Revizorski izvještaj za Kanton Sarajevo: Ne mogu potvrditi 30,8 miliona KM potraživanja za 2019.

05.03.2021. 09:00 / Izvor: Akta.ba
Revizorski izvještaj za Kanton Sarajevo: Ne mogu potvrditi 30,8 miliona KM potraživanja za 2019.

Protiv kantonalnih budžetskih korisnika vodi se 6.340 sporova u vrijednosti od 434.585.300 KM, od čega se najveći dio odnosi na tužbe po osnovu prava iz radnih odnosa.

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je Finansijski izvještaj Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Revizori ističu da "ne mogu potvrditi iskazana potraživanja u iznosu od najmanje 30.870.821 KM, jer su pojedina priznata bez vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, značajan dio je predmet sudskih sporova i njihova naplata je neizvjesna, a za najveći broj ne vrši se usaglašavanje sa kupcima na način kako je to propisano članom 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, niti smo se uvjerili da su sva evidentirana u Glavnoj knjizi". 

Dalje, dugoročni plasmani po osnovu datih kredita pripadnicima boračke populacije u ranijem periodu u svrhu zapošljavanja, u iznosu od 7.923.027 KM, i dalje se iskazuju kod Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, iako je za značajan dio obustavljena prinudna naplata zbog nenaplativosti, zbog čega rveizori nisu mogli potvrditi iskazani iznos.

" Na datum bilansa nije izvršen popis razgraničenih prihoda i primitaka, iskazanih u iznosu od 127.880.134 KM, već je naknadnim popisom u tekućoj godini utvrđeno stanje u iznosu od 132.244.988 KM, zbog čega ne možemo potvrditi iskazani iznos u finansijskim izvještajima. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenjivim Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija (ISSAI). Naše odgovornosti prema tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Kantona u skladu s ISSAl-jem 130 - Etički kodeks, te u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima. Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom", navodi se,između ostalog, u izvještaju. 

Revizori skreću pažnju na okončana ulaganja u rekonstrukciju i investiciono održavanje saobraćajnica koje se koriste, u vrijednosti od 50.485.151 KM, iskazuju se kao sredstva u pripremi; za imovinu u vrijednosti od najmanje 25.282.778 KM nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija kojom se potvrđuje pravo vlasništva ili pravo raspolaganja, niti su iskazana izvršena ulaganja u iznosu od 4.611.288 KM; za značajan dio imovine nije obračunata amortizacija, niti je izvršen godišnji popis.

"Protiv kantonalnih budžetskih korisnika vodi se 6.340 sporova u vrijednosti od 434.585.300 KM, od čega se najveći dio odnosi na tužbe po osnovu prava iz radnih odnosa, lako ti sporovi predstavljaju značajne potencijalne obaveze, podaci o njima nisu objavljeni u Analizi - tekstualnom dijelu, koja je sačinjena uz konsolidovane finansijske izvještaje. Obaveze za glavnicu po izvršnim sudskim rješenjima po osnovu tužbi zaposlenika iskazane su u iznosu od 38.321.669 KM. Budžetom Kantona ne planiraju se dovoljna sredstva za izmirivanje ovih obaveza, što za posljedicu ima obračun zateznih kamata, te samim tim stvaranje dodatnih troškova za Kanton", naveli su.

Uz reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2019. godinu, izvršili su i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema njihovom mišljenju, osim za navedeno u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Kantona za 2019. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Kao što je navedeno u Izvještaju:

  • Nisu poduzimane potrebne aktivnosti nadležnih organa kako bi se eksploatacija prirodnih resursa na području Kantona vršila zakonito i na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, u skladu sa Zakonom o koncesijama, što ima negativne učinke na Budžet Kantona, ali i na budžete općina na čijem području se nalaze predmeti koncesija .
  • Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo provodi javne nabavke u ime i za račun drugih ugovornih organa koji, prema članu 24. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, nisu u njegovoj nadležnosti, što značajno utiče na efikasnost obavljanja stručnih poslova koje Zavod treba da obavlja, uključujući i nabavke za vlastite potrebe .
  • U okviru izdataka za druge samostalne djelatnosti, iskazanih u iznosu od 8.285.668 KM, značajan dio odnosi se na naknade licima po osnovu ugovora o djelu, koja su angažovana za obavljanje poslova sistematizovanih pravilnicima o unutarnjoj organizaciji. Nije bilo osnova da se ugovori o djelu zaključuju za poslove koji su sistematizovani, budući da predmeti ovih ugovora nisu regulisani Zakonom o radu i drugim propisima koji definišu radnopravne odnose, niti internim aktima budžetskih korisnika.
  • Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, pozivajući se na izuzeće iz člana 10. stav (1) tačka a) tog Zakona, iako nema osnova da se sve robe koje nabavlja označe kao državna tajna. Nismo se uvjerili, niti možemo potvrditi da su zakonima u BiH te robe proglašene državnom tajnom. Dakle, nije obezbijeđena primjena i poštivanje općih principa utvrđenih članom 3. Zakona o javnim nabavkama.
  • Registar budžetskih korisnika Kantona nije potpun, ne ažurira se redovno i ne vodi se prema Pravilniku o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH, što nije u skladu sa članom 3. Zakona o budžetima u FBIH.

B.K.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti