Regulacioni plan usvojen 1999.

Radi se novi RP Vratnika, posebna pažnja usmjerena na zaštitu nacionalnih spomenika

19.01.2023. 12:36 / Izvor: Akta.ba
regulacioni plan vratnik

Foto: aljazeera

Sve parcele koje se nalaze u obuhvatu plana se nalaze u K.O. Sarajevo II, Gazin Han, Općina Stari Grad Sarajevo.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana "Vratnik", prenosi Akta.ba.

Sve parcele koje se nalaze u obuhvatu plana se nalaze u K.O. Sarajevo II, Gazin Han, Općina Stari Grad Sarajevo. Ukupna površina obuhvata iznosi P=49,20 ha.

Regulacioni plan "Vratnik" je usvojen 1999. godine i do danas kroz provedbeno-plansku dokumentaciju nije mijenjan.

Radi ukazane potrebe za ažuriranjem stanja u prostoru kroz protekli planski period, kao i strateškog razvoja Općine Stari Grad Sarajevo, potrebno je pristupiti izradi novog Plana.

Cilj izrade Plana je zaštita kulturno-historijske urbane matrice prostorne cjeline Vratnik, te uz kvalitetno i racionalno sagledavanje prostora obezbijediti uslove za integraciju, rekonstrukciju ili zamjenu zatečenog građevinskog fonda, kao i novu izgradnju prema urbanističko- tehničkim uslovima koji su prilagođeni kontekstu zaštićene prostome cijeline Vratnik.

Potrebno je povećati standard i kvalitet rada prostorne cjeline opremanjem područja adekvatnim sadržajima društvene, saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Pri izradi Plana potrebno je izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom digitalnom obliku u mjerilu 1:1000, te ažurnim podacima o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture.

ZAŠTITA KULTURNO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA VRATNIKA

Uraditi Separat zaštite kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa područja Vratnik, koji će definisati uvjete za konzervaciju, restauraciju, rekonstrukciju, građenje, redovno održavanje, uvođenje u život i način korištenja ambijentalne cjeline Vratnik u cjelini i pojedinačnim objektima s ciljem da se ista sačuva u što izvomijem historijsko-arhitektonsko-urbanom obliku, a da to područje kao spomenički ambijent služi zadovoljavanju stambenih, kulturnih, privrednih, ali i rekreacionih i turističkih potreba.

U obuhvatu Plana nalaze se nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine za koje se primjenjuju mjere zaštite. Među ove spomenike spadaju, Stari grad Vratnik u Sarajevu kojeg čine ostaci zidova starog grada sa tabijama, kapi-kulama i kapijama i pokretno naslijeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Kantonalnom zavodu za zaštitu kultumo-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Zatim tu je Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara). Ovaj nacionalni spomenik čine džamija, zgrada mekteba, česma i harem sa turbetom.

Jajce kasama u Sarajevu, je također nacionalni spomenik koji se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 2586, K.O. Sarajevo II (novi premjer).

Planom je potrebno obezbijediti Elaborat o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla za potrebe izrade Plana u skladu sa važećom zakonskom regulativom i u skladu sa projektnim zadatkom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Plan mora poštovati opredjeljenja definisana Prostornim planom Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023.godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/06, 4/11 i 22/17) i Urbanističkim planom za urbano područje Sarajeva za period od 1986 do 2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/99 - Prečišćeni tekst, broj 14/00 i 4/02).

Prostorna organizacija područja Vratnika uslovljena je prirodnim uslovima, gdje su nagibi terena od 15-40% i na nadmorskim visinama od 550 do 776 m.n.m. Veći nagibi terena su u pravcu sjever-istok, od rubnih dijelova prostornog obuhvata na sjeveru do relativno zaravljenog središnjeg dijela (lokalitet Vratnik Mejdan) od kojeg teren naglo pada najvećim nagibom prema koritu rijeke Miljacke. Generalna orijentacija prostornog obuhvata je južna, odnosno jugozapadna i zapadna.

Od stvorenih uslova, ograničenja su postojeći stambeni građevinski fond i zatečena urbana matrica stambenih zona - mahale, koju je potrebno sačuvati i poštovati, te joj se prilagoditi u planerskom smislu. Uraditi koncept prostornog uređenja.

Na ukupnom obuhvatu Plana planirati procenat izgrađenosti (Pi) maksimum do 20%, a koeficijent izgrađenosti (Ki) maksimum do 0,40.

SAČUVATI MAHALU

Prilikom planiranja uvažavati pojedinačne uslove svake parcele, a naročito odnos prema okolnim postojećim objektima, te prilagoditi mjerilo ambijentu mahale.

Nastojati planirane objekte tretirati više u horizontalnom smislu tako da se dispozicija više razvija na terenu i zauzima parcelu u horizontalnom planu, prilagođavajući se prirodnoj konfiguraciji terena korištenjem denivelacija i stepenastih oblikovnih elemenata u skladu sa ambijentom Vratnika.

Sadržaje društvene infrastrukture, sporta i rekreacije, obezbijediti ravnomjerno u prostoru. Za potrebe djece predškolskog uzrasta planirati izgradnju manjih ploha za igru, a za djecu školskog uzrasta planirati izgradnju igrališta i rekreativnih sportskih površina, na lokacijama koje omogućuju lociranje navedenih sadržaja.

Na slobodnim i otvorenim prostorima gdje je moguće, planirati česme i druge objekte koji stvaraju ugođaj tekuće vode kao dio tradicije prvobitnog ambijenta Vratnika. Isti uređaji mogu se uspostaviti i u avlijama i unutrašnjosti objekata.

Sačuvati postojeće zelene površine na sjevernom dijelu obuhvata - Zmajevac (Pašino brdo) i tretirati ih kao zelene površine javnog karaktera, sa adekvatnim opremanjem urbanim i parkovskim mobilijarom, šetnicama, klupama, rasvjetom u svrhu njihovog korištenja, a koje mogu imati i funkciju zaštitnog zelenila u cilju postizanja uslova stabilnosti terena - zaštitna šuma;

Planiranim konceptom prostome organizacije maksimalno očuvati i evidentirane postojeće zelene površine (avlije i bašće) uz objekte individualnog stanovanja koje predstavljaju izuzetno vrijedne tradicionalne zelene oaze urbane strukture Vratnika.

Kroz izradu Plana potrebno je poštovati postojeću parcelaciju i vlasničko stanje;

Planirati mrežu saobraćajnica koje zajedno sa postojećom uličnom mrežom čine jedinstven i funkcionalan koncept saobraćaja u prostoru, a pri tom vodeći računa o postojećem stambenom fondu i definisanoj urbanoj matrici historijske graditeljske cjeline Vratnik. Izvršiti povezivanje saobraćajnog rješenja sa usvojenim Planovima u kontaktnim zonama. Planirati opremanje obuhvata potrebnom komunalnom infrastrukturom u cilju unaprijeđenja komunalne opremljenosti cijelog područja Vratnik.

Prema dokumentaciji planirano je da se cjelokupan Plan usvoji do oktobra 2024.

Sredstva za pripremu i izradu Plana osigurat će se iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za tekuću godinu. Stvarni troškovi za pripremu podloga će se utvrditi kroz provođenje tenderskog postupka i na bazi projektnih zadataka.

I.R.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije