Pravilnik o metodologiji i sastavu Komisije za reviziju elaborata o rezervama

10.10.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
elaborat

Ovim pravilnikom propisuju se metodologija i kriteriji za utvrđivanje visine naknade za reviziju elaborata i imenovanje, te sastav i način rada Komisije za reviziju elaborata o rezervama mineralne sirovine.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 99, 10.10.2022.godine

 

Na osnovu člana 51. stav 9. Zakona o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar energetike i rudarstva d o n o s i

 

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA REVIZIJU ELABORATA I SASTAV I NAČIN RADA KOMISIJE ZA REVIZIJU ELABORATA O REZERVAMA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metodologija i kriteriji za utvrđivanje visine naknade za reviziju elaborata i imenovanje, te sastav i način rada Komisije za reviziju elaborata o rezervama mineralne sirovine (u daljem tekstu: elaborat o rezervama).

Član 2.

Podnosilac zahtjeva za reviziju elaborata, nakon završene revizije elaborata o rezervama, obavezan je da plati naknadu za reviziju elaborata o rezervama.

Član 3.

Naknada za reviziju elaborata o rezervama utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterija:

1) vrsta mineralne sirovine,

2) uložena sredstva u istraživanje,

3) količina rezervi A + B + C1 kategorije,

4) složenost geološke građe ležišta mineralne sirovine.

Član 4.

(1) Svaki kriterij iz člana 3. ovog pravilnika razvrstava se u potkriterije koji su vrednovani određenim brojem bodova.

(2) Način razvrstavanja kriterija u potkriterije i njihovo vrednovanje prikazani su u Prilogu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Visina naknade za reviziju elaborata može iznositi najviše do 12.000 KM, ovisno o veličini i složenosti ležišta mineralne sirovine.

(2) Visina naknade za reviziju određenog elaborata utvrđuje se tako što se broj pripadajućih bodova po svakom kri- teriju sabere i pomnoži cijenom boda.

(3) Cijena boda iz stava 2. ovog člana iznosi 631 KM.

4) Visina naknade iz stava 2. ovog člana utvrđuje se rješenjem.

Član 6.

(1) Reviziju elaborata o rezervama vrši Komisija za reviziju elaborata o rezervama mineralne sirovine, koju rješe- njem imenuje ministar energetike i rudarstva (u daljem tek- stu: ministar).

(2) Komisiju za reviziju elaborata o rezervama mineralne sirovine (u daljem tekstu: Komisija) čine najmanje tri člana, od kojih je jedan predsjednik Komisije.

(3) Broj članova Komisije ovisi o složenosti elaborata o rezervama.

(4) Članovi Komisije mogu biti stručna lica iz odgova- rajuće oblasti geologije, koja imaju položen odgovarajući stručni ispit u oblasti geologije i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(5) Članovi Komisije dužni su da reviziju vrše stručno, nepristrasno, objektivno i u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast geologije.

Član 7.

(1) Predsjednik Komisije određuje jednog od imenovanih članova za revidenta izvjestioca.

(2) Revident izvjestilac, po pravilu, je stručno lice iz oblasti geologije, odgovarajućeg obrazovnog profila, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen odgovarajući stručni ispit u oblasti geologije.

(3) Zadatak revidenta izvjestioca je da:

1) izvrši detaljan pregled i stručnu analizu elaborata o rezervama,

2) izradi pisani izvještaj o izvršenoj stručnoj analizi ela- borata,

3) obrazloži uočene propuste u elaboratu, te podnese prijedlog za njihovo otklanjanje i rok u kom se uočene ne- pravilnosti mogu otkloniti.

Član 8.

(1) Obavljanje administrativno-tehničkih poslova vrši sekretar Komisije.

(2) Sekretar Komisije obavlja sljedeće poslove:

1) evidentira prispjele zahtjeve za reviziju elaborata i ela- borate, te o tome obavještava predsjednika Komisije,

2) organizira pripremu materijala, kao i pripremu podata- ka iz katastra vezanih za ovjeru elaborata,

3) osigurava primjenu zakona, pravilnika i drugih propi- sa koji se odnose na utvrđivanje rezervi i kvaliteta mineral- nih sirovina,

4) sačinjava zapisnik sa sjednice Komisije.

Član 9.

(1) Članovima Komisije pripada naknada za rad, koju utvrđuje ministar posebnim rješenjem.

(2) Članovima Komisije koji su državni službenici nak- nada se utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuju plaće i naknade zaposlenih u organima uprave.

(3) Revidentu izvjestiocu isplaćuje se 10% od vrijednosti uplaćene naknade za reviziju elaborata, a članovima Komisije 5% od uplaćene naknade za reviziju elaborata o rezervama.

Član 10.

(1) Revident izvjestilac dužan je da u roku od 15 dana od dana preuzimanja elaborata o rezervama Komisiji dostavi pisani izvještaj o izvršenoj reviziji.

(2) Ukoliko se radi o složenim elaboratima o rezerva- ma, revident izvjestilac ima obavezu da u roku od 30 dana od preuzimanja elaborata Komisiji dostavi pisani izvještaj o izvršenoj reviziji.

(3) Izvještaj o izvršenoj reviziji sadrži:

1) ime i prezime revidenta izvjestioca,

2) opće podatke o elaboratu,

3) numerički poredane primjedbe, prijedloge ili zapaža-

4) konačno mišljenje,

5) datum sačinjavanja izvještaja i potpis revidenta izvje- stioca.

(4) Izvještaj o izvršenoj reviziji dostavlja se sekretaru Komisije, koji o tome obavještava predsjednika Komisije.

Član 11.

(1) Sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije.

(2) Na sjednici Komisije vodi se stručna rasprava o ela- boratu koji je predmet revizije.

(3) U postupku stručne rasprave o elaboratu Komisija saslušava izlaganja i obrazloženja autora elaborata, pred- stavnika podnosioca zahtjeva, revidenta izvjestioca, te čla- nova Komisije i kroz raspravu vođenu na sjednici donosi odluku.

(4) O svim iznesenim primjedbama, prijedlozima i za- pažanjima pojedinačno se donosi zaključak, koji se unosi u zapisnik, i to:

1) primjedba se prihvaća,

2) primjedba se ne prihvaća ili 3) primjedba je usaglašena.

Član 12.

Komisija vrši ocjenu pouzdanosti podataka i rezultata izvedenih istraživanja u skladu sa kriterijima za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, uvjetima za razvrstavanje u ka- tegorije i klase, način proračunavanja, evidentiranja i pro- vjeru proračunatih količina i utvrđenog kvaliteta mineralnih sirovina, provjeru usklađenosti izvedenih istražnih radova sa zakonskom regulativom, podzakonskim aktima i tehničkim propisima, normativima i standardima iz oblasti geologije, te donosi procjenu o mogućnostima prihvaćanja elaborata s ci- ljem izdavanja rješenja kojim se potvrđuju količine i kvalitet rezervi mineralne sirovine.

Član 13.

(1) Komisija radi i punovažno odlučuje u punom sa- stavu.

(2) Pojedinačno izjašnjavanje članova Komisije o pred- metnom zahtjevu vrši se u zatvorenom dijelu zasjedanja Ko- misije.

(3) Prilikom glasanja članovi Komisije izjašnjavaju se za ili protiv prijedloga po predmetnom zahtjevu predsjednika Komisije.

(4) Predsjednik Komisije može predložiti da se elaborat prihvati, vrati na dopunu ili doradu ili ne prihvati.

(5) Predsjednik Komisije, na kraju razmatranja predmet- nog elaborata, saopćava odluku Komisije.

Član 14.

(1) Poslije stručne rasprave vođene na sjednici i ocjene elaborata, Komisija donosi jednu od sljedećih odluka:

1) elaborat se prihvaća,

2) elaborat se vraća na dopunu ili doradu,

Kriterij

3) elaborat se ne prihvaća.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se većinom gla- sova članova Komisije.

(3) Mišljenja članova Komisije koja su suprotna donese- noj odluci obavezno se zapisnički konstatiraju.

Član 15.

(1) U slučaju kada Komisija donese odluku da se ela- borat vrati na dopunu ili doradu, utvrđuje se rok ne duži od 60 dana do kog se konstatirani nedostaci u elaboratu moraju otkloniti.

(2) Korigovani elaborat dostavlja se Komisiji za reviziju elaborata, te se ponovo razmatra na sjednici Komisije.

(3) Ako podnosilac zahtjeva za reviziju u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u elaboratu, Komisija donosi odluku o neprihvaćanju elaborata.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, predsjednik Komi- sije odmah, a najkasnije u roku od osam dana, Ministarstvu energetike i rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) do- stavlja izvještaj o izvršenoj reviziji sa razlozima za nepri- hvaćanje elaborata, zapisnike sa sastanaka Komisije i svu dokumentaciju koja je proslijeđena uz zahtjev za reviziju elaborata.

(5) Na osnovu dokumentacije iz stava 4. ovog člana Mi- nistarstvo donosi rješenje kojim odbija zahtjev podnosioca zahtjeva za reviziju elaborata.

Član 16.

Komisija ne prihvaća elaborat o rezervama ukoliko prili- kom revizije elaborata utvrdi da su pri izradi elaborata kori- šteni podaci o ranijim istraživanjima, a za koje nije plaćena naknada propisana zakonom kojim se uređuje oblast geolo- ških istraživanja, kao i u drugim slučajevima kada Komisija nakon izvršene stručne rasprave ocijeni da se elaborat o re- zervama ne može prihvatiti.

Član 17.

(1) U slučaju kada Komisija donese odluku da se ela- borat prihvaća, predsjednik Komisije odmah, a najkasnije u roku od osam dana, Ministarstvu dostavlja izvještaj o izvrše- noj reviziji sa revizionom klauzulom kojom potvrđuje da je elaborat o rezervama urađen u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast geoloških istraživanja.

(2) Uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana Ministarstvu se dostavljaju i zapisnici sa sastanaka Komisije, prihvaćeni elaborat o rezervama, ovjereni dnevnici istraživanja i druga dokumentacija koja se nalazila u prilogu zahtjeva.

Član 18.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade za reviziju elaborata o rezervama mineralnih sirovina (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 51/14).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.04/020-2637-3/22

20. septembra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar, Petar Đokić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.