UPUĆEN POZIV

FBiH: Ko je dužan podnijeti porezne prijave i koji su rokovi?

05.01.2024. 11:13 / Izvor: Akta.ba
pufbih

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da podnesu porezne prijave.

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2023. godinu - Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2024. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2024. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2024. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku. 

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi. 

Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće: 

 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti: 

-fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2024. godine;

 • Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

-Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;

-Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2024. godine; 

 • Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):

-Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2024. godine;

 • Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:

-Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054;

-ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);

-dokaz o naplaćenom dohotku; 

 • Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):

-ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava; 

 • Za dohodak ostvaren u inostranstvu:

-dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.);

-dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti:

 1. originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio,
 2. potvrdu o participaciji,
 3. potvrdu o plaćanju troškova,
 4. kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije, i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen,
 5. kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
 6. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.

 

Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti:

 1. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01.2009. godine),
 2. ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,
 3. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,
 4. dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

U smislu odredbi Zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m².

Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:

 • ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti,
 • ostvario samo dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi,
 • fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta i strani državljani, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

Prijave poreza na dobit za 2023. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:

a) Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

Zahtjev za otpis zateznih kamata - Obrazac ZAOK

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2019. godine, da uplatom ovog duga i troškova postupka prinudne naplate mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je u primjeni od 21.10.2023. godine.  

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku Obrazac ZAOK a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH - poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti