Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje

27.11.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje

Ovim pravilnikom uređuje se ulaganje sredstava društava za osiguranje, a posebno: vrste i karakteristike dopuštenih ulaganja sredstava, pravila za disperziju, ograničenja ulaganja i vrednovanje sredstava i način i rokovi izvještavanja Agencije za osiguranje Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 117, 27.11.2020.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 2, člana 52a. stav 5. i člana 56. stav 9. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 17. novembra 2020. godine, donio je

 

PRAVILNIK
O ULAGANjU SREDSTAVA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se ulaganje sredstava društava za osiguranje, a posebno:
1) vrste i karakteristike dopuštenih ulaganja sredstava,
2) pravila za disperziju, ograničenja ulaganja i vrednovanje sredstava i
3) način i rokovi izvještavanja Agencije za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(1) Sredstvima društva za osiguranje, u smislu ovog pravilnika, smatraju se:
1) sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda,
2) sredstva za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja i
3) sredstva za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja.
(2) Minimalni garantni fond, u smislu ovog pravilnika, definisan je odredbom člana 53a. stav 9. Zakona o društvima za osiguranje (u daljem tekstu: Zakon).
(3) Tehničke rezerve neživotnih osiguranja su prenosne premije, rezerve za štete, rezerve za bonuse i po- puste, rezerve za izravnanje rizika i ostale tehničke re- zerve.
(4) Tehničke rezerve životnih osiguranja su prenosne premije, rezerve za učešće u dobiti, matematička rezerva, rezerve za štete i ostale tehničke rezerve.

GLAVA II
OSNOVNI PRINCIPI ULAGANjA

Principi ulaganja sredstava

Član 3.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da obezbijedi da iznosulaganjauoblikeutvrđeneovimpravilnikombude većiilijednakobračunatimtehničkimrezervamai50% minimalnoggarantnogfonda.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da sredstva iz člana 2. ovog pravilnika ulaže u skladu sa pravilima struke i pažnjom dobrog privrednika.
(3) Društvo za osiguranje obavezno je da pri ulaganju sredstava iz člana 2. ovog pravilnika vodi računa o naj- boljem interesu svih osiguranika i korisnika iz ugovo- ra o osiguranju, te da stalno obezbjeđuje usklađenost sa vrstom poslova osiguranja koje obavlja, ročnu i valutnu usklađenost uloženih sredstava i obaveza društva za koje se formiraju tehničke rezerve, uz uvažavanje principa sigurnosti, isplativosti, utrživosti, raznovrsnosti i disperzije ulaganja, te da preduzme sve druge mjere da bi se obezbijedila sigurnost ulaganja u skladu sa pravilima kontrole i upravljanja rizicima.
(4) Društvo za osiguranje obavezno je da ulaganjima upravlja na način koji obezbjeđuje odgovarajuće prihode i gotovinski tok i to tako da se u svakom trenutku mogu izmiriti dospjele obaveze, odnosno da se ulaganjem sred- stava ne dovede u pitanje ažurnost u isplati obaveza iz ugovora o osiguranju i odštetnih zahtjeva u skladu s pro- pisanim rokovima.
(5) Ako Agencija ocijeni da ulaganja sredstava iz čla- na 2. ovog pravilnika ne odgovaraju odredbama zakona ili ovog pravilnika, može od društva za osiguranje da zahti- jeva usklađivanje.

Sigurnost ulaganja

Član 4.
(1) Ulaganje sredstava društva za osiguranje sigurno je ako zadovoljava ekonomski i pravni aspekt sigurnosti.
(2) Ekonomski aspekt sigurnosti podrazumijeva odr- žavanje vrijednosti imovine, odnosno sredstava, gdje se za ocjenu sigurnosti uzimaju u obzir sljedeći kriterijumi:
1) mala odstupanja vrijednosti uloženih sredstava,
2) pouzdana i oprezna metoda vrednovanja sredstava,
3) trgovanje na uređenom tržištu ili druga mogućnost trgovanja i
4) kvalitet sredstava i prihvatljiv bonitet emitenta finansijskih instrumenata, odnosno prihvatljiv bonitet zajmoprimca.
(3) Pravni aspekt sigurnosti podrazumijeva neograni- čeno raspolaganje sredstvima, kao i neograničenu moguć- nost trgovanja sredstvima.

Isplativost ulaganja

Član 5.
Ulaganje sredstava društava za osiguranje je isplativo ako se ostvaruje prinos u skladu sa tržišnim kretanji- ma, na način da se ne ugroze sigurnost i realna vrijednost ulaganja, te ako obezbjeđuje da prinosi ostvareni ulaganjem matematičke rezerve budu najmanje u visini kamate uklju- čene u obračun te rezerve.

Utrživost ulaganja

Član 6.
(1) Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika su utrživa ako se mogu zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.
(2) Utrživost ulaganja zavisi od perioda raspoloži- vosti imovine, odnosno od mogućnosti trgovanja na trži- štu.
(3) Društvo za osiguranje obavezno je da izabere onaj oblik ulaganja koji se, u slučaju potrebe, može u kratkom roku (do godinu dana) zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.
(4) Društvo za osiguranje obavezno je da obezbijedi da ulaganje sredstava iz člana 2. ovog pravilnika u obli- ke kojima se ne trguje na organizovanom tržištu bude na oprezno određenom nivou, kao da i ulaganjem u te oblike ne izloži društvo za osiguranje prekomjernoj koncentraciji rizika.

Raznovrsnost i disperzija ulaganja

Član 7.
(1) Društvo za osiguranje prilikom ulaganja sredstava iz člana 2. ovog pravilnika rukovodi se načelima razno- vrsnosti (ulaganje u različite oblike sredstava) i disper- zije ulaganja (ulaganje u iste oblike a kod različitih emi- tenata/lica), kojima je cilj očuvanje vrijednosti imovine društva, te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja tako da, u okviru ograničenja propisanih ovim pravilnikom, bilo koja vrsta ulaganja nema preovlađujući uticaj u cjelo- kupnoj strukturi sredstava za pokriće tehničkih rezervi, odnosno minimalnog garantnog fonda.
(2) Kriterijumi kojima se društvo za osiguranje ruko- vodi prilikom izbora oblika sredstava iz člana 2. ovog pravilnika mogu biti sljedeći:
1) različiti emitenti finansijskih instrumenata, različiti zajmoprimci, različita geografska područja na kojima se nalaze nekretnine društva za osiguranje, itd.,
2) specifične vrste rizika i profil emitenta/zajmo- primca, odnosno rizik gubitka i umanjenja vrijednosti pojedinih sredstava društva za osiguranje,
3) očekivani prinos,
4) vremenski period ulaganja i
5) međusobni odnos između različitih vrsta ulaganja.
(3) Adekvatnom raznovrsnošću i disperzijom smatra se izbjegavanje prekomjernog oslanjanja na bilo koji oblik sredstava, na bilo koje pravno lice, kao i izbjegavanje pre- komjerne koncentracije rizika u portfolio ulaganja u cjelini.


Član 8.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da donese go- dišnji plan investicione politike za sredstva iz člana 2. ovog pravilnika, najkasnije do 31. januara tekuće godine i da ga dostavi Agenciji u roku od 15 dana od dana donoše- nja u elektronskom obliku.
(2) Na vrednovanje ulaganja iz ovog pravilnika primje- njuju se odredbe Međunarodnih računovodstvenih standar- da, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda vrednovanja.
(3) Društvo za osiguranje obavezno je da za poslove ulaganja sredstava iz člana 2. ovog pravilnika obezbijedi odgovarajuće organizacione i kadrovske uslove.

GLAVA III
ULAGANjE SREDSTAVA DRUŠTVA ZA OSIGURANjE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVI

Član 9.
(1) Društvo za osiguranje sredstva za pokriće tehnič- kih rezervi iz člana 2. ovog pravilnika može da ulaže u:
1) hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: BiH), Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Za- kona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 56/06 i 28/13);
2) hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant Federacija BiH i Distrikt Brčko;
3) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti koje je izdala jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, odnosno BiH;
4) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti za koje je jedinica lokalne samouprave iz tačke 3. ovog sta- va izdala garanciju;
5) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj, odnosno BiH;
6) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj, odnosno BiH, ako je nji- hov emitent pravno lice sa sjedištem u Republici Srp- skoj, odnosno BiH;
7) akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj, odnosno BiH;
8) akcije kojima se ne trguje na organizovanom trži- štu hartija od vrijednosti, ako je njihov emitent pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno BiH;
9) zajmove pravnim licima osigurane založnim pravom prvog reda na nekretnini (hipoteka) ako je založno pravo upisano u zemljišne knjige i druge evidencije nepokret- nosti u Republici Srpskoj, odnosno BiH i ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlašćenog procjenjivača;
10) zajmove pravnim licima osigurane hartijama od vrijednosti iz t. od 1. do 4. ovog stava;
11) zajmove pravnim licima osigurane garancijom ban- ke sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno BiH;
12) zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života iz sredstava matema- tičke rezerve osiguranja života;
13) nekretnine (pravo svojine i pravo građenja), i to ako:
1. su upisane u zemljišne knjige i druge evidencije ne- pokretnosti u Republici Srpskoj, odnosno BiH,
2. su oslobođene svih tereta,
3. imaju procijenjenu vrijednost od strane ovlašćenog procjenjivača,
4. donose prinos, odnosno ako je u vezi s njima moguće očekivati prinos;
14) oročene depozite u bankama u Republici Srpskoj, odnosno BiH, na kojima banka nema prava zadržavanja ili druga prava na teret društva za osiguranje uz uslov da ban- ka ima pozitivno mišljenje ovlašćenog revizora na fi- nansijske izvještaje;
15) udjele i akcije investicionih fondova sa javnom ponudom, koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, od- nosno BiH i
16) sredstva na računima društva za osiguranje.
(2) Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, sredstva za pokriće tehničkih rezervi neživotnog osiguranja ne mogu se ulagati u namjenu iz stava 1. tačka 12. ovog člana.
(3) Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, sredstva za pokriće tehničkih rezervi životnog osiguranja ne mogu se ulagati u namjene iz stava 1. t. 6. i 8. ovog člana.
(4) Sredstva društva za osiguranje u rezervnom fondu Biroa zelene karte u BiH i fondu za naknadu šteta Biroa zelene karte u BiH mogu služiti kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi, maksimalno do visine iznosa obraču- natih rezervi za štete po zelenoj karti.
(5) Društvo za osiguranje može da ulaže sredstva za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja i sred- stva za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja u povezana lica sa društvom za osiguranje, utvrđena u skla- du sa MRS 24 - Objavljivanje povezanih lica, ukupno do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, a pojedinač- no do propisanih ograničenja iz čl. 11. i 12. ovog pravil- nika.
(6) Ograničenje ulaganja u povezana lica sa društvom za osiguranje iz prethodnog stava ovog člana odnosi se kako na neposredna tako i na posredna ulaganja.
(7) Bilo koja sredstva ili prava na kojima postoji neki oblik zabrane, ograničenja ili koja služe kao garancija ili obezbjeđenje obaveza društva za osiguranje ili dru- gog fizičkog ili pravnog lica ne mogu da se koriste kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda.

Član 10.
(1) Pored navedenih ulaganja iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika društvo za osiguranje može da koristi i slje- deće oblike aktive kao sredstva za pokriće tehničkih re- zervi:
1) prenosnu premiju koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesionara za pokriće tehničkih rezervi neživotnih i životnih osiguranja,
2) dio ili cjelokupan iznos rezervi za štete koje pa- daju na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesi- onara za pokriće tehničkih rezervi neživotnih i život- nih osiguranja, te dio ili cjelokupan iznos matematičke rezerve koja pada na teret reosiguravača za pokriće teh- ničkih rezervi životnih osiguranja i
3) razgraničene troškove pribave za pokriće tehnič- kih rezervi neživotnih osiguranja, na način propisan odlukama Agencije.
(2) Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesionara iz stava 1. tačka 1. ovog člana priznaje se kao sredstvo za pokriće tehničkih rezer- vi neživotnih i životnih osiguranja do visine ograni- čenja propisanih članom 11. stav 1. tačka 15. i članom 12. stav 1. tačka 14. ovog pravilnika, a preko navedenih ograni- čenja može se priznati dio ili cjelokupan iznos prenosne premije koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesionara, samo uz prethodnu saglasnost od strane Agencije i ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana.
(3) Dio ili cjelokupan iznos rezervi za štete koje padaju na teret reosiguravača, saosiguravača ili retroce- sionara, te dio ili cjelokupan iznos matematičke rezerve koja pada na teret reosiguravača iz stava 1. tačka 2. ovog člana priznaju se kao sredstvo za pokriće tehničkih re- zervi samo uz prethodnu saglasnost od strane Agencije i ako su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana.
(4) Agencija daje saglasnost iz st. 2. i 3. ovog člana ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
1) da društvo za osiguranje, bez saglasnosti Agencije, ne bi moglo da obezbijedi pokriće tehničkih rezervi u skladu sa članom 3. stav 1. ovog pravilnika,
2) da su oblici aktive iz stava 1. t. 1. i 2. ovog člana evidentirani u poslovnim knjigama društva za osiguranje u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini ra- čuna u kontnom okviru za društva za osiguranje,
3) da su oblici aktive iz stava 1. t. 1. i 2. ovog člana obračunati, odnosno vrednovani u skladu sa propisima Agencije, pravilima aktuarske struke i Međunarodnim ra- čunovodstvenim standardima,
4) da reosiguravač ili saosiguravač posjeduju inve- sticioni rejting koji odgovara rejtingu BBB - ili višem Standard & Poor’s ili rejtingu Baa3 ili višem rejtingu kreditne agencije Moody’s, prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju,
5) da je, ukoliko reosiguravač ili saosiguravač ne posjeduje kreditni rejting ili ima lošiji kreditni rej- ting od investicionog kreditnog rejtinga, društvo za osiguranje dostavilo garancije u pogledu ispunjenja obave- za od strane reosiguravača ili saosiguravača, propisane odlukom Agencije i
6) da je društvo za osiguranje dostavilo Agenciji potpunu i urednu dokumentaciju propisanu odlukom Agen- cije.
(5) Izuzetno od odredbi iz stava 4. t. 4. i 5. ovog člana, u određenim slučajevima i uz adekvatne ostale garancije Agencija može da, kao sredstvo za pokriće tehničkih re- zervi, prihvati dio ili cjelokupan iznos prenosne pre- mije i rezervi za štete koje padaju na teret retrocesio- nara sa investicionim kreditnim rejtingom, pri čemu se Agenciji dostavlja potvrda o dijelu prenosne premije koja pada na teret retrocesionara, potvrda o prihvatanju i vi- sini učešća retrocesionara u rezervisanim štetama, te druga dokumentacija propisana odlukom Agencije.
(6) Upravni odbor Agencije donosi odluku kojom se detaljnije propisuju sadržaj zahtjeva i potrebna doku- mentacija u postupku davanja saglasnosti za priznavanje prenosne premije i rezervi za štete koje padaju na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesionara, te ma- tematičke rezerve koja pada na teret reosiguravača, kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi, kao i odluku kojom se propisuje način obračuna razgraničenih troškova pri- bave osiguranja, koji mogu da se priznaju kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja.

Član 11.
Visina pojedinačnih ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika ne može da prelazi sljedeća ograničenja:
1) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika bez ograničenja,
2) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika do 50% sredstava za pokriće tehničkih rezervi,
3) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika do 35% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 10%,
4) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 5%, 5) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 5. ovog pravilnika do 30% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, od čega na službeno berzansko tržište do 20% i po jednom emitentu do 5%, a na slobodno berzansko trži- šte do 10% i po jednom emitentu do 2%,
6) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 6. ovog pravilnika do 5% sredstava za pokriće tehničkih re- zervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 1%,
7) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 7. ovog pravilnika do 40% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, od čega na službeno berzansko tržište do 30% i po jednom emitentu do 10%, a na slobodno berzansko trži- šte do 10% i po jednom emitentu do 5%,
8) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 8. ovog pravilnika do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 5%,
9) u zajmove iz člana 9. stav 1. tačka 9. ovog pravilni- ka do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali po jednom korisniku zajma do 10%,
10) u zajmove iz člana 9. stav 1. t. 10. i 11. ovog pravil- nika ukupno do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezer- vi, ali po jednom korisniku zajma do 5%,
11) u nekretnine iz člana 9. stav 1. tačka 13. ovog pra- vilnika do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi bez saglasnosti Agencije, a preko 20% do 40% uz sagla- snost Agencije, ali u jednu nekretninu, odnosno u više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%,
12) u depozite iz člana 9. stav 1. tačka 14. ovog pravil- nika do 50% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u jednu banku do 20%,
13) u udjele i akcije iz člana 9. stav 1. tačka 15. ovog pravilnika ukupno do 30% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, a po jednom investicionom fondu do 5%,
14) u sredstva na računima društava za osiguranje iz člana 9. stav 1. tačka 16. ovog pravilnika ukupno do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u jednu banku do 5%,
15) u prenosnu premiju koja pada na teret reosigurava- ča, saosiguravača ili retrocesionara iz člana 10. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika do 10% sredstava za pokriće teh- ničkih rezervi, a preko 10% samo uz prethodnu saglasnost od strane Agencije i
16) u razgraničene troškove pribave osiguranja iz člana 10. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi.

Član 12.
(1) Visina pojedinačnih ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika ne može da prelazi sljedeća ogra- ničenja:
1) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika bez ograničenja,
2) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika do 50% sredstava za pokriće tehničkih rezervi,
3) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika do 40% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 15%,
4) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u hartije od vrijednosti istog emitenta do 10%,
5) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 5. ovog pravilnika do 40% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, od čega na službeno berzansko tržište do 30% i po jednom emitentu do 5%, a na slobodno berzansko trži- šte do 10% i po jednom emitentu do 5%,
6) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 7. ovog pravilnika do 30% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, od čega na službeno berzansko tržište do 20% i po jednom emitentu do 10%, a na slobodno berzansko trži- šte do 10% i po jednom emitentu do 5%,
7) u zajmove iz člana 9. stav 1. tačka 9. ovog pravilni- ka do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali po jednom korisniku do 10%,
8) u zajmove iz člana 9. stav 1. t. 10. i 11. ovog pravil- nika do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali po jednom korisniku zajma do 5%,
9) u zajmove iz člana 9. stav 1. tačka 12. ovog pravilni- ka do 25% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali po jednom korisniku zajma do 5%,
10) u nekretnine iz člana 9. stav 1. tačka 13. ovog pra- vilnika do 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi bez saglasnosti Agencije, a preko 20% do 40% uz sagla- snost Agencije, ali u jednu nekretninu, odnosno u više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu, ograničenje do 20%,
11) u depozite iz člana 9. stav 1. tačka 14. ovog pravil- nika do 50% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u jednu banku do 20%,
12) u udjele i akcije iz člana 9. stav 1. tačka 15. ovog pravilnika ukupno do 30% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, a po jednom investicionom fondu do 5%,
13) u sredstva na računima društava za osiguranje iz člana 9. stav 1. tačka 16. ovog pravilnika do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi, ali u jednu banku do 5% i
14) u prenosnu premiju koja pada na teret reosigurava- ča, saosiguravača ili retrocesionara iz člana 10. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika do 5% sredstava za pokriće teh- ničkih rezervi, a preko 5% samo uz prethodnu saglasnost od strane Agencije.
(2) Sredstva za pokriće matematičkih rezervi ulažu se u imovinu koja služi za izmirenje budućih obaveza po osnovu onih vrsta osiguranja za koje je potrebno formira- ti matematičke rezerve, a koje nije dozvoljeno koristiti za izmirenje obaveza iz drugih vrsta osiguranja.
(3) Društvo za osiguranje dužno je da obezbijedi da namjena sredstava koja služe za pokriće matematičkih re- zervi, u zavisnosti od oblika ulaganja tih sredstava, bude nedvosmisleno i izričito prepoznatljiva u odgovarajućim evidencijama i registrima.
(4) U vezi sa ulaganjem sredstava za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja u depozite kod banaka, od- nosno u zajmove, društvo obavezno je da zaključi ugovor sa bankom, odnosno zajmoprimcem u kome se navodi da su ta sredstva namijenjena za pokriće tehničkih rezervi život- nih osiguranja.

Član 13.
(1) Za priznavanje nekretnina iz člana 9. stav 1. tač- ka 13. ovog pravilnika kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi preko iznosa 20% do 40% tehničkih rezervi, dru- štvo za osiguranje podnosi Agenciji zahtjev za saglasnost, pri čemu minimalno dostavlja sljedeće:
1) ukupan iznos ulaganja u nekretnine izražen u apso- lutnom iznosu i spisak svih nekretnina koje će društvo za osiguranje koristiti za pokriće tehničkih rezervi sa po- dacima o nekretnini (identifikacija nekretnine i opis, dokaz o osiguranju nekretnine, vrijednost nekretnine i dr.),
2) dokumentaciju kojom dokazuje da sve nekretnine ispunjavaju kriterijume iz člana 9. stav 1. tačka 13. podt. od 1. do 3. ovog pravilnika,
3) za nekretnine koje donose prinos, društvo za osi- guranje uz saglasnost dostavlja osnovne podatke o zakupcu, periodu izdavanja u zakup nekretnine, iznosima zakupnine i dokaze o uplati, troškovima održavanja i ulaganja u ne- kretninu i dr., 4) za nekretnine koje ne donose prinos, ali od kojih se očekuje prinos, društvo za osiguranje uz zahtjev za sa- glasnost dostavlja detaljan terminski plan realizacije očekivanih priliva ili detaljno obrazlaže očekivane pretpostavke koje će dovesti do porasta vrijednosti in- vesticione nekretnine i ostvarenje kapitalne dobiti, u periodu ne dužem od godinu dana,
5) za nekretnine od kojih se ne očekuje prinos, ali koje društvo za osiguranje planira da prodajom ili nekim drugim pravnim poslom konvertuje u novčana sredstva ili drugi oblik ulaganja u skladu sa ovim pravilnikom, dru- štvo za osiguranje takođe dostavlja terminski plan rea- lizacije aktivnosti u periodu ne dužem od godinu dana.
(2) Prilikom davanja saglasnosti za priznavanje ne- kretnina u iznosu koji prelazi 20% tehničkih rezervi, Agencija vrši uvid u dostavljenu dokumentaciju i vrši ocjenu prinosa za nekretnine iz tačke 3. stav 1, odnosno ocjenu realnosti i prihvatljivosti dostavljenih plano- va od strane društva za osiguranje za nekretnine iz tačke 4. i tačke 5. stav 1. i donosi rješenje kojim se određuju nekretnine koje se prihvataju kao pokriće tehničkih re- zervi, maksimalni iznos sredstava i rok važenja sagla- snosti.
(3) Ukoliko nekretnine donose značajno niži prinos posmatran u odnosu na vrijednost nekretnine, Agencija može da izda saglasnost da se samo dio vrijednosti ne- kretnine može koristiti za pokriće tehničkih rezervi.
(4) Saglasnost se izdaje na ograničeni vremenski pe- riod ne duži od jedne godine, s mogućnošću izdavanja nove saglasnosti na zahtjev društva za osiguranje, ukoliko Agencija ocijeni da su se promijenile okolnosti u smislu povećanja vjerovatnoće realizacije prihoda od zakupnine, kapitalnih dobitaka, mogućnosti prodaje nekretnine ili je društvo za osiguranje dostiglo i održalo prinos pre- tpostavljen u postupku izdavanja prethodne saglasnosti.
(5) Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, u po- stupku izdavanja saglasnosti Agencija može da traži i dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju kojom se dokazuje sigurnost, isplativost i utrživost ulaganja.

Član 14.
(1) Izuzetno od odredbi čl. 11. i 12. ovog pravilni- ka, Agencija može, na zahtjev društva za osiguranje, da dozvoli društvu da za pojedinačnu vrstu ulaganja preko- rači propisano ograničenje ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi, osim za nekretnine iz člana 9. stav 1. tačka 13. ovog pravilnika.
(2) Agencija daje dozvolu za prekoračenje propisanog ograničenja ulaganja na period ne duži od jedne godine, a s ciljem boljeg i sigurnijeg prinosa na uložena sredstva društva za osiguranje ili sprečavanja gubitka.
(3) Društvo za osiguranje obavezno je da, uz zahtjev za prekoračenje propisanog ograničenja ulaganja, Agenciji dostavi detaljno obrazloženje ekonomske opravdanosti za prekoračenje ulaganja i dinamički plan za usklađivanje prekoračenja ulaganja.
(4) Agencija može da odobri prekoračenje propisanog ograničenja ulaganja ako ne iznosi više od 50% propisa- nog ograničenja.
(5) Agencija može da odobri prekoračenje propisanih ograničenja ulaganja samo ukoliko društvo za osiguranje ispunjava, odnosno ako će nakon dobijene saglasnosti, ispunjavati uslove iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika.
(6) Kada odlučuje o zahtjevu za prekoračenje propisanih ograničenja ulaganja, Agencija može od društva za osigu- ranje da traži i dodatnu dokumentaciju.

Član 15.
(1) Za hartije od vrijednosti koje ne kotiraju na aktiv- nom tržištu društvo za osiguranje obavezno je da donese interni akt kojim se detaljnije uređuju tehnike procjene fer vrijednosti u skladu sa Međunarodnim računovod- stvenim standardima.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da na zahtjev Agencije, za svaku vrstu hartije od vrijednosti, dostavi procijenjenu fer vrijednost iz koje se mogu neosporno utvrditi primijenjene tehnike procjene.
(3) Agencija može da traži od društva za osiguranje objašnjenje za iskazanu fer vrijednost pojedinog finan- sijskog instrumenta, te da naloži pravilnu procjenu vrijednosti ako utvrdi da primijenjene tehnike procjene nisu u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim stan- dardima.

Član 16.
(1) Društvo za osiguranje može da odobrava zajmove samo na osnovu pismenog zahtjeva zajmoprimca, pismene odluke nadležnog organa društva za osiguranje i pravno valjanog teretnog ugovora o zajmu.
(2) Da bi se zajam kvalifikovao kao sredstvo za po- kriće tehničkih rezervi osiguranja u smislu člana 2. stav 1. t. 2. i 3. ovog pravilnika obavezno je da isti ispunjava sljedeće uslove:
1) rok otplate zajma ne može biti duži od pet godina,
2) grejs period otplate glavnice ne može biti duži od šest mjeseci,
3) zajam mora biti amortizovan u jednakim godišnjim ili ispodgodišnjim anuitetima, odnosno za pokriće teh- ničkih rezervi nisu dozvoljeni zajmovi sa jednokratnom isplatom glavnice po dospijeću.
(3) Izuzetno od odredbi iz t. 1. i 2. prethodnog stava ovog člana, za ulaganja sredstava za pokriće tehničkih re- zervi životnih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika, uz prethodnu saglasnost Agencije, rok za ot- platu zajma može biti ugovoren do 10 godina i grejs period otplate glavnice do godinu dana.
(4) Da bi se zajam pravno kvalifikovao kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi osiguranja, društvo za osigu- ranje obavezno je da od zajmoprimca u pisanoj formi dobije izjavu u kojoj se zajmoprimac odriče prava na kompenzaciju, prava zadržavanja i drugih prava ili prigovora koji su ve- zani za neki drugi pravni posao ili odnos između ovih lica, a čijim bi vršenjem zajmoprimac mogao da redukuje ili ugasi obavezu vraćanja ugovorenog zajma.
(5) Društvo za osiguranje obavezno je da zaključi ugo- vor sa zajmoprimcem u kome se navodi da je zajam odobren iz sredstava za pokriće tehničkih rezervi osiguranja.
(6) Društvo za osiguranje obavezno je da donese inter- ni akt kojim će se regulisati način i postupak ocjene kre- ditne sposobnosti zajmoprimaca, kao i ocjene kvaliteta instrumenata obezbjeđenja zajma.
(7) Ocjena kreditne sposobnosti zajmoprimca treba da obuhvati provjeru boniteta za posljednje tri godine, a nakon toga društvo za osiguranje vrši provjeru boniteta godišnje sve do potpunog povrata zajma.
(8) Društvo za osiguranje vrši ocjenu kvaliteta ne- kretnina, garancija banaka i hartija od vrijednosti i dru- gih instrumenata koji služe kao instrumenti obezbjeđenja zajmova.
(9) Za zajmove iz člana 9. stav 1. t. 9, 10. i 11. ovog pravilnika društvo za osiguranje obavezno je da prije plasmana zajma izvrši uknjiženje predmeta obezbjeđenja u korist društva, odnosno da prihvati garanciju banke u svoju korist.
(10) Društvo za osiguranje obavezno je da obračunava i naplaćuje kamatu mjesečno za odobrene zajmove.
(11) Zajmoprimac je obavezan da vrati zajam u roku do- spijeća bez mogućnosti produženja roka otplate.
(12) Društvo za osiguranje ulaganje u zajam ne može prikazati kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi osi- guranja ukoliko zajmoprimac ne izmiri dospjele obaveze po osnovu zajma u roku od tri mjeseca od dana dospijeća istih.
(13) Društvo za osiguranje obavezno je da za svakog pojedinog zajmoprimca vodi dosije, koji sadrži sve doku- mente vezane za zajam, a najmanje:
1) zahtjev za zajam potpisan od podnosioca, u kome je navedena svrha u koju će zajam biti korišćen,
2) dokumente kojima se dokazuje pravni identitet pod- nosioca zahtjeva,
3) finansijske izvještaje, uključujući bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima itd., pot- pisane od strane odgovornog lica,
4) originalnu odluku odgovarajućeg organa društva o odobrenju zajma, koja sadrži iznos, rokove, kamatu i druge uslove pod kojima je zajam odobren,
5) originalni ugovor o zajmu,
6) u slučaju izmjene i dopune ugovora o zajmu, nakon odobrenja zajma, dokumente koji to potvrđuju i definišu,
7) ocjenu kreditne sposobnosti zajmoprimca s cjelo- kupnom pratećom dokumentacijom,
8) ocjenu kvaliteta instrumenata obezbjeđenja zajma,
9) sredstva osiguranja zajma - garanciju banke, odnosno hartije od vrijednosti i drugo,
10) dokumente koji prate i potvrđuju otplatu zajma, u cjelini ili djelimično, izvor, odnosno način otplate zaj- ma,
11) dokumente koji sadrže mjere koje je društvo za osi- guranje preduzelo prema neurednom zajmoprimcu,
12) svu pisanu komunikaciju i dokumentaciju između društva za osiguranje i zajmoprimca i
13) ostalu dokumentaciju u skladu sa internim aktima društva za osiguranje.
(14) Ako je zajam osiguran založnim pravom (hipo- tekom) na nekretnini, dosije iz stava 13. ovog člana do- punjuje se:
1) zemljišnoknjižnim izvodom ili drugim dokazom o vlasništvu nad nekretninom izdatim od strane nadležnog organa, na osnovu kojeg je zaključen ugovor o zajmu,
2) posjedovnim listom,
3) dokazom o osiguranju nekretnine i
4) procjenom vrijednosti nekretnine od strane ovla- šćenog procjenjivača, koja obavezno obuhvata tri metode procjene u skladu sa međunarodnim standardima vredno- vanja, fotografiju i opis nekretnine, te podatke o godini izgradnje, adaptaciji i broju stanova i prostorija.
(15) Dosije iz st. 13. i 14. ovog člana potrebno je re- dovno ažurirati.

Član 17.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da obezbijedi dokumentovanost, te da vodi i redovno ažurira dosije ne- kretnina za svaku pojedinačnu nekretninu koju je klasi- fikovalo kao sredstvo za pokriće tehničke rezerve, a koja treba da sadrži:
1) zemljišnoknjižni izvod ili drugi zakoniti dokaz o vlasništvu nad nekretninom izdat od strane nadležnog organa,
2) posjedovni list,
3) dokaz o osiguranju nekretnine, pri čemu je neophod- no da se izvrši transfer rizika osiguranja na drugo dru- štvo za osiguranje ili reosiguravača,
4) ugovor o kupoprodaji ili drugu relevantnu dokumen- taciju ako je nekretnina stečena drugim pravnim poslom ili izgradnjom,
5) obračun i osnov vrednovanja i
6) procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovla- šćenog procjenjivača, koja obavezno obuhvata tri metode procjene u skladu sa međunarodnim standardima vredno- vanja, fotografiju i opis nekretnine, te podatke o godini izgradnje, adaptaciji i broju stanova i prostorija.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da vrši procjenu vrijednosti svake pojedinačne nekretnine najmanje jednom godišnje, a najmanje jednom u tri godine obavezno je da pro-
cjena vrijednosti svake pojedinačne nekretnine bude izvr- šena od strane ovlašćenog procjenjivača.
(3) Isti ovlašćeni procjenjivač ne može da vrši pro- cjenu vrijednosti nekretnine, odnosno grupe nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu, više od tri puta uzastopno.
(4) Ovlašćeni procjenjivač kojeg društvo za osigura- nje angažuje za procjenu vrijednosti nekretnine ne smije biti povezano lice sa društvom za osiguranje u smislu MRS 24 - Objavljivanje povezanih lica.
(5) Društvo za osiguranje obavezno je da donese inter- ni akt kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, a koji minimalno sadrži: način, učestalost i opis metoda procjene vrijednosti nekretnina.
(6) Agencija može da, u toku poslovne godine, naloži društvu za osiguranje da izvrši novu procjenu bilo koje pojedinačne nekretnine, uz angažovanje ovlašćenog pro- cjenjivača koji nije radio trenutno važeću procjenu, ili da samostalno angažuje ovlašćenog procjenjivača za po- trebe utvrđivanja vrijednosti nekretnina koje već služe za pokriće tehničkih rezervi ili nekretnina za koje dru- štvo za osiguranje traži saglasnost.
(7) Za nekretnine kod kojih se, na osnovu stava 6, utvr- di značajno odstupanje naknadno procijenjene vrijednosti u odnosu na prvobitnu vrijednost, Agencija društvu za osiguranje može da ograniči vrijednost nekretnine koja se priznaje za pokriće tehničkih rezervi.
(8) Ako se nadzorom utvrdi da jedna ili više ne- kretnina koje služe za pokriće tehničkih rezervi ne ispunjava(ju) kvalitativne uslove predviđene ovim pra- vilnikom, Agencija može da rješenjem naloži otklanja- nje nezakonitosti i nepravilnosti u smislu isključenja predmetne nekretnine kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi, u djelimičnoj vrijednosti ili u cijelosti, bez obzira da li je nekretnina obuhvaćena saglasnošću Agen- cije iz člana 13. ovog pravilnika, ili služi za pokriće tehničkih rezervi bez saglasnosti Agencije u okviru do- zvoljenih 20% ulaganja u nekretnine.

Član 18.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da, prilikom ulaganja sredstava društva u depozite kod banaka, zaključi ugovor sa bankom u kome se navodi da su deponovana sred- stva namijenjena za pokriće tehničkih rezervi osiguranja, odnosno 50% minimalnog garantnog fonda i u drugu svrhu ne mogu da se koriste.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da ugovore o oro- čenim depozitima, zajedno sa pripadajućim aneksima dosta- vi na uvid ovlašćenom aktuaru i nezavisnom revizoru za potrebu izrade izvještaja u skladu sa važećim propisima.
(3) Društvo za osiguranje obavezno je da kontinuira- no prati poslovanje banke u kojoj ima deponovana sredstva koja služe za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog ga- rantnog fonda, te da na osnovu raspoloživih informacija procijeni rizičnost ulaganja.

GLAVA IV
ULAGANjA SREDSTAVA ZA POKRIĆE MINIMALNOG GARANTNOG FONDA

Član 19.
(1) Društvo za osiguranje sredstva za pokriće 50% mi- nimalnog garantnog fonda iz člana 2. stav 1. ovog pravil- nika može da ulaže u:
1) hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika i
2) oročene depozite iz člana 9. stav 1. tačka 14. ovog pravilnika.
(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana služe isključi- vo u svrhu zaštite osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u drugu svrhu ne mogu da se kori- ste.
Član 20.
Visina pojedinačnih ulaganja sredstava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ne može da prelazi sljedeća ograničenja:
1) u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika bez ograničenja i
2) u oročene depozite iz člana 9. stav 1. tačka 14. ovog pravilnika bez ograničenja, ali u jednu banku do 20% sred- stava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda.
 

GLAVA V ULAGANjA IZVAN BiH

Član 21.
Društva za osiguranje mogu da ulažu sredstva za po- kriće tehničkih rezervi u države članice Evropske unije (u daljem tekstu: EU), OECD i CEFTA, uz prethodnu sagla- snost Agencije i pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.


Član 22.
(1) Sredstva iz člana 2. stav 1. t. 2. i 3. ovog pravilnika mogu da se ulažu u:
1) hartije od vrijednosti čiji je emitent zemlja čla- nica EU, OECD ili CEFTA, centralne banke tih država, međunarodne finansijske organizacije ili u hartije od vrijednosti za koje garantuje neki od ovih subjekata;
2) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u zemlji članici EU, OECD ili CEFTA, pod uslovom da su im agencije za procjenu boniteta utvrdile kreditni rejting koji odgovara rejtingu Standard&Poor’s od najmanje “A”, odnosno odgovarajućem rejtingu Fitch- IBCA ili Moody’s;
3) akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u zemlji članici EU, OECD ili CEFTA, pod uslovom da su najmanje posljednje dvije godine uvrštene na berzansku kotaciju i da njihova minimalna tržišna kapitalizacija u trenutku ulaganja iznosi 500 miliona evra i
4) nekretnine, koje se nalaze u zemlji članici EU, OECD ili CEFTA, i to ako:
1. su upisane u zemljišne knjige i druge evidencije ne- pokretnosti zemlje članice,
2. su oslobođene svih tereta,
3. imaju procijenjenu vrijednost od strane ovlašćenog procjenjivača,
4. donose prinos, odnosno ako je u vezi s njima moguće očekivati prinos.
(2) Ukupna ulaganja izvan BiH ne mogu da prelaze 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osi- guranja iz člana 2. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika, od- nosno 20% sredstava za pokriće tehničkih rezervi život- nih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika, a po jednom ulaganju do 15% sredstava.
(3) Ukupna ulaganja u nekretnine izvan BiH iz stava 1. tačka 4. ovog člana i nekretnine u Republici Srpskoj, odnosno BiH iz člana 9. stav 1. tačka 13. ovog pravilni- ka ne mogu da pređu 40% sredstava za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika, odnosno sredstava za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja iz člana 2. stav 1. tačka 3. ovog pravilnika.
(4) O svim promjenama ulaganja izvan BiH koja služe za pokriće tehničkih rezervi (veće promjene vrijednosti sredstava, kvalitativne promjene koje mogu uticati na tretman sredstava u skladu sa odredbama ovog pravilni- ka i sl.), društvo za osiguranje obavezno je da obavijesti Agenciju u roku od 10 dana od dana nastupanja promjene stanja ulaganja.
(5) Prilikom podnošenja zahtjeva za ulaganje sredstava iz stava 1. t. 1, 2. i 3. ovog člana društvo za osiguranje oba- vezno je da Agenciji minimalno dostavi sljedeće:
1) naziv emitenta, oznaku i vrstu hartije od vrijed- nosti,
2) identifikaciju organizovanog tržišta i trži- šnog segmenta na kojem se trguje hartijom od vrijednosti ili akcijama,
3) planirani iznos ulaganja,
4) dokument kojim se dokazuje kreditni rejting emiten- ta za hartije od vrijednosti iz stava 1. t. 1. i 2. ovog člana,
5) potvrdu o tržišnoj kapitalizaciji za akcije iz sta- va 1. tačka 3. ovog člana.
(6) Prilikom podnošenja zahtjeva za ulaganje sredstava iz stava 1. tačka 4. ovog člana, društvo za osiguranje oba- vezno je da Agenciji minimalno dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da nekretnine ispunjavaju kriterijume iz stava 1. tačka 4. podt. od 1. do 4. ovog člana, te elaborat o isplativosti ulaganja u nekretninu (koji minimalno obu- hvata: dokaze ili pretpostavke na realizaciji priliva, stopu povrata na ulaganje, rizike ulaganja, obrazloženje očekivane kapitalne dobiti i sl.).
(7) Za nekretnine koje ne donose prinos, ali od kojih se očekuje prinos, društvo za osiguranje uz zahtjev za sa- glasnost dostavlja detaljan terminski plan realizacije očekivanih priliva ili detaljno obrazlaže očekivane pretpostavke koje će dovesti do porasta vrijednosti in- vesticione nekretnine i ostvarenje kapitalne dobiti, u periodu ne dužem od godinu dana.
(8) Prilikom davanja saglasnosti za ulaganje u nekret- nine iz stava 1. tačka 4. ovog člana, Agencija će se rukovo- diti sljedećim kriterijumima:
- analizom realnosti pretpostavki iz elaborata o isplativosti ulaganja u nekretninu,
- lokacijom nekretnine (ekonomskom razvoju i riziku zemlje, broju stanovnika grada i sl.),
- projektovanim gotovinskim tokovima od nekretnine u odnosu na vrijednost nekretnine,
- visini i disperziji ostalih ulaganja u nekretnine i drugih vrsta sredstava za pokriće tehničkih rezervi i dr.
(9) Nakon dobijanja saglasnosti Agencije za ulaganje u nekretnine iz stava 1. tačka 4. ovog člana, društvo za osiguranje obavezno je da formira dosije nekretnina i da sa nekretninama postupa na istovjetan način kako je pro- pisano članom 17. stav 1. ovog pravilnika, uz uvažavanje specifičnosti vezanih za evidencije nekretnina svake zemlje članice posebno.

GLAVA VI UPRAVLjANjE RIZICIMA

Član 23.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da sredstva iz člana 2. ovog pravilnika ulaže, vodeći računa o profilu rizika, propisanim ograničenjima ulaganja, te uz primje- nu svojih strategija i politika za upravljanje rizicima ulaganja sredstava, a u skladu s odredbama Zakona i ovog pravilnika.
(2) Društvo za osiguranje može da ulaže sredstva iz člana 2. ovog pravilnika samo u oblike čiju rizičnost može adekvatno da utvrdi, mjeri, kontroliše i njome upra- vlja.

Član 24.
(1) Strategija za upravljanje rizicima ulaganja iz čla- na 23. ovog pravilnika sadrži najmanje sljedeće:
1) pregled i definicije svih rizika ulaganja sredstava kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može da bude izloženo,
2) dugoročne ciljeve ulaganja tih sredstava utvrđene poslovnom politikom i strategijom društva za osigura-nje, kao i sklonost ka rizicima ulaganja, određenu u skladu s tim ciljevima,
3) osnovna načela preuzimanja rizika ulaganja sredsta- va i upravljanja tim rizicima,
4) osnovna načela procesa procjene rizika ulaganja sredstava i
5) metode praćenja načela, smjernice za ulaganja i na- čin sprovođenja zakonskih i podzakonskih odredbi.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da strategiju za upravljanje rizicima plasmana redovno ocjenjuje i da je, po potrebi, mijenja, a naročito u slučaju značajnijih izmjena poslovne politike i strategije društva, odnosno promjena u makroekonomskom okruženju.


Član 25.
(1) Politike za upravljanje rizicima ulaganja iz člana 23. ovog pravilnika sadrže najmanje sljedeće:
1) detaljnije opisane metode vrednovanja za pojedinač- na sredstva,
2) način organizovanja procesa ulaganja i upravljanja rizicima ulaganja i jasno razgraničenje nadležnosti or- ganizacionih dijelova i odgovornosti zaposlenih u svim fazama tog procesa,
3) metode za identifikovanje i mjerenje rizika ula- ganja, odnosno procjenu pojedinačnih vrsta tih rizika,
4) mjere za ublažavanje pojedinačnih rizika ulaganja i pravila za primjenu tih mjera,
5) način praćenja i kontrole pojedinačnih vrsta rizi- ka ulaganja,
6) način i učestalost dodatnih provjera (procjena po- tencijalnih efekata specifičnih događaja i/ili promjene više faktora rizika na ulaganje i rezultate poslovanja), kao i postupanje u slučaju nepovoljnih rezultata dodatnih provjera,
7) potrebna stručna znanja i kvalifikacije lica odgo- vornih za ulaganja,
8) interno i eksterno izvještavanje o ulaganjima (sadr- žaj, način, rokovi i odgovorna lica),
9) nadzor i provjera procedure ulaganja, odnosno uspo- stavljanje odgovarajućih internih kontrolnih postupaka s ciljem prepoznavanja potencijalnih rizika i
10) pravila za organizaciju, čuvanje i dostupnost ra- čunovodstvene i druge dokumentacije u vezi sa ulaganjima.
(2) Društvo za osiguranje obavezno je da najmanje jed- nom godišnje preispituje i, po potrebi, mijenja politike za upravljanje rizicima ulaganja.

GLAVA VII
OBLIK, SADRŽAJ I ROKOVI IZVJEŠTAVANjA

Član 26.
(1) Društvo za osiguranje obavezno je da za svako tromjesečje izračuna, odnosno utvrdi:
1) iznos i vrste ulaganja sredstava za pokriće tehnič- kih rezervi neživotnih osiguranja,
2) iznos i vrste ulaganja sredstava za pokriće tehnič- kih rezervi životnih osiguranja i
3) iznos i vrste ulaganja sredstava za pokriće 50% mi- nimalnog garantnog fonda.
(2) Društvo za osiguranje za izvještavanje o:
1) iznosu i ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja koristi Obrazac - US1,
2) iznosu i ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja koristi Obrazac - US2,
3) iznosu i ulaganjima sredstava za pokriće 50% mini- malnog garantnog fonda koristi Obrazac - US3 i
4) analitičkim podacima koristi Obrazac - AUS de- finisan u skladu sa aktom kojim se uređuju oblik i sadr- žaj izvještaja o analitičkim podacima ulaganja sredstava
društava za osiguranje, koje donosi Upravni odbor Agen- cije.
(3) Obrasci iz stava 2. t. 1, 2. i 3. ovog člana sastavni su dio ovog pravilnika.
(4) Društvo za osiguranje obavještava Agenciju o svim promjenama vezanim za ulaganje sredstava za pokriće teh- ničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda u skla- du sa članom 57. Zakona.

Član 27.
(1) Izvještaje iz člana 26. stav 2. ovog pravilnika dru- štvo za osiguranje obavezno je da sastavlja i Agenciji do- stavlja tromjesečno za periode:
1) od 1. januara do 31. marta, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda,
2) od 1. januara do 30. juna, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda,
3) od 1. januara do 30. septembra, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda i
4) od 1. januara do 31. decembra, u roku propisanom za dostavljanje nerevidiranih godišnjih finansijskih izvještaja, a izvještaji usklađeni sa revidiranim finan- sijskim izvještajima dostavljaju se u roku od četiri mje- seca od isteka izvještajnog perioda.
(2) Agencija može da zahtijeva dostavljanje izvješta- ja propisanih ovim pravilnikom sa stanjem na posljednji dan prethodnog mjeseca u odnosu na mjesec u kome je zahtjev upućen društvu za osiguranje.
(3) Podaci u izvještajima iz stava 1. ovog člana iska- zuju se tromjesečno sa stanjem na dan.
(4) U svim izvještajima iznosi se upisuju u konverti- bilnim markama.
(5) Društvo za osiguranje obavezno je da izvještaje iz stava 1. ovog člana dostavlja u elektronskom obliku na na- čin koji propiše Agencija i u pisanom obliku, ovjerene i potpisane od strane ovlašćenog aktuara, lica koje je sastavilo izvještaje i odgovornog lica.

Član 28.
(1) Iznosi uneseni u obrasce, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, moraju biti usklađeni sa iznosima iska- zanim na odgovarajućim računima glavne knjige i na dan 31.12. sa iznosima iskazanim na odgovarajućim pozicijama revidiranih finansijskih izvještaja.
(2) Kontrolu izvještaja iz člana 26. ovog pravilnika vrši aktuar zaposlen u društvu za osiguranje i ovlašćeni aktuar.
(3) Za tačnost svih dostavljenih podataka i izvještaja, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, odgovara direktor društva za osiguranje.
(4) Agencija može, u svrhu obavljanja nadzora, da dru- štvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje nalo- ži sastavljanje dodatnih izvještaja, te da odredi način i rokove njihovog dostavljanja.

Član 29.
Društvo za osiguranje obavezno je da, za svaku poslovnu godinu, uz revidirane finansijske izvještaje, dostavlja i posebno mišljenje nezavisnog revizora o vrednovanju sredstava iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 30.
(1) U slučaju odstupanja od ograničenja propisanih ovim pravilnikom iz razloga:
1) promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osno- vicu za procjenu vrijednosti sredstava i obaveza društva za osiguranje,
2) promjene kursa,
3) prelaska na nižu kotaciju na berzi ili izlaska sa organizovanog tržišta,4) promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje su uložena sredstva društva za osiguranje i
5) bilo kojih drugih okolnosti izvan neposredne kon- trole društva za osiguranje,
društvo za osiguranje ima obavezu da preduzme mjere da se ulaganja sredstava iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika usklade sa odredbama ovog pravilnika.
(2) Usklađivanje ulaganja sa odredbama Zakona i ovog pravilnika društvo za osiguranje obavezno je da spro- vede najkasnije u roku od šest mjeseci od dana početka odstupanja od ograničenja propisanih ovim pravilnikom zbog razloga propisanih u stavu 1. ovog člana ili od dana kada se procjenom sredstava društva utvrdi postojanje odstupanja od propisanih ograničenja, a u zavisnosti šta je ranije.
(3) Na zahtjev društva za osiguranje, podnesen najka- snije trideset dana od dana početka odstupanja od ograni- čenja propisanih ovim pravilnikom, zbog razloga propi- sanih u stavu 1. ovog člana, odnosno od dana kada se pro- cjenom sredstava društva za osiguranje utvrdi postojanje odstupanja od propisanih ograničenja, a u zavisnosti šta je ranije, Agencija može produžiti rok iz stava 2. ovog člana, ako je to potrebno radi zaštite interesa društva za osiguranje.
(4) Produženje roka iz stava 3. ovog člana ne može biti duže od šest mjeseci.

GLAVA VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.
Agencija može da traži sve podatke i dokumentaciju o ulaganjima neophodne za kontrolu rada društva za osi- guranje.

Član 32.
(1) Ulaganja u zajmove ugovorene prije stupanja na snagu ovog pravilnika priznaju se kao sredstvo za pokriće teh- ničkih rezervi osiguranja do dana isteka roka određenog tim ugovorom.
(2) Društvo za osiguranje u obavezi je da ulaganja u ne- kretnine iz člana 9. stav 1. tačka 13. ovog pravilnika uskla- di sa ograničenjima iz člana 11. stav 1. tačka 11. i člana 12. stav 1. tačka 10. ovog pravilnika do 30.6.2021. godine.
(3) Direktor Agencije može da donese akt kojim se bliže određuju postupak i sadržaj dokumentacije koja se dostavlja Agenciji prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje sagla- snosti za nekretnine iz člana 9. stav 1. tačka 13. i/ili člana 22. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika, te bliže određuju kri- terijumi za ocjenu nekretnina koje su predmet saglasnosti i kriterijumi za određivanje roka važenja saglasnosti.
(4) Društvo za osiguranje obavezno je da akte poslovne politike donese, odnosno uskladi s odredbama ovog pra- vilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
(5) Postupci davanja saglasnosti na prekoračenja ula- ganja i davanja saglasnosti za ulaganja izvan BiH, započe- ti prije stupanja na snagu ovog pravilnika, završiće se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 33.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 61/15 i 87/15).
Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.


Broj: UO-22/20
17. novembra 2020. godine Banja Luka
Predsjednik Upravnog odbora, Goran Račić, s.r.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.