Pravilnik o uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga u objektu seoskog turizma

27.02.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga u objektu seoskog turizma

Ovim pravilnikom razrađuju se uvjeti koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na selu.

 

Na osnovu člana 20. stav 7. Zakona o ugostiteljstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, uz saglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministra zdravlja i socijalne zaštite i ministra prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, 3. februara 2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTU SEOSKOG TURIZMA

Član 1.

Ovim pravilnikom razrađuju se uvjeti koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na selu.

Član 2.

(1) Ugostiteljske usluge na selu, odnosno usluge smje- štaja i pripremanja i usluživanja hrane i pića koji su proizvedeni na poljoprivrednom gazdinstvu iz programa sopstvene proizvodnje pružaju se u objektu seoskog turizma (u daljem tekstu: objekat).

(2) Proizvodima iz programa sopstvene proizvodnje smatraju se poljoprivredni proizvodi proizvedeni na poljoprivrednom gazdinstvu, poljoprivredni proizvodi proizve- deni na drugim poljoprivrednim gazdinstvima i šumski proizvodi koje ugostitelj ili fizičko lice ubere, odnosno divlje životinje koje ugostitelj ili fizičko lice ulovi ili kupi od lica koja su ih ubrali ili ulovili i ostali slični proizvodi.

(3) Prilikom pružanja usluga ishrane i pića mogu se koristiti i proizvodi koji ne moraju biti iz programa sopstvene proizvodnje, kao što su: brašno, riža, margarin, maslac, ulje, so, svi začini, šećer, med, mineralna voda, čaj, kahva i ostali slični proizvodi.

(4) Osim ugostiteljskih usluga iz stava 1. ovog člana, ko- risnicima usluga mogu se pružati i ostale prateće usluge, kao što su: prodaja ručno proizvedenih proizvoda, iznajmljivanje konja za jahanje, lov i ribolov, pješačke rute, branje gljiva, ljekovitog i šumskog bilja, berba sezonskog voća i povrća, ubiranje ljetine, promocija lokalnih i tradicionalnih proizvo- da, prodaja ručno proizvedenih proizvoda i ostale slične ak- tivnosti.

(5) Usluge iz stava 4. ovog člana mogu se pružati u skla- du sa propisima iz oblasti obrtničke djelatnosti i starih obrta, lovstva i ribolova i ostalih posebnih propisa.

(6) Djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu obavlja se u skladu sa posebnim propisima iz oblasti poljoprivrede, hrane i veterinarstva.

Član 3.

Ugostiteljske usluge smještaja na selu mogu se pružati u objektu smještaja za maksimalno 15 gostiju istovremeno, a pripremanje i usluživanje hrane i pića za maksimalno 50 gostiju istovremeno.

Član 4.

(1) Objekat mora ispunjavati opće i posebne minimalno- tehničke uvjete i da bude uređen i opremljen u skladu sa tra- dicionalnim vrijednostima podneblja, nasljeđem arhitekture i života na selu ili šireg područja u kojem se objekat nalazi.

(2) Izuzetno, objekat može odstupiti od općih i posebnih minimalno-tehničkih uvjeta, uz prethodno pribavljenu sagla- snost nadležnog organa u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode i kulturno-historijskog nasljeđa.

Član 5.

(1) Objekat mora biti uređen i opremljen tako da omogu- ći nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju.

(2) Unutrašnje uređenje objekta mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, a oprema i uređaji u objektu moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju.

(3) Vanjski izgled objekta mora biti bez oštećenja i zna- kova dotrajalosti, a okolina objekta mora biti uređena.

Član 6.

(1) Objekat se priključuje na javnu vodovodnu mrežu, a u slučaju da nije osiguran priključak, potrebno je na dru- gi propisani način osigurati stalno snabdijevanje dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode.

(2) Objekat se priključuje na javnu kanalizacionu mre- žu, a u slučaju da ne postoji mogućnost priključka na javnu kanalizacionu mrežu, odvod otpadnih tečnih materija mora biti reguliran u skladu sa sanitarnim propisima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

(3) Čvrste otpadne materije moraju se redovno odstranji- vati, a za njihovo odlaganje osiguravaju se kontejneri i kante sa poklopcem koji se moraju prazniti po potrebi, te odnositi na za to osigurano mjesto.

Član 7.

Objekat se priključuje na javnu električnu mrežu, a ako ne postoji mogućnost priključka, potrebno je na drugi odgo- varajući način osigurati stalno snabdijevanje dovoljnom ko- ličinom električne energije.

Član 8.

Objekat mora biti osvijetljen prirodnim ili vještačkim osvjetljenjem.

Član 9.

U objektu je potrebno osigurati prirodnu ili vještačku ventilaciju svih prostorija.

Član 10.

Objekat mora biti opremljen odgovarajućom opremom za gašenje požara u skladu sa propisima iz oblasti zaštite od požara.

Član 11.

(1) U objektu se kontinuirano provode mjere dezinfekci- je, dezinsekcije i deratizacije.

(2) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u objektu vrše se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Član 12.

(1) U objektu se osigurava odgovarajući način zagrija- vanja prostorija sa najmanjom prosječnom temperaturom od 18 °C.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zagrijavanje prosto- rija objekta ne osigurava se u objektu koji posluje ljeti.

Član 13.

(1) Zidovi objekta moraju biti uredno završno obrađeni.

(2) Podovi u objektu moraju biti od materijala koji se lahko čisti i održava.

(3) Unutrašnja visina u objektu mora iznositi najmanje 2,20 m.

(4) U objektima s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina prosječna unutrašnja visina mora biti najma- nje 2,20 m.

Član 14.

(1) Objekat može imati sopstvena ili zajednička kupatila.

(2) Kupatilo se nalazi pod zajedničkim krovom sa objek- tom u kojem se nalaze sobe.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je kupatilo van objekta u kojem se nalaze sobe, pristup kupatilu mora biti uređen, noću osvijetljen i zaštićen od padavina.

(4) Sopstvenim kupatilom sobe smatra se odvojeni pro- stor u koji ima pristup gost korisnik sobe, a u koji se ulazi iz pretprostora ili iz sobe.

(5) Sobe koje nemaju sopstveno kupatilo moraju imati po jedno zajedničko kupatilo na svakih pet osoba.

(6) Površina kupatila iz stava 1. ovog člana iznosi naj- manje 3 m2.

(7) Kupatila iz stava 1. ovog člana moraju imati kadu, polukadu ili tuš-kadu, umivaonik, visoku WC šolju, odno- sno šolju sa sjedištem i ispiranje tekućom vodom, prostor za odlaganje toaletnog pribora, vješalicu za odlaganje odjeće i ogledalo.

(8) Kada je dužine najmanje 1,70 m.

(9) Kada koja je dužine manje od 1,70 m smatra se po- lukadom.

(10) Prozori u kupatilu moraju biti od neprozirnog stakla, odnosno prozori moraju imati zaštitu koja onemogućava da se unutrašnjost vidi izvana.

Član 15.

(1) Objekat u kojem se gostima pruža usluga ishrane,

pića i napitaka mora imati ugostiteljske sadržaje za pripremu i konzumiranje hrane, pića i napitaka, i to:

1) prostoriju ili prostor za pripremu jela,

2) prostoriju ili prostor za usluživanje u zatvorenom pro- storu (trpezarija) ili na otvorenom prostoru, kao što je natkri- vena ili nenatkrivena terasa, za objekte u kojima se posluje u ljetnom periodu i

3) prostor za čuvanje namirnica i pića.

(2) Pružalac usluga može na otvorenom prostoru ili u prostoriji, odnosno zatvorenom prostoru, van objekta, pri- premati hranu na tradicionalan način uz upotrebu ražnja, ro- štilja, kotla i slično.

Član 16.

(1) Posluživanje gostiju hranom, napicima i pićem oba-

vlja se u trpezariji, odnosno prostoriji ili prostoru za usluži- vanje u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

(2) Trpezarija mora imati dovoljan broj stolova i stolica, a ako se tu obavlja i pripremanje jela, trpezarija se oprema odgovarajućim uređajima za pripremu jela.

(3) Prostor za usluživanje na otvorenom prostoru je dio bašte, terase, u kojem se uslužuju gosti, a u jednom dijelu tog prostora mogu se, na očigled gostiju, pripremati napici, hladna i topla jela i u tom slučaju prostor mora biti opremljen odgovarajućim uređajima za pripremu jela i drugom odgova- rajućom opremom (baštenske stolice, stolovi, suncobrani).

Član 17.

(1) Prostorija ili prostor za pripremu jela oprema se ter-

mičkim i rashladnim uređajima, radnom površinom za čišće- nje i obradu namirnica, te dvodijelnim sudoperom za pranje suđa tekućom toplom i hladnom vodom.

(2) Zidovi u prostoru ili prostoriji za pripremanje jela i pića oblažu se zidnim keramičkim pločicama ili drugim vo- donepropusnim materijalima koji se lahko čiste i održavaju, u visini 1,60 m od poda.

(3) Podovi u prostoru ili prostoriji oblažu se neklizajućim i vodonepropusnim materijalom koji se lahko čisti i održava.

Član 18.

(1) Prostor za čuvanje namirnica i pića, odnosno ostava

oprema se namještajem koji podrazumijeva odgovarajuće or- mare sa pretincima ili policama za smještaj namirnica i pića, a ako se u ostavi čuvaju lahko kvarljive namirnice i pića, opre- ma se i odgovarajućim rashladnim uređajima odgovarajućeg kapaciteta radi odvojenog čuvanja namirnica različitog porije- kla.

(2) Prozori prostorije za čuvanje namirnica i pića treba da imaju zaštitu koja onemogućava ulazak insekata.

Član 19.

Smještajne jedinice u objektima seoskog turizma mogu biti sobe i/ili apartmani.

Član 20.

Soba u objektu mora ispunjavati sljedeće minimalno-teh- ničke uvjete:

1) zidovi su uredno okrečeni ili obloženi tapetama, drve- tom ili sličnim materijalom i uredno završno obrađeni,

2) soba ima najmanje jedan prozor,

3) soba je dovoljno osvijetljena i prozračna,

4) površina sobe mora iznositi najmanje 8 m2 za jednokre- vetnu, za dvokrevetnu 11 m2, dok se za višekrevetnu sobu po- vršini poda dvokrevetne sobe dodaje 4 m2 po svakom krevetu,

5) opremljena je namještajem, odnosno ima krevet naj- manje dimenzija 90 cm • 190 cm za jednu osobu, odnosno krevet najmanje dimenzija 140 cm • 190 cm za dvije osobe,

6) opremljena je ostalim namještajem, a to podrazumije- va najmanje: noćni ormarić ili odgovarajuću policu uz kre- vet, ormar za vješanje odjeće i vješalice, kantu za smeće,

7) ima cjenovnik sobe i ostalih usluga na jednom od je- zika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i njegov prije- vod na engleski jezik,

8) na vidnom mjestu je istaknut kućni red.

Član 21.

(1) Apartman je objekat ili dio objekta u kojem se pru- žaju usluge smještaja, prilagođen i opremljen tako da gost može samostalno pripremati i konzumirati hranu.

(2) Apartman se sastoji od funkcionalno povezanih pro- storija za dnevni boravak i spavanje, prostorije, odnosno pro- stora za pripremanje jela, trpezarije i kupatila.

(3) U apartmanu u jednoj prostoriji mogu biti uređeni i opremljeni prostori namijenjeni za dnevni boravak, spava- nje, pripremanje jela i trpezariju, a u posebnoj prostoriji dio namijenjen osobnoj higijeni gosta.

Član 22.

Apartman u objektu mora ispunjavati sljedeće minimal- no-tehničke uvjete:

1) zidovi su uredno okrečeni ili obloženi tapetama, drve- tom ili sličnim materijalom i uredno završno obrađeni,

2) površina poda apartmana mora iznositi najmanje 29 m2,

3) opremljen je namještajem, odnosno ima krevet naj- manje dimenzija 90 cm • 190 cm za jednu osobu, odnosno krevet najmanje dimenzija 140 cm • 190 cm za dvije osobe,

4) ima najmanje po jedan prozor u svakoj odvojenoj pro- storiji u okviru apartmana, osim kupatila,

5) apartman je dovoljno osvijetljen i prozračan,

6) prostor za spavanje opremljen je namještajem, a to podrazumijeva najmanje: noćni ormarić ili odgovarajuću po- licu uz krevet, ormar za vješanje odjeće i vješalice, kantu za smeće,

7) ima uređen prostor za pripremu jela i trpezariju u skla- du sa ovim pravilnikom,

8) prostor za dnevni boravak apartmana opremljen je garniturom za sjedenje prilagođenom kapacitetu apartmana,

9) ima cjenovnik apartmana i ostalih usluga na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i njegov prijevod na engleski jezik,

10) na vidnom mjestu je istaknut kućni red.

Član 23.

Objekat, u propagandne svrhe, može koristiti nazive, kao što su: “seosko domaćinstvo”, “agroturizam”, “seoski turi- zam”, “ruralni turizam”, “turizam na poljoprivrednom do- maćinstvu” i druge slične nazive.

Član 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o uvjetima za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/10).

Član 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14.07-325-24/18 

3. februara 2020. godine Banjaluka

 

Ministar, 

Suzana Gašić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.