Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

15.04.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj, 33 15.4.2021.

 

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/18) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 115/18), ministar prosvjete i kulture, 15.marta2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA I NAČINU SUFINANSIRANjA PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI

 

Član 1.
U Pravilniku o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/20) u članu 3. u stavu 3. poslije riječi: “projekata” riječi: “iznos sredstava za pojedine kategorije” i zapeta brišu se.

Član 2.
U članu 5. u stavu 4. Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 3.
U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Podnosilac prijave treba da ima obezbijeđeno više izvora finansiranja, pri čemu predviđeno sufinansiranje od Ministarstva može biti do 80% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za realizaciju programa ili projekta, kao i da ima pozitivan bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu.”.

Član 4.
U članu 7. u stavu 1. Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 5.
U članu 9. u stavu 2. riječ: “predloženom” zamjenjuje se riječju: “konačnom”.
U stavu 6. poslije riječi: “projekata” riječi: “koji će biti sufinansirani” brišu se.

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 07.06/020-757/21

15. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,
Mr Natalija Trivić, s.r.
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.