Naknade

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2024. godinu

28.09.2023. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
nak

Ovom оdlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2024. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane DERK-a

Službeni Glasnik RS broj 86, 28.09.2023. godine

 

Na osnovu čl. 4.7. i 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čla- na 17. Pravilnika o licencama – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH”, broj 63/16), na sjednici Državne regulator- ne komisije za električnu energiju, održanoj 13. septembra 2023. godine, d o n e s e n a j e

 

O D L U K A

O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE

ZA 2024. GODINU

 

1. Ovom оdlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za 2024. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), te način plaćanja, odnosno izmirenja obaveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.

2. Regulatorna naknada za 2024. godinu iznosi 2.359.000,00 KM (dva miliona i tristo pedeset devet hilјada konvertibilnih maraka).

3. Obavezi plaćanja regulatorne naknade iz tačke 2. ove odluke podliježu vlasnici licenci u iznosima i za licencirane djelatnosti, kako slijedi:

- za djelatnost prijenosa električne energije .............................................. 1.514.000,00 KM,

- za djelatnost nezavisnog operatora sistema.................................................... 98.000,00 KM,

- za djelatnost distribucije ........................ 87.000,00 KM,

- za djelatnost trgovine i snabdijevanja, po licenci ................................................ 30.000,00 KM,

- za djelatnost međunarodne trgovine, po licenci ................................................ 30.000,00 KM.

4. Vlasnici licenci plaćaju regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed, u skladu s posebnim aktom DERK-a.

5. Vlasnici licenci plaćaju iznos regulatorne naknade proporcionalno periodu važenja licence.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objavlјuje se i  u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

 

O b r a z l o ž e n j e

Shodno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru siste- ma električne energije u Bosni i Hercegovini osnovni prihod DERK-a čini regulatorna naknada koju plaćaju vlasnici licenci za obavlјanje djelatnosti prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i međunarodnu trgovinu elek-tričnom energijom, a od 2011. godine i vlasnici licenci za obavlјanje elektroenergetskih djelatnosti, čije je sjedište u Brčko Distriktu BiH.

Finansijskim planom za 2024. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/23) planirana su ukupna potrebna sredstva za finansiranje troškova DERK-a u iznosu od 2.748.000,00 KM.

Višak prihoda nad rashodima na kraju tekuće godine je procijenjen na iznos od 350.000,00 KM, ostali prihodi u iznosu od 39.000,00 KM, tako da je regulatorna naknada za 2024. godinu utvrđena u iznosu 2.359.000,00 KM.

Proračun obaveza vlasnika licenci po djelatnostima uvažava osnovanu procjenu da će licence koje izdaje DERK tokom 2024. godine posjedovati “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”, “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, “Komunalno Brčko” i 21 vlasnik licence za obavlјanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Dio regulatorne naknade okvirno je raspodijelјen između reguliranih djelatnosti prijenosa električne energije i nezavisnog operatora sistema na osnovu odnosa ukupnih troškova i rashoda Nezavisnog operatora sistema u BiH i ukupnih troškova i bruto dobiti Elektroprijenosa BiH, a uvažavajući dosadašnji trend promjene visine regulatorne naknade.

Regulatorna naknada koju će plaćati “Komunalno Brčko” za posjedovanje licence za obavlјanje djelatnosti distribucije električne energije i licence za obavlјanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH, određena je raspodjelom postojeće obaveze na poseb- ne iznose koji su uporedivi sa sličnim iznosima u okruženju

koje plaćaju regulirani subjekti za iste djelatnosti sa uporedivom veličinom konzuma.

Vlasnici licenci za regulirane djelatnosti imaju pravo da iznos regulatorne naknade na koju su obavezani uračunaju u svoju tarifu.

S obzirom na značaj i svrhu pojedinog tipa licence iz dijela nereguliranih djelatnosti, regulatorna naknada za dje- latnost trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH je jednaka iznosu koji plaćaju vlasnici licence za međunarodnu trgovinu.

Iznos regulatorne naknade vlasnicima licenci za djelat- nosti iz tačke 3. ove odluke bit će određen proporcionalno vremenu važenja licence u toku 2024. godine.

 

Broj: 05-28-12-286-1/23,

Tuzla 13. septembra 2023. godine

 

 

Predsjedavajući Komisije

Nikola Pejić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.