Nabavka usluga planiranja i zakupa medija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 20, 17.03.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 73-1-2-11-1006/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Lidija Ćorić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036336699
Faks: 036395249
Elektronska po{ta: lidija.coric@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od obostranog
potpisa ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 2.281.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluge planiranja i zakup medija.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga planiranja i zakupa medija.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno natječajnoj dokumentaciji.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP HT d.d. Mostar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokazi prema članku 24. ZJN.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
A) ukupan godišnji prihod u zadnje 2 godine (2011. i 2012.
godina) ne smije biti ispod 2.000.000,00 KM, po godini ;
b) Da ima minimalno jedan aktivan transakcijski račun kod neke
od Poslovnih banaka
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 3 (tri) ugovora čiji su
predmet usluge planiranja i zakupa medija, a preko kojih je
realizirana barem jedna kampanja u kojoj su korištena
minimalno 3 (tri) ATL kanala, u prethodne 2 (dvije) godine;
b) da nisu u ugovornom odnosu s bilo kojim subjektom iz
telekomunikacijske industrije koji nam je direktna
konkurencija.
c) 3 (tri) zaposlenika koji će biti angažirani na poslovima koji su
predmet nabave moraju biti VSS i imati minimalno 3 (tri)
godine radnog iskustava na poslovima zakupa medija.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.4.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku može se
preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar,
Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predočenje dokaza o
uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Dokumentacija za nadmetanje: Usluga planiranja i zakupa
medija".
- u vrijednosti 30,00 KM na račun 3381002202842183 kod
UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar.
- u vrijednosti 15,34 EUR na IBAN BA393380604816994046,
SNJIFT UNCRBA 22DŽDŽDŽ kod UniCredit banke d.d. u korist
JP HT d.d. Mostar.
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja
dokumentaciju je moguće dostaviti putem mail - a ili pošte, uz uvjet
da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za
dokumentaciju. U ovom slučaju Ugovorno tijelo ne snosi
odgovornost za eventualni gubitak ili kašnjenje dokumentacije.
Zainteresirani ponuditelji prije otkupa tenderske dokumentacije
mogu izvršiti uvid iste u Uredu protokola,radnim danom od 08-16
sati.
Za Ponuditelje koji su otkupili tendersku dokumentaciju u
prethodnom postupku, dokumentacija je besplatna. Ponuditelji su
dužni dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije na
memorandumu sa kontakt podacima.
PUBLIC COMPANY "HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE" JSC. MOSTAR
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: PUBLIC COMPANY "HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE" Jsc.Mostar
Contact person: Lidija Ćorić
Address: Kneza Branimira bb
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227270100006
Telephone: 036336699
Fax: 036395249
E-mail:lidija.coric@hteronet.ba
Internet address: www.hteronet.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level, Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Telecommunication
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Services
II.1.a. Title of the object of the contract
Procurement of services of planning and lease of media
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of services of planning and lease of media.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with tendering documentation.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 28.4.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
30,00 KM or 15,34 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 28.4.2014.
Time: 12:00
Address and place: PUBLIC COMPANY "HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE" Jsc. Mostar, street Kneza Branimira b.b.
Mostar
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documentation in Croatian can be obtained every day on the
premises of HT Mostar, Kneza Branimira b.b, Protocole. Evidence
of payment for tendering documentation must be shown, under
name "Dokumentacija za nadmetanje: Usluga planiranja i zakupa
medija.
- In amount of 30,00 KM on account no. 3381002202842183 at
UniCredit bank Jsc. for HT Mostar.
- in amount of 15,34 EUR on IBAN BA393380604816994046,
SWIFT UNCRBA 22XXX at UniCredit bank Jsc. for HT
Mostar
Only the bidders who pay for documentation may submit their of-
fers.
Only the bidders who pay for documentation may submit their of-
fers. Upon request by the bidder, the documents can be submitted
by e-mail or regular mail with previously submitted evidence of
payment for tendering documentation. In this case the contracting
authority does not bear any responsibility for possible loss or delay
in documentation delivery. Prior to purchasing tendering docu-
ments, the interested bidders can have and insight into documents in
the Protocol office, worksdays from 8 AM to 4 PM.
For the bidders who purchased the bidding documents in previous
procedure the documents are free of charge. The bidders shall sub-
mit a request for taking the bidding documents on a memorandum
with contact information.
TIME AND PLACE OF OPENING OFFERS
Date: 28.04.2014. at 12:10 PM
Place: As in Article 1
(E-3905-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: