Pravilnik o ulaganju sredstava društava osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulaganju sredstava

05.01.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Ulaganja

U Pravilniku o ulaganju sredstava društava za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/20, 23/21 i 118/22 – u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 10. mijenja se stav 1. i glasi: “(1) Pored navedenih ulaganja iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika, društvo za osiguranje može da koristi i sljedeće oblike aktive kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi

Službeni glasnik broj 001/2023, 05.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1.  alineja 2, člana 52a. stav 5. i člana 56. stav 9. Zakona o  društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19) i člana  18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15,  76/16, 89/19 i 35/21), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 27. decembra 2022.  godine, donio je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ULAGANJU SREDSTAVA

DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

Član 1.

U Pravilniku o ulaganju sredstava društava za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/20, 23/21  i 118/22 – u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 10. mijenja se  stav 1. i glasi:

“(1) Pored navedenih ulaganja iz člana 9. stav 1. ovog  pravilnika, društvo za osiguranje može da koristi i sljedeće  oblike aktive kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi:

1) prijenosnu premiju koja pada na teret reosiguravača,  saosiguravača ili retrocesionara za pokriće tehničkih rezervi  neživotnih i životnih osiguranja,

2) dio ili cjelokupan iznos rezervi za štete koje padaju  na teret reosiguravača, saosiguravača ili retrocesionara za  pokriće tehničkih rezervi neživotnih i životnih osiguranja,  te dio ili cjelokupan iznos matematičke rezerve koja pada  na teret reosiguravača za pokriće tehničkih rezervi životnih  osiguranja i

3) potraživanja za nedospjele premije neisteklih neživotnih osiguranja ukoliko je dospjeli dio premije uplaćen u roku  dospijeća”.

U istom članu stav 6. mijenja se i glasi: “(6) Za sredstva iz stava 1. tačka 3. ovog člana koja se  koriste za pokriće tehničkih rezervi društvo za osiguranje dužno je da vodi posebnu evidenciju, koja sadrži podatke o nazivu osiguranika, broju polise, broju fakture (za pravna lica),  ukupnom iznosu premije, uplaćenom dijelu dospjele premije, prijenosnoj premiji, iznosu prijenosne premije koja pada  na teret reosiguravača i iznosu premije koja nije dospjela”.

U istom članu stav 8. mijenja se i glasi:

“(8) Upravni odbor Agencije donosi odluku kojom se detaljnije propisuju sadržaj zahtjeva i potrebna dokumentacija  u postupku davanja saglasnosti za priznavanje prijenosne  premije i rezervi za štete koje padaju na teret reosiguravača,  saosiguravača ili retrocesionara, te matematičke rezerve koja  pada na teret reosiguravača kao sredstva za pokriće tehničkih  rezervi”.

 

Član 2.

U članu 11. stav 1. tačka 16. riječi: “tačka 4.” zamjenjuju  se riječima: “tačka 3.”.

 

Član 3.

U članu 32. stav 4. riječi: “tačka 4.” zamjenjuju se riječima: “tačka 3.”.

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-42/22 Predsjednik

Banja Luka 27. decembra 2022. godine

 

Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.