Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta

01.12.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta

Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 108, 01.12.2021.

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju

Na osnovu čl. 4.2. i 5.3. Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 17. novembra 2021. godine, donijeta je

 

ODLUKA

O ODOBRAVANjU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA

I

Ovom odlukom odobravaju se sljedeća pravila za raspodjelu, odnosno dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta:

- Pravila za godišnje i mjesečne aukcije za raspodjelu prenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja EMS AD Beograd (EMS) i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH),

- Pravila za dnevne aukcije za raspodjelu prenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja EMS AD Beograd (EMS) i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH),

- Pravila za unutardnevnu raspodjelu prenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) i EMS AD Beograd (EMS), - Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta između regulacionih područja / Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH).

II

Pravila iz tačke I ove odluke, čije je odobrenje zatražio Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini svojim aktom broj: 1235-1/21, od 3. novembra 2021. godine, objaviće se na način određen internim aktima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini.

III

Pravila za unutardnevnu raspodjelu prenosnih kapaciteta na granici regulacionih područja Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES), odobrena Odlukom broj: 04-28-10-353-2/20, od 4. novembra 2020. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 73/20), nastavljaju se primjenjivati.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Broj: 04-28-9-292-2/21

17. novembra 2021. godine

Tuzla

 

Predsjedavajuća Komisije,

Branislava Milekić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.