Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u RS

Legislativa

Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u RS

24.06.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 57, 24.06.201.

 

Na osnovu člana 134. st. 1. i 2, a u vezi sa članom 132. stav 1. tačka 1. Zakona o radu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18) i člana 43. st. 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpke, na 125. sjednici, održanoj 10.6.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU ZA ZAPOSLENE U REPUBLICI SRPSKOJ

I

Ovom odlukom uređuju se vrste i visine naknada troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: zaposleni).

II

1. Pod zaposlenim, u smislu ove odluke, podrazumijevaju se lica u radnom odnosu, lica koja su izabrana ili imenovana na javnu ili drugu dužnost sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, kao i lica koja su kod poslodavca angažovana no drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu i posebnim zakonom.

2. Pod poslodavcem, u smislu ove odluke, podrazumije- vaju se institucije osnovane zakonom ili drugim aktom, ministarstva, republičke uprave, agencije, zavodi, direkcije, javni fondovi, javna preduzeća, ustanove i druge organizacije u kojima Republika Srpska ima većinsko vlasništvo, te druga fizička i pravna lica kod kojih se zaposleni nalazi u radnom odnosu u skladu sa Zakonom o radu i drugim posebnim zakonom.

III

1. Službeno putovanje u zemlji, u smislu ove odluke, jeste putovanje iz jednog mjesta u drugo na teritoriji Republike Srpske, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine, a radi obavljanja privremenih poslovnih zadataka.

2. Službeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove odluke, jeste putovanje iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine u stranu državu i obrnuto, iz jedne strane države u drugu državu i iz jednog mjesta u drugo mjesto u stranoj državi, a radi obavljanja privremenih poslovnih zadataka.

IV

Naknada troškova za službena putovanja, u smislu ove odluke, jeste naknada troškova smještaja, ishrane i prevoza i naknada ostalih troškova koji se ostvare u vezi sa službenim putovanjem, a koji su utvrđeni ovom odlukom.

V

1. Naknada troškova smještaja na službenom putovanju obračunava se u visini plaćenog računa za hotel, motel i sl. u kome je zaposleni odsjeo, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice), u mje- stu službenog boravka.

2. Naknada troškova smještaja iz podtačke 1. ove tačke ne obračunava se za smještaj radi dnevnog odmora.

3. Izuzetno od podtačke 2. ove tačke, troškovi za dnevni odmor obračunavaju se za članove posade aviona na na- čin iz podtačke 1. ove tačke ako je vrijeme zadržavanja na aerodromu duže od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.

VI

Pod dnevnicom, u smislu ove odluke, podrazumijeva se naknada troškova za ishranu u mjestu službenog boravka. 

VII

1. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u visini od 20 KM.

2. Dnevnica za službeno putovanje umanjuje se za 50% ako su na službenom putovanju obezbijeđena najmanje dva obroka.

VIII

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo utvrđena je za svaku državu pojedinačno i data je u tabelarnom prikazu, koji se nalazi u Prilogu 1. ove odluke i čini sastavni dio ove odluke.

IX

1. Zaposleni ima pravo na punu dnevnicu ukoliko je službeno putovanje trajalo više od 12 časova.

2. Ako je službeno putovanje trajalo više od osam, a manje od 12 časova, zaposleni ima pravo na polovinu dnevnice.

3. Zaposleni ostvaruje pravo na dnevnicu i za neradne dane, odnosno dane vikenda, ukoliko se u to vrijeme zatekao na službenom putovanju.

4. Dnevnica se obračunava za svaka 24 časa provedena na službenom putovanju.

X

1. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji obračunava se od časa polaska na službeno putovanje do časa povratka sa službenog putovanja.

2. Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo obračunava se od časa prelaska granice Bosne i Hercegovine, u polasku, do časa prelaska granice Bosne i Hercegovine, u povratku, primjenjujući pri tome visinu dnevnice propisanu za stranu državu u koju je zaposleni upućen na službeno putovanje.

3. Ako se za službeno putovanje kao prevozno sredstvo koristi avion, dnevnica se obračunava od časa polaska aviona s posljednjeg aerodroma do časa povratka na prvi aerodrom u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

4. U slučaju da je zaposleni istovremeno upućen na službeno putovanje u dvije ili više država, dnevnica se utvrđuje za svaku državu posebno.

5. Za službena putovanja iz podtačke 4. ove tačke za- posleni je dužan u izvještaju sa obavljenog službenog putovanja evidentirati trajanje službenog putovanja koje se odnosi na svaku državu u koju je upućen, gdje se kao vrije- me polaska za drugu i svaku narednu državu uzima vrijeme kadaje započeo putovanje iz države gdje je prethodno završen dio službenog putovanja.

XI

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu obračunava se u visini stvarnih troškova za predviđeno prevozno sredstvo na predviđenoj relaciji putovanja.

XII

1. U slučaju kada su u cijenu avio-karte, zbog preki- da putovanja, uračunati troškovi za ishranu i smještaj, dnevnica se umanjuje za 80%.

2. U slučaju kada su u cijenu avio-karte, zbog prekida putovanja, uračunati samo troškovi za smještaj, dnevnica se umanjuje za 30%.

XIII

1. Zaposleni, no odobrenju poslodavca, može da koristi putnički automobil u ličnom vlasništvu za službeno putovanje, samo u slučaju da poslodavac nema na raspolaganju službeni automobil, a upotreba nekog drugog prevoznog sredstva ne odgovara potrebama službenog putovanja.

2. Naknada troškova prevoza iz podtačke 1. ove tačke obračunava se u visini od 20% cijene litra goriva po pređenom kilometru.

3. Isplata naknade iz podtačke 2. ove tačke predsta- vlja naknadu troškova za gorivo i amortizaciju automobila i ista ne isključuje troškove no osnovu putarine, mostarine, naknade za korišćenje tunela, parkinga i drugih troškova nastalih u vezi sa prevozom na službenom putovanju.

XIV

Zaposleni koji se smatra šefom delegacije na službenom putovanju ima pravo na nadoknadu troškova reprezentacije na tom putovanju ako mu te troškove odobri poslodavac.

XV

1. Službeno putovanje u zemlji vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje, koji izdaje poslodavac koji upućuje zaposlenog na službeno putovanje koji se nalazi u Prilogu 2. ove odluke i čini sastavni dio ove odluke.

2. Službeno putovanje u inostranstvo vrši se na osnovu odluke, odnosno rješenja poslodavca i naloga za službeno putovanje iz podtačke 1. ove tačke.

3. Nalog za službeno putovanje sadrži sljedeće podake:

- ime i prezime zaposlenog koji se upućuje na službeno putovanje,

- poslove koje obavlja,

- cilj putovanja,

- naziv države i mjesta u koje putuje,

- datum polaska i datum povratka,

- kategoriju hotela u kome je obezbijeđen smještaj (ime i adresa hotela),

- podatke o tome da li su obezbijeđeni smještaj i ishrana,

- vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje,

- način obračuna troškova,

- iznos akontacije koja se isplaćuje zaposlenom,

- podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja.

XVI

1. Akontacija na ime troškova službenog putovanja može se isplatiti u visini procijenjenih troškova, a na osnovu naloga za službeno putovanje u zemlji, odnosno naloga za službeno putovanje i odluke, odnosno rješenja poslodavca.

2. Isplata akontacije za službeno putovanje vrši se na tekući račun zaposlenog.

XVII

1. Naknada troškova za službeno putovanje isplaćuje se na osnovu obračuna putnih troškova i pisanog izvje- štaja, koji zaposleni podnosi u roku od sedam dana od dana završetka službenog putovanja, uz prethodnu ovjeru poslo- davca.

2. Uz obračun putnih troškova i pisani izvještaj, zaposleni koji je bio upućen na službeno putovanje vrši povrat isplaćene akontacije i podnosi dokaze o ostvarenim troškovima, kao što su: računi za hotelski smještaj, računi za korišćenje prevoza, račun za upotrebu spavaćih kola ili brodske kabine, kurs nacionalne valute ili dokaz o zamjeni valute, kao i drugi dokazi o troškovima koji se pravdaju u skladu sa ovom odlukom.

3. Ako se uz obračun putnih troškova ne priloži pisani dokaz o kursu nacionalne valute iz podtačke 2. ove tačke, primjenjivaće se srednji kurs koji je utvrdila Centralna banka Bosne i Hercegovine za period trajanja službenog putovanja.

XVIII

1. Nalog za naredno službeno putovanje ne može se izdati zaposlenom koji nije opravdao troškove prethodnog službenog putovanja u roku iz tačke XVI podtačka 1. ove odluke.

2. Ako zaposleni ne izvrši povrat isplaćene akontacije u skladu sa tačkom XVI podtačke 2. ove odluke, no- slodavac protiv zaposlenog može pokrenuti disciplin- ski postupak, u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.

XIX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1757/21      

10. juna 2021. godine 

Banjaluka        

 

Predsjednik Vlade,

Radovan  Višković,  s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uredba.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.