Pravilnik o formi obrazaca finansijskih izvještaja za preduzetnike u RS

29.07.2016. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

 

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar finansija  donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,  ZADRUGE,  DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Član 2.

(1) Pod finansijskim izvještajima iz člana 1. ovog pravilnika podrazumijevaju se: Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) i Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine). (2) Obrasce finansijskih izvještaja iz stava 1. ovog člana čine: Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), Bilans uspjeha (Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu) i Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine), koji se nalaze u prilozima 1, 2, 3. i 4. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. (3) Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) sastoji se od dva obrasca: Bilansa uspjeha i Izvještaja o ostalim dobicima i gubicima u periodu. Obveznici koji u izvještajnom periodu nisu ostvarili ostale dobitke i gubitke, odnosno dobitke i gubitke utvrđene direktno u kapitalu nisu obavezni da prezentuju Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu.

 

Član 3.

U pogledu sadržine pojedinih računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrazaca finansijskih izvještaja iz člana 1. ovog pravilnika postupa se prema odredbama pravilnika koji propisuje Kontni okvir i sadržinu računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

 

Član 4.

(1) Prilikom popunjavanja obrazaca finansijskih izvještaja iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, podaci se unose na određene pozicije označene u koloni 2, odnosno oznake za AOP u koloni 3, sa računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrazaca. (2) Podaci u obrascima unose se u konvertibilnim markama (KM), bez decimalnih mjesta.

 

Član 5.

(1) Pravno lice kod kojeg je nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i pravno lice nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak sačinjava i prezentuje finansijske izvještaje na dan statusne promjene, odnosno na dan promjene pravne forme, kao i na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacionog postupka. (2) Pored izvještaja iz stava 1. ovog člana pravno lice kod kojeg je nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i pravno lice nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak sačinjava i prezentuje i godišnji finansijski izvještaj. (3) Na obrascima finansijskih izvještaja iz st. 1. i 2. ovog člana stavlja se oznaka iz koje je vidljivo da je riječ o statusnoj promjeni, odnosno promjeni pravne forme, stečaju ili likvidaciji pravnog lica.

 

Član 6.

(1) U obrazac Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju) pravno lice i preduzetnik unose podatke u kolone od 4 do 7 u aktivi, odnosno kolone 4 i 5 u pasivi, prema sadržini računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (2) U obrazac Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), pod oznakom za AOP 001 do 066 u aktivi i za AOP 101 do 166 u pasivi, unose se podaci sa odgovarajućih računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (3) U kolonu 5 aktive obrasca Bilansa stanja unose se podaci sa sintetičkih računa ispravke vrijednosti koji su propisani pravilnikom kojim se uređuje Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. (4) U kolonu 7 obrasca unose se podaci iz kolone 6 aktive, a u kolonu 5 iz kolone 4 pasive iz obrasca sačinjenog za prethodni obračunski period, dok se za tekuću godinu, odnosno za obračunski period za koji se priprema finansijski izvještaj podaci u kolonama 4 i 5 aktive i koloni 4 pasive unose preuzimanjem izravnavajućih salda sa računa na kraju perioda za koji se finansijski izvještaj priprema. Podaci koji se unose u kolonu 6 izračunavaju se oduzimanjem iznosa iskazanih u koloni 5 od iznosa iskazanih u koloni 4 obrasca. (5) Ako su podaci u koloni 6 aktive i koloni 4 pasive iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 7 aktive, odnosno kolonu 5 pasive unose se tako korigovani podaci.

Član 7.

(1) U obrazac Bilans uspjeha pravno lice i preduzetnik unose podatke u kolone 4 i 5 prema sadržini računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (2) U obrazac Bilans uspjeha, pod oznakom za AOP 201 do 228, unose se poslovni prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 231 do 243 finansijski prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 246 do 267 ostali prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 270 do 289 prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, pod oznakom za AOP 229 i 230 poslovni dobitak i gubitak, pod oznakom za AOP 244 i 245 dobitak i gubitak redovne aktivnosti, pod oznakom za AOP 268 i 269 dobitak i gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda, pod oznakom za AOP 290 i 291 dobitak i gubitak od usklađivanja vrijednosti imovine, pod oznakom za AOP 294 i 295 dobitak i gubitak prije oporezivanja, pod oznakom za AOP 296 do 298 tekući i odloženi porez na dobitak, a pod oznakom za AOP 299 i 300 neto dobitak i gubitak utvrđen u periodu za koji se priprema finansijski izvještaj. Pod oznakom za AOP 304 i 305 podaci o dijelu neto dobitka, odnosno gubitka koji pripada većinskim i manjinskim vlasnicima, pod oznakom za AOP 306 i 307 obična i razrijeđena zarada po akciji, a pod oznakom za AOP 308 i 309 prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada, odnosno po osnovu stanja na kraju mjeseca. (3) U obrazac Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu, pod oznakom za AOP 401 do AOP 416, unose se dobici i gubici koji su u periodu utvrđeni direktno u kapitalu i koji čine ostali ukupan rezultat u periodu i porez na dobitak koji se odnosi na ostali ukupan rezultat, a pod oznakom za AOP 417 i 418 ukupan neto rezultat ostvaren u obračunskom periodu. (4) Podaci se u obrazac Bilans uspjeha unose sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 obrasca, tako što se za tekuću godinu, odnosno za obračunski period za koji se priprema fi nansijski izvještaj podaci unose u kolonu 4, preuzimanjem izravnavajućih salda sa grupa računa i računa na kraju perioda za koji se priprema fi nansijski izvještaj, dok se u kolonu 5 unose podaci iz kolone 4 obrasca za prethodnu godinu, odnosno prethodni obračunski period. (5) Ako su podaci u koloni 4 obrasca iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 5 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 8.

(1) Obrazac Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine) pravno lice i preduzetnik sačinjava na osnovu odgovarajućih podataka prezentovanih u Bilansu stanja (Izvještaj o fi nansijskom položaju), Bilansu uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) i podataka iz knjigovodstvene evidencije pravnog lica i preduzetnika. (2) Pod tokovima gotovine, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se prilivi i odlivi gotovine i gotovinskih ekvivalenata iskazani u izvještajnom periodu. (3) Prilivi i odlivi gotovine utvrđuju se na osnovu evidencije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata preko blagajne i poslovnih računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije provedene preko tih računa ili na osnovu podataka preuzetih sa odgovarajućih računa i grupa računa iz knjigovodstva pravnog lica i preduzetnika. (4) Prijenos gotovine i gotovinskih ekvivalenata između pojedinih računa u okviru istog pravnog lica ili istog preduzetnika ne smatra se tokom gotovine.

 

Član 9.

U obrazac Bilans tokova gotovina (Izvještaj o tokovima gotovine) podaci se unose na određene pozicije iz kolone 2, odnosno oznake za AOP iz kolone 3, prema sadržini određenoj čl. 10. do 19. ovog pravilnika. U kolonu 4 obrasca unose se podaci za tekuću godinu, odnosno tekući obračunski period, a u kolonu 5 za prethodnu godinu, odnosno prethodni obračunski period.

 

Član 10.

(1) U obrazac Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine), pod oznakom za AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz poslovnih aktivnosti sa pozicija pod oznakom za AOP 502 do 504. (2) Pod oznakom za AOP 502 - Prilivi od kupaca i primljeni avansi iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja, kao i primljenih avansa od kupaca u toku obračunskog perioda. (3) Pod oznakom za AOP 503 - Prilivi od premija, subvencija, dotacija i slično iskazuju se naplaćeni iznosi gotovine od državnih organa i institucija po osnovu premija, subvencija, dotacija i slično. (4) Pod oznakom za AOP 504 - Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti iskazuju se podaci o prilivima gotovine po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, naplate potraživanja od zaposlenih, prilivi po osnovu povrata poreza na dodatu vrijednost, prilivi po osnovu ostalih potraživanja i ostali nepomenuti prilivi iz redovnog poslovanja.

 

Član 11.

(1) Pod oznakom za AOP 505 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti upisuje se podatak o ukupnim odlivima gotovine iz poslovnih aktivnosti, sa pozicija pod oznakom za AOP 506 do 510. (2) Pod oznakom za AOP 506 - Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga. (3) Pod oznakom za AOP 507 - Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda u toku obračunskog perioda. (4) Pod oznakom za AOP 508 - Odlivi po osnovu plaćenih kamata iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda. (5) Pod oznakom za AOP 509 - Odlivi po osnovu poreza na dobit iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobit u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu. (6) Pod oznakom za AOP 510 - Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti iskazuju se podaci o odlivima gotovine po osnovu plaćenog zakupa, članarina, plaćenih akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza i doprinosa koji terete poslodavca, carina i drugih dažbina i ostalih nepomenutih plaćanja iz redovnog poslovanja.

 

Član 12.

(1) Pod oznakom za AOP 511 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom za AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 505 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti. (2) Pod oznakom za AOP 512 - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom za AOP 505 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

 

Član 13.

(1) Pod oznakom za AOP 513 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja upisuje se podatak o ukupnim prilivima gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom za AOP 514 do 519. (2) Pod oznakom za AOP 514 - Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana. (3) Pod oznakom za AOP 515 - Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica. (4) Pod oznakom za AOP 516 - Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje navedenih sredstava u toku obračunskog perioda. (5) Pod oznakom AOP 517 - Prilivi po osnovu kamata iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja. (6) Pod oznakom AOP 518 - Prilivi od dividendi i učešća u dobitku iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda. (7) Pod oznakom za AOP 519 - Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu ostalih dugoročnih fi nansijskih plasmana.

 

Član 14.

(1) Pod oznakom za AOP 520 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja upisuje se podatak o ukupnim odlivima gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom za AOP 521 do AOP 524. (2) Pod oznakom za AOP 521 - Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana. (3) Pod oznakom za AOP 522 - Kupovina akcija i udjela iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udjela u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica. (4) Pod oznakom za AOP 523 - Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja navedenih sredstava u toku obračunskog perioda. (5) Pod oznakom za AOP 524 - Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih fi nansijskih plasmana iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana.

 

Član 15. (1)

Pod oznakom za AOP 525 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom za AOP 513 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 520 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja. (2) Pod oznakom za AOP 526 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom za AOP 520 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 513 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

 

Član 16.

(1) Pod oznakom za AOP 527 - Prilivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja upisuje se podatak o ukupnim prilivima gotovine po osnovu aktivnosti fi nansiranja, sa pozicija pod oznakom za AOP 528 do 531. (2) Pod oznakom za AOP 528 - Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udjela u osnovnom kapitalu. (3) Pod oznakom za AOP 529 - Prilivi po osnovu dugoročnih kredita iskazuje se iznos gotovine primljene po osnovu dugoročnih kredita u obračunskom periodu. (4) Pod oznakom za AOP 530 - Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita iskazuje se iznos gotovine primljene po osnovu kratkoročnih kredita u obračunskom periodu. (5) Pod oznakom za AOP 531 - Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza u toku obračunskog perioda.

 

Član 17.

(1) Pod oznakom za AOP 532 - Odlivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja upisuje se podatak o ukupnim odlivima gotovine iz aktivnosti fi nansiranja sa pozicija pod oznakom za AOP 533 do 538. (2) Pod oznakom za AOP 533 - Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udjela. (3) Pod oznakom za AOP 534 - Odlivi po osnovu dugoročnih kredita iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu otplate dugoročnih kredita. (4) Pod oznakom za AOP 535 - Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu otplate kratkoročnih kredita. (5) Pod oznakom za AOP 536 - Odlivi po osnovu finansijskog lizinga iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing. (6) Pod oznakom za AOP 537 - Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu plaćenih dividendi u toku obračunskog perioda. (7) Pod oznakom AOP 538 - Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

 

Član 18.

(1) Pod oznakom za AOP 539 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti fi nansiranja iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom za AOP 527 - Priliv gotovine iz aktivnosti fi nansiranja i AOP 532 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja. (2) Pod oznakom za AOP 540 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti fi nansiranja iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom za AOP 532 - Odlivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja i AOP 527 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

 

Član 19.

(1) Pod oznakom za AOP 541 - Ukupni prilivi gotovine iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, AOP 513 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 527 - Prilivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja. (2) Pod oznakom za AOP 542 - Ukupni odlivi gotovine iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 505 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, AOP 520 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 532 - Odlivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja. (3) Pod oznakom za AOP 543 - Neto priliv gotovine iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 541 - Ukupni prilivi gotovine i AOP 542 - Ukupni odlivi gotovine. (4) Pod oznakom za AOP 544 - Neto odliv gotovine iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 542 - Ukupni odlivi gotovine i AOP 541 - Ukupni prilivi gotovine. (5) Pod oznakom za AOP 545 - Gotovina na početku obračunskog perioda iskazuje se iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata sa stanjem na dan početka tekućeg, odnosno prethodnog obračunskog perioda. (6) Pod oznakom za AOP 546 - Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine iskazuje se iznos realiziranih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa. (7) Pod oznakom za AOP 547 - Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine iskazuje se iznos realiziranih negativnih kursnih razlika na dan bilansa. (8) Pod oznakom za AOP 548 - Gotovina na kraju obračunskog perioda iskazuje se iznos gotovine na kraju tekućeg, odnosno prethodnog obračunskog perioda.

 

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i formi obrazaca fi nansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/15).

 

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.12/020-1569/16

23. juna 2016. godine 

Banja Luka

 

Ministar,

Dr. Zoran Tegeltija, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.