Pravilnik o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u RS II

Legislativa

Pravilnik o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u RS II

Ovim pravilnikom propisuje se postupak predlaganja, odabira i realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj (faza II.)

20.07.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 67, 20.07.2021.

 

Na osnovu člana 19. tačka a) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 i 28/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i tačke V. Odluke o osnivanju Jedinice za upravljanje projektima vodovodne i kanalizacione infrastrukture, podržanim kreditnim i dona- torskim sredstvima međunarodnih institucija (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 84/20), a u vezi sa Ugovorom o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke broj FIN 90.345, ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU REALIZACIJE PROJEKATA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRPSKOJ II

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak predlaganja, odabira i realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj (faza II.), podržanih kreditnim i donatorskim sredstvima međunarodnih institucija.

Član 2.

Provođenje realizacije Projekta vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II (u daljem tekstu: Projekat) vrši Jedinica za upravljanje projektom (u daljem tekstu: JUP), imenovana od strane Vlade Republike Srpske, koju čine predstavnici Ministarstva finansija, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje, građevinu i ekologiju.

Član 3.

(1) Realizacija projekata iz člana 1. ovog pravilnika zasniva se na pravilima dobre prakse, koju čine:

1) zvanične i lahko dostupne metodološke smjernice o pripremanju projekata,

2) usaglašene procedure odobravanja projekata,

3) utvrđivanje raspodjele odgovornosti i zadataka,

4) konkurentne, efikasne i transparentne nabavke i pro- cedure ugovaranja usmjerene za osiguravanje efikasnosti u korištenju javnih sredstava,

5) uspostavljanje decentraliziranog sistema javnih na- bavki stavljajući odgovornost na institucije koje ih ugovaraju,

6) uspostavljanje jasnih linija odgovornosti za postizanje dobrih rezultata usklađenih sa budžetom projekta,

7) jednoobrazan sistem računovodstvenog evidentiranja.

(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve projek- te vodovodne i kanalizacione infrastrukture podržane od Evropske investicione banke, u skladu sa Ugovorom o finan- siranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke broj FIN 90.345 (u daljem tek- stu: Ugovor o finansiranju).

Član 4.

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilni- ku imaju sljedeće značenje:

1) korisnik podrazumijeva jedinicu lokalne samouprave čiji je projekat odobren u skladu sa ovim pravilnikom,

2) JUP je jedinica za upravljanje projektima vodovodne i kanalizacione infrastrukture, podržanim kreditnim i donator- skim sredstvima međunarodnih institucija, osnovana Odlu- kom o osnivanju Jedinice za upravljanje projektima vodo- vodne i kanalizacione infrastrukture, podržanim kreditnim i donatorskim sredstvima međunarodnih institucija (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, broj 84/20),

3) Projektni implementacioni tim (u daljem tekstu: PIT) je tim za implementaciju projekata u svakoj jedinici lokalne samouprave - korisnici,

4) studija izvodljivosti podrazumijeva sistematski pre- gled svih ključnih parametara i predstavljanje analize tih parametara u prihvatljivoj formi, pojašnjava rizike i povrat uloženih sredstava, upoređujući različite alternative i mo- gućnosti provođenja projekta,

5) “NO OBJECTION” podrazumijeva da Evropska in- vesticiona banka (u daljem tekstu: EIB) nema prigovor na studiju izvodljivosti, projektni plan, tendersku dokumenta- ciju, prijedlog Komisije o izboru najpovoljnije ponude, na ugovor,

6) tehnička pomoć projekta (u daljem tekstu: konsultant) su konsultanti izabrani od EIB-a, koji pružaju stručnu pomoć korisnicima projekta, sačinjavaju izvještaje o pojedinačnim projektima i vrše druge aktivnosti u skladu sa projektnim za- datkom,

7) PRAG pravila su pravila koja propisuju procedure na- bavke u slučajevima pomoći Evropske unije trećim zemlja- ma,

8) FIDIC su uvjeti ugovaranja za građevinske radove u skladu sa standardima Međunarodne federacije konsalting inženjera.

 

POGLAVLJE II. POSTUPAK REALIZACIJE

1. Predlaganje projekata

Član 5.

(1) Komponente projekata koji mogu biti realizirani uključuju projekte u jedinicama lokalne samouprave nave- dene u Prilogu A Ugovora o finansiranju.

(2) Ukoliko u fazi realizacije projekta jedinice lokalne samouprave naknadno iskažu interes za učešćem u projektu, a koji se kreće u okvirima sredstava odobrenih po projektu, moguće je da JUP, uz saglasnost EIB-a, proširi listu korisni- ka projekta.

Član 6.

Konsultant u svakoj jedinici lokalne samouprave (kori- snik projekta) ostvaruje uvid u stanje u predmetnoj oblasti i analizira predloženo rješenje, te sastavlja izvještaj o zateče- nom stanju iz te oblasti.

. Projektni plan

Član 7.

(1) Korisnik projekta sačinjava projektni plan (engl. Pro- ject fiche), koji predstavlja pregled neophodnih aktivnosti za uspješnu realizaciju projekta.

(2) Projektnim planom iz stava 1. ovog člana dokazuje se da su radovi tehnički i finansijski izvodljivi, te da nema prepreka za implementaciju projekta, a sadrži:

1) prijedlog tehničkog rješenja projekta koji je kompati- bilan sa međunarodnim standardima,

2) finansijsku održivost projekta - biznis plan,

3) pripremljenu projektnu dokumentaciju,

4) riješene imovinskopravne odnose,

5) studiju izvodljivosti, ukoliko konsultant ocijeni njenu neophodnost,

6) dinamiku implementacije i plan nabavki.

(3) Obrazac projektnog plana nalazi se u Prilogu A.1.1. Ugovora o finansiranju.

(4) Projektni plan odnosi se na cjelokupnu investiciju i svi relevantni podaci moraju biti obuhvaćeni.

Član 8.

(1) Nakon izrade projektnog plana korisnik projekta do- stavlja taj plan na ocjenu JUP-u.

(2) Nepotpun projektni plan ili projektni plan koji ima druge formalne nedostatke JUP vraća predlagaču projekta sa smjernicama kako da ispravi te nedostatke.

(3) JUP daje ocjenu opravdanosti projekta na osnovu do- stavljenog izvještaja o ocjeni konsultanta i završne verzije projektnog plana, koje potom dostavlja EIB-u.

3. Odobravanje projekata

Član 9.

(1) Prije odobravanja projekta potrebno je pribaviti sa- glasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivre- de i, po potrebi, saglasnost na ekološku opravdanost projek- ta, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevi- narstvo i ekologiju.

(2) Projekat iz stava 1. ovog člana odobrava se u skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garanci- jama Republike Srpske, ocjenom JUP-a, te “NO OBJECTI- ON” EIB-a.

(3) Odobravanje projekta i projektni plan donosi Vlada Republike Srpske u skladu sa članom 25. Zakona o zaduži- vanju, dugu i garancijama Republike Srpske, uz prethodno ispunjenje sljedećih uvjeta:

1) općih pokazatelja koji predstavljaju pokazatelje oprav- danosti realizacije projekta na osnovu realnog sagledavanja potreba jedinica lokalne samouprave, mogućnost održavanja takve investicije s ciljem optimalne iskorištenosti,

2) čiste pravne situacije podrazumijevaju riješenu imo- vinskopravnu situaciju na trasi projekta, pravo svojine i oba- vezu uknjižbe investicije, te osiguranja svih dozvola i sagla- snosti neophodnih za izvršenje i funkcioniranje investicije,

3) uvjeta koji se odnose na tehničke podatke, a pod tim se podrazumijeva tehnički opis projekta, studije i implementa- cija, detaljna procjena investicija i način realizacije.

(4) Vrijednost projekta odnosi se na projektirani iznos za cjelokupnu vrijednost investicije.

Član 10.

(1) Sa korisnicima čiji projekat je odobren Ministarstvo finansija potpisuje Ugovor o prijenosu kreditnih sredstava EIB-a.

(2) Ugovor o prijenosu kreditnih sredstava EIB-a za pro- jekat lokalne zajednice sadrži:

1) visinu i namjenu kredita, 2) uvjete kredita,

3) obavezu plaćanja PDV-a, 4) obaveze plaćanja kredita, 5) osiguranje kredita,

6) opće obaveze korisnika, 7) rok završetka projekta.

Član 11.

(1) Za svaki odobreni projekat potpisuje se Memoran- dum o načinu realizacije projekta (u daljem tekstu: Me- morandum) između korisnika, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija, u kojem su jasno naznačena prava, obaveze i odgovornosti svih pot- pisnika:

1) Ministarstvo finansija - Resor za upravljanje investi- cijama dostavlja korisnicima dokaz o izvršenom plaćanju prema izabranim ponuđačima, daje tehničku i administra- tivnu podršku u radu JUP-a, vrši računske i ostale kontro- le i priprema naloge za plaćanje finansijske dokumentacije prethodno ovjerene od izabranog konsultanta, koje dostavlja ovlašćenim licima na potpis,

2) Ministarstvo finansija - Resor za upravljanje dugom priprema Memorandum, ugovore o prijenosu kreditnih sred- stava, ugovor o prijenosu grantova, daje saglasnost na povla- čenje sredstava, pribavlja instrumente osiguranja kredita od korisnika, koje predaje na upravljanje Resoru za trezor,

3) Ministarstvo finansija - Resor za trezor daje saglasnost za plaćanje Ministarstvu finansija i trezora BiH, koji servi- sira vanjski indirektni dug za Republiku Srpsku po osnovu ugovora o prijenosu kreditnih sredstava ugovora, te se stara o instrumentima osiguranja kredita, vodi knjigovodstvenu evidenciju o svakom pojedinačnom dugu korisnika,

4) Ministarstvo finansija - Resor za računovodstvo i revi- ziju propisuje instrukciju o računovodstvenom evidentiranju projekta,

5) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prati tehničku usklađenost Ugovora sa pripadajućom doku- mentacijom, ovjerava redovne izvještaje PIT-u i ovjerava finansijsku dokumentaciju,

6) korisnik projekta provodi postupak realizacije u skladu sa odredbama ovog pravilnika, dostavlja JUP-u dokumenta- ciju o provedenom postupku nabavke i osigurava finansijska sredstva za plaćanje PDV-a i drugih naknada.

(2) Pored aktivnosti iz stava 1. ovog člana, Memorandu- mom se regulira način izvještavanja i njegovo dostavljanje.

4. Provođenje projekata

Član 12.

(1) PIT formira jedinica lokalne samouprave - korisnik.

(2) PIT je zadužen za operativnu realizaciju projekta, koja podrazumijeva:

1) saradnju sa JUP-om,

2) pripremu dokumentacije za povlačenje sredstava, 3) pripremu izvještaja,

4) provođenje procedure javnih nabavki.

Član 13.

(1) Aktivnosti JUP-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

1) koordinaciju prema EIB-u, Evropskoj komisiji, kao i svim međunarodnim organizacijama i institucijama uključe- nim u realizaciju projekta,

2) praćenje realizacije Ugovora o finansiranju, ugovora o prijenosu sredstava i izvještavanje EIB, 3) koordinaciju sa svakim PIT s ciljem implementacije projekta i uvjeta kredita i grantova za svaku jedinicu lokalne samouprave,

4) provođenje procedura ugovaranja po PRAG pravili- ma Evropske komisije i nadzor nad izradom tenderske do- kumentacije, kao i nadzor nad provođenjem javnih nabavki,

5) praćenje realizacije potprojekata, praćenje izrade i ažuriranja projektnih planova (kao sastavnih dijelova Ugo- vora o finansiranju) i dinamičkih planova realizacije, te do- stavljanje planova na odobrenje EIB-u, uključujući i ostale zadatke u vezi sa realizacijom potprojekata jedinica lokalnih samouprava.

(2) Radi obimnosti poslova i što kvalitetnijeg izvršavanja obaveza, JUP može angažirati stručne saradnike iz nadležnih ministarstava.

Član 14.

U toku realizacije projekta EIB može tražiti od JUP-a obavljanje određenih aktivnosti koje nisu u suprotnosti sa Ugovorom o finansiranju.

Član 15.

(1) Postupak javnih nabavki provodi PIT.

(2) Postupak nabavke radova za svaki pojedinačni pro- jekat provodi se u skladu sa PRAG procedurama Evropske unije i uvjetima ugovaranja po FIDIC-u ili drugim proce- durama koje su kompatibilne sa Vodičem za javne nabavke EIB-a.

(3) Postupak nabavke robe provodi se u skladu sa PRAG procedurama Evropske unije ili drugim procedurama koje su kompatibilne sa Vodičem za javne nabavke EIB-a.

(4) Postupak nabavke usluga konsultanata za cjelokupni projekat (nadzor nad radovima, finansijsko izvještavanje) odvija se u skladu sa PRAG procedurama Evropske unije i uvjetima ugovaranja po FIDIC-u.

(5) Postupak nabavke usluga za izradu tehničke doku- mentacije provodi se u skladu sa odredbama domaćeg zako- nodavstva.

(6) Radi nesmetane realizacije projekta, JUP uz mišljenje EIB-a može dati saglasnost da se postupak nabavke provede drugačije od postupka propisanog u st. 3. i 4. ovog člana.

Član 16.

(1) Korisnik projekta, odnosno PIT donosi rješenje o po- kretanju postupka nabavke, po potpisanom Memorandumu, koje sadrži:

1) metod postupka nabavke,

2) procijenjenu vrijednost nabavke,

3) način finansiranja,

4) ostale aktivnosti u vezi sa procedurama nabavke.

(2) JUP daje prethodnu saglasnost na rješenje o pokreta- nju postupka nabavke.

Član 17.

(1) Tendersku dokumentaciju odobrenog projekta izra- đuje PIT uz stručnu pomoć konsultanta.

(2) Prilikom izrade tenderske dokumentacije moguće je angažiranje stručnog lica iz oblasti koja je predmet nabavke.

(3) Na tendersku dokumentaciju saglasnost daje JUP, koji o tome informira EIB.

Član 18.

(1) Komisiju za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisi- ja) imenuje korisnik projekta.

(2) Komisiju čine predsjednik i sekretar Komisije, koji nemaju pravo glasa, te neparan broj članova Komisije (naj- manje tri) sa pravom glasa.

(3) U sastav Komisije ulaze predstavnici korisnika pro- jekta i predstavnici JUP i eventualno stručno lice iz oblasti koja je predmet nabavke.

(4) Rad Komisije definiran je PRAG procedurama ili procedurama koje će biti usaglašene sa EIB.

(5) JUP daje prethodnu saglasnost na rješenje o imeno- vanju Komisije.

Član 19.

Prilikom angažiranja stručnog lica iz člana 17. ovog pra- vilnika vodi se računa o zakonskim ograničenjima, povjerlji- vosti podataka i sukobu interesa.

Član 20.

(1) Na prijedlog Komisije o izboru najpovoljnije ponu- de potrebno je dobiti saglasnost JUP-a, i, po potrebi, “NO OBJECTION” EIB-a i saglasnost donatora.

(2) U slučaju da se ne dobije saglasnost JUP-a iz stava 1. ovog člana, JUP informira Vladu Republike Srpske o nasta- loj situaciji radi zauzimanja stavova.

(3) Nakon dobivenih saglasnosti PIT donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, o čemu obavještava sve uče- snike tendera.

Član 21.

(1) Revizija postupka iz člana 15. st. 2. do 4. ovog pravil- nika provodi se u skladu sa procedurama iz Vodiča za javne nabavke EIB-a.

(2) Za vođenje prvostepenog žalbenog postupka, u vezi sa postupkom revizije iz stava 1. ovog člana, nadležan je PIT.

(3) Protiv rješenja PIT-a može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(4) O žalbi protiv rješenja PIT-a odlučuje Privremeno radno tijelo, imenovano u skladu sa Odlukom o formiranju Privremenog radnog tijela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 54/21).

(5) Žalba se izjavljuje Privremenom radnom tijelu po- sredstvom prvostepenog organa, u skladu sa procedurama iz Vodiča za javne nabavke EIB-a.

(6) Revizija postupka iz člana 15. stav 5. ovog pravilnika provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabav- kama BiH.

Član 22.

(1) Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje ko- risnik projekta, čiji sadržaj ne smije odstupati od predlože- nog Nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije.

(2) Rok za potpisivanje Ugovora definiran je PRAG pro- cedurama, odnosno Zakonom o javnim nabavkama BiH.

(3) Kod postupka nabavke usluga nadzora iz člana 15. stav 4. potpisuje se trilateralni ugovor, u kojem su ugovorne strane korisnik projekta, Ministarstvo finansija i izabrani ponuđač.

Član 23.

U slučaju eventualne potrebe izvođenja naknadnih ili nepredviđenih radova prilikom realizacije projekta, neophodna je prethodna saglasnost JUP-a i, po potrebi, EIB-a.

Član 24.

Nakon potpune realizacije projekta, PIT je dužan da pu- tem korisnika JUP-u dostavi završni izvještaj, čija je forma propisana na obrascu koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

5. Plaćanje izabranom ponuđaču, praćenje i izvještavanje

Član 25.

(1) PIT dokumenta za plaćanje (situacije, računi), koji glase na potpisnike Ugovora, uz ovjeru izabranog konsultan- ta prosljeđuje JUP-u na plaćanje.

(2) JUP daje nalog Ministarstvu finansija da se izvrši pla- ćanje ispostavljenog iznosa izabranom ponuđaču na način definiran članom 11. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

(3) Ovlašćena lica za plaćanje po projektu su ministar finansija i lice koje on ovlasti.

(4) Dokaz o izvršenom plaćanju Ministarstvo finansija dostavlja korisniku projekta koji vrši računovodstveno evi- dentiranje u skladu sa instrukcijom ministra finansija.

 

POGLAVLJE III.

PRAĆENJE PROVOĐENJA PROJEKATA I ANTIKORUPCIJA

Član 26.

Praćenje provođenja projekata, koje obuhvaća cijeli ugovorni period, vrše Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saradnju sa PIT-om i JUP-om.

Član 27.

(1) PIT je dužan, najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće, izvještavati JUP o provođenju projekta.

(2) JUP može zahtijevati da mu se u pisanoj formi dostave i druge informacije u vezi sa realizacijom projekta.

(3) JUP, u svrhu provjere navoda iz primljenog izvještaja iz stava 2. ovog člana, može obaviti neposredni stručni uvid u provođenje projekata, o čemu se sastavlja zapisnik.

(4) Ako u realizaciji projekta dođe do nepredviđene okolnosti, PIT je dužan da o tome obavijesti JUP.

(5) JUP je dužan dostavljati izvještaje EIB-u, odnosno donatorima, u skladu sa potpisanim ugovorom.

Član 28.

Korisnik i JUP su dužni da sarađuju radi prevencije i sprečavanja korupcije tokom implementacije projekta.

Član 29.

(1) EIB, odnosno donatori mogu vršiti reviziju, monitoring i neposredni uvid u bilo kojoj fazi realizacije projekta.

(2) Logističku i administrativnu podršku JUP-u u realizaciji projekta pruža Ministarstvo finansija - Resor za upra- vljanje investicijama.

 

POGLAVLJE IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.01/020-1974/21 

8. jula 2021. godine 

Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

vodovod

kanalizacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.