Završena revizija

SKB Mostar nastavlja sa neplaćanjem poreza i doprinosa, dug za prošlu godinu 29 miliona KM

11.09.2023. 11:35 / Izvor: Akta.ba
skb mostar

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Bolnica je za 2022. godinu iskazala negativan finansijski rezultat (višak rashoda nad prihodima) u iznosu od 7.059.127 KM. 

Revizori nisu mogli potvrditi vrijednost stalnih sredstava iskazanih u iznosu od 118.116.328 KM jer na datum bilansa nisu evidentirana zemljišta. Također, nisu izvršena rezervisanja po osnovu radnih sporova i sporova za naknadu štete koji su u toku u iznosu od 670.880 KM

To može imati za posljedicu da su rashodi i obaveze potcijenjeni za 670.880 KM, što je imalo uticaja i na finansijski rezultat.

PLATE BEZ POREZA I DOPRINOSA

Revizori napominju da bolnica već duži niz godina isplaćuje neto plaće bez uplate poreza i doprinosa, zbog čega su obaveze za porez i doprinose na 31. 12. 2022. godine iskazane u iznosu  , od čega se na obaveze za porez i doprinose za 2022. godinu odnosi 29.255.009 KM. Bolnica je tokom 2022. godine izvršila obračun plaća, poreza i doprinosa, a isplaćene su samo neto plaće i porez na dohodak za period 1. 1. do 30. 11. 2022. godine. Neto plaće i porez na dohodak za decembar 2022. godine isplaćeni su u januaru 2023. godine. 

Isplata doprinosa u 2022. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 7.791.012 KM i najvećim dijelom odnosi se na izmirenje obaveza za doprinose iz prethodnih godina u iznosu od 7.557.753 KM koji se isplaćuju zbog odlaska u penziju zaposlenika Bolnice, dok se manji dio odnosi na obaveze iz 2022. godine u iznosu od 233.259 KM (penzijsko i invalidsko osiguranje od 62.790 KM, zdravstveno osiguranje od 165.633 KM i nezaposlenost od 4.836 KM). 

Bolnica je 29. 11. 2022. godine i 1. 12. 2022. godine Kantonalnom Poreznom uredu Mostar dostavila molbu kojom se traži istovremeno zaključivanje dva sporazuma za plaćanje obaveza u ratama na period od 10 godina za dugovanja nastala zaključno sa 31. 12. 2021. godine i za dugovanja nastala u periodu 1. 1. do 31. 10. 2022. godine. 

Revizori su zbog cjelokupne situacije izdali da preporuku da je potrebno da menadžment Bolnice poduzme aktivnosti na sačinjavanju sanacionog plana poslovanja Bolnice i upravljanju rizikom likvidnosti u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju.

"Skrećemo pažnju na Bilješke uz finansijske izvještaje u kojima je objavljeno da je menadžment Bolnice izvršio procjenu sposobnosti Bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom periodu i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će Bolnica nastaviti neograničeno poslovati u narednom periodu, s obzirom na to da se nalazi u nepovoljnoj finansijskoj situaciji koja je uzrokovana nagomilanim obavezama (dugoročnim i kratkoročnim) iz prethodnog perioda, kao i iskazanim značajnim gubicima u poslovanju iz prethodnog perioda, koji su rezultirali gubitkom iznad visine kapitala na 31. 12. 2022. godine u iznosu od 93.466.870 KM", navodi se u izvještaju.

MIŠLJENJE S REZERVOM​​

Uz reviziju finansijskih izvještaja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2022. godinu izvršena je revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Pravilnik o radu nije usklađen s važećim kolektivnim ugovorima u dijelu obračuna plaće deficitarnom kadru, što je za posljedicu imalo da se obračun plaća deficitarnom kadru ne vrši u skladu s odredbama važećih kolektivnih ugovora. Po ovom osnovu izvršeno je uvećanje plaća deficitarnom kadru u bruto iznosu od 337.682 KM.

Uz isplate neto plaća zaposlenicima za 2022. godinu nisu uplaćene obaveze za pripadajuće poreze i doprinose u iznosu od 29.255.009 KM, što sa obavezama iz prethodnog perioda iznosi 81.072.943 KM. To nije u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima i Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinos.

Također nije izvršeno usaglašavanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa, pripadajućih naknada i troškova prinudne naplate sa Poreznom upravom FBiH, niti je izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem na 31. 12. 2022. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

USLUGE IZNAD VRIJEDNOSTI

Bolnica osiguranicima sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačke županije kontinuirano pruža usluge iznad visine vrijednosti ugovorenih sredstava. Po osnovu zaključenih ugovora o pružanju zdravstvenih usluga za 2022. godinu sa zavodima zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačke županije naplaćeno je 82.142.704 KM, dok je vrijednost pruženih zdravstvenih usluga iznosila 88.057.478 KM. U periodu od 2017. do 2022. godine Bolnica je osiguranicima ovih zavoda pružila zdravstvenih usluga više za 32.755.801 KM u odnosu na vrijednost ugovorenih usluga.

Nakon izvršene revizije za 2022. godinu dato je ukupno 25 preporuka, od čega je devet novih i 16 preporuka koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2016. godinu (14 nerealizovanih i tri djelimično realizovane 4).

Bolnica je u periodu od 15. 7. 2018. do 14. 12. 2022. godine funkcionisala bez Nadzornog odbora, što je imalo uticaja na njeno normalno i nesmetano funkcionisanje. Nadzorni odbor tokom 2022. godine nije obavljao poslove koji su mu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom dati u nadležnost, a koji su od velikog značaja za rad i funkcionisanje Bolnice.

PRIHODI

Bolnica je u 2022. godini ostvarila prihode u iznosu od 140.631.600 KM, rashode u iznosu od 147.690.727 KM i iskazala višak rashoda nad prihodima u iznosu od 7.059.127 KM.

Prihodi od pruženih usluga iskazani su u ukupnom iznosu većem za 3.705.617 KM, dok su ostali prihodi i dobici manje iskazani za 4.724.017 KM, što u konačnici predstavlja ukupno smanjenje ostvarenih prihoda za iznos od 1.018.400 KM u odnosu na planirane. Prema prezentovanoj dokumentaciji Ugovor o pružanju usluga za 2022. godinu sa ZZO ZHŽ zaključen je 12. 12. 2022. godine za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

Najznačajnija prekoračenja rashoda odnosi se na: bruto plaće zaposlenih (5.737.540 KM), materijalne troškove (1.039.845 KM) i naknade za topli obrok zaposlenima (627.719 KM), dok su najznačajniji manje ostvareni rashodi sljedeći: lijekovi i potrošni medicinski materijal (2.578.364 KM) i utrošeni plin (837.724 KM), što u konačnici predstavlja ukupno povećanje rashoda od 4.092.127 KM u odnosu na planirane.

PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA

Prihodi iz ugovora sa kupcima iskazani su u iznosu od 99.155.617 KM i čine 70,5% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od pruženih usluga. 

Najznačajniji prihodi od pruženih usluga ostvareni su po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga za 2022. godinu, a odnose se na prihode od: ZZO HNK (59.862.009 KM), ZZO ZHŽ (22.280.695 KM), ZZO HBŽ (3.314.707 KM) i ZZO SBK (757.538 KM), koji su skupa sa FBiH suosnivači Bolnice. 

Osim navedenih, Bolnica je ostvarila prihode i od: FZZOIR (9.785.563 KM), participacije za pružene usluge na bolničkim odjelima (1.622.953 KM), pruženih usluga liječenja osiguranicima iz ostalih kantona (1.217.094 KM), kao i prihode od Fonda zdravstvenog osiguranja RS (315.057 KM). 

PLATE

Najviša isplaćena neto plaća iznosila je 7.008 KM, najniža 614 KM, dok je prosječna neto plaća iznosila 1.408 KM. Plaća direktora regulisana je Odlukom Upravnog odbora u neto iznosu od 5.000 KM i u skladu je sa Zakonom o plaćama. Obaveze za plaće, naknade i ostala primanja zaposlenih iskazane su u iznosu od 85.670.353 KM, i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 21.661.157 KM. 

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital