Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja (659)

Legislativa

Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja (659)

15.03.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 21, 15.3.2021.

 

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o željeznicama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/17, 28/17 i 100/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O RADU U SMJENAMA VOZNOG I STANIČNOG OSOBLJA (659)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se ukupno trajanje smjene voznog i staničnog osoblja, ukupno vrijeme upravljanja vučnim vozilom voza, dnevni i sedmični odmori i raspored u smjenama voznog i staničnog osoblja.

Član 2.

Pod jednom smjenom voznog i staničnog osoblja, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se vrijeme obavljanja radnih obaveza u vršenju željezničkog saobraćaja čiji su početak i završetak utvrđeni općim aktom željezničkog transportnog preduzeća i rasporedom rada.

Član 3.
Pod vremenom provedenim u smjeni podrazumijeva se:

1) za vozno osoblje:

1. vrijeme pripremnog rada,

2. vrijeme čekanja na početak smjene duže od dva sata u slučaju ako nisu osigurani uvjeti za odmor, 

3. vrijeme upravljanja vučnim vozilom, odnosno vrijeme provedeno na vozu,

4. vrijeme manevriranja u stanicama,

5. vrijeme prekida rada najviše do dva sata u toku trajanja smjene;

2) za stanično osoblje - vrijeme provedeno u smjeni podrazumijeva vrijeme obavljanja radne obaveze u toku smjene.

Član 4.

Ukupno trajanje smjene voznog i staničnog osoblja je najviše 12 sati.

Član 5.

(1) Ukupno vrijeme upravljanja na vučnom vozilu u toku jedne smjene je najviše deset sati.

(2) Pod ukupnim vremenom upravljanja vučnim vozilom podrazumijeva se vrijeme koje mašinovođa, odnosno radnik koji upravlja vučnim vozilom provede na vučnom vozilu u toku vožnje, uključujući i vrijeme zadržavanja u početnoj stanici, usputnim stanicama, te krajnjoj stanici, odnosno od graničnika do graničnika depoa.

(3) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, ukupno vrijeme upravljanja vučnim vozilom brzog voza ili voza višeg ranga u jednoj smjeni je najviše osam sati.

(4) U ukupno vrijeme upravljanja vučnim vozilom ne ulazi vrijeme koje mašinovođa, odnosno radnik koji posjeda vučno vozilo provede na vučnom vozilu u toku jedne smjene u slučaju kada je vučno vozilo uvršteno u sastav voza i ne obavlja službu kod voza.

Član 6.

(1) U slučajevima mješovitog turnusa osoblja, trajanje smjene i vrijeme upravljanja vozom mora biti u skladu sa članom 5. ovog pravilnika, odnosno ukupno vrijeme upravljanja vučnim vozilom je najviše deset sati.

(2) Pod mješovitim turnusom voznog osoblja podrazumijeva se turnus u kojem mašinovođa upravlja vučnim vozilom brzog i putničkog voza ili teretnog voza u toku smjene.

Član 7.

(1) Ukupno vrijeme upravljanja osoblja vučnim vozilom u toku jedne smjene iz člana 5. ovog pravilnika izuzetno se može produžiti za najviše dva sata kod brzog voza ili voza višeg ranga, i to u slučajevima:

1) djelovanja više sile koja je izazvala ili bi mogla da izazove prekid, znatniji poremećaj ili druge štetne posljedice u saobraćaju,

2) vanrednog događaja i dužnosti otklanjanja posljedica toga događaja,

3) obavljanja saobraćaja voza koji saobraća po posebnom režimu ili pomoćnog voza,

4) nepredviđenog izostanka radnika koji bi trebalo da zamijeni radnika u obavljanju radne obaveze,

5) neredovnog izvršenja reda vožnje.

(2) Ukupno trajanje radnog vremena staničnog osoblja koje se ne računa u smjenu izuzetno se može produžiti za najviše četiri sata u slučajevima utvrđenim u stavu 1. ovog člana.

(3) Pod višom silom, u smislu ovog pravilnika, podra- zumijevaju se okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti savladati, a to mogu biti prirodne nepogode (zemljotres, pplava, odron i dr.) ili druge okolnosti (pucanje šine usljed niskih temperatura, odnosno deformacija šina usljed visokih temperatura, požara, ratnih razaranja pruge i dr.).

(4) Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana primjenjuju se ako je radnik sposoban za produžetak radnog vremena, a ako se ne osjeća sposobnim da nastavi rad, o tome daje izjavu u pisanoj formi (u putnom listu ili lokomotivskom listu, saobraćajnom dnevniku i dr.).

Član 8.

(1) Obavljanje radne obaveze u smjeni može se odrediti i sa prekidom.

(2) Pod prekidom u toku smjene, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se vrijeme kada radnik nije dužan da obavlja radne obaveze.

(3) Jedna smjena može imati najviše dva prekida, a prekid u toku smjene duži od dva sata ne računa se u radno vrijeme.

Član 9.

(1) Pod vremenom koje radnik provede u očekivanju obavljanja posla, a koje se ne računa u smjenu, za vozno osoblje se podrazumijeva:

1) vrijeme obavezne rezerve,

2) vrijeme od dva sata koje se računa od vremena javlja- nja radnika po utvrđenom rasporedu rada do stvarnog početka rada u smjeni,

3) vrijeme reži-putovanja,

4) vrijeme završnog rada,

5) vrijeme obaveznog čekanja smjene nakon isteka prethodne smjene.

(2) U slučajevima kada je vrijeme od javljanja radnika po utvrđenom rasporedu do stvarnog početka rada u smjeni duže od dva sata radnik se:

1) raspoređuje u obaveznu rezervu, ako za to postoji potreba,

2) otkazuje se potreba za radom,

3) evidentira se početak rada u smjeni.

(3) Radnik se može rasporediti u obaveznu rezervu u skladu sa stavom 1. tačka 1) i stavom 2. tačka 1) ovog člana ako su osigurani uvjeti za odmor.

(4) Pod vremenom koje radnik provede u očekivanju i obavljanju posla, a koje se ne računa u smjenu, za stanično osoblje se podrazumijeva vrijeme prijema dužnosti.

Član 10.

(1) Dnevni odmor voznog i staničnog osoblja u domicilnoj jedinici između dvije uzastopne smjene, po pravilu, iznosi dvostruki broj sati ostvarenih na radu u smjeni, a najmanje 12 sati.

(2) Dnevni odmor voznog osoblja u obrtnoj jedinici je najmanje šest sati ako se predviđa da će rad osoblja koje u jednoj smjeni vozi brze vozove trajati duže od deset sati, odnosno ako se predviđa da će rad osoblja koje u jednoj smjeni vozi putničke, teretne ili druge vozove trajati duže od 12 sati, računajući vrijeme od polaska iz domicilne jedinice do po- vratka u domicilnu jedinicu.

(3) Ako se rad voznog osoblja od polaska iz domicilne jedinice do povratka u domicilnu jedinicu može obaviti dok traje smjena, odnosno dozvoljeno vrijeme upravljanja vučnim vozilom voza, odmor osoblja u obrtnoj jedinici nije obavezan.

(4) U slučaju poremećaja turnusa voznog osoblja, odmor se može produžiti osoblju u obrtnoj jedinici za još najviše četiri sata od turnusom predviđenog, a za vozove kojim nije određen povratni voz po turnusu odmor u obrtnoj jedinici ne može biti duži od deset sati.

Član 11.

U korištenju sedmičnog odmora na vozno i stanično osoblje primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju radne odnose.

Član 12.

Odgovorno lice u željezničkom transportnom preduzeću, ovlašćeno općim aktom željezničkog transportnog preduzeća, utvrđuje mjesečni raspored i preraspodjelu radnog vremena voznog i staničnog osoblja u smjenama, u skladu sa potrebama saobraćaja i uvjetima za siguran tok željezničkog saobraćaja.

Član 13.

(1) Vozno i stanično osoblje ne može početi sa radom niti produžiti rad na svojim poslovima protivno odredbama čl. 5, 6, 7, 8, 9. i 10. ovog pravilnika.

(2) Željeznički radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kao i drugi radnici odgovorni za sigurnost želje- zničkog saobraćaja, ne smiju dozvoliti voznom i staničnom osoblju da obavlja poslove protivno odredbama čl. 5, 6, 7, 8, 9. i 10. ovog pravilnika.

Član 14.

Odgovorno lice u željezničkom transportnom preduzeću dužno je upoznati sve zaposlene sa odredbama ovog pravilnika tako što će ga dostaviti na sljedeća radna mjesta, u ovisnosti o djelatnosti koja se konkretno obavlja:

1) saobraćajna djelatnost:
1. šef stanice,
2. pomoćnik šefa stanice,
3. kontrolor za sigurnost željezničkog saobraćaja,

4. školski instruktor,

5. kontrolor unutrašnje kontrole,

6. za izradu propisa u ŽRS,
7. za organizaciju i nadzor u ŽRS, 8. biblioteka;

2) djelatnost vuče i vučnih sredstava:

1. šef lokomotivskog depoa,
2. nadzornik vučnih vozila,
3. nadzornik pregledača kola,

4. školski instruktor,
5. kontrolor unutrašnje kontrole,
6. za izradu propisa u ŽRS,
7. za organizaciju i nadzor u ŽRS,
8. biblioteka;
3) djelatnost građenja i održavanja pruga: 1. šef RJ,
2. pomoćnik šefa RJ,
3. školski instruktor,
4. kontrolor unutrašnje kontrole,
5. za organizaciju i nadzor KTP u ŽRS,
6. biblioteka;
4) elektrotehnička djelatnost:
1. šef RJ CDU,
2. šef RJ EEP i JS,
3. šef RJ KM,
4. šef RJ SS postrojenja,
5. šef RJ telekomunikacija,
6. školski instruktor,
7. kontrolor unutrašnje kontrole,
8. biblioteka.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/06, 18/09 i 122/11).

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/340-130/21

18. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Nedeljko Ćorić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

vozno i stanično osoblje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.