni  glasnik  Republike  Srpske”,  br.  6/04,  19/05,  63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 i 30/16), Upravni odbor  Fonda  zdravstvenog  osiguranja  Republike  Srpske,  na  XVIII. sjednici, održanoj 1.7.2016. godine,  donio je

 

PRAVILNIK

O FINANSIRANJU PROJEKATA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji, uvjeti i postupak za prihvaćanje projekata i odobravanje sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata od strane Fonda zdravstvenog  osiguranja  Republike  Srpske  (u  daljem  tekstu:  finansiranje projekata i Fond), po osnovu objave javnog konkursa.

 

Član 2.

U finansijskom  planu  Fonda  za  svaku  poslovnu  godinu  mogu se planirati posebna sredstva za finansiranje projekata prevencije  i  ranog  otkrivanja  masovnih  nezaraznih  bolesti,  koji doprinose:

1) sprečavanju nastanka bolesti i smanjenju procenta otkrivenih bolesti u poodmakloj fazi,

2)  smanjenju  procenta  smrtnosti  i  invaliditeta  kao  posljedice  nepravovremenog  tretmana  masovnih  nezaraznih  bolesti i3) smanjenju troškova liječenja.

 

Član 3.

(1) Projekte iz člana 2. Pravilnika mogu predložiti zdravstvene ustanove (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i/ili strukovna udruženja ljekara određene specijalnosti (u daljem tekstu: udruženje) sa sjedištem u Republici Srpskoj.

(2)  Zdravstvena  ustanova/udruženje  može  predložiti  da  projekat realizira samostalno ili u saradnji i/ili partnerstvu sa drugim zdravstvenim ustanovama ili udruženjima.

 

Član 4.

(1) Opći  uvjeti  za  prihvaćanje  projekata  i  odobravanje  sredstava za finansiranje su:

1) zdravstvena ustanova ili udruženje mora biti registrirano  na  području  Republike  Srpske  i  djelovati  najmanje  jednu  godinu prije dana objave javnog konkursa,

2) direktni/indirektni korisnici projekta moraju biti lica sa prebivalištem na području Republike Srpske,

3) lica angažirana na realizaciji projekta moraju imati odgovarajuću stručnu spremu/zvanje ili završenu edukaciju za rad s određenom kategorijom korisnika,

4)  projekt  mora  biti  osmišljen  tako  da  je  mogu će  provoditi  kontrolu  i  nadzor  nad  provođenjem  aktivnosti  i  nad  potrošnjom odobrenih sredstava,

5) projekt mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni programom,

6)  projekt  mora  imati  planirane  aktivnosti  informiranja  javnosti sa ciljem popularizacije sadržaja projekta,

7) projekat mora biti urađen prema Vodiču za izradu projektnog dokumenta.

(2) Osim općih uvjeta propisanih u stavu 1. ovog člana, javnim konkursom mogu se propisati i posebni uvjeti.

(3)  Vodič  za  izradu  projektnog  dokumenta  sastavni  je  dio ovog pravilnika i objavljen je na internet stranici Fonda: www.zdravstvo-srpske.org.

 

Član 5.

(1)  Postupak  za  prihvaćanje  projekata  i  odobravanje  sredstava za finansiranje projekata od strane Fonda po osnovu  objave  Javnog  konkursa  počinje  donošenjem  odluke  o  objavljivanju javnog konkursa.

(2) Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Fonda na prijedlog direktora Fonda prema obrazloženoj inicijativi Sektora za zdravstvo i kontrolu. Inicijativa Sektora za zdravstvo i kontrolu sadrži prijedlog oblasti iz koje će se u toj tekućoj godini fi nansirati projekti prevencije.

 

Član 6.

(1)  Na  osnovu  odluke  o  objavljivanju  javnog  konkursa,  direktor  Fonda  rješenjem  imenuje  posebnu  Komisiju  za  provođenje postupka po javnom konkursu (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija se imenuje iz reda zaposlenih u Fondu, ima predsjednika  i  četiri člana  i  čine  je  doktori  medicine,  dipl.  ekonomisti i dipl. pravnici.

(3) Zadaci Komisije su da:

1) pripremi tekst javnog konkursa, koji potpisuje direktor Fonda,

2)  obavi  administrativno-tehničku  provjeru  prijava  po  završetku roka prijave,

3) izvrši stručni pregled i vrednovanje predloženih projekata,

4)  dostavi  izvještaj  o  provedenom  javnom  konkursu  sa  prijedlogom  za  prihvaćanje  ili  neprihvaćanje  finansiranja  projekata  i  prijedlogom  raspodjele  finansijskih  sredstava Sektoru za zdravstvo i kontrolu.

(4) U postupku vršenja stručnog pregleda i vrednovanja predloženih projekata Komisija može:

1)  tražiti  pojašnjenja  prijedloga  projekta  i/ili  obaviti  intervju sa podnosiocem projekta i/ili

2)  predložiti  podnosiocu  projekta  korekcije  prijedloga  projekta u dijelu koji se odnosi na sredstva potrebna za realizaciju.

 

Član 7.

(1) Javni konkurs sadrži:

1) pravni osnov za provođenje,

2) predmet konkursa,

3) opće i, po potrebi, posebne uvjete za prihvaćanje pro-jekata i odobravanje sredstava za finansiranje,

4)  iznos  sredstava  za  finansiranje  planiran  u  budžetu  Fonda,

5) formu i rok za pondošenje prijave,

6) potrebnu dokumentaciju.

(2)  Javni  konkurs  se  objavljuje  u  dnevnom  štampanom  mediju koji se izdaje u Republici Srpskoj i na internet stranici Fonda, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o objavljivanju javnog konkursa. Javni konkurs ne može trajati kraće od 15 dana od dana objave.

 

Član 8.

Administrativno-tehnička provjera prijava podrazumijeva da prijava na javni poziv mora sadržavati sve elemente i  dokumentaciju određenu javnim konkursom i ovim pravilnikom i da se u razmatranje uzimaju samo kompletne prijave.

 

Član 9.

(1) Vrednovanje predloženih projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

1) značaj prijedloga projekta - do 30 bodova,

2)  ekonomska  opravdanost  prijedloga  projekta  -  do  20  bodova.

(2) Kriteriji iz stava 1. ovog člana dijele se na potkriterije, koji se boduju od 1 do 5 bodova, i to: 1 bod - veoma loše, 2 boda - loše, 3 boda - adekvatno, 4 boda - dobro i 5 bodova - veoma dobro.

(3)  Kriteriji  i  potkriteriji  iz  ovog  člana  sastavni  su  dio  ovog  pravilnika  i  objavljeni  su  na  internet  stranici  Fonda: www.zdravstvo-srpske.org.

 

Član 10.

(1) Sektor  za  zdravstvo  i  kontrolu  razmatra  izvještaj  o  provedenom  javnom  konkursu  sa  prijedlogom  za  prihvaćanje ili  neprihvaćanje finansiranja  projekata  i  prijedlog  raspodjele  finansijskih  sredstava  i  predlaže  direktoru  Fonda  dalje  aktivnosti.

(2)  Na  osnovu  prijedloga  direktora  Fonda  i  Sektora  za  zdravstvo  i  kontrolu,  odluke  o  prihvaćanju finansiranja  projekta  i  odobravanju  finansijskih  sredstava,  odnosno  odluke  o  neprihvaćanju finansiranja  projekata  donosi  Upravni  odbor  Fonda.

(3)  Odluke  iz  stava  2.  ovog  člana  donose  se  u  roku  od  30  dana  od  dana  dostavljanja  izvještaja  Komisije  Sektoru  za  zdravstvo i kontrolu i objavljuju se na internet stranici Fonda.

 

Član 11.

Na osnovu donesenih odluka Upravnog odbora, Komisija  dostavlja  pismene  obavijesti  učesnicima  na  javnom  konkursu  o  odobravanju/neodobravanju  finansijskih  sredstava, a  direktor  Fonda  zaključuje  ugovore  o  realizaciji  projekta/projekata sa zdravstvenom ustanovom/udruženjem kojim se defi niraju obaveze ugovornih strana i uvjeti plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

 

Član 12.

Prilikom   zaključivanja   ugovora   zdravstvena   ustanova/udruženje  obavezna/o  je  da  odredi  lice  (zaposlenog  u  zdravstvenoj  ustanovi/udruženju)  koje  će  obavljati  poslove menadžera projekta, a Fond je obavezan da odredi lice (zaposlenog  u  Fondu)  koji će  obavljati  poslove  koordinatora  projekta, te se njihova precizno definirana prava i obaveze u realizaciji projekta unose u ugovor.

 

Član 13.

(1)  Obaveza  menadžera  projekta  i  zdravstvene  ustanove/udruženja je da u toku trajanja projekta svakog mjeseca koordinatoru projekta iz Fonda podnesu mjesečni izvještaj o realizaciji projekta (do 10. u mjesecu za prethodni mjesec).

(2)  Menadžer  projekta  i  direktor  zdravstvene  ustanove/predsjednik udruženja svojim potpisom i pečatom potvrđuju vjerodostojnost svih informacija i podataka koji su navedeni u mjesečnom izvještaju.

(3)  Obrazac  mjesečnog  izvještaja  o  realizaciji  projekta  sastavni je dio ovog pravilnika i objavljen je na internet stranici Fonda: www.zdravstvo-srpske.org.

 

Član 14.

(1) Koordinator projekta iz Fonda odgovoran je za praćenje implementacije projekta i za vršenje analize mjesečnih izvještaja o realizaciji projekta. Nakon detaljnog pregleda i vršenja eventualnih korekcija, koordinator prosljeđuje originalan mjesečni izvještaj Sektoru za finansijski menadžment na dalje postupanje, odnosno vršenje odgovarajućih plaćanja po projektu 11.7.2016.

 (2) Koordinator projekta iz Fonda dužan je da na osnovu dostavljenog  izvještaja  menadžera  projekta  i  svog  osobnog  uvida u realizaciju projekta svaki mjesec pripremi svoj izvještaj  o  realizaciji  projekta  sa  prijedlogom  eventualnih  aktivnosti i dostavi ga direktoru Fonda.

 

Član 15.

(1)  Menadžer  projekta  i  zdravstvena  ustanova/udruženje dužni su da nakon implementacije projekta koordinatoru projekta iz Fonda dostave finalni izvještaj o realizaciji projekta i evaluaciji rezultata projekta.

(2)  Koordinator  projekta  iz  Fonda  dužan  je  da  finalni izvještaj o realizaciji projekta sa evaluacijom rezultata projekta dostavi na razmatranje Upravnom odboru Fonda u roku od tri mjeseca od završetka realizacije projekta.

 

Član 16.

(1)  Ovaj  pravilnik  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2)  Stupanjem  na  snagu  ovog  pravilnika  stavlja  se  van  snage  Pravilnik  o  finansiranju  projekata  (“Službeni  glasnik  Republike Srpske”, broj 3/09)

 

Broj: 02/002-3710-12/16

1. jula 2016. godine

 

V.d. predsjednika

Upravnog odbora,

Banja Luka

Olivera Marković, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.