Utvrđeno revizijom: Općina Neum javne površine dodjeljivala na zahtjev stranke

08.09.2020. 10:23 / Izvor: Akta.ba
Utvrđeno revizijom: Općina Neum javne površine dodjeljivala na zahtjev stranke

Revizori su pronašli brojne zamjerke: komunalna naknada ne uplaćuje na depozitni račun, koncesije javnih gradskih parkinga dodjeljena je društvu iako su u nadležnosti javnog preduzeća.

Općina Neum dobila je negativno mišljenje Ureda za reviziju FBiH, kada je riječ o usklađenosti, te mišljenje s rezervom u finansijskim izvještajima. Revizori su pronašli brojne zamjerke: komunalna naknada se ne uplaćuje na depozitni račun, koncesija javnih gradskih parkinga dodijeljena je društvu iako su u nadležnosti javnog preduzeća, te Općina uopšte nije registrovana kao pravno lice. Također, Općinsko vijeće je održalo samo dvije sjednice u 2019. godini iako su im isplaćene redovne mjesečne naknade, te su javne površine dodjeljivane na zahtjev stranke.

Općina je u 2019. godini dodijelila ugovor o koncesiji društvu "Bakus" d.o.o. Neum za korištenje javnih gradskih parkinga, iako se nisu ispunili uslovi za dodjelu koncesije jer su isti poslovi trebali biti u nadležnosti Javnog preduzeća "Komunalno Neum" d.o.o. Neum.

"Napominjemo da su Odlukom Općinskog vijeća o regulisanju parkiranja na području Općine Neum utvrđene prekršajne kazne i zaštitne mjere u slučaju kršenja pravila parkiranja. Međutim, utvrdili smo da je propisivanje ovih kazni i zaštitnih mjera vršio koncesionar, kao i da nije uplatio ugovorenu koncesionu naknadu za 2019. godinu u iznosu od 81.000 KM, što nije u skladu sa Ugovorom o koncesiji, Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zakonom o prekršajima", napominju revizori.

Smatraju da nije osigurana potpuna i pravovremena naplata prihoda od uređenja građevinskog zemljišta.

Rješenjima načelnika, investitorima "Jadranpromet" d.o.o. Neum i HTP "Sunčana obala" d.o.o. Neum utvrđena je obaveza plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta u ukupnom iznosu od 2.007.273 KM. lako je obaveza plaćanja prolongirana zaključivanjem ugovora o obročnom plaćanju, u slučaju HTP "Sunčana obala" d.o.o. Neum čak i aneksom ugovora, investitori na datum bilansa nisu izmirili obaveze u iznosu od 980.607 KM .

Općina nije uskladila Odluku o komunalnoj naknadi sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Hercegovačko-neretvanskog kantona, jer nije utvrdila koeficijente zona (Kz) za pojedine zone i koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

"Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova, koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine i isplate angažovanim licima po tom osnovu u iznosu od 41.900 KM", rekli su revizori.

Općina nije okončala aktivnosti na uspostavljanju trezorskog poslovanja u skladu sa članom 27. Zakona o trezoru u FBiH, iako je bila dužna da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Napomenimo da je to bilo 2016. godine, a u roku od 12 mjeseci je trebala uspostaviti trezorski način poslovanja.

Općinsko vijeće nije donijelo Plan rada za 2019. godinu, održalo je ukupno dvije sjednice, a isplaćene su im redovne mjesečne naknade u ukupnom iznosu od 41.560 KM.

"Na osnovu postojećih identifikacionih brojeva zaključujemo da Općina kao pravno lice nije porezno registrovana", utvrdili su revizori.

Općina nije uspostavila sistem internih kontrola prema COSO modelu, kako to nalažu odredbe članova od 4. do 13. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i članovi od 3. do 6. Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.

Preporučuje se podnošenje zahtjeva za dodjeljivanje ID broja za Općinu, kao jedinstvenog organa uprave.

Dodjela javnih površina na zahtjev stranke

Još jedan problem su uplate naknada od uređenja građevinskog zemljišta investitora "Jadranpromet" d.o.o. Neum i HTP "Sunčana obala" d.o.o. Neum, koje nisu izvršene u rokovima.

Prihodi po osnovu korištenja javnih površina regulisani su Odlukom Općinskog vijeća o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Neum iz 2012. godine. Odlukom se utvrđuju javne površine koje se mogu privremeno koristiti, zone javnih površina, uvjeti i kriteriji korištenja i druga pitanja.

Privremeno korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažnih objekata (kiosk, ugostiteljske terase i šank, pedaline, sandoline, ležaljke, suncobrani, skuteri) vrši se na osnovu provedenog javnog nadmetanja ili usmenog javnog nadmetanja, izuzev plaža ispred hotela Neum, Sunce i Zenit, koje se daju na korištenje na površini predviđenoj planom.

Zanimljivo je kako je Općinsko vijeće prije šest godina donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, kojom se privremeno korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažnih objekata može vršiti i neposrednom dodjelom na osnovu zahtjeva stranke.

"Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da je dodjela javnih površina za 2019. godinu izvršena u svim slučajevima neposrednom dodjelom na zahtjev stranke, bez provođenja javnog nadmetanja, zbog čega smatramo da Općina nije osigurala transparentnost prilikom dodjele javnih površina", smatraju revizori.

Prihodi od komunalne naknade koji se prikupljaju se na osnovu Odluke Općinskog vijeća o komunalnoj naknadi iz 2010. godine su još jedna od zamjerki revizora.

Visona komunalne naknade određivala se množenjem utvrđene jedinične cijene po m2 prema vrsti objekta (poslovni, stambeni, garažni) i prema zoni kojoj objekat pripada, od ukupno četiri zone, sa stvarnom površinom objekta.

"Utvrdili smo da Odluka nije usklađena sa članom 50. Zakona o komunalnim djelatnostima11, jer je Zakonom propisano da se Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se uvodi obaveza plaćanja utvrđuju koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone i koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, što važeća Odluka ne poznaje", smatraju revizori.

Općinsko vijeće je 28. novembra 2018. godine donijelo Odluku o davanju koncesije za korištenje javnih gradskih parkirališta u gradu Neumu u gospodarske svrhe, kojom je društvu "Bakus" d.o.o. Neum dalo koncesiju za korištenje javnih gradskih parkinga na osnovu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije.

Dodjelu koncesije Općinsko vijeće izvršilo je iako nije ispunilo uslove utvrđene Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, jer nije prethodno pribavilo mišljenje resornog ministarstva.

"Smatramo važnim istaći da je Općina osnivač Javnog preduzeća 'Komunalno Neum' d.o.o. Neum, kojem su povjereni poslovi održavanja javnih dobara u gradu Neumu Ugovorom o sufinansiranju troškova održavanja javnih dobara za 2019. godinu u iznosu od 171.990 KM. Neovisno o tome, Općina je donijela Odluku o davanju koncesije, kojom je poslove održavanja javnih parkinga naplatu parking naknade prenijela na društvo „Bakus" d.o.o. Neum, iako nisu ispunjeni uslovi za to", napisali su revizori.

Odlukom je regulisano da na vozilo zatečeno na javnom parkingu bez valjane parking karte kontrolor naplate parkiranja ostavlja obavijest u elektronskoj ili ručno pisanoj formi da će vlasniku zatečenog vozila osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja izdati prekršajni nalog. Shodno navedenom, u slučaju kršenja pravila parkiranja, propisivanje prekršajnih naloga vršio je koncesionar.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća od 5. 3. 2015. godine utvrđena je raspodjela sredstava koje naplati koncesionar od prekršajnih kazni, na način da se koncesionaru raspoređuje 80% naplaćenih sredstava na ime troškova izdavanja prekršajnih naloga.

"Utvrdilo smo da je Općina naplatu prihoda od javnih parkinga pratila putem izvršenih uplata na depozitni račun, bez popratnih evidencija društva 'Bakus' d.o.o. Neum. Od iznosa ukupno naplaćenih prekršajnih naloga, društvu 'Bakus' d.o.o. Neum pripalo je 80 posto (38.211 KM), a Općini 5.052 KM, prema raspodjeli utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća od 5. 3. 2015. godine. Imajući u vidu da se nisu stekli uslovi za zaključivanje ugovora o dodjeli koncesije jer prethodno nije pribavljeno mišljenje resornog ministarstva, kao i da je koncesionar propisivao prekršajne kazne i da nije uplatio ugovorenu koncesionu naknadu u iznosu od 81.000 KM, konstatujemo da nisu ispoštovane odredbe Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zakona o prekršajima i Ugovora o koncesiji", zaključuju revizori.

Oni preporučuju preispitivanje daljeg angažmana društva "Bakus" d.o.o. Neum po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji za korištenje javnih gradskih parkinga i poduzeti aktivnosti da se ovi poslovi prenesu u nadležnost Javnog preduzeća "Komunalno Neum" d.o.o. Neum, čiji je Općina osnivač.

Dvije sjednice, 12 naknada

"Obavljenom revizijom utvrdili smo da Općinsko vijeće nije donijelo Plan rada za 2019. godinu, da su održane dvije sjednice, a da je isplata naknade izvršena za 12 mjeseci. Imajući u vidu da Općinsko vijeće nije izvršavalo nadležnosti u skladu s odredbama Statuta Općine, ne možemo potvrditi opravdanost isplate mjesečnih naknada za mjesece u kojima se nisu održavale sjednice u ukupnom iznosu od 32.500 KM", utvrđeno je revizijom.

"Sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 352.387 KM odnose se na potraživanja za komunalnu naknadu (149.395 KM), javne površine (126.247 KM), grobnice (60.750 KM), komunalije i rentu (13.754 KM) i ostalo (2.240 KM)", rekli su revizori.

Utvrđeno je da Općina ne prati dospjelost potraživanja na način kako je to propisano Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor.

Prenos na sumnjiva i sporna potraživanja vrši nakon isteka roka od godinu dana, a ne po isteku ugovorenog roka za naplatu svakog pojedinačnog potraživanja, koji ne može biti duži od šest mjeseci. Za evidentirana sumnjiva i sporna potraživanja šalju se opomene i pokreću sudski postupci.

Pored toga, Općina Neum je evidentirala potraživanje za komunalnu naknadu na osnovu dostavljene obavijesti preduzeća u vrijednosti od skoro 10.000 KM, bez vjerodostojne knjigovodstvene isprave.

Bez evidencije obveznika plaćanja

Revizorima nije prezentovano da Općina posjeduje evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade.

"Značajnim smatramo istaći da je Općina bila obavezna osigurati da se prihodi od komunalne naknade uplaćuju na depozitni račun Općine, s obzirom na to da je Zakonom o trezoru u FBiH propisano da se svi javni prihodi Federacije, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova moraju uplatiti na Jedinstveni račun trezora. Zbog činjenice da se komunalna naknada ne uplaćuje na depozitni račun Općine, da Općina nema uvida u naplaćena sredstva, da se unos podataka u poslovne knjige ne vrši na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave, kao i da Općina ne posjeduje evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade, nije osigurano praćenje i nadzor nad poslovima prikupljanja komunalne naknade povjerenim preduzeću. Općina nije postupila u skladu s članom 18. Zakona o trezoru u FBiH, članom 15. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i članom 52. Zakona o komunalnim djelatnostima Hercegovačko-neretvanskog kantona, te ne možemo potvrditi tačnost iskazanih potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 276.480 KM", zaključili su revizori.

I.S.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti