Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2023. godinu

26.09.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
regulatorne naknade

Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2023. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), te način plaćanja, odnosno izmirenja obaveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 95, 26.09.2022. godine

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju

 

Na osnovu čl. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čla na 17. Pravilnika o licencama – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH”, broj 63/16), na sjednici Državne regulator- ne komisije za električnu energiju, održanoj 15. septembra 2022. godine, d o n e s e n a.  j e

 

ODLUKA

O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2023. GODINU

 

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2023. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), te način plaćanja, odnosno izmirenja obaveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.

2. Regulatorna naknada za 2023. godinu iznosi 2.160.000,00 KM (dva miliona i sto šezdeset hilјada konvertibilnih maraka).

3. Obavezi plaćanja regulatorne naknade iz tačke 2. ove odluke podliježu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane djelatnosti, kako slijedi:

-- za djelatnost prijenosa električne energije ..................................................1.390.000,00 KM,

- za djelatnost nezavisnog operatora sistema ........................................................90.000,00 KM,

- za djelatnost distribucije ...................................................................................80.000,00 KM,

- za djelatnost trgovine i snabdijevanja, po licenci.....................................................30.000,00 KM,

- za djelatnost međunarodne trgovine, po licenci ....................................................30.000,00 KM.

4. Vlasnici licenci plaćaju regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed, u skladu s posebnim aktom DERK-a.

5. Vlasnici licenci plaćaju iznos regulatorne naknade proporcionalno periodu važenja licence.

6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom glasniku  BiH”, a objavlјuje se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

 

Obrazloženje

Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini osnovni prihod DERK-a čini regulatorna naknada koju plaćaju vlasnici licenci za obavlјanje djelatnosti prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i međunarodnu trgovinu električnom energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavlјanje elektroenergetskih djelatnosti, čije je sjedište u Brčko Distriktu BiH.

Finansijskim planom za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 61/22) planirana su ukupna potrebna sredstva za finansiranje troškova DERK-a u iznosu od 2.534.000,00 KM.

Višak prihoda nad rashodima na kraju tekuće godine je procijenjen na iznos od 350.000,00 KM, ostali prihodi u iznosu od 24.000,00 KM, tako da je regulatorna naknada za 2023. godinu utvrđena u iznosu 2.160.000,00 KM.

Proračun obaveza vlasnika licenci po djelatnostima uvažava osnovanu procjenu da će licence koje izdaje DERK tokom 2023. godine posjedovati “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”, “Elektroprijenos Bosne i Hercegovi- ne”, “Komunalno Brčko” i 19 vlasnika licence za obavlјanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijelјen između reguliranih djelatnosti prijenosa električne energije i nezavisnog operatora sistema na osnovu odnosa ukupnih troškova i rashoda Nezavisnog operatora sistema u BiH i ukupnih troškova i bruto dobiti Elektroprijenosa BiH, a uvažavajući dosadašnji trend promjene visine regulatorne naknade.

Regulatorna naknada koju će plaćati “Komunalno Brčko” za posjedovanje licence za obavlјanje djelatnosti distri- bucije električne energije i licence za obavlјanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji

BiH određena je raspodjelom postojeće obaveze na posebne iznose koji su uporedivi sa sličnim iznosima u okruženju koje plaćaju regulirani subjekti za iste djelatnosti sa uporedivom veličinom konzuma.

Vlasnici licenci za regulirane djelatnosti imaju pravo da iznos regulatorne naknade na koju su obavezani uračunaju u svoju tarifu.

S obzirom na značaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela nereguliranih djelatnosti, regulatorna naknada za djelatnost trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH je jednaka iznosu koji plaćaju vlasnici licence za međunarodnu trgovinu.

Iznos regulatorne naknade vlasnicima licenci za djelat- nosti iz tačke 3. ove odluke bit će određen proporcionalno vremenu važenja licence u toku 2023. godine.

 

Broj: 05-28-12-238-1/22 

15. septembra 2022. godine Tuzla

 

Predsjedavajući Komisije, 

Suad Zelјković, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.