Uredba o načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima

Legislativa

Uredba o načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima

29.05.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 51, 29.5.2020.

 

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20), na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na 73. sjednici, održanoj 28.5.2020,godine, donosi

 

UREDBU

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

 

(Predmet)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uvjeti i način dodjele sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvencionirano korištenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma.

(Turistički vaučer)

Član 2.

(1) Podsticanje razvoja domaćeg turizma provodi Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodjelom turističkih vaučera (u daljem tekstu: vaučer).

(2) Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo na osno- vu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju tro- škova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smje- štaj bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga.

(3) Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

1. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist jednog korisnika vaučera,

2. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom tra- janju od četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera i

3. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj u korist dva korisnika vaučera ako se turistički aran- žman realizira posredstvom turističke agencije.

(4) Vaučer se može iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine.

(Ugostitelj i turistička agencija)

Član 3.

(1) Uslugu smještaja iz člana 2. stav 2. ove uredbe pruža- ju subjekat registriran kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugosti- teljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj).

(2) Turistička agencija osmišljava i organizira turistički paket-aranžman, koji podrazumijeva korištenje usluga prije- voza i/ili smještaja kod ugostitelja iz stava 1. ovog člana.

(Korisnik vaučera)

Član 4.

(1) Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Repu- blike Srpske, bez obzira na visinu osobnih primanja, koji ispunjava uvjete iz ove uredbe za dodjelu vaučera.

(2) Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi pla- ćanja usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostitelj- skom objektu za smještaj van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

(3) Pravo iz člana 2. stav 3. t. 1. i 2. ove uredbe korisnik vaučera može ostvariti direktno u odnosu sa ugostiteljem ili posredstvom turističke agencije.

(Javni poziv za ugostitelje i turističke agencije)

Član 5.

(1) Ministarstvo u jednom od dnevnih štampanih glasila koje se objavljuje na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele vaučera za sub- vencionirano korištenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: Javni poziv).

(2) Pravo učešća na Javnom pozivu ima:

1) ugostitelj koji je uredno izmirio porezne obaveze i ima najmanje četiri uposlena radnika i

2) turistička agencija, nosilac licence Ministarstva iz čla- na 37. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 45/17), koja je uredno izmirila porezne obaveze. 

(Prijava na Javni poziv)

Član 6.

(1) Za apliciranje na Javni poziv ugostitelj i turistička agencija dužni su Ministarstvu podnijeti Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodjele vaučera (u daljem tekstu: Prijava).

(2) Prijava se dostavlja Ministarstvu elektronskim pu- tem popunjavanjem obrasca Prijave putem elektronske aplikacije.

(3) Prijava ugostitelja sadrži:

1) poslovno ime (firmu) ugostitelja,

2) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) ugostitelja,

3) broj žiroračuna ugostitelja,

4) sjedište, odnosno adresu poslovanja (ulica, broj, mje- sto, poštanski broj, grad/općina) ugostitelja,

5) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, adre- sa, a za kategorirane objekte i kategorija i broj rješenja o kategorizaciji i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smještajnim kapacitetima) i

6) telefon, e-mail adresu i podatke o kontakt osobi ugo- stitelja.

(4) Uz Prijavu ugostitelj je dužan dostaviti:

1) dokaz o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika,

2) kopiju rješenja o kategorizaciji objekta izdatog od na- dležnog organa jedinice lokalne samouprave, osim za ugo- stiteljske objekte za smještaj kategorirane od strane Mini- starstva,

3) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmire- nim poreznim obavezama zaključno sa 29.2.2020. godine,

4) kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žirora- čunu,

5) potvrdu, odnosno uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osi- guranja sa izvještajem o broju uposlenika na dan izdavanja izvještaja i

6) cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugo- stitelja.

(5) Prijava turističke agencije sadrži:

1) poslovno ime (firmu) turističke agencije,

2) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) turističke agen- cije,

3) broj žiroračuna turističke agencije i

4) sjedište, odnosno adresu poslovanja (ulica, broj, mje- sto, poštanski broj, grad/općina) turističke agencije.

(6) Uz Prijavu turistička agencija je dužna dostaviti:

1) važeću polisu osiguranja ili bankovnu garanciju izdatu u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17),

2) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmire- nim poreznim obavezama zaključno sa 29.2.2020. godine i

3) kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žirora- čunu.

(7) Za svaki ugostiteljski objekat za smještaj koji ugosti- telj stavlja u funkciju realizacije šeme dodjele vaučera pod- nosi se posebna prijava.

(8) Podaci iz prijave i dokumentacije iz st. 3, 4, 5. i 6. ovog člana moraju da budu tačni i istiniti.

(9) Ugostitelj i turistička agencija dužni su da pisme- nim putem informiraju Ministarstvo o svim statusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera, o čemu prilažu odgovarajuće dokaze, kao i da u slučaju povećanja smještajnih kapaciteta prije njihovog

stavljanja u funkciju postupe na način propisan stavom 7. ovog člana.

(Evidencija ugostitelja i turističkih agencija i promjene u Evidenciji)

Član 7.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju ugostitelja i turističkih agencija (u daljem tekstu: Evidencija) koji su ispunili uvjete za realizaciju šeme dodjele vaučera.

(2) Evidencija je javna i objavljuje se na zvaničnoj inter- net stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo provodi postupak vrednovanja potpunih i urednih prijava na Javni poziv.

(4) Ako ugostitelj i turistička agencija ispunjavaju uvje- te iz Javnog poziva, Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Evidenciju.

(5) Korisnicima vaučera ugostitelj, odnosno turistička agencija mogu pružiti svoje usluge iz člana 2. ove uredbe po- čevši od narednog dana od dana njihovog upisa u Evidenciju.

(6) Ako se u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera utvrdi da su ugostitelj ili turistička agencija prestali ispunja- vati uvjete propisane ovom uredbom, Ministarstvo će donije- ti rješenje o brisanju iz Evidencije.

(7) U slučaju iz stava 6. ovog člana ugostitelj, odnosno turistička agencija dužni su obustaviti realizaciju dodjele vaučera, računajući od dana prijema rješenja o brisanju iz Evidencije.

(8) Ministarstvo ažurira Evidenciju ovisno o pristiglim prijavama i izdanim rješenjima iz st. 4. i 6. ovog člana.

(9) Ministarstvo sa ugostiteljem, odnosno turističkom agencijom upisanim/om u Evidenciju zaključuje ugovor o subvenciji troškova smještaja (noćenje sa doručkom) kori- štenjem turističkih vaučera.

(Javni poziv građanima i prijava za vaučer)

Član 8.

(1) Po objavi Evidencije, Ministarstvo u jednom od dnevnih štampanih glasila koje se objavljuje na području Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva raspisuje javni poziv kojim se pozivaju građani Republike Srpske za podnošenje prijava za dodjelu vaučera (u daljem tekstu: pri- java za vaučer).

(2) Lice iz člana 4. ove uredbe dostavlja prijavu za vau- čer Ministarstvu u štampanom obliku, poštanskim putem ili neposredno na protokol, odnosno elektronskim putem po- punjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije.

(3) Prijava za vaučer sadrži:

1) ime i prezime podnosioca prijave,

2) jedinstveni matični broj građana (JMBG) podnosioca prijave,

3) mjesto i adresu prebivališta podnosioca prijave,

4) kontakt telefon,

5) naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezer- vacija smještaja i naziv turističke agencije ako je rezervacija smještaja učinjena posredstvom agencije,

6) period rezervacije smještaja i

7) izjavu kojom podnosilac prijave za vaučer pod ma- terijalnom odgovornošću garantira da su podaci iz prijave tačni i istiniti.

(4) Uz prijavu na vaučer dostavljaju se potvrda o rezer- vaciji smještaja iz člana 9. ove uredbe i kopija osobne iska- znice ili pasoša podnosioca prijave.

(5) Za poslovno nesposobno lice koje ispunjava uvjet iz člana 4. ove uredbe prijavu za vaučer podnosi zakonski zastupnik, roditelj, odnosno staratelj.

(6) Prijava za vaučer evidentirat će se sa tačnim datumom i vremenom predaje Ministarstvu, odnosno njenim upisom u 

elektronsku aplikaciju, o čemu se podnosilac obavještava na odgovarajući način.

(7) Ako je prijava za vaučer nepotpuna, odnosno doku- mentacija uz prijavu nekompletna, podnosilac će se pozvati da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaci- ju u naknadno određenom roku.

(8) Ministarstvo po službenoj dužnosti putem jedinstve- ne elektronske aplikacije u evidencijama matičnih brojeva, prebivališta, boravišta i osobnih karata provjerava tačnost podataka u prijavi za vaučer.

(Potvrda o rezervaciji)

Član 9.
(1) Lice iz člana 4. ove uredbe prije podnošenja prijave

za vaučer vrši rezervaciju smještaja:

1) direktno kod ugostitelja upisanog u Evidenciju, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji,

2) posredstvom turističke agencije upisane u Evidenciju, na osnovu čega turistička agencija izdaje potvrdu o putova- nju/rezervaciji.

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana treba da sadrži period rezervacije, vrijeme važenja rezervacije i ime i prezime lica na koje se odnosi.

(3) Kao potvrda iz stava 1. ovog člana prihvaća se i po- tvrda koja je dostavljena elektronskim putem, kao e-mail ili kao skenirani dokument koji je ovjeren od strane ugostitelja ili turističke agencije.

(4) Lice iz člana 4. ove uredbe koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezerviranom terminu ne snosi posljedi- ce u vezi sa nerealiziranim korištenjem usluga smještaja.

(Ocjena ispunjenosti uvjeta za sticanje svojstva korisnika vaučera)

Član 10.
(1) Broj prijava za vaučer ograničen je raspoloživim

sredstvima Kompenzacionog fonda Republike Srpske i ra- zmatranje i rangiranje prijava za vaučer vršit će se na osnovu datuma i vremena njihovog prijema u Ministarstvu, odnosno sa danom njihovog unosa u elektronsku aplikaciju.

(2) Ministarstvo provodi postupak ocjene ispunjenosti uvjeta iz člana 8. ove uredbe.

(3) Ministarstvo na odgovarajući način dostavlja vaučer licu koje ispunjava uvjete iz čl. 4. i 8. ove uredbe.

(Vrijednost i sadržaj vaučera)

Član 11.
(1) Vrijednost vaučera iznosi 100,00 KM i navedeni

iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020. godine koristiti za pla- ćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

(2) Vaučer sadrži sljedeće podatke:

1) odštampane podatke:

1. namjena: subvencionirano korištenje usluga smještaja u ugostiteljskim objektima u 2020. godini,

2. izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine i turizma,

3. novčana vrijednost: 100,00 KM,

4. serijski broj vaučera,

5. krajnji rok korištenja vaučera (15. novembar 2020. godine);

2) podatke koji se popunjavaju:

1. naziv i sjedište ugostiteljskog objekta u kom se može iskoristiti vaučer,

2. podatke o korisniku vaučera (ime, prezime i JMBG) i mjesto prebivališta korisnika vaučera,

3. potpis korisnika vaučera (kao na osobnoj iskaznici), odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja),

4. potpis ovlaštenog lica ugostitelja, odnosno turističke agencije i pečat,

5. datum.

(3) Vaučer izrađuje i štampa JU Službeni glasnik Repu- blike Srpske Banja Luka, upotrebom tehnologije koja one- mogućava falsificiranje vaučera.

(Naplata smještaja korištenjem vaučera i račun)

Član 12.

(1) Ugostitelj je dužan usluge smještaja (noćenje sa do- ručkom) pružiti korisniku vaučera osobno, u ugostiteljskom objektu za koji je izdana potvrda o rezervaciji i koji posluje van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

(2) Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i njime se može plaćati samo usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom.

(3) Ugostitelj, odnosno turistička agencija naplaćuje ko- risniku vaučera uslugu iz stava 2. ovog člana umanjenu za vrijednost vaučera.

(4) Po okončanju usluge iz stava 2. ovog člana ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer sa podacima iz člana 11. ove uredbe, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastup- nik (roditelj, odnosno staratelj) potpisuje vaučer.

(5) Ugostitelj, odnosno turistička agencija korisniku vau- čera izdaje fiskalni, odnosno odgovarajući račun za pružene usluge.

(6) Ako ukupna cijena pružene usluge iz stava 2. ovog člana prelazi iznos vaučera, korisnik vaučera doplatit će ra- zliku sopstvenim sredstvima.

(7) U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti pružene usluge iz stava 2. ovog člana, korisnik vaučera pre- daje vaučer ugostitelju, kao način plaćanja, bez mogućnosti povrata razlike u cijeni.

(Zahtjev za refundiranje sredstava)

Član 13.

(1) Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do 5-og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kom je usluga smještaja realizirana, Ministarstvu dostavlja objedinjen zah- tjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera u prethodnom mjesecu.

(2) Uz zahtjev za refundaciju prilažu se:

1) ovjeren i potpisan spisak realiziranih vaučera;

2) uredno popunjeni i potpisani vaučeri;

3) fiskalni računi za pružene usluge, odnosno odgovara- jući računi;

4) ovjerena i potpisana specifikacija, koja sadrži:

1. sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja sa doručkom i pojedinačnom cijenom (koja se jedi- no refundira) i

2. iskazan ukupni iznos naplaćene boravišne pristojbe, sa listom gostiju;

5) ostala dokumentacija definirana ugovorom iz člana 7. stav 9. ove uredbe.

(3) Vaučer iz stava 2. tačka 2. ovog člana mora da bude ured- no i čitko popunjen, bez oštećenja i korekcija, a osobni podaci korisnika vaučera na svim dokumentima moraju biti identični.

(Rješenje o refundiranju/povratu sredstava)

Član 14.

(1) Ministarstvo razmatra zahtjev iz člana 13. ove uredbe i u slučaju ispunjenosti uvjeta donosi rješenje o refundaciji/ povratu sredstava.

(2) Vrijednost vaučera iz člana 11. stav 1. ove uredbe pred- stavlja maksimalni iznos sredstava koji se po jednom vaučeru može refundirati ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji.

(3) U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smještaja (noćenje sa doručkom) u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji refundira se iznos u vrijednosti vaučera.

(4) U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti pruženih usluga smještaja (noćenje sa doručkom), ugostite- lju, odnosno turističkoj agenciji refundira se iznos sredstava u vrijednosti pruženih usluga.

(5) Ako ugostitelj prihvati vaučer kao sredstvo plaćanja troškova ishrane (osim doručka), pića, boravišne pristojbe i drugih usluga, neće biti izvršena refundacija od strane Mini- starstva.

(6) Za vaučere koji su korišteni u mjestu prebivališta ko- risnika vaučera i koji sadrže nepravilnosti iz člana 13. stav 3. ove uredbe neće se vršiti refundacija sredstava.

(7) Ministarstvo, najkasnije u roku do 60 dana od dana donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime refundacije ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji.

(Baza podataka emitiranih vaučera)

Član 15.

(1) Ministarstvo vodi jedinstvenu bazu podataka svih emiti- ranih vaučera sa serijskim brojevima i datumom izdavanja svih vaučera, bez navođenja osobnih podataka korisnika vaučera.

(2) Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana jav- na je i dostupna na internet stranici Ministarstva.

(Inspekcijski nadzor i upravni postupak)

Član 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ove uredbe vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i poseb- ne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u gradskoj, odnosno općinskoj upravi jedinica lokalne samo- uprave posredstvom tržišnog inspektora.

(2) Na sva pitanja koja se odnose na postupak utvrđiva- nja ispunjenosti uvjeta iz čl. 6, 7, 8, 10, 13. i 14. ove uredbe primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređu- je upravni postupak.

(Prekršaji - novčana kazna)

Član 17.

(1) Novčanom kaznom od 700 KM do 2.100 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obustavi realizaciju dodjele vaučera računajući od dana prijema rješenja o brisanju iz Evidencije u slučaju iz člana 7. stav 7. ove uredbe,

2) uslugu smještaja (noćenje sa doručkom) ne pruži ko- risniku vaučera osobno u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji (član 12. stav 1),

3) vaučer naplati za druge usluge, a ne za usluge smješta- ja - noćenje sa doručkom (član 12. stav 2),

4) uslugu smještaja (noćenja sa doručkom) ne umanji za vrijednost vaučera (član 12. stav 3).

(2) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1) se utvrdi da podaci iz prijave i dokumentacije iz člana 6. st. 3, 4, 5. i 6. ove uredbe nisu tačni i istiniti,

2) pismenim putem ne informira Ministarstvo o svim sta- tusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera i ne priloži odgovarajuće dokaze (član 6. stav 9),

3) prihvati vaučer radi plaćanja usluga smještaja (noće- nje sa doručkom) u objektu koji posluje u mjestu prebivališta korisnika vaučera (član 12. stav 1).

(3) Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kaznit će se od- govorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.

(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se predu- zetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM, a iz sta- va 2. ovog člana novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Član 18.

Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

1) koristiti vaučer radi plaćanja usluga smještaja (no- ćenje sa doručkom) kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj u mjestu prebi- vališta korisnika vaučera (član 4. stav 2),

2) se utvrdi da podaci iz prijave za vaučer nisu tačni i istiniti (član 8. stav 3) i

3) vaučer koristi drugo lice, a ne lice na čije ime vaučer glasi (član 12. stav 2).

(Stupanje na snagu)

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1369/20

28. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, 

Radovan Višković, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

turistički vaučeri

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.