Pravilnik o tehničkim uvjetima za izgradnju zajedničkih nosača javne rasvjete

08.10.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o tehničkim uvjetima za izgradnju zajedničkih nosača javne rasvjete

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu zajedničkih nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na dijelu javnog puta Ovim pravilnikom uređuju se minimalno-tehnički uvjeti za izgradnju i upotrebu zajedničkih nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na dijelu javnog puta, osim lokalnih puteva i ulica u naselju.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 100 8.10.2020.

 

Na osnovu člana 29b. stav 3. i člana 76a. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/13 i 83/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O MINIMALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA IZGRADNJU I UPOTREBU ZAJEDNIČKIH NOSAČA JAVNE RASVJETE I NISKONAPONSKE MREŽE NA DIJELU JAVNOG PUTA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se minimalno-tehnički uvjeti za izgradnju i upotrebu zajedničkih nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na dijelu javnog puta, osim lokalnih puteva i ulica u naselju.

Član 2.

Upravljač puta je javno preduzeće, koncesionar, drugo pravno lice, nadležni organ jedinice lokalne samouprave, koji je u skladu sa posebnim zakonom nadležan za upravlja- nje putem.

Član 3.

Širina zaštitnog pojasa magistralnog i regionalnog puta u kome nije dozvoljeno da se podižu nosači niskonaponske mreže ne može biti manja od visine nosača niskonaponske mreže.

Član 4.

(1) Na dijelu javnog puta mogu se na zajedničkim nosa- čima postaviti javna rasvjeta i niskonaponska mreža (u da- ljem tekstu: objekti).

(2) Jedinice lokalne samouprave, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđuju uvjete za postavljanje zajedničkih nosača javne rasvjete i niskonaponske mreže na lokalnim putevima i ulicama u naselju.

(3) Ako se objekti iz stava 1. ovog člana postavljaju uz ivicu kolovoza, objekti moraju da budu čelični i izrađeni u skladu sa važećim standardima koji se odnose na pasivnu sigurnost potpornih struktura za opremu puta.

(4) Izvođenje radova u skladu sa stavom 1. ovog člana dozvoljeno je isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta.

(5) Zahtjev za pribavljanje saglasnosti od upravljača puta podnosi investitor.

(6) Saglasnost upravljača puta potrebno je pribaviti i u slučaju da se javna rasvjeta postavlja na već postojeće nosače niskonaponske mreže.

Član 5.

(1) Podnosilac zahtjeva iz člana 4. stav 5. ovog pravil- nika dužan je uz zahtjev dostaviti tehničku dokumentaciju, koja sadrži i elemente kojima se definiraju radnje koje je po- trebno provesti s ciljem osiguranja sigurnog odvijanja sao- braćaja na javnom putu.

(2) Troškove izrade tehničke dokumentacije iz stava 1. ovog člana snosi investitor.

Član 6.

(1) Investitor, odnosno upravljač objekata izgrađenih i postavljenih u skladu sa članom 4. ovog pravilnika dužan je da održava postavljene objekte na način da ne oštećuje javni put, ne ugrožava sigurnost saobraćaja ili ne ometa radove održavanja javnog puta.

(2) Investitor, odnosno upravljač iz stava 1. ovog člana dužan je da obavijesti upravljača puta prije početka radova na održavanju objekata.

(3) Upravljač puta dužan je da, po prijemu obavještenja iz stava 2. ovog člana, imenuje lice koje će biti zaduženo da vrši nadzor nad izvođenjem radova.

(4) U slučaju oštećenja, odnosno kvara objekata, po- strojenja, uređaja, instalacija na objektima, upravljač koji upravlja tim objektima dužan je da, bez odgađanja, pristu- pi otklanjanju oštećenja, odnosno kvara na objektu.

(5) Ako se vrši rekonstrukcija niskonaponske mreže, od- nosno zamjena drvenih nosača betonskim, investitor, odno- sno upravljač objekata dužan je da ih izmjesti u skladu sa propisima kojim je regulirana predmetna materija i u skladu sa ovim pravilnikom.

(6) Ako postoje ograničenja suprotna postupanju, od- nosno načinu propisanom u stavu 5. ovog člana, investitor, odnosno upravljač objekata dužan je da postavi zaštitnu od- bojnu ogradu ili nosače koji apsorbuju kinetičku energiju pri udaru.

Član 7.

(1) U slučaju rekonstrukcije, rehabilitacije i radova inve- sticionog održavanja javnih puteva koji iziskuju izmještanje postojećih instalacija u putnom i zaštitnom pojasu, vlasnici, odnosno upravljači instalacija dužni su o svom trošku izmje- stiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjena- ma, osim ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između vlasnika, odnosno upra- vljača instalacija i upravljača puta nije drugačije definirano.

(2) Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji, rehabili- taciji i radova investicionog održavanja javnog puta kojim se planira izmještanje postojećih instalacija u putnom i zaštit- nom pojasu upravljač puta dužan je da najmanje tri mjeseca prije početka izvođenja radova obavijesti vlasnika, odnosno upravljača instalacija iz stava 1. ovoga člana.

(3) U slučaju da vlasnik, odnosno upravljač instalacija u putnom i zaštitnom pojasu ne izmjesti svoje instalacije iz stava 1. ovoga člana i ne prilagodi ih nastalim promjenama do početka radova na rekonstrukciji javnog puta, upravljač puta izvršit će radove o trošku vlasnika, odnosno upravljača instalacija.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.03/345-2316/20

25. septembra 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, 

Đorđe Popović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.