Pravilnik

Pravilnik o radu ljekarskih komisija

27.03.2024. 10:06 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
lje

Ovim pravilnikom se uređuje način rada, sastav i druga pitanja o radu ljekarskih komisija

Službene novine Federacije BiH, broj 21/24, 20.03.2024. godine

 

Na osnovu člana 55. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05 isp., 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja boraca i invalida domovinskog rata dana, donosi

 

PRAVILNIK

O RADU LJEKARSKIH KOMISIJA

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

 (1) Ovim pravilnikom se uređuje način rada, sastav i druga pitanja o radu ljekarskih komisija koje u postupku rješavanja o pravima po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22) (u daljem tekstu: Zakon) i po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 82/09, 11/10 isp. i 103/21) (u daljem tekstu: Zakon o kontroli) daju nalaze i mišljenja.

 

(2) Ljekarske komisije Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (u daljem tekstu: Ljekarske komisije) utvrđene članom 2. ovog pravilnika, daju nalaz i mišljenje o procentu vojnog invaliditeta, o oštećenjima organizma na osnovu kojih se ostvaruje pravo na ortopedski dodatak, o pravu na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, o nesposobnosti za privređivanje, o uzročno-posljedičnoj vezi, kao i u postupku nadzora nad radom organa nadležnih za odlučivanje o pravima po zakonu.

 

II SASTAV LJEKARSKIH KOMISIJA

Član 2.

(Ljekarske komisije i njihov sastav)

 (1) Ljekarske komisije koje daju nalaz i mišljenja su:

a) prvostepena ljekarska komisija;

b) ljekarska komisija za reviziju nalaza i mišljenja ljekarskih komisija u prvostepenom postupku u skladu sa članom 47. stav (3) Zakona;

c) ljekarska komisija u drugostepenom postupku i postupku zakonske revizije u skladu sa članom 42. Zakona;

d) ljekarska komisija za nadzor i medicinsko vještačenje u skladu sa članom 47. stav (4) Zakona;

e) ljekarska komisija za reviziju nalaza i mišljenja prema Zakonu o kontroli.

 

(2) Prvostepenu ljekarsku komisiju čine dva člana i to ljekari specijalisti, pri čemu je 1 (jedan) Bošnjak i 1 (jedan) Hrvat, a zamjenski članovi u istom sastavu.

 

(3) Ljekarsku komisiju za reviziju nalaza i mišljenja ljekarskih komisija u prvostepenom postupku čine tri člana, od čega su najmanje dva člana ljekari specijalisti, pri čemu u kantonima sa bošnjačkom većinom korisnika prava imenovati će se 2 (dva) člana iz reda Bošnjaka i 1 (jedan) član iz reda Hrvata, dok u kantonima sa hrvatskom većinom korisnika prava imenovati će se 2 (dva) člana iz reda Hrvata i 1 (jedan) član iz reda Bošnjaka, a zamjenski članovi obrnuto.

 

(4) Ljekarsku komisiju u drugostepenom postupku i postupku zakonske revizije u skladu sa članu 47. stav (2) Zakona čine tri člana, od čega su najmanje dva člana ljekari specijalisti, pri čemu se 2 (dva) člana imenuju iz reda Bošnjaka i 1 (jedan) član iz reda Hrvata, a zamjenski članovi obrnuto.

 

(5) Ljekarsku komisiju za nadzor i medicinsko vještačenje čine tri člana, od čega su najmanje dva člana ljekari specijalisti, pri čemu se 2 (dva) člana imenuju iz reda Bošnjaka i 1 (jedan) član iz reda Hrvata, a zamjenski članovi obrnuto.

 

(6) Ljekarsku komisiju za provođenje revizije prema Zakonu o kontroli čine dva ljekara specijalista, pri čemu je jedan iz reda Bošnjaka a jedan iz reda Hrvata.

 

(7) Prilikom imenovanja članova ljekarskih komisija obavezno se imenuju i njihovi zamjenski članovi.

 

(8) Sastav ljekarske komisije koja vrši medicinsko vještačenje po prigovoru u postupku po Zakonu o kontroli ne može biti isti kao sastav ljekarske komisije koja je dala nalaz i mišljenje prije prigovora.

 

Kompletan tekst Pravilnika se nalazi u attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
70000000.htm

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.