Najave/ SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2019. godinu. Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK-a – GI FUK.

09.01.2020. 08:51 / Izvor: Akta.ba

FEB d.o.o organizuje SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2019. GODINU
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO "VELIKIM" I "MALIM" STANDARDIMA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

 

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 20.01.2020.  Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 21.01.2020. PC UNITIC
 • TUZLA, 22.01.2020. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 23.01.2020. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 24.01.2020.  Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

 • Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
 • Priznavanje rashoda najma u poreznom bilansu
 • Najnoviji stavovi FMF i PU FBiH
 • Novi način uplate PIO/MIO
 • Izmjene Zakona o doprinosima
 • Produženje roka za otpis zateznih kamata na javne prihode
 • Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2020. godinu
 • Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2019. GODINU I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci)
 • Primjena novih MSFI i njihov uticaj  na finansijske izvještaje za 2019.
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Analiza primjene MSFI 16 na finansijske izvještaje kod najmoprimca
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Ispravljanje računovodstvenih pogrešakai uticaj na finansijuske izvještaje
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP (“mali standardi”)

 • Ko može primjnjivati “male standarde”?
 • Način prelaska na “male standarde”
 • Obrasci koji se podnose FIA-i
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica…
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans:
  • korist zaposlenika, isplata bonusa, 13-ta plaća…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacija,
  • stipendije,
  • razgraničenja i rezervisanja,
  • otpis potraživanja,
  • manjak,
  • zatezne kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
  • prodaja ispod nabavne vrijednosti…
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihod od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena na porezni bilans
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2019. godinu
 • Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK-a – GI FUK
 • Godišnji izvještaj o radu interne revizije i praktičan primjer popunjavanja obrasca GI-IR
 • Obaveze popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti finansijskog upravljanja i kontrole
 • Veza pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti FUK-a
 • Pravila i procedure postupanja
 • Upravljanje rizicima
 • Registri rizika – dosadašnja iskustava
 • Preporuke za unapređenje upravljanja rizicima
 • Rizici na nivou strateških ciljeva, ciljeva na nivou resora, programa i slično
 • Analize uzroka i posljedica
 • Dosadašnja iskustva kod izrade mape (knjige procesa)

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 Prijava na seminar

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Obrasci za godišnji obračun
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave