Izmjene Odluke o zajedničkoj tarifi premija za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u RS

09.08.2022. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tarife premija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 75, 09.08.2022.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 12. stav 2. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15 i 78/20) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16, 89/19 i 35/21), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 28. jula 2022. godine, d o n i o j e

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAJEDNIČKOJ TARIFI PREMIJA I CJENOVNIKU ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Član 1.

U članu 7. Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenov- niku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Re- publici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15 i 84/18 – u daljem tekstu: Odluka) st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:

“(3) Ugovor o osiguranju prestaje važiti u slučaju promjene vlasnika nad vozilom, i to u trenutku kada novi vlasnik zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti na svoje ime.

(4) U slučaju raskida ili prestanka važenja ugovora o osi- guranju iz st. 2. i 3. ovog člana, osiguranik ima pravo na povrat dijela premije za neiskorišteni period trajanja osigura- nja, računajući od dana odjave, odnosno trenutka zaključenja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti novog vlasnika na svoje ime do isteka važenja polise, osim ako u osigura- nom periodu nije prouzrokovao štetni događaj.”.

U istom članu iza stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“(5) Prilikom obračuna neiskorištenog dijela premije iz stava 4. ovog člana neiskorišteni dio premije utvrđuje se po principu ‘pro rata temporis’ na ugovorenu bruto premiju osi- guranja, umanjenu najviše za 12% na ime troškova provođe- nja osiguranja koje je imao osiguravač.”.

Član 2.

U članu 11. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Za osiguranje oldtajmer vozila, definiranih u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu registracije oldtajmer vozila i čiji status se dokazuje identifikacionom ispravom izdatom od strane nadležnog organa/ovlašćene organizacije, obračun odgovarajuće osnovne premije umanjuje se za 50%.”.

Član 3.

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 6 - motocikli - kriterij je zapremina motora izražena u kubnim centimetrima, odnosno snaga elektromotora izražena u ki- lovatima za motocikle na električni pogon, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće tablice:

Tarifna

podgru-

pa

Radna zapremina motora

(u cm3)

Snaga elektro- motora u (kW)

Premijska stopa (u % od jedinstvene osno- ve)

0601

do 50 ccm

do 4 kW

12,6

0602

preko 50 do 100 ccm

preko 4 do 10 kW

20,9

0603

preko 100 do 175 ccm

preko 10 do 18 kW

31,4

0604

preko 175 do 250 ccm

preko 18 do 26 kW

44,0

 

0605

preko 250 do 500 ccm

preko 26 do 35 kW

71,3

0606

preko 500 do 750 ccm

preko 35 do 45 kW

113,3

0607

preko 750 ccm

preko 45 kW

155,3

 

Član 4.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a, koji glasi:

“5.11. Tarifna grupa 11 – prijenosive tablice

Član 20a.

(1) Za osiguranje od autoodgovornosti zaključeno za pri- jenosive tablice, koje su izdate na osnovu rješenja donesenog od strane nadležnog organa kojim se odobrava izdavanje prije- nosivih tablica u skladu sa registriranom djelatnošću pravnog ili fizičkog lica preduzetnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, godišnje premije osiguranja iskazane u konvertibilnim markama (KM) date su u sljedećoj tablici:

Tarifna

podgrupa

Korištenje prijenosivih tablica na vozilima iz tarifne grupe:

Godišnja premija (KM)

1101

1 - putnička vozila

520

1102

2 - teretna vozila

1.100

1103

3 - autobusi, trolejbusi, autobuske i trolejbuske prikolice

1.080

1104

4 - vučna vozila

144

1105

5 - specijalna vozila

207

1106

6 - motocikli

190

1107

7 - priključna vozila

45

1108

10 - radna vozila

145

 

(2) Za osiguranje od autoodgovornosti za prijenosive ta-

blice iz stava (1) ovog člana, koje će se koristiti na vozilima iz različitih tarifnih grupa, premija se obračunava na sljedeći način:

a) za osiguranje vozila iz dvije tarifne grupe, premija osi- guranja se računa kao zbir pojedinačnih premija, s tim da se niža premija množi sa koeficijentom 0,80,

b) za osiguranje vozila iz tri tarifne grupe, premija osi- guranja se računa kao zbir pojedinačnih premija, s tim da se druga po veličini premija množi sa koeficijentom 0,80, dok se treća po veličini premija množi sa koeficijentom 0,60,

v) za osiguranje vozila iz četiri i više tarifnih grupa, pre- mija osiguranja se računa kao zbir pojedinačnih premija, s tim da se druga po veličini premija množi sa koeficijentom 0,80, treća po veličini premija sa koeficijentom 0,60, te če- tvrta i svaka naredna premija množe sa koeficijentom 0,40.

(3) Na polisama osiguranja od autodgovornosti za prijenosive tablice obavezno se upisuje:

a) za koje tarifne grupe je polisa osiguranja izdata,

b) da osiguranje vrijedi samo na teritoriji Bosne i Her-egovine i da je pokriće ograničeno na vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/ čuvanja, mjesta nadogradnje i na vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja, ali najviše 30 kilometara od regi- striranog mjesta sjedišta ili mjesta registrirane filijale u kojoj se nalazi pravno ili fizičko lice – preduzetnik koji obavlja nabrojane djelatnosti i koji izdaje potvrde o korištenju prije- nosivih tablica,

v) broj i datum izdavanja rješenja od strane nadležnog organa kojim se odobrava izdavanje prijenosivih tablica u skladu sa registriranom djelatnošću pravnog ili fizičkog lica - preduzetnika.

(4) Trajanje polise osiguranja je određeno trajanjem prijenosivih tablica.

(5) Prekid polise osiguranja od autodgovornosti za prijenosive tablice može se izvršiti samo u slučaju da osiguranik dostavi zahtjev uz koji će priložiti dokument nadležnog organa

kojim se dokazuje da su prijenosive tablice i potvrda o registraciji vraćeni nadležnom organu. Navedeni prekid polise vrši se sa datumom podnošenja kompletiranog zahtjeva za prekid, čime se stiče pravo na povrat neiskorištenog dijela premije u skladu članom 7. stav 5. ove odluke.”.

Član 5.

U Cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj, koji se nalazi u prilogu ove odluke, Tarifna grupa 6 - motocikli, mijenja se i glasi:  

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.