Pravilnik o načinu uspostavljanja i vođenja katastra klizišta

16.11.2022. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
katastar

Ovim pravilnikom propisuje se način uspostavljanja i vođenja katastra klizišta.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 113, 16.11.2022.

 

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22i56/22), ministar energetike i rudarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU USPOSTAVLJANJA I VOĐENJA KATASTRA KLIZIŠTA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način uspostavljanja i vođenja katastra klizišta.

Član 2.

(1) Katastar klizišta (u daljem tekstu: katastar) je interaktivna, digitalna baza podataka o klizištima, koju uspostavlja i vodi Republički zavod za geološka istraživanja (u daljem tekstu: Geološki zavod).

(2) Katastar je dio Geološkog informacionog sistema Republike Srpske.

Član 3.

Cilj izrade katastra je dugoročno inženjersko-geološko izučavanje terena da bi se u potpunosti sagledale i defini-ale osobine terena radi njegovog uređenja i racionalnog korištenja.

Član 4.

(1) Za svako pojedinačno klizište formira se katastarski list koji se unosi u katastar.

(2) Upis podataka u katastarski list vrši se na osnovu podataka prikupljenih direktno na terenu i podataka dostavljenih od jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi klizište, kao i organa nadležnih za provođenje inspek- cijskog nadzora.

(3) U katastarski list upisuju se:

1) opći podaci o klizištu,

2) morfološke karakteristike klizišta,

3) tip klizišta,

4) geološka građa terena na lokaciji klizišta,

5) hidrološke i hidrogeološke karakteristike terena, 6) uzroci nastanka klizišta,

7) stepen aktivnosti klizišta,

8) namjena zemljišta zahvaćenog klizištem,

9) identifikacija projekta detaljnih geoloških istraživanja prema kom se vrši sanacija klizišta,

10) dodatne napomene.

(4) Obrazac katastarskog lista nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 5.

Opći podaci o klizištu iz člana 4. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika obuhvaćaju sljedeće podatke:

1) katastarski broj,

2) naziv klizišta,

3) općinu u kojoj je klizište registrirano, 4) uži lokalitet,

5) kote i koordinate klizišta,

6) vrstu ugroženog objekta.

Član 6.

Morfološke karakteristike klizišta iz člana 4. stav 3. tačka

2) ovog pravilnika obuhvaćaju sljedeće podatke:

1) dužinu klizišta,

2) širinu klizišta,

3) dubinu do klizne površine,

4) nagib terena.

Član 7.

Tip klizišta iz člana 4. stav 3. tačka 3) ovog pravilnika podrazumijeva klasifikaciju procesa nestabilnosti prema načinu kretanja i vrsti pokrenutog materijala, te u tom smislu može biti:

1) kliženje,

2) odronjavanje,

3) prevrtanje,

4) bočno širenje,

5) tečenje,

6) složeno.

Član 8.

Geološka građa na lokaciji klizišta iz člana 4. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika obuhvaća podatke koji se odnose na:

1) litološki sastav padine (vrsta stijene),

2) genetsko porijeklo kvartarnog pokrivača (koluvijum, deluvijum, proluvijum i sl.),

3) materijalni sastav površinskog pokrivača,

4) debljinu površinskog pokrivača.

Član 9.

Hidrološke i hidrogeološke karakteristike terena iz člana 4. stav 3. tačka 5) ovog pravilnika obuhvaćaju podatke koji se odnose na:

1) hidrološke i hidrogeološke pojave na klizištu,

2) nivo podzemne vode.

Član 10.

Uzroci nastanka klizišta iz člana 4. stav 3. tačka 6) ovog pravilnika podrazumijevaju prikupljanje i upisivanje podataka koji su doveli do aktiviranja, odnosno reaktiviranja klizišta: prirodni uzroci (padavine, zemljotresi i sl.), antropogeni uzroci (sječa šume, neadekvatno zasijecanje padine, nepra- vilna gradnja i sl.) ili kombinacija jednih i drugih.

Član 11.

Stepen aktivnosti klizišta iz člana 4. stav 3. tačka 7) ovog pravilnika podrazumijeva klasifikaciju procesa nestabilnosti u trenutnoj aktivnosti, te u tom smislu može biti:

1) aktivno,

2) neaktivno,

3) uvjetno stabilna padina,

4) reaktivirano (ponovo pokrenuto),

5) sanirano.

Član 12.

Namjena zemljišta zahvaćenog klizištem iz člana 4. stav 3. tačka 8) ovog pravilnika podrazumijeva klasifikaciju terena prema sljedećim kategorijama:

6) individualna stambena izgradnja,

7) bez namjene.

Član 13.

(1) Uvid u katastar može izvršiti svako zainteresirano lice na osnovu podnesenog zahtjeva.

(2) Uvjerenje o podacima sadržanim u katastru izdaje Geološki zavod u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

1) gradsko,

2) industrijsko,

3) poljoprivredno,

4) šumsko,

5) infrastrukturni koridor,

 

Broj: 05.04/020-3135-2/22

4. novembra 2022. godine

 

Banjaluka

Ministar, Petar Đokić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.