Slijedi javna rasprava

Izmijenjena Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva

02.03.2023. 11:28 / Izvor: Akta.ba
zakup poslovnih zgrada

Odredbe nove Odluke detaljno su razrađene i većina mogućih situacija je istom regulisana, tako daje mogućnost nastajanja pravne praznine ili drugih nepredviđenih situacija svedena na minimum.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva te ga uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana upućivanja.

Programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu, broj: 01-GV-02-2024/22 od 28.12.2022. godine, planirana je izrada nove Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva.

Obzirom da su se u međuvremenu mijenjali osnovni propisi, odnosno dopunjavali u 2015. i 2019. godini, iako se ne radi o značajnim izmjenama, a u cilju potpunijeg raspolaganja i upravljanja poslovnim prostorima i garažama, neophodno je bilo izvršiti prilagodbu navedenih izmjena zakona, odnosno važeću Odluku o zakupu poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva prilagoditi savremenim kretanjima na samom tržištu.

Odredbe nove Odluke detaljno su razrađene i većina mogućih situacija je istom regulisana, tako daje mogućnost nastajanja pravne praznine ili drugih nepredviđenih situacija svedena na minimum. Naime, važeća Odluka o zakupu poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/15) na nedovoljan i neprecizan način je regulisala navedenu materiju, što je za posljedicu imalo određene poteškoće prilikom primjene iste, a naročito vodeći računa da se radi o imovini Grada Sarajeva.

Predložena riješenja u predloženom tekstu zaslužuju posebnu podršku u cilju zvaničnog usvajanja istih, jer se na jedan detaljan, koncizan način regulišu pitanja zakupa, a sve u skladu sa trenutno važećim propisima iz ove oblasti.

Prema sadržaju Nacrta nove Odluke, sasvim je jasno da se ista prilagodila važećim propisima sa izmjenama, odnosno dopunama iz 2015. i 2019. godine.

Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva uređuju se postupak i način davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva, zaključenje, trajanje i prestanak ugovora o zakupu, visina i način plaćanja zakupnine, prava i obaveze ugovornih strana, kao i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostorija na kojima pravo vlasništva, raspolaganja, korištenja ili upravljanja ima Grad Sarajevo.

Jedno od rješenja odredbe ove odluke odnosi se i na zakup garaža. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje poslovne djelatnosti pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, političkih stranaka, udruženja građana i samostalnih privrednika.

Poslovne prostorije i garaže dodjeljuju se u zakup putem javnog oglasa, i to provođenjem postupka prikupljanja pismenih prijava u zatvorenim kovertama i neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva na način utvrđen ovom odlukom.

Zakupcu koji već ima u zakupu poslovnu prostoriju ili garažu Grada, a koji ima dospjele neizmirene zakupnine, ne mogu se dodijeliti u zakup poslovne prostorije i garaže Grada, niti razmatrati zahtjevi zakupca iz zakupnog odnosa.

Pravo učešća na javnom oglasu imaju pravna i fizička lica koja uplate 1.000,00 KM na račun Grada Sarajeva, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

Gradonačelnik može predložiti Gradskom vijeću Grada Sarajeva, bez prethodno objavljenog javnog oglasa, dodjelu u zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom po osnovu posebnih prava.

Sa najuspješnijim ponuđačem gradonačelnik zaključuje ugovor u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Ugovor o zakupu poslovne prostorije zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do 5 (pet) godina, sa mogućnošću produženja ugovora u skladu sa odredbama ove odluke.

Zakupac je dužan za korištenje poslovnih prostorija plaćati zakupninu unaprijed do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec na način utvrđen odlukom Gradskog vijeća Grada Sarajeva o dodjeli u zakup poslovne prostorija. Visina zakupnine određuje se prema zoni u kojoj se poslovna prostorija nalazi, u skladu sa općinskom Odlukom na čijoj teritoriji se nalazi poslovna prostorija koja je predmet zakupa.

I.R.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti