Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja Vaučer za posao

Datum objave: 08.08.2022. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2022.

Broj: 02-04-28548-23/22

Sarajevo, 21.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 12. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine. 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine Vlada Kantona Sarajevo, na 214. vanrcdnoj sjednici održanoj 21.07.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao** po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02- 04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02- 04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

2.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02- Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbjeđena su u I'inansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine.

Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

 

P R EM I J E R

Edin Forto

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
sehidske-uvazeni.pdf
2115067.pdf
PODIJELI: