Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja licenci za geološka istraživanja

01.11.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
geološka istraživanja

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje licenci u oblasti geoloških istraživanja, način dokazivanja njihove ispunjenosti, sastav, izbor i način rada članova komisije koja provjerava ispunjenost uvjeta za izdavanje licenci, obrazac licence, razlozi, mjerila i postupak oduzimanja geoloških licenci, kao i vođenje i objava registra geoloških licenci.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 107, 01.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 66. Zakona o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar energetike i rudarstva d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, FORMI LICENCE, VOĐENJU I OBJAVI REGISTRA LICENCI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje licenci u oblasti geoloških istraživanja, način dokazivanja njihove ispunjenosti, sastav, izbor i način rada članova komisije koja provjerava ispunjenost uvjeta za izdavanje licenci, obrazac licence, razlozi, mjerila i postupak oduzimanja geoloških licenci, kao i vođenje i objava registra geoloških licenci.

Član 2.

(1) U skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima (u daljem tekstu: Zakon) i ovog pravilnika, a na prijedlog komisije koja provjerava ispunjenost uvjeta za izdavanje licence, ministar energetike i rudarstva (u daljem tekstu: ministar) pravnom licu izdaje sljedeće licence:

1) licencu za detaljna geološka istraživanja, istražno bušenje i stručni nadzor pri izvođenju detaljnih geoloških istra-živanja,

2) licencu za detaljna geološka istraživanja i stručni nadzor,

3) licencu za poslove istražnog bušenja za potrebe izvođenja detaljnih geoloških istraživanja.

(2) Licence iz stava 1. ovog pravilnika izdaju se na period od pet godina.

Član 3.

(1) Pravno lice koje je registrirano za obavljanje jedne ili više djelatnosti u oblasti geoloških istraživanja, a koje obuhvaća izradu i reviziju projekata detaljnih geoloških istraživanja, izradu elaborata o pričuvama i detaljna geo- loška istraživanja (istraživanja mineralnih sirovina, hidrogeološka, geotehnička i geofizička istraživanja), podnosi Ministarstvu energetike i rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izdavanje licence za djelatnost za koju je registrirano.

(2) Pravna lica iz Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH mogu dobiti licencu u skladu sa odredbama ovog pravilnika i Zakona samo ukoliko imaju registriranu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske.

Član 4.

(1) Uz zahtjev za donošenje rješenja o izdavanju licence za detaljna geološka istraživanja, istražno bušenje i stručni nadzor pri izvođenju detaljnih geoloških istraživanja pravno lice dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravno lice registrirano za obavljanje navedene djelatnosti,

2) spisak stalno zaposlenih radnika u pravnom licu sa zanimanjem, izdat od Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava),

3) ugovore o radu zaključene sa najmanje dva stručna lica sa završenim studijem geologije, kojim se stiče minimal- no 240 ECTS bodova,

4) kopije diploma o završenim studijama za zaposlena stručna lica,

5) dokaz o radnom iskustvu od najmanje dvije godine u struci za stručna lica iz tačke 4) ovog stava,

6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu u oblasti geologije za lica iz tačke 4) ovog stava,

7) dokaz da podnosilac zahtjeva po osnovu prava svojine ili zakupa posjeduje poslovni prostor i po osnovu prava svo- jine posjeduje odgovarajuću opremu za istražno bušenje, kao i računare, štampače, skenere, kopir-aparate, softvere, GPS uređaj i drugo (ugovor o kupoprodaji ili zakupu poslovnog prostora na period važenja licence, ugovor o kupoprodaji opreme za istražno bušenje sa računima i računi o kupovini ostale opreme),

8) upotrebne dozvole za opremu koja podliježe periodičnim pregledima, a koja se koristi za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja, izdate od pravnog lica koje posjeduje licencu za periodične preglede ili vlasnički list,

9) dokaz o uplati naknade za troškove izdavanja licence.

(2) Ukoliko pravno lice iz stava 1. ovog člana podnosi zahtjev za dobivanje licence iz različitih oblasti geoloških istraživanja (istraživanja mineralnih sirovina, hidrogeo- loška, geotehnička ili geofizička istraživanja), uz zahtjev prilaže ugovor o radu za svako stručno lice sa dokazom o radnom iskustvu, diplomu o završenim studijama geo- logije i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za svako stručno lice.

(3) Ukoliko pravno lice posjeduje laboratoriju za ispitivanja iz oblasti geoloških istraživanja, uz zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno se prilaže dokaz da je laboratorija akreditirana kod nadležnog organa za akreditaciju.

Član 5.

Uz zahtjev za donošenje rješenja o izdavanju licence za detaljna geološka istraživanja i stručni nadzor pri izvođenju detaljnih geoloških istraživanja pravno lice dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravno lice registrirano za obavljanje navedene djelatnosti,

2) spisak stalno zaposlenih radnika u pravnom licu sa za- nimanjem, izdat od Poreske uprave,

3) ugovore o radu zaključene sa najmanje dva stručna lica sa završenim studijem geologije, kojim se stiče minimal- no 240 ECTS bodova,

4) kopije diploma o završenim studijama za zaposlena stručna lica,

5) dokaz o radnom iskustvu od najmanje dvije godine u struci za stručna lica iz tačke 4) ovog stava,

6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu u oblasti geologije za lica iz tačke 4) ovog stava,

7) dokaz da po osnovu prava svojine ili zakupa posje- duje poslovni prostor i po osnovu prava svojine posjeduje odgovarajuću opremu, kao što su računari, štampači, ske- neri, kopir-aparati, softveri, GPS uređaji i drugo (ugovor o kupoprodaji ili zakupu poslovnog prostora na period važenja licence i računi o kupovini ostale opreme),

8) dokaz o uplati naknade za troškove izdavanja licence.

(2) Ukoliko pravno lice iz stava 1. ovog člana podnosi zahtjev za dobivanje licence iz različitih oblasti geoloških istraživanja (istraživanja mineralnih sirovina, hidrogeo- loška, geotehnička ili geofizička istraživanja), uz zahtjev prilaže ugovor o radu za svako stručno lice sa dokazom o radnom iskustvu, diplomu o završenim studijama geologije i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za svako stručno lice.

(3) Ukoliko pravno lice posjeduje laboratoriju za ispitivanja iz oblasti geoloških istraživanja, uz zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno se prilaže dokaz da je laboratorija akreditirana kod nadležnog organa za akreditaciju.

Član 6.

Uz zahtjev za donošenje rješenja o izdavanju licence za obavljanje poslova istražnog bušenja za potrebe izvođenja detaljnih geoloških istraživanja pravno lice ili preduzetnik obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o registraciji iz kojeg je vidljivo da je pravno lice ili preduzetnik registriran za obavljanje poslova istražnog bušenja za potrebe izvođenja detaljnih geoloških istraživanja,

2) spisak stalno zaposlenih radnika, izdat od Poreske uprave,

3) ugovor o radu zaključen sa stručnim licem sa završe- nim studijem geologije, kojim se stiče minimalno 180 ECTS bodova,

4) kopiju diplome o završenim studijima za zaposleno stručno lice,

5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaposleno stručno lice,

6) dokaz o radnom iskustvu od najmanje jedne godine u struci za zaposleno stručno lice,

7) dokaz da po osnovu prava svojine posjeduje odgovarajuću opremu za obavljanje poslova istražnog bušenja za potrebe izvođenja detaljnih geoloških istraživanja (ugovori o kupoprodaji opreme sa računima),

8) upotrebnu dozvolu za opremu koja se koristi za istražno bušenje, izdatu od pravnog lica koje posjeduje licencu za periodične preglede ili vlasnički list,

9) dokaz o uplati naknade za troškove izdavanja licence.

Član 7.

(1) Provjeru ispunjenosti uvjeta za izdavanje licenci iz člana 2. ovog pravilnika vrši komisija, koju rješenjem imenuje ministar.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana ima predsjednika, dva člana i sekretara.

(3) Komisija se imenuje na period od jedne godine.

(4) Članove komisije imenuje ministar iz reda zaposlenih u Ministarstvu, geološke, rudarske i pravne struke, sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 8.

(1) Komisija pregleda zahtjev i dokaze dostavljene uz zahtjev, te utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje tražene licence.

(2) Nakon razmatranja svakog pojedinačnog zahtjeva, komisija sačinjava zapisnik o ispunjenosti uvjeta za izdavanje licence, koji potpisuju predsjednik, članovi komisije i sekretar.

Član 9.

(1) Ukoliko komisija utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom, predlaže ministru da donese rješenje o izdavanju licence i licencu.

(2) Obrazac licence iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u “Slu-benom glasniku Republike Srpske”.

Član 10.

(1) Ministarstvo, po službenoj dužnosti ili na inicijativu inspekcijskih i drugih nadležnih organa, pravnih lica i gra- đana, vrši kontrolu ispunjenosti uvjeta utvrđenih u postupku izdavanja licence.

(2) Ukoliko Ministarstvo u postupku kontrole utvrdi da pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: nosilac licence) više ne ispunjava uvjete na osnovu kojih mu je izdata licenca ili da poslove obavlja suprotno pravilima struke, profesije i

Zakona, rješenjem utvrđuje da pravno lice ili preduzetnik ne ispunjava uvjete za licencu i licencu stavlja van snage, i to u roku od osam dana od dana utvrđene nepravilnosti.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, nova licenca se ne može izdati u narednih godinu dana.

Član 11.

(1) Nosilac licence koji je dobio licencu u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika obavezan je da u pisa- noj formi odmah obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni uvjeta utvrđenih u postupku izdavanja licence i u narednih 30 dana dostavi dokaz Ministarstvu o ispunjenosti uvjeta za zadržavanje licence.

(2) Ukoliko je stručno lice na osnovu kojeg je nosilac licence dobio licencu strani državljanin, nosilac licence ima obavezu da pri svakom obnavljanju radne dozvole odmah o tome obavijesti Ministarstvo.

(3) Ukoliko nosilac licence ne postupi u skladu sa sta- vom 1. ovog člana ili ako u ostavljenom roku ne dostavi dokaz o ispunjenosti uvjeta za zadržavanje licence, ministar rješenjem utvrđuje da nosilac licence ne ispunjava uvjete za licencu i licencu stavlja van snage.

(4) Ukoliko nosilac licence u roku iz stava 1. ovog člana obavijesti Ministarstvo da ne može ispuniti uvjete za zadržava- nje licence ili kada samo zatraži izmjenu licence, ministar rje- šenjem utvrđuje da pravno lice ne ispunjava uvjete za licencu i licencu stavlja van snage ili donosi rješenje o izdavanju licence u skladu sa promijenjenim uvjetima, te izdaje novu licencu.

(5) Licenca iz stava 4. ovog člana važi do isteka roka na koji je izdata licenca koja je izmijenjena.

(6) U slučaju iz stava 4. ovog člana, podnosilac zahtjeva ne plaća naknadu za izdavanje licence.

(7) U slučaju iz stava 4. ovog člana, na nosioca licence ne odnosi se zabrana izdavanja nove licence propisana članom 10. stav 3. ovog pravilnika.

Član 12.

(1) Nosiocu licence licenca se oduzima ukoliko:

1) se utvrdi da detaljna geološka istraživanja mineralnih sirovina izvodi bez odobrenja za istraživanje,

2) poslove u oblasti geoloških istraživanja izvodi bez od- govarajuće licence,

3) izradu ili reviziju projekata detaljnih geoloških istraži- vanja ili izradu elaborata o pričuvama vrši suprotno zakonu i podzakonskim aktima iz oblasti geoloških istraživanja,

4) vrši stručni nadzor nad izvođenjem detaljnih geolo- ških istraživanja mineralnih sirovina, a za čije izvođenje ne postoji odobrenje.

(2) Nosilac licence kojem je oduzeta licenca zahtjev za izdavanje nove licence ne može podnijeti prije isteka roka od godinu dana od dana oduzimanja licence.

(3) Postupak izdavanja nove licence provodi se na način propisan Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 13.

Ministar rješenjem utvrđuje da nosilac licence ne ispu- njava uvjete za licencu i licencu stavlja van snage i kad je pravosnažnom presudom suda utvrđeno da je nosilac licence odgovoran za štetu:

1) ako je ugovorene poslove izvodio suprotno pravilima struke i profesije i odredbama Zakona i propisa donesenih na osnovu njega,

2) ako je šteta nastala tokom izvođenja istražnih radova zbog odstupanja od odobrene projektne dokumentacije.

Član 14.

Pravno lice koje je dobilo licencu prema Zakonu i ovom pravilniku, prilikom izvođenja istražnih radova, dužno je angažirati stručna lica na osnovu kojih su dobili licencu, a koja se nalaze na spisku Poreske uprave.

Član 15.

(1) Ministarstvo vodi Registar izdatih licenci u oblasti geoloških istraživanja (u daljem tekstu: Registar), u pisanoj i elektronskoj formi, koji objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(2) Registar se obavezno ažurira pri svakoj izmjeni podataka.

(3) Obrazac Registra nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 16.

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1) redni broj upisa,

2) naziv i sjedište nosioca licence,

3) broj rješenja na osnovu kojeg je izdata licenca,

4) vrsta licence,

5) broj licence,

6) period važenja licence, 7) napomena.

Član 17.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izdavanja i oduzimanja licence za geološka istraživanja, formi licence i vođenju i objavi registra licenci (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/18).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.04/020-2794-3/22

18. oktobra 2022. godine

 

Banjaluka

Ministar, Petar Đokić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.