Vijesti

Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo - Vrijednost realiziranih projekata u protekloj godini 26 mililona KM

14.01.2009. 16:16 / Izvor: eKapija.ba

Prva sportska dvorana u Novom Sarajevu bit će izgrađena kod Željinog stadiona na Grbavici. Riječ je o multifunkcionalnoj dvorani, koja će biti treća po veličini u Kantonu Sarajevo. Moći će da primi između 1.500 i 3.000 gledalaca, a predviđena je za sve sportske aktivnosti. U dvorani će se nalaziti streljana, kuglana, fitness centar i jedan mali dio predviđen za poslovne prostore. Također, predviđena je i za odvijanje čitavog niza kulturnih manifestacija.

S obzirom na to da se radi o iznimno važnom projektu za stanovnike ove općine, razgovarali smo sa načelnikom Općine Novo Sarajevo Nedžadom Koldžom, o ovom, ali i drugim projektima koji su u planu i toku realizacije.

"Općina Novo Sarajevo više od 50 godina nema sportsku dvoranu niti je bilo nekih nakana da se ona izgradi i otvori. Znači, uočili smo prvo želju i potrebu stanovništva ove općine da ima jedan takav infrastrukturni objekat, objekat društvene infrastrukture i onda smo onako kako procedure nalažu prionili njegovoj realizaciji. Prvo je bilo važno odabrati lokalitet. Počeli smo od toga da sam formirao jednu stručnu komisiju koja će sagledati prostorne mogućnosti općine u skladu sa regulacionim planovima i da nakon toga utvrdi određene kriterije, koje jedan takav objekat mora da ispunjava, te izvrši odabir lokacije".

Općina je imala na raspolaganju šest potencijalnih lokacija, i na kraju je odabrala lokalitet između glavnog i pomoćnog Željinog stadiona koji je ispunjavao sve kriterije. Inače, ova je lokacija regulacionim planom bila predviđena za izgradnju nekog većeg sportskog objekta.

Prema riječima načelnika, Općina je nakon toga pristupila provođenju Javnih poziva tj. tendera javne nabavke da dođe do idejnog projekta. Radi se o firmi "Grakop" koja je uradila i izvedbeni projekat. Na osnovu idejnog projekta, izdata je urbanistička saglasnost i to su neke procedure koje Zakon o građenju predviđa. Osim toga, morali su se riješiti i imovinsko pravni odnosi, jer su se na pomenutoj lokaciji nalazili objekti koji su se morali ukloniti.

"Po završetku toga, išli smo na naručivanje izvedbenog projekta. Međutim, u međuvremenu su nam porasli apetiti, pa smo idejni projekat od kojeg smo pošli, kroz kontakte sa udruženjima građana, obogatili i na kraju smo sve to morali sublimirati u jedan projekat. Ponovo smo formirali komisiju koja je sagledala sve potrebne zahtjeve, koja je raspisala javni poziv i odabrala firmu koja je uradila izvedbeni projekat. Kada smo dobili izvedbeni projekat i da bismo dobili građevinsku dozvolu te raspisali javni poziv za izvođača, morali smo dobiti saglasnost od sedam javnih komunalnih preduzeća, koji imaju nadležnost da upravljaju svojom instalacijom i infrastrukturom, da je ta lokacija pogodna za gradnju", objasnio je Koldžo za eKapija.ba postupak pripremanja dokumentacije za početak gradnje.

Nakon svih tih aktivnosti, Općina je potpisala ugovor sa Zavodom za izgradnju KS za praćenje svih kapitalnih investicionih projekata Općine.

Oni će dakle voditi kompletan investicioni elaborat za potrebe Općine, uključivši i samu fazu realizacije, nakon čega je Zavod i preuzeo samu investiciju. Mi smo njima dostavili projekat, nakon čega smo uvidjeli da je potrebno izvršiti reviziju samog projekta, da bismo mogli ići dalje u tim aktivnostima. Revizija je podrazumijevala to da s obzirom da onaj prostor Grbavice oskudjeva u parking prostoru, mi smo bili prisiljeni da predvidimo izgradnju sportske dvorane sa podzemnom garažom, što poskupljuje sam projekat, ali i povećava njegovu funkcionalnost. Tu smo izgubili dosta vremena, ali će zato to biti prva dvorana u Kantonu koja će imati podzemnu garažu. S obzirom da se radi o faznoj realizaciji projekta, prva faza košta negdje između 2,3 i 3 miliona KM, dakle prva podzemna faza i faza temelja", kaže on.

Zavod za izgradnju KS je proveo pretkvalifikacijski proces za odabir izvođača radova. Apliciralo je 11 firmi, od kojih su tri ispunile kriterije i sa kojima će Zavod u nastavku procedure vršiti ugovaranje samog projekta. Cijena i rok izvođenja radova će biti glavni u odabiru glavnog izvođača.

Paralelno sa tom procedurom, kaže Koldžo, vršili su reviziju samog projekta koja se može uraditi na razne načine. Međutim, propala su dva javna poziva za utvrđivanje firme revidenta, jer se radi o kompleksnom problemu i nijedna firma nije bila spremna da radi sve aspekte revizije. Nakon toga su poslovi raspodijeljeni i napravljena je tzv. konstruktivna K fazu koja je završena i samo se čeka potvrda da je ta faza završena.

"Nakon što dobijemo revidirani projekat, mi izdajemo građevinsku dozvolu koja je već spremna. Inače, ključni problem kod izdavanja građevinske dozvole je to da imate riješene imovinsko-pravne odnose i da imate idejni projekat koji je revidovan. Dakle mi ćemo imati oba ova segmenta, nakon čega će odmah uslijediti izdavanje građevinske dozvole. Zavod je u kontaktu sa sve tri firme koje su prošle na pretkvalifikacijskom tenderu, a radi se o firmama Unigradnja d.d. Sarajevo, Miprogradnja d.o.o. Ilijaš i Strabag d.o.o. Sarajevo, i jedna od te tri firme će dobiti posao. Ono što je najvažnije jeste da smo mi obezbijedili novac za tu prvu fazu realizacije projekta, odnosno mi imamo tih 2,5 miliona KM na račun koje ćemo prenijeti u budžet za 2009. godinu i odmah prebaciti Zavodu čim potpišu ugovor sa izvođačem radova. Dakle, ostale su samo administrativne procedure i početak radova očekujemo sa početkom građevinske sezone", istako je načelnik.

Opis objekta

Objekat, sportska dvorana Investitora će se graditi graditi na lokaciji koja se nalazi raskršću ulica Zvornička i Hercegovačka. Objekat je orjentisan pravcem sjever - jug. Objekat se sastoji od: hale sa ulaznim portalom, biletarnicom i izložbeno-prodajnog prostora. Pristup parceli je riješen preko pristupnog puta a platou sa glavnog puta (Zvorničke ulice), osigurana je preglednost ulaza i izlaza. Isprojektovan je kružni tok oko objekta.

Opis investicije

Osnovna dispozicija sadržaja je:

U podrumu su smješteni: kotlovnica, klima komora, splinker instalacija, vodovodni setovi te kuglana i streljana sa pripadajućim sadržajima. Najveći dio podruma predstavlja parking prostor sa 48 parking mjesta.

Prizemlje: butici, garderobe, sanitarije, fitnes klub, ljekarska soba i sportski teren.

I sprat: foajei za posjetioce, sanitarni čvorovi, prostorija za specijalne zvanice, sala za prijeme i gledalište.

II sprat: novinarske lože, sanitarni čvorovi, kancelarije fojei sa prostorom za odmor.

Namjena objekta je višenamjenska hala za male sportove, kuglanu, streljanu i drugo.

Na etažama mezanina su kancelarijske prostorije. Vertikalna komunikacija (kancelarijskih prostora) u objektu je ostvarena unutrašnjim stepeništem. Prizemlje hale je otvoreno sa mogućnosti fleksibilnog organizovanja prostora.

Horizontalni gabarit objekta je 72,00x45,00 m.

Objekat će biti opremljen elektro instalacijama, vodovodnim i kanalizacionim instala-cijama, protupožarnom vodom, instalacijama za grijanje i hlađenje.

Svojim položajem objekat ne ugrožava okolne objekte niti oni ugrožavaju njega.

Svi ovi projekti su obavljeni u dokumentu okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo koji se donosi za tri godine unaprijed, a Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo je predviđena do 2015. godine, dok je program kapitalnih investicija od 2008. – 2012. godine.

"Sve te kapitalne investicije su predviđene nekim razumnim rokom s obzirom da njihovo finansiranje ide direktno od Općine Novo Sarajevo, uz malu pomoć drugih nivoa vlasti. Ja se nadam da će se Kanton i Gradi uljučiti u njihovu realizaciju. Kanton je bio obezbijedio 500.000 KM za dvoranu, da bi ih nakon rebalansa budžeta Ministarstvo sporta i kulture KS jednostavno izbacilo zbog nedostatka para, uz obećanje da će sredstva obezbijediti u budžetu za 2009. godinu. Mi se tome nadamo jer će nam ta sredstva dobro doći za drugu fazu realizacije“, rekao je načelnik Koldžo u razgovoru za eKapija.ba

Inače po nekim procjenama, sportska dvorana sa podzemnom garažom će na kraju koštati 5-6 miliona KM. Međutim, nezahvalno je još o tome govoriti s obzirom na stanje cijena materijala na svjetskom tržištu.

Osim sportske dvorane sa podzemnom garažom, Općina investira i izgradnju 25-metarskog bazena zatvorenog tipa u naselju Hrasno, tačnije na lokaciji između Robot komerca i Centra za specijalno obrazovanje i odgoj djece «Vladimir Nazor».
Idejno rješenje za bazen je završeno i dobijena je urbanistička saglasnost. U toku je izrada glavnog izvedbenog projekta, čiji je rok za završetak radova 45 radnih dana. Projektant je firma «WINDOW arch.design» iz Sarajeva. Nakon izrade projekta, ući će se u proceduru izdavanja građevinske dozvole, da bi se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje radova.

Bazen će služiti, između ostalog, učenicima od prvog do šestog razreda novosarajevskih osnovnih škola, koji će u sklopu obaveznog predmeta tjelesnog vaspitanja biti uključeni u školu plivanja.

Zatim, projekt reflektora i vještačke trave na pomoćnom stadionu Grbavica je projekat koji je završen i na koji su izuzetno ponosni jer su simbolu Novog Sarajeva vratili predratni sjaj. Sredstva za ovaj projekat su obezbijeđena uz veliku pomoć Vlade Kantona, Grada Sarajeva i Ministarstva kulture i sporta KS. Tako će on zajedno sa sportskom dvoranom činiti jednu cjelinu kvalitetnog prostora za bavljenje sportom svih mladih ove općine.

Kada su u pitanju strateški pravci razvoja Općine Novo Sarajevo, ova Općina je prva u BiH koja je napravila i izdala ne samo strategiju razvoja nego tri usaglašena dokumenta. Prvi dokument je „Strateški plan razvoja do 2015. godine„ drugi je “Program kapitalni investicije za period 2008-2012“ i treći „Lokalni ekološki akcioni plan“.

Ja inače ova tri dokumenta objašnjavam ovako: Prvi dokument je odgovor na to kakvu općinu želimo, drugi kojom dinamikom želimo da ostvarimo taj cilj, a treći dokument je naš odnos prema okolini i on je važan iz razloga da dinamika ne bi ugrozila okolinu što ni u kom slučaju ne želimo“.

Dokumente je pravio stručni tim sportskih, kulturnih i društvenih ljudi u skladu sa evropskim i svjetskim standardima i uz puno učešće građana. Također je važno da su sva tri dokumenta donesena u isto vrijeme što znači da su usaglašeni jedni sa drugim što im daje dodatnu snagu i koje je utvrdilo Općinsko vijeće čime oni postaju zakon.

Na pitanje može li nam istaći neke infrastrukturalne projekte na koje je ponosan, a koji su realizirani i koji su od ključne važnosti za stanovnike Općine načelnik Koldžo kaže: „Prije svega moram da kažem da je Općina u protekloj godini realizirala 89 primarnih i 185 sekundarnih projekata. Njihov ukupan iznos je oko 26 miliona KM. Međutim, bez obzira na to koliko ih je bilo, ja smatram da ih nije bilo dovoljno, jer uvijek može više. Svaki od njih je poseban i važan na svoj način i ne bismo ga radili da nije bio. Nekome je važan vodovod u Velešićima jer činjenica da 500-600 ljudi, tako geografski blizu centra grada, živi bez vode, pokazuje kakav je odnos bio tadašnje vlasti. Zatim projekat kanalizacionog sistema Kanara je projekat koji je čekao 20-30 godina i nikome nije padalo napamet da ga riješi, pa čak ni onda kada se predviđalo da će njegova izgradnja koštati 300.000, a na kraju je koštala oko milion KM. Od velikih projekata, to su svakako sportska dvorana i bazen, problem Mjesne zajednice u Pofalićima koja nije imala svoj prostor, ( u sklopu koje će biti i amulanta) i za šta je obezbijeđena sva potrebna dokumentacija. Zatim za ambulantu u Velešićima je lokacija pronađena, idejni projekat završen, te komunalne saglasnosti dobijene. Istovremeno smo sa Ministarstvom zdravlja KS ušli u projekat kupovine objekta za izgradnju, odnosno smještaj ambulante u Hrasnom brdu, s obzirom da je ono specifično mjesto gdje nemamo prostora za izgradnju, bili smo osuđeni na kupovinu objekta. Ministarstvo je obezbijedilo 300.000 KM, a Općina Novo Sarajevo nekih 50.000-60.000 KM“.

S obzirom na dokumentaciju koju nam je pokazao načelnik Koldžo, prenosimo podatak da je Općina Novo Sarajevo 42% projekata potpuno završila, 29% projekata je u fazi realizacije, 7% projekata je potpisano i nekih 10% projekata koji još nisu započeli iz nekih praktičnih razloga, uglavnom zbog nepostojanja planske dokumentacije. Tako da su, prema njegovim riječima, dva velika kanalizaciona projekta i neke projekte putne infrastrukture morali preskočiti u ovoj godini, iako su imali sredstva za njih, zato što Gradsko vijeće nije na vrijeme donijelo regulacioni plan.

S obzirom na taj problem, naš sagovornik naglašava da su jedine četiri općine u BiH koje nemaju pravo da upravljaju svojim prostorom Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Centar.

"Nama to donosi Gradsko vijeće, dok sve druge općine imaju tu moć da same raspolažu svojim prostorom i same sebi donose regulacione planove. Jer zaista je smiješno da sedam godina čekamo na regulacioni plan, koji usput mi plaćamo. Ali, htjeli – ne htjeli mi se u to moramo uklopiti", zaključio je Koldžo.

Razgovarala: S.B.

Pogledajte i druge dokumente u rubrici Projekti

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti