Ping d.o.o. - Najznačajnije reference u oblasti informatičkog inžinjeringa do 2009.

Kapital / IZVJEŠTAJI

Ping d.o.o. - Najznačajnije reference u oblasti informatičkog inžinjeringa do 2009.

31.07.2009. 16:02 / Izvor: eKapija.ba

Ping d.o.o. je preduzeće za računarski i informatički inžinjering, osnovano 19.02.1997. od strane grupe stručnjaka iz oblasti računarstva i informatike. Osnivači su se sakupili oko ideje da stvore efikasno preduzeće, sposobno da pruži usluge u gotovo svakoj oblasti računarskog i informatičkog inžinjeringa, na osnovu komplementarnih znanja i iskustava, sa posebnim naglaskom na kvalitet u svakom koraku koji se poduzima.

Primarno tržišno opredjeljenje PING d.o.o. su veliki i složeni privredni ili vladini sistemi (banke, trgovinska preduzeća, proizvodna preduzeća, ministarstva, vladine i druge agencije, univerzitetske organizacije i slično).

REFERENCE

INFORMACIONI SISTEMI:

Agencija za privatizaciju (US-AID Price Waterhouse)

Izrada projektnog rješenja za potrebe projekta privatizacije FBiH.

Bosnalijek d.d.


Izrada projektnog rješenja za FullCosting za Bosnalijek.
Izrada projektnog rješenja i izrada aplikativnog rješenja za sistem kontrole kvaliteta.

Central profit banka d.d.


Projektovanje Bankarskog poslovnog sistema za Central profit banku Sarajevo , na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNET i Info-Studio.

EU QIF-RDA Tuzla


Projektovanje, izrada i implementacija baze i aplikativnog rješenja.

Elektroprivreda BiH ( Tuzla )

Izrada projektnog rješenja za Sistem obračuna i naplate grijanja za JP Elektroprivreda BiH (Distribucija Tuzla).

Elektroprivreda BiH
Izrada projektnog rješenja za Sistem obračuna i naplate električne energije SOEE za JP Elektroprivreda BiH.

ECHO

Analiza i projektovanje ECHO BiH opšte baze podataka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine

Analiza cjelokupnog postojećeg sistema: LAN i WAN mreže, sistemskog i aplikativnog softvera, informacionog sistema.

SIEMENS za Vijeće ministara BiH (CIPS) Dizajn aplikativnog rješenja za registar građana i ličnih dokumenata građana BiH. Realizacija i implementacija softvera za registar građana i postavljanje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

Universal banka d.d.

Projektovanje bankarskog poslovnog informacionog sistema za Universal banku Sarajevo, na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNET I Info-Studio.

APLIKATIVNI SOFTVER

Agencija za privatizaciju (US-AID Price Waterhouse)

Izrada aplikativnog rješenja za potrebe projekta privatizacije – Registar potraživanja građana F BiH.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za BBI Banku u Sarajevu (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).

Bosnalijek d.d.

Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe finansijskog poslovanja - PARIS. Povezivanje softverskog paketa za finansijsko poslovanje PARIS sa softverskim paketom za planiranje i praćenje proizvodnje MAX.
Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata, kadrovske evidencije i blagajne - PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).
Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe praćenja troškova i kontrole kvaliteta (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Coca-Cola Amatil / Coca-Cola HBC BH

Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata i kadrovske evidencije PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Central profit banka d.d.

Razvoj i implementiranje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za Central profit banku Sarajevo , na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio.
Instalacija i uvođenje sistema za elektronsko bankarstvo ELBA za Central profit Banku u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmom Zrcalo).

EU QIF-RDA Tuzla

Projektovanje, izrada i implementacija baze i aplikativnog rješenja (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Elektroprivreda BiH

Dizajn, razvoj i implementacija SOEE – Sistem obračuna električne energije (sveobuhvatni billing sistem za elektroprivredna preduzeća) za JP Elektroprivreda BiH (dizajniran i razvijen na ORACLE RDBMS sa ORACLE alatima).

ECHO

Izrada aplikativnog rješenja ECHO BiH opšte baze podataka.

Federalni zavod za zapošljavanje

Implementiranje aplikativnog rješenja PARIS u Federalnom zavodu za zapošljavanje i Kantonalnim službama za zapošljavanje. Moduli koji su implementirani su: finansijsko knjigovodstvo, blagajna, stalna sredstva i sitan inventar i obračun plaća, kao i projektovanje i instalacija specijalizovanog softvera za izvještavanje i planiranje u Zavodu i Službama za zapošljavanje.

Gospodarska banka d.d./LT Gospodarska banka d.d. Sarajevo

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za Gospodarsku Banku u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio)
Instalacija aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).
Poslovi vezani za aplikativnu podršku uvođenja projekta debitne platne kartice u LTGB - Uvezivanje sa ABIS aplikativnim sistemom.
Instalacija i uvođenje sistema za elektronsko bankarstvo ELBA za LT Gospodarsku banku u Sarajevu, izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima.
Instalacija i uvođenje aplikativnog softvera za kartičarsko poslovanje i kreditne kartice u LT Gospodarskoj banci.

International managment group

Razvoj, implemetacija AMLS (Anti-Money Laundering System) sistema

ICMP
Implementacija Oracle aplikacije (Oracle eBS).

Investicijska banka FBiH

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za IBF Banku u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).

International commerce bank d.d.

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za ICB Banku u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).
Instalacija aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata i kadrovske evidencije PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Klas d.d.


Implementacija Oracle aplikacije (Oracle eBS).

Komercijalna banka d.d. Tuzla

Instalacija i uvođenje softverskog paketa za konvertovanje finansijskih poruka iz ORACLE baze podataka u SWIFT programski interface "Swift Alliance Entry" i obrnuto.

MIMS grupacija (Klas d.d., Merkur)


Implementacija aplikacije za Proizvodnju (Oracle eBS).

Megatti Sarajevo

Implementiranje aplikativnog rješenja PARIS za potrebe praćenja finansijskog knjigovodstva, stalnih sredstava, obraćun plata, kadrovske evidencije, blagajničkog i robnog poslovanja (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Postbank

Instalacija aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata i kadrovske evidencije PARIS

Poštanska banka

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama Info-Studio).

SIEMENS za Vijeće ministara BiH (CIPS)

Dizajn aplikativnog rješenja za registar građana i ličnih dokumenata građana BiH. Realizacija i implementacija softvera za registar građana i postavljanje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata (izrađeno na ORACLE RDBMS i alatima).
Dorada funkcionalnosti.

Travnička banka d.d. Travnik

Implementiranje i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za Travničku banku d.d. Travnik, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).

UNDP

Implementacija Oracle aplikacije (Oracle eBS).

USAID
Projektovanje, izrada i implementacija softverskog rješenja. Sudjelovanje u razvoju ICMS-a (Integrated Case Management System).

UPI banka d.d.

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za UPI Banku u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).
Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata, kadrovske evidencije i stalnih sredstava PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Universal banka d.d.

Razvoj i implementiranje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za Universal banku Sarajevo , na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio.

VABA banka

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za VABA Banku u Sarajevu (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).

Visoko sudsko tužilačko vijeće


Izrada i implementacija Case Management System (CMS) rješenja namijenjenog za transparentno upravljanje sudskim predmetima u sudovima općinskog, regionalnog (kantonalnog) i entitetskog (vrhovni sudovi FBiH i RS) nivoa. Rješenje implementirano u općinskim sudovima u Mostaru, Čapljini, Konjicu, Derventi i Goraždu, te na privrednim odjeljenjima općinskih sudova u Sarajevu i Banja Luci.

Volksbank d.d. Sarajevo

Instalacija i uvođenje ABIS - Bankarskog informacionog sistema za Volksbank u Sarajevu, (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmama DigiNEt i Info-Studio).
Instalacija i uvođenje sistema za elektronsko bankarstvo ELBA za Volksbank u Sarajevu (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima, u saradnji sa firmom Zrcalo).
Implementiranje aplikativnog rješenja za potrebe praćenja plata, kadrovske evidencije, stalnih sredstava i blagajničkog poslovanja PARIS (izrađenog na ORACLE RDBMS i alatima).

Željezničarska štedno reditna zadruga

Instalacija aplikativnog rješenja PARIS

MREŽNI SISTEMI

Projektovanja i implementacije lokalnih mrežnih sistema (LAN)

ALBA Zenica d.o.o.

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže za ALBA Zenica d.o.o.

Agencija za privatizaciju (US-AID Price Waterhouse)

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže sistema za podršku projekta privatizacije F BiH.

British Council

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnim prostorijama British Council-a u Sarajevu.

Bosnalijek Sarajevo

Projektovanje i izgradnja kampus računarske mreže u krugu Bosnalijeka Sarajevo. Fast Ethernet LAN-ovi uvezani fiberoptičkim backbone-om (kičmom), sa preko 600 mrežnih čvorova.

CAFAO

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnim prostorijama CAFAO-a u Sarajevu.

Coca-Cola Amatil/Coca-Cola HBC BiH

Projektovanje kampus računarske mreže u krugu Coca-Cola Sarajevo. Fast Ethernet LAN-ovi uvezani fiberoptičkim backbone-om (kičmom), sa preko 1000 mrežnih čvorova.
Projektovanje i realizacija lokalnih računarskih mreža u poslovnim centrima CCB u Bihaću, Živinicama, Tuzli i Banja Luci.

Central profit banka Sarajevo

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u Central profit banci Sarajevo . Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u centrali banke.

Europapir Sarajevo
Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže. Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže.

EU QIF-RDA Tuzla

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnim prostorijama RDA u Tuzli.
Dogradnja lokalne računarske mreže

EU Delegation of EC to BiH

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnim prostorijama Delegacije u Sarajevu.

HVM

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u objektu HVM-a u Sarajevu.

Filozofski fakultet Sarajevo

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže Filozofskog fakulteta u Sarajevu (oko 400 mrežnih čvorova).

GIK Hidrogradnja

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u upravnoj zgradi u Sarajevu.

JP za “Vodno područje slivova rijeke Save”

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže za JP Vodno područje slivova rijeke Save u Sarajevu.

Medicinski fakultet Sarajevo

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže

Međunarodna organizacija za migraciju (IOM)

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnim prostorijama IOM-a u Sarajevu.

MUP USK

Projektovanje lokalne računarske mreže za KMUP Unsko-Sanskog Kantona.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Supervizija realizacije lokalne računarske mreže; konfigurisanje svih aktivnih mrežnih elemenata sa stalnom vezom na Internet u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže sa stalnom vezom na Internet.

OHR - Ured visokog predstavnika BiH

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u Uredu visokog predstavnika (Office of a High Representative - OHR), prva lokacija, sa približno 450 mrežnih čvorova.
Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u Uredu visokog predstavnika (Office of a High Representative - OHR), nova lokacija, sa preko 1.500 mrežnih čvorova.

Privredna komora F BiH

Izrada projekta, nadgledanje i testiranje lokalne računarske mreže za Privrednu komoru F BiH.

USAID PSAP

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže za potrebe ministrstva Trezora BiH.

UNIS komerc

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže za UNIS komerc u Sarajevu i povezivanje udaljenih prodajnih i skladišnih lokacija.

Universal banka
Projektovanje i realizacija lokalnih račuanrskih mreža u Universal banci Sarajevo i Tešanj.

Volksbank BH Sarajevo

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnicama Volksbank BH

Volksbank BH d.d.

Projektovanje i realizacija lokalne računarske mreže u poslovnicama u Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Banja Luci, Tuzli i Bijeljini
Dogradnja lokalne računarske mreže

VF Komerc


Projektovanje i realizacija lokalnih računarskih mreža u tržnim centrima VF komerca u Sarajevu, Bihaću, Gračanici, Sanski Most. Zenici i Tešnju.

Vlada kantona Sarajevo

Izrada projekta lokalne računarske mreže za Vladu kantona Sarajevo.

Projektovanja i implementacije globalnih mrežnih sistema (WAN)

Central profit banka d.d. Sarajevo

Projektovanje i realizacija sigurnosnog sistema za potrebe povezivanja na Internet i uvođenja sistema elektronskog bankarstva.
Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže u filijalama banke.

Komercijalna banka d.d. Tuzla

Izrada glavnog projekta globalne računarske mreže za Komercijalnu banku d.d. Tuzla.

USAID PSAP

Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže i sigurnosnog sistema za potrebe Ministarstva Trezora BiH.

USAID PSAP

Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže i sigurnosnog sistema za potrebe Ministarstva finansija F BiH.

UPI banka d.d. Sarajevo


Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže UPI banke d.d. Sarajevo.

Universal banka Sarajevo


Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže Universal banke Sarajevo.

Volksbank BH d.d.

Projektovanje i realizacija globalne računarske mreže Volksbank BH d.d.
Projektovanje i realizacija sigurnosnog sistema za potrebe WAN komunikacije, povezivanja na Internet i uvođenja sistema elektronskog bankarstva.

VF Komerc
Projektovanje i realizacije globalne računarske mreže VF Komerca.

Vlada kantona Sarajevo
Izrada projekta globalne računarske mreže za Vladu kantona Sarajevo .

Željeznice FBiH

Dogradnja informacijske kompjuterske mreže – VPN

RAČUNARSKA I MREŽNA OPREMA

Agencija za privatizaciju FBiH

Računarska oprema - HP printeri

Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo

Računarska oprema (HP Proliant ML350 server, prateća oprema i Microsoft softver).

ALBA Zenica d.o.o.

Računarska oprema (Compaq DeskPro radne stanice; Compaq ProLiant 1600 server, HP Compaq Desktop radne stanice; HP Compaq notebook nx9010 ).

Bosna Bank International d.d. Sarajevo


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900, ruteri familija 1700 ).
Mrežna oprema (Cisco ruter 1721).

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq DeskPro i Evo radne stanice; HP Compaq d330 microtower [DZ008A], HP LaserJet 3380 all-in-one, Printer Tally T5023).

Bosnalijek d.d. Sarajevo

Računarska oprema - HP San Switch

Bosnalijek d.d. Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900, 2970, hub-ovi familija 400 i ruteri familija 1700).
Mrežna oprema ( CISCO801, ISDN/Ethernet Router).
Mrežna oprema ( Cisco Catalyst 3550-48-SMI i 2950 G, Cisco 801 ISDN/Ethernet Router).
Mrežna oprema (Switch Cisco Catalyst 2950T (WS-C2950T-24), Switch Cisco Catalyst 2950G (WS-C2950G-24-EI).

Bosnalijek d.d. Sarajevo

HP Računarska oprema - Blade server

Bosnalijek d.d. Sarajevo


Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; HP Compaq ProLiant 800, ProLiant 1600, ProLiant 6500, ProLiant ML110, ProLiant ML350, ProLiant ML370, ProLiant ML570 i ProLiant DL360 serveri; Compaq MSL5026SL Automated Tape Library)
Isporuka i instalacija ITANIUM Cluster Servera sa SAN storage (Compaq RX4640 ITANIUM2 RX2620 ITANIUM2 serveri i STORAGEWORKS MSA1500)

CAFAO Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).

Care International

Računarska oprema (Compaq ProLiant 1600 server).

Comp2000 d.o.o. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; Armada i EVO familije prenosnih računara; ProLiant familije servera).

Centralna banka BiH

Računarska i komunikaciona oprema

Central profit banka d.d. Sarajevo


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900 i ruteri familija 800, 1700 i 2600 i firewall PIX 515).
Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 3750, 3560, 2950 i ruteri familija 3735, 3725, 1760, 1721i 1751).

Central profit banka d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice, Compaq ProLiant ML350, Compaq ProLiant ML370, Compaq ProLiant ML530, ProLaint ML570, ProLiant DL380 serveri sa pratećim opcijama).

Coca-Cola Amatil / Coca-Cola HBC BH


Računarska oprema (Compaq Armada 1500, 1700 i E500 familije prenosnih računara Compaq TLX891 Automated Tape Library).

Državni sud BiH – Odjel za ratne zločine Sarajevo


Mrežna oprema (Cisco preklopnik 6500, 4500 and 2950; instalacija i konfiguracija).

ECHO

Računarska oprema (Compaq ProLiant 800 server).

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Računarska oprema - HP desktop radne stanice i nootebooks

Ericcson

Računarska oprema ( HP Digital Projector vp6121).

EU – Delegation to BiH

Računarska oprema (Compaq ProLiant 1600 i ProLiant ML370 serveri).

EU-QIF-RDA Tuzla

Računarska oprema ( HP Proliant ML370 server).

EU – Delegation to BiH
Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).

Europapir Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900 i ruteri familija 1700 and Cisco PIX-515E-R-DMZ-BUN).

Europapir Sarajevo

Računarska oprema ( HP Proliant ML350 server; HP Compaq Evo radne stanice).

Federalno ministarstvo finansija

Isporuka i instalacija serverske opreme

Federalno ministarstvo finansija

Mrežna oprema - Cisco routers

FIMA banka

Računarska oprema - HP server i storage

GBH Goražde


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).

GIK Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900 i 3500, ruteri familija 1700 i firewall PIX 506).

GIK Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML370 serveri).

Gospodarska banka d.d./LT Gospodarska banka d.d. Sarajevo

Mrežna oprema ( PIX 515E-DMZ Bundle (Chassis, Restricted SW, 3 FE Ports) PIX-515E-R-DMZ-BUN, Cisco Catalyst Switch 24 port, 10/100 WS-C2950-24).

Gospodarska banka d.d./LT Gospodarska banka d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq AlphaServer DS20E, AlphaServer ES45 2GB UNIX ).
Računarska oprema (HP Compaq Prezentacijski server, HP Compaq Aplikacijski server, DB HP Compaq DB server).

IMG

Mrežna oprema (Cisco ruteri 2500 familija).

IMG

Računarska oprema (Compaq ProLiant 800 server).

Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; Proffesional Workstation SP700).

Investicijska banka F BiH

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 3500).

Investicijska banka F BiH

Računarska oprema (Compaq ProLiant 8000 server).

JP za vodno područje slivova rijeke Save

Računarska oprema - HP server

JP za “Vodno područje slivova rijeke Save”

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).

JP za “ Vodno područje slivova rijeke Save”

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 800 server).

JP PTT BiH


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900 i 3500 i ruteri familija 2600 i 3600).

JP PTT BiH

Računarska oprema (Compaq ProLiant 8000 server).

JU Univerzitet u Tuzli, BIH

Mrežna oprema (WS-C3750G-12S-S, Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image).

K MUP (Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bihać, Mostar)

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 3000, ProLiant 5500, ProLiant ML370 serveri sa pratećim opcijama).

Kantonalno ministarstvo obrazovanja, Sarajevo

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači i hub-ovi Netelligent familija).

KNAUF d.o.o. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; Compaq Armada i EVO familije prenosnih računara).

Login Public

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).

Logosoft d.o.o. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; Compaq ProLiant ML370, ProLaint ML570,ProLiant DL380 serveri sa pratećim opcijama).

Lura Sarajevo

Računarska oprema (Lexmark 2491).

Magnus media

Računarska oprema - HP desktop radne stanice i notebooks

Mašinski fakultet

Računarska oprema ( HP Compaq Notebook NX 9030)
Računarska oprema ( HP Digital Projector vp 6121)Računarska oprema ( HP Digital Projector vp6111.)

MERCK SHARP & DOHME IDEA AG

Računarska oprema (HP Color LaserJet 4650).

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML350 serveri sa pratećim opcijama, Compaq EVO radne stanice, notebook).

Mibral

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).

Ministarstvo vanjskih poslova

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači i hub-ovi Netelligent familija).

MUP Bihać

Računarska oprema - HP desktop radne stanice i Cisco oprema

MUP ZE-DO KANTONA

Nabavka mrežnih zaštitnih uređaja - FIREWALL

Nerda

Računarska oprema - HP Server

Nerda

Računarska oprema - HP desktop radne stanice i printeri

Novo Nordisk

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900, Rittal Quick Rack 24 U (800 x 1200 x 800), MGE UPS 1500VA Rack 1U, P/N:66231).

NUB BiH - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači i hub-ovi Netelligent familija).

NUB BiH - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Računarska i konferencijska oprema

NUB BiH - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML370; Compaq DeskPro i EVO radne stanice).
Računarska oprema (Projektor Toshiba TDP S25).

OHR

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači Netelligent familija).Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2970, 4500, 6509).

OHRO – Ured ombudsmena

Mrežna oprema (Compaq mrežni hub-ovi Netelligent familija i Cisco ruteri 2500 familija).

OHRO – Ured ombudsmena

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 800 server, HP Compaq ML 370 server).

Orbico d.o.o. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML370 server).
Računarska oprema (HP Compaq dx6100) .

Parlament BiH

Cisco oprema

PMF - Univerzitet u Sarajevu
Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 2500 i ProSignia 200 serveri).

PMF - Univerzitet u Sarajevu

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači i hub-ovi Netelligent familija).

POSTBANK

Mrežna oprema - Cisco oprema

ProCredit bank


Računarska oprema ( HP Proliant ML370 server).
Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).
Računarska oprema ( HP Compaq nx9030, HP Compaq dx6100 MT P4-530 80G 512M XP (PE286EA).
Računarska oprema (ISA Server).

Promands

HP Računarska, komunikaciona i pasivna mrežna oprema

Regional Cooperation Council

Računarska oprema - HP server i storage

Regional Cooperation Council

Serverska oprema

Regional Cooperation Council

Održavanje Cisco opreme (SMARTnet)

Registar vrijednosnih papira F BiH


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 3500 i ruteri familija 1700 i 3600).

Registar vrijednosnih papira FBiH

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML530 serveri sa pratećim opcijama).

SCHENKER Sarajevo

Mrežna oprema- Cisco oprema

SCHENKER Sarajevo

Održavanje Cisco opreme (SMARTnet)

Schachermayer

Računarska oprema ( HP Compaq Notebook NX 9030).

SKF Sarajevo


Mrežna oprema (Cisco ruter 805).

SKF Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).

Siemens d.o.o. Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).

TALDI

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).

Tosama

Računarska oprema - HP notebooks

Turkish ziraat bank

Mrežna oprema ( Cisco 1841 router, kartica i mrežni kablovi).

Turkish ziraat bank

Računarska oprema ( HP Compaq nx9010 Celeron notebooks).
Računarska oprema ( HP Proliant ML350 server).

The Swedish National Audit Office Sarajevo

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).

ULKAR

Računarska oprema ( HP Compaq dx6100, HP Compaq dx2000).

UNHCR

Računarska oprema - HP desktop radne stanice i notebooks

Ured registrara

Cisco servisi.

USAID PSAP


Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 1400 i 2900 i ruteri familija 800, 1700 i 2600).

UPI banka d.d. Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 3500 i ruteri familija 1700 i 2600, PIX 515E).
Isporuka komunikacione opreme (CISCO routeri)
Instalacija i konfiguracija routera

Universal banka d.d. Sarajevo

Mrežna oprema (Cisco ruteri familija 1600, 1700 i 2500).

USAID Privatization Project

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači Netelligent familija i Cisco ruteri 2500 familija).

UTIC - Univerzitet u Sarajevu

Mrežna oprema (Compaq mrežni prekidači i hub-ovi Netelligent familija).

USAID Privatization Project

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 1600, ProLiant 3000 i ProLiant 5500 serveri sa pratećim opcijama).

UTIC - Univerzitet u Sarajevu

Računarska oprema (Compaq Deskpro radne stanice; ProLiant 800 server; ProLiant 1600 serveri u Non-Stop Cluster konfiguraciji SCO-Compaq).

Unis komerc

Računarska oprema (Compaq Evo radne stanice).
Računarska oprema (Terminal Server).

USAID PSAP

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML570 serveri sa pratećim opcijama).

UPI banka d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML570 server sa SAN sistemom, Compaq ProLiant ML570 server, storage system).

Volksbank BH Sarajevo

Mrežna oprema - Cisco oprema

Volksbank BH Sarajevo

Mrežna oprema - Cisco oprema

Virtualna biblioteka BiH

Mrežna oprema (Cisco ruter familija 1700).

Volksbank Leasing BH

Mrežna oprema (Cisco PIX-515E-R-DMZ-BUN).

VF Komerc Sarajevo
Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900).
Mrežna oprema ( ruteri familija 1700).

Volksbank BH d.d. Sarajevo , Tuzla , Banja Luka

Mrežna oprema (Cisco mrežni prekidači familija 2900 i 3500, ruteri familija 1700, 2600 3600 i firewall PIX 515).

VB Leasing

Računarska oprema ( HP Compaq nx7010 (P/N PG 587EA).

Volksbank BH d.d. Sarajevo

Računarska oprema (Compaq ProLiant ML370 serveri sa pratećim opcijama).

SISTEM SOFTVER

ASA auto

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (MS Windows NT Server 4.0). Podešavanje okruženja za rad u domeni i migracija aplikacija.

Alba d.o.o. Zenica

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).

Agencija za privatizaciju (US-AID Price waterhouse)

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO UnixWare 7, MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).

Bosnalijek d.d. Sarajevo

Ugovor o kolicinskom licenciranju Microsoft proizvoda sa kompanijom Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Bosnalijek d.d. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT Server 4.0, MS Windows 2000 Server, MS Windows NT Workstation 4.0) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).
Povezivanje na Internet (instalacija i konfigurisanje DNS servera, e-mail servera MS Exchance 5.5 i Proxy 2.0 servera). Instalacija i konfiguracija BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (MS Windows Adv. Server 2000) i alata za upravljanje relacionom bazom podataka (Oracle 8i).

Central profit banka d.d. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.2, OpenUnix 8, MS Windows NT server 4.0, MS Windows Server 2000, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 7).

Coca-Cola Amatil BiH/Coca-Cola HBC BH

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (Novell Netware 4.1). Instalacija i konfigurisanje alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).
Instalacija i konfiguracija BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition.

Državna komisija za Y2K

Instalacija i konfigurisanje alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).

Europapir Sarajevo

Instalacija i konfiguracija Veritas Backup Exec, Windows Server 2003, Trend Micro Client Server Suite for Small and Medium Business (SNB).

ETF - Univerzitet u Sarajevu

Konfigurisanje lokalne mreže na softverskom nivou. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95).

EU QIF-RDA Razvojna asocijacija Tuzla

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (MS Windows Server 2003 i alata za upravljanje relacionom bazom podataka (Oracle 10).

Europapir Sarajevo

Instalacija i konfiguracija Veritas Backup Exec, Windows Server 2003, Trend Micro Client Server Suite for Small and Medium Business (SNB).

European Union

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (MS Windows Server 2000).

EC – WPCU

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95).

ECHO

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.4, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 7).

Federalno Ministarstvo Finansija

Licenciranje, instalacija i konfiguracija antivirusnog softvera i GFI riješenja za monitoring IS.

GIK Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Konfiguracija lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema MS Windows Svr 2000.

GD trade

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.4, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 6).

Gospodarska banka d.d./LT Gospodarska banka Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (Tru64 za Alpha server) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8i).
Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 OEM, Macromedia Jrun Application Server).

Infostudio d.o.o. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema Unix Ware 7.

Investicijska banka F BiH d.o.o. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (Tru64 za Alpha server) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8i).

IMG
Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (SCO UnixWare 7).

Interšped d.d. Sarajevo

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (Novell Netware 3.11, MS Windows 95).

JP Direkcija cesta BiH,

Ugovor o kolicinskom licenciranju Microsoft proizvoda sa JP Direkcijom cesta BiH.

JP Aerodrom Sarajevo

Isporuka sistemskog softvera Microsoft.

JP Elektropriverda BiH

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (Novell Netware 3.11, SCO OpenServer 3, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 7).

JP za “Vodno područje slivova rijeke Save”

Konfigurisanje lokalne mreže i internog e-maila. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 3.51, MS Windows NT Server 4.0, MS Windows 95). Instalacija i konfigurisanje antivirus softvera (Symantec NAV Corporate Edition 7.6).

Komisija za vrijednosne papire

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema MS Windows Server 2000 i Office 2000.

KMUP TK ( Tuzla )

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).

Kantonalni MUP Sarajevo

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.2, SCO UnixWare 7, MS Windows Server 2000, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 8).

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo

Konfiguracija lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema MS Windows Svr 2000.

Ministarstvo vanjskih poslova

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema, Intraneta i Interneta (SCO OpenServer 5.0.4, SCO Internet Family 1.1, MS Windows 95).

Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (OpenServer 5).

NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema (MS SBS 4.0, MS Windows 95, MS Windows 2000 Professional). Instalacija i konfigurisanje antivirus softvera (Symantec NAV Small Business).

OHRO - Ured ombudsmena

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema, povezivanje na Internet: MS Windows server 4.0, MS Windows 95, DNS server, MS Exchance 5.5).

PMF - Univerzitet u Sarajevu

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.2, MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95).

ROEC (Representative Office of Europian Commision)

Instalacija i konfigurisanje e-mail servera (MS Exchange server 5.5 za 50 korisnika). Instalacija i konfigurisanje MS Windows 4.0 Server i migracija e-mail servera (MS Exchange server 5.5 za 50 korisnika).

SCO EMEA

Instalacija i konfigurisanje SCO NSC za SCO konferenciju u Trakošćanima.

Ured registrara, Sarajevo

Isporuka sistemskog softvera Microsoft i GFI.

UNIS ERC

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema za server (UnixWare 7.1.1).

UNIS komerc d.d. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnog sistema i relacione baze podataka (UnixWare 7.1.1, Oracle 8i). Migracija sa NCR Tower 850 na Compaq Proliant 1600.
Migracija aplikacija i podataka sa Oracle 6 i SQL*Forms 2.3 na Oracle 8i i Developer 6.0 . Izrada sistemskih programa za automatizovanu detekciju problema Y2K i automatsko ili poluautomatsko rješavanje problema.

US-AID za MST i EO

Instalacija i konfigurisanje devet MS Back Office 4.0 Server (više od 200 CAL-ova).

Universal banka d.d. Sarajevo

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 7).

UPI banka d.d. Sarajevo

Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (MS Windows NT server 4.0, MS Windows NT Workstation 4.0, MS Windows 95, SCO Uniware 7, Linux SUSE ) i alata za upravljanje relacionom bazom podataka (Oracle 7 i Oracle 8).

Instalacija i konfiguracija servera (instalacija Linuxa i Oracla 9i na serverima, konfiguracija Oracle Standby Database i podešavanje sistema).

UTIC - Univerzitet u Sarajevu

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.2, SCO Internet Family 1.1, SCO UnixWare 7).
Instalacija i konfigurisanje SCO NonStop Cluster (SCO UnixWare 7.1.1 i NSC). Instalacija i konfiguracija prvog NSC klaster sistema za bezprekidni rad (7x24). Na ovom sistemu se administrira .ba bosanskohercegovački državni domen.

Šipad Export-import

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.4, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 6).

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Isporuka licenci za operativne sisteme, za servere i desktope; razovojne alate, bazu podataka, te licence za office.

VF Komerc/VIAS/ Tešanj, Sarajevo , Bihać, Gračanica

Konfigurisanje lokalne mreže. Instalacija i konfigurisanje operativnih sistema (SCO OpenServer 5.0.4, UnixWare 7.1.1, MS Windows 95) i alata za upravljanje rel. bazom podataka (Oracle 6).

ODRŽAVANJE

A-ROTO Press (Active)

NIS hosting.

Ambasada Velike Britanije Sarajevo (Active)


Računarska oprema.

Agencija za privatizaciju FBiH (Active)


Računarska oprema, mrežni komunikacioni sistem i softver.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (Active)


Aplikativni softver ABIS i ELBA.

Bosnalijek d.d. Sarajevo (Active)


Aplikativni softver PARIS i računarska oprema.

Ericsson (Active)

Računarska oprema.

FIMA banka (Active)

Aplikativni softver ABIS.

INTERPOL BH

Računarska oprema i sistemski softver.

Intesa Sanpaolo banka (Active)
Aplikativni softveri ABIS i PARIS.

Aplikativni softveri ABIS i PARIS.

JP za Vodno područje slivova rijeke Save (Active)


Računarska i komunikaciona oprema.

JP Eelektroprivreda (Active)


Aplikativni softver SOEE.

MIMS (Active)

Aplikativni softver PARIS.

Megatti d.o.o. Sarajevo


Aplikativni softver PARIS

Nacionalna i Univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo (Active)


Računarska oprema i softver.

Postbanka (Active)

Aplikativni softver ABIS.

Razvojna banka F BiH d.o.o. (Active)


Računarska oprema i aplikativni softver ABIS.

UniCredit Bank d.d. (Active)

Aplikativni softver ELBA.

UNIS Komerc, Sarajevo (Active)


Podrška sistemskog softvera i održavanje računarske opreme.

Volksbank BH Sarajevo (Active)


Aplikativni softveri ABIS, ELBA, PARIS, računarska i komunikaciona oprema.

Tobačna Grosist Boss (Active)

Računarska oprema i sistemski softver.

Pogledajte i druge dokumente u rubrici

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital