Pogledajte kako su poslovale MKO u prva tri mjeseca ove godine

01.07.2020. 13:02 / Izvor: Akta.ba
Pogledajte kako su poslovale MKO u prva tri mjeseca ove godine

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 621,4 miliona KM i za 8,2 miliona KM ili 1,3% je manja u odnosu na stanje sa 31.12.2019. godine.

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 621,4 miliona KM i za 8,2 miliona KM ili 1,3% je manja u odnosu na stanje sa 31.12.2019. godine. Rast bilansne sume u odnosu na kraj prethodne godine, zabilježile su tri MKF i dva MKD, dok je pad zabilježilo osam MKF i jedno MKD, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Najveće učešće u ukupnom bilansu MKO ima pet MKF i jedno MKD sa aktivom u iznosu od 567,4 miliona KM ili 91,3% ukupne aktive mikrokreditnog sektora.

U FBiH sa 31.03.2020. godine, dozvolu za rad FBA ima 14 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije). U odnosu na 31.12.2019. godine, nije bilo promjena u broju MKO.

Mikrokreditni sektor u FBiH sa 31.03.2020. godine posluje putem ukupno 377 organizacionih dijelova MKO sa sjedištem u FBiH, što u odnosu na podatke sa 31.12.2019. godine predstavlja povećanje za tri organizaciona dijela ili 0,8%. Sa 31.03.2020. godine četiri MKD koja imaju sjedište u RS-u posluju u FBiH putem 48 organizacionih dijelova, što je na istom nivou kao na dan 31.12.2019. godine.

U mikrokreditnom sektoru u FBiH sa 31.03.2020. godine zaposleno je ukupno 1.359 lica, što je za 16 zaposlenih lica ili 1,2% više u odnosu na stanje sa 31.12.2019. godine. Analitički posmatrano, povećanje broja zaposlenih prisutno je kod pet MKF i jednog MKD, kod tri MKF i dva MKD je došlo do smanjenja zaposlenih, dok je kod tri MKF broj zaposlenih ostao nepromijenjen. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposleno 1.105 lica ili 81,3%, a u MKD ukupno 254 lica ili 18,7%.

U strukturi ukupnih obaveza po uzetim kreditima sa 31.03.2020. godine, kreditne obaveze MKFN čine 64,8%, a MKD 35,2%.

U pogledu ročne strukture obaveza po uzetim kreditima, u odnosu na 31.12.2019. godine, kratkoročne obaveze su na kraju prvog kvartala 2020. godine povećane za 9,2%, dok su dugoročne obaveze smanjene za 10,4%. Obaveze po dospjelim kamatama povećane su za 22,2%.

Najveći kreditori mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine, prema njihovom učešću u ukupnom kreditnom zaduženju MKO su EFSE - Luksemburg sa 9,2%, Blue Orchard – Švicarska sa 5,7% i KfW - Njemačka sa 5,4%.

U posmatranom periodu ukupno povećanje kapitala na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH je iznosilo 5,3 miliona KM ili 1,8%, od čega je kapital MKF povećan za 3,4 miliona KM ili 1,3%, dok je kapital MKD u posmatranom periodu povećan za iznos od 1,9 miliona KM ili 4,2%.

 

(Osnovni podaci o MKO u FBiH i pregled osnovnih pokazatelja o MKO u FBiH - 31.03.2020.)

 

Od ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora FBiH koji sa 31.03.2020. godine iznosi 299,6 miliona KM, ukupan kapital MKF iznosi 252,4 miliona KM ili 84,2%, a najveće stavke su višak prihoda nad rashodima, koji iznosi 200,3 miliona KM i čini 79,4% ukupnog kapitala MKF i donirani kapital koji iznosi 48,1 milion KM ili 19%. Od ukupnog iznosa doniranog kapitala, donacije za kreditni fond iskazuje devet MKF, pri čemu se na tri MKF odnosi 64,5%, od čega na jednu MKF 39,1% ukupnog iznosa donacija za kreditni fond.

Pet najvećih pojedinačnih donatora u MKF u FBiH učestvuju sa 69,1% (33,2 miliona KM), pri čemu najveći donator učestvuje sa 10,1 milion KM ili 21% u ukupnom doniranom kapitalu.

Ukupan kapital MKD iznosi 47,2 miliona KM, što čini 15,8% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora, a u strukturi istog najveće stavke su osnovni kapital, u iznosu od 32,6 miliona KM ili 69% i neraspoređena dobit u iznosu od 10,8 miliona KM ili 22,9%, a preostalih 3,8 miliona KM ili 8,1% kapitala MKD odnosi se na zakonske i ostale rezerve.

Posmatrajući pokazatelj stope kapitala umanjenog za donirani kapital u odnosu na aktivu, koji sa 31.03.2020. godine na nivou mikrokreditnog sektora iznosi 40,48%, može se konstatovati da je isti u skladu sa propisanim ograničenjem (više od 10%), pri čemu dvije MKF nisu usklađene sa ovim standardom, obzirom da ovaj pokazatelj ima negativnu vrijednost.

Ostale obaveze na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznose 29 miliona KM ili 4,7% ukupne pasive, i u poređenju sa 31.12.2019. godine smanjene su za iznos od 2,7 miliona KM ili 8,5%.

Mikrokreditni portfolio iskazan u bruto iznosu u ukupnoj bilansnoj sumi mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 509,6 miliona KM ili 82,1% ukupne aktive mikrokreditnog sektora.

Prema izvještajnim podacima MKO, ukupan finansijski rezultat na nivou mikrokreditnog sektora FBiH za period od 01.01. do 31.03.2020. godine bio je pozitivan i iznosio je tri miliona KM, što je za 2,1 milion KM ili 40,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine.

MKF su iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3,3 miliona KM, koji je za 0,03 miliona KM ili 1% veći u odnosu na 31.03.2019. godine. U posmatranom periodu ukupni prihodi MKF su veći za 1,4 miliona KM ili 7,1%, pri čemu su kamatni i slični prihodi, kao dominantna stavka ukupnih prihoda MKF, veći za 1,9 miliona KM ili 10,9%.

Operativni rashodi MKF koji čine 76,9% ukupnih rashoda MKF, povećani su za 0,1 milion KM, uz neznatni rast od 1,2%, dok su troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKF povećani za 1,1 milion KM ili 103%. Analitički posmatrano, četiri MKF su sa 31.03.2020. godine iskazale manjak prihoda

Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 31.03.2020. godine nad rashodima u iznosu od 0,1 milion KM, dok su ostale MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3,4 miliona KM.

MKD su iskazale ukupan neto gubitak u iznosu od 0,3 miliona KM, što u odnosu na 31.03.2019. godine predstavlja smanjenje za 2,1 milion KM ili 118,9%. U posmatranom periodu, jedno MKD je iskazalo neto dobit u iznosu od 0,7 miliona KM, dok su dva MKD iskazala neto gubitak u iznosu od jedan milion KM. Sa 31.03.2020. godine prihodi od kamata i slični prihodi MKD, kao dominantna stavka ukupnih prihoda MKD povećani su za 0,5 miliona KM ili 8,1% u odnosu na isti period 2019. godine. Operativni rashodi MKD koji čine 53,6% ukupnih rashoda MKD zabilježili su rast za 0,9 miliona KM ili 31%, u kojima su dominantni troškovi plaća i doprinosa u iznosu od 2,3 miliona KM sa učešćem od 57,9% u ukupnim operativnim rashodima. Troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKD povećani su za 1,6 miliona KM.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital