Pročitajte šta je sve predviđeno planom restrukturiranja zdravstva u KS

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Pročitajte šta je sve predviđeno planom restrukturiranja zdravstva u KS

Skuština Kantona Sarajevo nedavno je razmatrala Plan restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

01.12.2016. 11:02 / Izvor: Akta.ba

Skuština Kantona Sarajevo nedavno je razmatrala Plan restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo kojim bi se izvršila najznačajnija reorganizacija nakon rata.

Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina predviđene su brojne reforme u svim sektorima društva, a posebna pažnja posvećena je strukturalnim reformama u oblasti zdravstva.

Zbog izuzetno složene i teške finansijske situacije u zdravstvenom sektoru ozbiljno je ugroženo i dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje zdravstvenih ustanova, a što se već odražava na ostvarivanje prava građana na zdravstvenu zaštitu.

Ističe se da je  zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo neracionalno organizovan i pored toga što se velika sredstva izdvajaju za zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove iskazuju gubitke u poslovanju. Iskazane gubitke zdravstvene ustanove pokrivaju na teret vlastitog kapitala i na taj način se iz godine u godinu umanjuje vrijednost kapitala.

Prijedlog restrukturiranja i reorganizacije izgleda ovako:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Specijalističko-konsultativne djelatnosti iz opšte interne medicine sa dijabetološkim savjetovalištem, neurologije, otorinolaringologije i oftalmologije organizaciono pripojiti JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“. JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ može nastaviti koristiti postojeće prostore Doma zdravlja, a Dom zdravlja je dužan ustupiti korištenje navedenih prostora bez naknade

Obzirom na nedovoljnu iskorištenost raspoloživih kapaciteta stomatologije i veoma visoke troškove iskazane u obavljanju ove djelatnosti, predlaže se pokretanje inicijative privatizacije stomatološke djelatnosti za što je neophodno donijeti odgovarajuće pravne akte,

Higijensko-epidemiološku službu pripojiti JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, radi dobro razvijene mreže HES službe na primarnom nivou u Zavodu za javno zdravstvo,

Zdravstvenu zaštitu školske djece (6-14 godina) organizirati u timovima porodične medicine, uz plansko prebacivanje zdravstvenih kartona ove populacije iz Službe za školsku djecu prema ambulantama registracije roditelja. Preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite za ovu populacionu skupinu provodit će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć zadržava svoj dosadašnji pravni status, s tim što je potrebno uspostaviti funkcionalniju povezanost i definisati protokole o urgentnom zbrinjavanju i protokole o putu i prijemu pacijenata između JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status.

JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pripojiti Higijensko epidemiološku službu iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

U svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo je nužno transformisati na sljedeći način:

· Zdravstvene radnike koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

· Zdravstvene radnike koji obavljaju specijalističko-konsultativnu djelatnosti pripojiti ustanovama odgovarajućeg nivoa zdravstvene zaštite,

· Zdravstvene radnike koji obavljaju specifičnu zdravstvenu zaštitu, u ovoj ustanovi, pripojiti JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

· Zdravstvene radnike koji obavljaju zdravstvenu zaštitu iz oblasti stomatologije koja se osigurava u ovoj ustanovi za osigurana lica sa područja Kantona Sarajevo, pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a saglasno Zakonu i Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava,

· Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine,

· Specifična zdravstvena zaštita radnika MUP-a Kantona Sarajevo, radnika Profesionalne vatrogasne brigade, zatvorenicima i pritvorenicima Kazneno popravnog zavoda u Sarajevu bi se pružala, u istim prostorima, u okviru posebne organizacione jedinice koja bi nastaviti raditi u sklopu Zavoda za medicinu rada.

JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo

U svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, ne postoji potreba za organizovanjem posebne zdravstvene ustanove za liječenje studentske populacije iz Kantona Sarajevo. Ova populacija će zdravstvenu zaštitu ostvarivati kao i svi ostali osiguranici Kantona Sarajevo,

· Dio zaposlenih radnika koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite organizaciono pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

· Zdravstvene radnike koji obavljaju specijalističko-konsultativnu djelatnost iz interne medicine, neuropsihijatrije, oftalmologije, dermatovenerologije i urgentne medicine pripojiti ustanovama odgovarajućeg nivoa zdravstvene zaštite,

· Zdravstvene radnike koji obavlja zdravstvenu zaštitu iz oblasti stomatologije koja se osigurava u ovoj ustanovi za osigurana lica sa područja Kantona Sarajevo, pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

· Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine.

Studentima izvan Kantona Sarajevo osigurati zdravstvenu zaštitu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupcima korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01).

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nastavlja sa pružanjem specifične zdravstvene zaštite radnicima na području Kantona Sarajevo,

Specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista, radnika MUP-a Kantona Sarajevo, radnika Profesionalne vatrogasne brigade, zatvorenicima i pritvorenicima Kazneno popravnog zavoda u Sarajevu i ostale kategorije, pružat će JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

Dio zaposlenih koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite organizaciono pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine.

JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo

U svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, ne postoji potreba da ovaj Zavod egzistira kao posebna zdravstvena ustanova. Takođe, Plan i program specijalizacije za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije samo prepoznaje specijalizaciju medicine rada i sporta kao jednu specijalizaciju, te se predlaže da:

· Zdravstveni kadar koji obavlja specifičnu zdravstvenu zaštitu, u ovoj ustanovi, pripojiti JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

· Specifična zdravstvena zaštita pripadajućih populacionih skupina se može organizirati u okviru posebne organizacione jedinice u sklopu JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo.

Stomatološki fakultet sa klinikama

Zbog nedefinisanog pravnog statusa u dijelu koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga stomatološke zaštite za osiguranike Kantona Sarajevo, Stomatološki fakultet sa klinikama se od 01.01.2017. godine prestaje finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim posebno definisanih programa, koji bi bili osnova ugovaranja između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Stomatološkog fakulteta sa klinikama.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju, čiji je osnivač JP Željeznice Federacije BiH, pruža zdravstvene usluge koje su organizovane u okviru zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, shodno tome predlaže se da:

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju od 01.01.2017. godine, prestaje se finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko osnivač ove ustanove i Kanton Sarajevo ne postignu dogovor.

Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, su obavezni da se registruju u timove porodične medicine.
Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, istu će ostvarivati kao i svi ostali osiguranici Kantona Sarajevo,

Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju specifičnu zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, istu će ostvarivati u okviru JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obavlja specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu djelatnost na sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, u skladu sa članom 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Obzirom da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu osnovan od strane Federacije BiH i pet kantona potrebno je da svi suosnivači donesu odluke o preuzimanju osnivačkih prava, uz napomenu da je skupština kantona Sarajevo donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije i poslovanja nad KCUS broj 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/13), a nakon čega slijedi donošenje statuta na koji će saglasnost dati svi suosnivači. Po donošenju ovih akata treba se potpisati Ugovor između suosnivača kojim će se regulisati međusobni odnosi, prava i obaveze.

JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“

Opća bolnica obavlja djelatnost specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštite na sekundarnom nivou,

JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" preuzima specijalističko-konsultativnu djelatnost iz opšte interne medicine sa dijabetološkim savjetovalištem, neurologije, otorinolaringologije i oftalmologije iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i drugih zavoda koji su obavljali ovu djelatnost.

Pripajanjem kadra će se uvezati i ojačati specijalističko-konsultativana djelatnost, otvoriće se mogućnost mobilnosti zdravstvenog kadra prema stvarnim potrebama stanovništva, skratiti lista čekanja i „lutanje“ pacijenta kroz zdravstveni sistem, poboljšati komunikacija između nivoa zdravstvene zaštite, povećati mogućnost napredovanja i edukacije zdravstvenog kadra te povećati kvalitet zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom.

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 123. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status, s tim što je potrebno definisati protokole o urgentnom zbrinjavanju i put pacijenata iz oblasti adiktivne medicine.

JU Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo

JU Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 99. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status.

JU Zavod za transfuzijsku medicine FBiH

Osnivač Zavoda za transfuzijsku medicine FBiH je Federacija BiH, te je potrebno preispitati način finansiranja ovog Zavoda na način da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo participira u finasiranju dijela zdravstvenih usluga za osiguranike Kantona Sarajevo. 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti