Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja

28.09.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 94 28.9.2020. 

 

Na osnovu člana 23. stav 7. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova u saradnji sa ministrom energetike i rudarstva, 21. septembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA I UREĐAJA OD POŽARA

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na elektro- energetska postrojenja i uređaje u prostorijama ugroženim od eksplozivne atmosfere ili zapaljive prašine, u prostorijama u kojima se radi sa eksplozivima i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom, kao ni na postrojenja električne vuče.

Član 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) vatrootpornost ili otpornost na požar je sposobnost objekta ili dijela objekta da za utvrđeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili integritet (E) i/ili toplotnu izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano standardima o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti na požar, 

2) vatrootporne (vatrostalne) pregrade su građevinske konstrukcije (zid, strop, pod i slično) koje izložene požaru tokom određenog vremena čuvaju svoju nosivost, sprečavaju prodor plamena i toplotnog zračenja, u skladu sa zahtjevima standarda za ispitivanje otpornosti na požar,

3) vatrootporno zaptivanje je popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu, koje se izvodi prilikom vođenja električnih kablova kroz zidove, podove i stropove na granici požarnih sektora, odnosno kroz druge zidove, podove i stropove koji treba da ispunjavaju zahtjeve otpornosti na po- žar, a zatvaranje ovih otvora izvodi se posebnim malterima, vatrootpornim pregradama ili tzv. požarnim jastučićima, koji osiguravaju istu klasu otpornosti na požar, kao i građevinske konstrukcije (zid, strop, pod i sl.) kroz koje kablovi prolaze,

4) elektroenergetski objekat je građevinsko-elektromontažna cjelina koja služi za proizvodnju, prijenos, transformaciju i distribuciju električne energije,

5) elektroenergetski objekat bez posade je objekat u kojem nije stalno prisutno pogonsko (smjensko) osoblje, nego se normalan rad elektroenergetskog objekta osigurava kontrolom i upravljanjem iz centra kontrole i/ili upravljanja,

6) elektroenergetsko postrojenje je skup uređaja (naprava, sprava, aparata) konstruktivnih i funkcionalnih veza, koje u sistemu proizvodnje, transformacije, prijenosa i distribucije električne energije ima jasno određenu tehničku, tehnološku i informacionu namjenu,

7) elektroenergetski uređaj (naprava, sprava, aparat) je dio elektroenergetskog postrojenja koji ima određenu namjenu i može je obavljati u okviru postrojenja ili samostalno,

8) instalacija je skup međusobno povezane opreme (električne, mehaničke i drugo), koja služi za povezivanje uređaja u tehničko-tehnološku cjelinu,

9) nezapaljiv materijal je materijal koji se može razvrstati prema BAS EN 13501 standardu,

10) nužno osvjetljenje je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na pomoćni izvor napajanja, a osigurava najmanje potreb- no osvjetljenje u vremenskom periodu, što omogućava da osoblje može nesmetano preduzeti nužne radnje u vođenju postrojenja ili završiti započete poslove,

11) oprema je skup pojedinačnih uređaja, strojeva, proce- sne instalacije i drugih proizvoda od kojih se sastoji postro- jenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu i služe tehnolo- škom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina,

12) protivpanično osvjetljenje je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na akumulatorske baterije (centralno ili pojedinač- no) i osvjetljava najkraći put za izlazak iz elektroenergetskog objekta (evakuaciju),

13) sprave za gašenje požara su skup elemenata, funkcio- nalno povezanih i neprijenosivih (sistemi za gašenje vodom, ugljen-dioksidom, prahom, plinovitim sredstvom, pjenom i drugo), koje se koriste za gašenje požara, a mogu djelova- ti samostalno ili zajedno sa sistemom za dojavu požara, te zaštitnim uređajima i instalacijama za sprečavanje širenja požara i nastajanja eksplozije,

14) sigurnosna rasvjeta je zajednički naziv za nužno i protivpanično osvjetljenje i automatski se javlja kada nesta- ne osnovno osvjetljenje,

15) stabilni uređaj za gašenje požara je zajedničko, ne- ovisno o ostalim sistemima, djelovanje sistema za dojavu po- žara i sistema za gašenje požara, a sistem za dojavu požara aktivira rad sistema za gašenje požara,

16) teško zapaljiv materijal je materijal koji se može ra- zvrstati prema BAS EN 13501 standardu,

17) uređaj podložan požaru je uređaj koji u slučaju ošte- ćenja ili kvara može izazvati zapaljenje samog uređaja, me- dija u kojem se uređaj nalazi ili je njegov sastavni dio, te

materijala na kojem se uređaj nalazi ili ga takav materijal okružuje,

18) uređaj za automatsko otkrivanje i javljanje požara je skup uređaja, instalacija i opreme koji služi za pravovreme- no otkrivanje požara i prosljeđivanje informacije o nastan- ku požara do mjesta odakle se započinje gašenje požara, te upravljanje drugim sigurnosnim sistemima (vatrootpornim žaluzinama, vratima, stabilnim sistemima za gašenje poža- ra), a sastoji se od javljača požara (automatskih i/ili ručnih), dojavnih linija, dojavne centrale, izvora napajanja, uređaja za uzbunjivanje, te uređaja za prijenos informacija, ako se informacije o nastanku požara, radi gašenja, prenose izvan mjesta na kojem je dojavna centrala.

POGLAVLJE II.
ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU, PRIJENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE OD POŽARA

Član 4.

U elektroenergetskim postrojenjima, radi smanjenja opa- snosti od požara, treba da budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) električne rotacione mašine, energetski transformato- ri i drugi električni aparati i uređaji zaštićuju se od kratkih spojeva, zemljospojeva, opasnih prenapona i nedozvoljenih opterećenja,

2) električni rasklopni aparati su bez ulja ili sa malo ulja,

3) svi aparati i uređaji pravilno se koriste i redovno odr- žavaju.

Član 5.

(1) Prilikom gradnje elektroenergetskih postrojenja, kon- strukcioni elementi navedenih postrojenja grade se od neza- paljivih materijala.

(2) Za toplotnu zaštitu građevina u elektroenergetskom objektu ugrađuju se nezapaljivi materijali (ili materijali ne- organskog porijekla) ili teško zapaljivi materijali, a izuzetno mogu da se upotrebljavaju i zapaljivi materijali, ako se ugra- đuju na način da se ne mogu zapaliti.

Član 6. Mjere zaštite od širenja požara su:

1) izbor pogodne lokacije elektroenergetskog postrojenja i pogodnog razmještaja opreme i uređaja koji sadrže zapalji- ve tečnosti,

2) mjere za brzo odvođenje zapaljivih tečnosti,

3) podesno grupisanje opreme u požarne sektore, vodeći računa o namjeni opreme, značaju i požarnom opterećenju,

4) pravovremeno i pouzdano otkrivanje i javljanje nasta- log požara,

5) postavljanje uređaja za gašenje požara na mjestima ugroženim od požara.

Član 7.

(1) Radi sprečavanja razornog djejstva eksplozije usljed kratkog spoja ili drugog kvara u elektroenergetskom postro- jenju, primjenjuju se mjere za rasterećenje od prekomjernog pritiska i za bezopasno usmjeravanje eksplozivnog talasa iz uređaja, odnosno prostorija.

(2) U mjere iz stava 1. ovog člana spadaju:

1) postavljanje sigurnosnih membrana na mjerne tran- sformatore ili odušnika na energetske transformatore,

2) postavljanje sigurnosnih poklopaca na limene prefa- brikovane ćelije razvodnih postrojenja,

3) postavljanje sigurnosnih membrana na pojedine dije- love razvodnog postrojenja izolovanog sumporheksafluori- dom (SF6) i slične mjere.

Član 8.

U elektroenergetskim postrojenjima koja sadrže transfor- matore ili aparate sa uljem ili drugim izolacionim tečnostima sprečava se prodiranje ulja, odnosno drugih izolacionih teč- nosti u vodotokove, vodne zahvate ili kanalizaciju i kanale glavnih i pomoćnih strujnih kola, odnosnog postrojenja.

Član 9.

Elektroenergetska postrojenja visokog napona smješta- ju se tako da se spriječi širenje požara na susjedne zgrade (objekte), i to:

1) u posebnu zgradu (objekat) koja služi isključivo za smještaj elektroenergetskog postrojenja,

2) u okviru zgrade (objekta) koja služi i za druge namje- ne,

3) na otvoren prostor.

Član 10.

Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napona postavlja u zgradu koja služi isključivo za smještaj elektro- energetskog postrojenja, dispozicija postrojenja i razmje- štaj dijelova postrojenja i uređaja podložnih požaru izvodi se tako da se onemogući širenje požara na susjedne zgrade (objekte) koje ne pripadaju ovom postrojenju.

Član 11.

Ventilacioni otvori i kanali prostorija u koje su smješteni energetski transformatori i električne rotacione mašine izvo- de se tako da eventualni plamen i plinovi ne ugrožavaju ljude i susjedne objekte.

Član 12.

(1) Ako postoji opasnost širenja požara kroz kablovske kanale i rovove, izvršava se protivpožarno zaptivanje ka- blovskih kanala i rovova.

(2) Zaptivanje iz stava 1. ovog člana izvršava se i pri ulasku i pri izlasku kablovskih kanala iz zgrade, odnosno po- žarnih sektora.

(3) Protivpožarno zaptivanje izvodi se pomoću pijeska ili nekog drugog negorivog materijala korištenjem vatrootpor- nih premaza za kablove ili slično.

Član 13.

Energetski transformatori pojedinačne nazivne snage do 1.600 kVA mogu se smjestiti u istu prostoriju u koju se posta- vljaju drugi dijelovi pripadajućeg elektroenergetskog postro- jenja (blok visokog napona, niskonaponska ploča i slično), bez postavljanja posebnih pregrada.

Član 14.

Energetski transformatori pojedinačne nazivne snage iznad 1.600 kVA smješteni u zgrade (objekte) postavljaju se pojedinačno u prostorije koje čine požarne sektore.

Član 15.

Za zaštitu i spašavanje u slučaju požara ili eksplozije, kao i za uspješno gašenje požara osiguravaju se najkraći i najsigurniji putevi za evakuaciju.

Član 16.

(1) Stepeništa se postavljaju odvojeno od pogonskih pro- storija elektroenergetskih postrojenja i zaštićuju od djejstva vatre i eksplozije ili se postavlja zasebno pomoćno stepeni- šte.

(2) Stepeništa iz stava 1. ovog člana se provjetravaju.

Član 17.

(1) Izlazi za evakuaciju iz postrojenja su projektovani, odnosno izgrađeni tako da nijedno mjesto u postrojenju nije udaljeno više od 20 m od izlaza na siguran prostor.

(2) Izlazi iz stava 1. ovog člana su jasno obilježeni.

(1) Vrata pogonskih prostorija, kao i vrata na putevima koji vode od navedenih prostorija do stepeništa i do sigurnog prostora otvaraju se u smjeru izlaženja, a otvaranje vrata sa unutrašnje strane je lahko izvodljivo, bez upotrebe ključa ili alata.

(2) Vrata iz stava 1. ovog člana otporna su prema požaru.

Član 19.

Ako energetski transformator ima napravu za ispuštanje ulja, u slučaju požara naprava se otvara sa protivpožarno za- štićenog mjesta.

Član 20.

(1) Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napo- na postavlja u zgradu koja služi i za druge namjene, dijelo- vi postrojenja podložni požaru smještaju se u posebne po- žarne sektore čiji periferni zidovi, stropovi i podovi imaju požarnu otpornost od najmanje 90 minuta, a vrata između požarnih sektora imaju požarnu otpornost od najmanje 30 minuta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se elektroe- nergetsko postrojenje visokog napona postavlja u stambe- nu ili poslovnu zgradu, bolnicu, obdanište, školu, robnu kuću, zatvorenu veliku garažu ili sportski objekat, dijelovi postrojenja podložni požaru smještaju se u posebne po- žarne sektore čiji periferni zidovi, stropovi i podovi imaju požarnu otpornost od najmanje 180 minuta, a vrata izme- đu požarnih sektora imaju požarnu otpornost od najmanje 60 minuta.

(3) Požarni sektori imaju pristup sa slobodnog prostora ili iz prostorije koja je lahko pristupačna sa vanjske strane, a vrata koja vode do slobodnog prostora su od negorivog ma- terijala.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektroenergetsko postrojenje sa transformatorima pojedinačnih nazivnih snaga do 1.600 kVA može da se smjesti u fabričku halu, pod uvje- tom da su primijenjene efikasne mjere za zaštitu od pojave i širenja požara.

Član 21.

(1) Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napona postavlja na otvoren prostor, potrebno je da uljni transforma- tori budu udaljeni od susjednih zgrada, u ovisnosti o snazi transformatora, i to:

1) za transformator snage do 10 MVA najmanja udalje- nost je 3 m,

2) za transformator snage preko 10 MVA do 40 MVA naj- manja udaljenost je 5 m,

3) za transformator snage preko 40 MVA do 200 MVA najmanja udaljenost je 10 m,

4) za transformator snage preko 200 MVA najmanja uda- ljenost je 15 m.

(2) Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napona postavlja na otvoreni prostor u blizini stambene ili poslovne zgrade, bolnice, obdaništa, škole, robne kuće, zatvorene ve- like garaže ili sportskog objekta, udaljenosti iz stava 1. ovog člana povećavaju se dvostruko.

(3) Ako se udaljenosti iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu ostvariti, zaštita od širenja požara osigurava se pregradnim zidom:

1) požarne otpornosti od 90 minuta,

2) visine do gornje ivice dilatacionog suda transforma- tora,

3) dužine koja odgovara dužini, odnosno širini slivnog lijevka (kade) ispod transformatora, ovisno o položaju tran- sformatora u odnosu na susjedni objekat (zgradu).

(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za transforma- torske stanice smještene na stubu, udaljenost energetskog 

transformatora od susjednih zgrada (objekata) iznosi naj- manje 3 m.

Član 22.

Ako se energetski transformatori postavljaju na otvoren prostor bez međuprostora, odvajaju se vatrootpornim zidovima.

Član 23.

Energetski transformatori postavljaju se tako da se omo- gući što lakši pristup vozilima za gašenje požara.

Član 24.

(1) Svaki energetski transformator ili uređaj koji pojedi- načno sadrži više od 1.000 kg ulja ima sabirnu uljnu jamu za brzo odvođenje ili sakupljanje ulja.

(2) Uljna jama iz stava 1. ovog člana sastoji se od slivnog lijevka (kade), rešetke, uljne jame, odvoda i drugog.

Član 25.

Sabirna uljna jama izvodi se ispod energetskog transforma- tora ili uređaja ili na nekom drugom pogodnom mjestu u okviru elektroenergetskog postrojenja ili van elektroenergetskog po- strojenja, ovisno o raspoloživom prostoru i lokalnim uvjetima.

Član 26.

Sabirna uljna jama izvodi se pojedinačno, ispod svakog energetskog transformatora ili uređaja ili kao zajednička jama kad se ista sabirna uljna jama koristi za više transformatora.

Član 27.

(1) Ako se sabirna uljna jama postavlja izvan mjesta na kome se nalazi energetski transformator ili uređaj, način izvođenja sabirne uljne jame bira se ovisno o lokalnim uvje- tima, a sabirna uljna jama se povezuje sa slivnim lijevkom (kadom) ispod štićenog transformatora ili uređaja, pomoću odgovarajućeg odvoda.

(2) Ako se sabirna uljna jama nalazi na otvorenom prostoru, ulje u sabirnoj uljnoj jami može direktno da ponire u zemlju ili da se kao sabirna uljna jama koristi otvoreni rov.

(3) Odvođenje ulja na način iz stava 2. ovog člana, može da se vrši ukoliko se zemlja natopljena uljem može ukloniti i zamijeniti novim slojem zemlje i da izlivena količina ulja ni u kom slučaju ne može da prodre u vodotokove, vodne zahvate ili kanalizaciju i u kanale za kablove glavnih i po- moćnih strujnih kola odnosnog postrojenja.

Član 28.

(1) Sabirna uljna jama ima zapreminu da može da primi ukupnu količinu ulja koju sadrži energetski transformator ili uređaj.

(2) Ako sabirna uljna jama služi za više energetskih transformatora ili uređaja, potrebno je da zapremina te jame može da primi ukupnu količinu ulja energetskog transforma- tora ili uređaja koji sadrži najviše ulja.

Član 29.

Sabirna uljna jama izvodi se tako da zapaljeno ulje koje ističe iz energetskog transformatora ili naprave ne može gorjeti u sabirnoj uljnoj jami, što se postiže postavljanjem sloja šljunka ili tucanika na metalnu rešetku ili mrežu kojom se sabirna uljna jama odvaja od okolnog prostora ili korište- njem dovoljno dugog i pogodno oblikovanog odvoda, koji spaja slivni lijevak (kadu) i sabirnu uljnu jamu.

Član 30.

Sabirna uljna jama izvodi se tako da atmosferske ili pod- zemne vode ne ometaju namjenu koju ta jama ima.

Član 31.

Ako energetski transformator ili uređaj sadrži do 1.000 kg ulja, izvođenje sabirne uljne jame nije obavezno,

a umjesto sabirne uljne jame, koriste se sljedeće mjere za- štite:

1) ako se elektroenergetsko postrojenje nalazi u zgradi (objektu) koja služi i za druge namjene, potrebno je da pro- storija u kojoj je postavljen energetski transformator ili ure- đaj ima dovoljno visok prag na vratima, tako da cjelokupna količina ulja u slučaju izlivanja ostane unutar prostorije, a pod prostorije, kao i zidovi, do visine praga na vratima su nepropusni za ulje,

2) ako se elektroenergetsko postrojenje nalazi na otvo- renom prostoru, u posebnoj zgradi (objektu) koja služi isključivo za takvu namjenu, kao i u posebnoj jami izvan zgrade (objekta), ulje može da se razliva ispod i oko tran- sformatora i da direktno ponire u zemlju, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz člana 27. stav 3. ovog pravilnika.

Član 32.

Tlo ispod električnih uređaja i opreme u elektroenerget- skim postrojenjima na otvorenom prostoru održava se i na odgovarajući način tretira da bi se izbjegla mogućnost zapa- ljenja rastinja, te prijenos požara na druge dijelove postroje- nja ili druge objekte.

Član 33.

(1) U zgradama sa elektroenergetskim postrojenjima nazivnog napona od 110 kV i više, odnosno nazivne snage transformatora od 20 MVA i više, te u zgradama elektrana jedinične nazivne snage rotacione mašine od 10 MVA i više, ako su ta elektroenergetska postrojenja bez ljudstva, osigura- va se rano otkrivanje požara pomoću uređaja za automatsko otkrivanje i javljanje požara.

(2) Uređaji za automatsko otkrivanje i javljanje poža- ra, ugrađuju se i u prostorije u kojima se nalaze oprema i uređaji od kojih bitno ovisi rad elektroenergetskog po- strojenja ili elektroenergetskog sistema kao cjeline (di- spečerski i računski centri, komandne sale i slično).

Član 34.

(1) Uređaji za automatsko otkrivanje i javljanje požara ugrađuju se u sve prostorije u području jednog požarnog sek- tora.

(2) Signal pojave požara prosljeđuje se dispečerskom centru ili odgovarajućem centru kontrole i upravljanja.

Član 35.

(1) Za gašenje požara na elektroenergetskim postroje- njima i uređajima primjenjuju se pokretni aparati i sprave za gašenje, koji su prema tehničkom uputstvu predviđeni za gašenje požara na električnim instalacijama.

(2) Za elektroenergetska postrojenja nazivne snage do 1.600 kVA, u kojima nema prisutnih lica, nije obavezno po- stavljanje aparata i sprava iz stava 1. ovog člana.

Član 36.

Pokretni aparati i sprave za gašenje, koji se upotreblja- vaju za gašenje požara električnih uređaja pod naponom, jednoobrazno su i upadljivo označeni natpisom: “Upotreba dozvoljena za gašenje požara pod naponom”.

Član 37.

(1) Aparati i sprave za gašenje požara kod kojih je sred- stvo za gašenje požara električno provodljivo ne smještaju se neposredno uz električne uređaje.

(2) Aparati i sprave iz stava 1. ovog člana imaju oznaku da se ne upotrebljavaju za gašenje požara na električnim ure- đajima pod naponom.

Član 38.

(1) Za gašenje manjih požara na tlu (manjih količina za- paljenog razlivenog ulja, kablova i slično), uz ostale odgo- varajuće sprave i sredstva, upotrebljava se i suh pijesak, koji 

se čuva na određenim mjestima u odgovarajućim posudama, zajedno sa pripadajućom lopatom.

(2) Pijesak se upotrebljava i za podizanje manjih nasipa radi sprečavanja širenja razlivenog i eventualno zapaljenog ulja.

Član 39.

Aparati i sprave za gašenje požara u elektroenergetskim postrojenjima ne iznose se iz prostorija u koje su postavljeni, niti se mogu upotrebljavati u druge svrhe.

Član 40.

(1) Energetski transformatori i električne rotacione ma- šine nazivnih snaga preko 40 MVA po jedinici, koji su smje- šteni u zgradama, imaju stabilne uređaje za gašenje požara.

(2) Stabilne uređaje za gašenje požara ne moraju imati cijevni generatori, električne rotacione mašine hlađene vo- donikom, kao i druge električne rotacione mašine koje imaju izolaciju koja je nezapaljiva ili koja ne podržava gorenje, a kod kojih je primijenjen sistem za pravovremeno otkrivanje požara.

(3) Energetski transformatori koji se nalaze u izdvojenim elektroenergetskim postrojenjima na otvorenom prostoru ne moraju se štititi stabilnim uređajima za gašenje požara, pod uvjetom da je položajem (lokacijom) energetskih transfor- matora ili postavljanjem vatrostalnih pregrada spriječeno ši- renje požara na susjedna naselja ili značajne objekte.

Član 41.

(1) Pri automatskom aktiviranju stabilnog uređaja za gašenje požara, sistem prijenosa komande za glavni zaporni ventil (napravu) treba da bude pouzdan, a izvodi se pomoću odgovarajućih električnih, mehaničkih, hidrauličnih ili pneu- matskih naprava.

(2) Aktiviranjem stabilnog uređaja za gašenje požara daje se zvučni signal uzbune.

(3) Ako se komanda prenosi električnim putem, kao izvor napona koristi se posebno strujno kolo akumulatorske baterije.

Član 42.

Aktiviranjem stabilnog uređaja za gašenje požara izvr- šava se automatsko odvajanje energetskog transformatora ili električne rotacione mašine od elektroenergetske mreže, te se pored toga izvršava razmagnetisavanje i isključenje po- gona električne rotacione mašine (isključenje dovoda vode pripadajuće vodene turbine, odnosno dovoda pare pripada- juće parne turbine i slično), odnosno isključenje ventilatora energetskog transformatora.

Član 43.

Aktiviranje stabilnog uređaja za gašenje požara iz člana 42. ovog pravilnika, odnosno prijenos komande na glavni za- porni ventil (napravu) iz člana 41. ovog pravilnika, izvodi se tako da se izvršava prethodno djelovanje osnovnih električnih zaštita električne rotacione mašine ili energetskog transforma- tora (diferencijalna zaštita, nadstrujna zaštita, plinska – Buhol- cova zaštita i slično).

Član 44.

(1) Pored automatskog aktiviranja uređaja za gašenje požara, postoji mogućnost za neovisno i ručno aktiviranje uređaja za gašenje požara.

(2) Naprava za ručno aktiviranje uređaja za gašenje po- žara (dugme, ručica i slično) nalazi se na uočljivom, lahko pristupačnom i zaklonjenom mjestu u blizini zaštićenog po- strojenja i označena je na upadljiv način.

(3) Ako postoji mogućnost da se naprava za ručno aktivi- ranje uređaja za gašenje požara nehotično aktivira, predviđa- ju se dvije uzastopne operacije za aktiviranje naprave (razbi- janje stakla i pritisak na dugme).

Član 45.

(1) Sve naprave za rukovanje stabilnim uređajem za ga- šenje požara su jasno i upadljivo označene odgovarajućim bojama i natpisima, sa oznakama njihovih pogonskih polo- žaja.

(2) Na prilazima do naprava iz stava 1. ovog člana, po potrebi, postavljaju se i posebni natpisi (putokazi).

Član 46.

Razmaci između dijelova pod naponom elektroenerget- skog postrojenja i dijelova stabilnog uređaja za gašenje po- žara su takvi da odgovaraju tehničkim normativima za elek- troenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1.000 V.

Član 47.

Dijelovi stabilnog uređaja za gašenje požara su zaštićeni od previsokog napona dodira, tako da odgovaraju tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona.

Član 48.

Ako u elektroenergetskom postrojenju postoji opasnost od eksplozije, dijelovi stabilnog uređaja za gašenje požara koji su bitni za gašenje zaštićuju se od eksplozije pogodnim smještajem, odgovarajućom konstrukcijom ili odgovaraju- ćim mjerama za smanjenje djejstva eksplozije.

Član 49.

Ako je postrojenje zaštićeno stabilnim uređajem za ga- šenje požara raspršenom vodom, omogućava se odvođenje vode da se voda ispuštena iz uređaja ne bi razlivala na dije- love postrojenja.

Član 50.

(1) U građevinskim objektima sa elektroenergetskim po- strojenjima i uređajima izvodi se sigurnosna rasvjeta prema odgovarajućim standardima.

(2) Svjetiljke sigurnosne rasvjete napajaju se iz akumu- latorskih baterija za druge potrebe u elektroenergetskom objektu ili iz vlastitih baterija.

(3) Svjetiljke protivpaničnog osvjetljenja su posebno vidljivo označene i postavljene iznad vrata, na stubištima, izlazima i prolazima, tako da se omogući slobodan izlaz naj- kraćim putem iz građevine, odnosno objekta.

(4) Prostori u kojima se nalaze uređaji za kontrolu i upra- vljanje osvijetljeni su nužnom rasvjetom sa najmanje 15 lx, a izlazni putevi su osvijetljeni protivpaničnim osvjetljenjem sa najmanje 1 lx (mjereno 0,8 m od nivoa poda).

POGLAVLJE III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/13).

Član 52.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-89/20
21. septembra 2020. godine Banja Luka

1846

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.