Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti

07.07.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63, 07.07.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, a Vijeće naroda 5. jula 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naro- da u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2406/21

5. jula 2021. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13 i 4/17) član 11. mijenja se i glasi:

“(1) Kada emitira hartije od vrijednosti javnom ponudom u Republici Srpskoj, odnosno kada hartije od vrijednosti uvrštava na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište, emitent je dužan da prethodno objavi prospekt, osim u slučajevima propisanim odredbama ovog zakona.

(2) Prospekt iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži cjelovitu, tačnu i objektivnu informaciju o imovini i obavezama, dobit- ku ili gubitku, finansijskom položaju i perspektivama emitenta i garanta emisije, svrsi prikupljanja sredstava, faktorima rizika, te o pravima koje daju hartije od vrijednosti na koje se odnosi prospekt, na osnovu koje investitor može objektivno procijeniti rizike investiranja i donijeti odluku o investiranju.

(3) Prospekt se objavljuje nakon što ga odobri Komisija.”.

Član 2.

U članu 14. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

“(2) Skraćeni prospekt je obavezni dio prospekta u kojem se ukratko navode najznačajniji podaci i rizici u vezi sa emitentom, garantom emisije i hartijama od vrijednosti.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, emitent nije obave- zan da sastavlja skraćeni prospekt ako se prospekt odnosi na uvrštavanje dužničkih hartija od vrijednosti na berzu, odno- sno drugo uređeno javno tržište čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.”.

Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7, koji glase: “(4) U skraćeni prospekt unose se sljedeća upozorenja:

a) da se skraćeni prospekt smatra uvodom u prospekt,

b) da svako donošenje odluke u vezi sa ulaganjem u har- tije od vrijednosti investitor obavezno zasniva na razmatranju prospekta kao cjeline,

v) da investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital ako takva mogućnost postoji,

g) da lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kad se čita sa drugim dijelovima prospekta.

(5) Obaveza je da je prospekt pregledan i razumljiv, a podaci u prospektu se prikazuju na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu.

(6) Emitent može da sastavi prospekt kao jedinstveni do- kument (jedinstveni prospekt) ili kao više posebnih dokumenata (podijeljeni prospekt).

(7) Komisija donosi akt kojim detaljnije propisuje sadr- žaj i formu jedinstvenog ili podijeljenog prospekta iz stava 6. ovog člana, te način objave prospekta i javnog poziva, kao i kriterije njihove javne dostupnosti.

Član 3.

Poslije člana 14. dodaju se novi čl. 14a, 14b. i 14v, koji glase:

“Član 14a.

(1) Obavezni dokumenti podijeljenog prospekta su:

a) dokument o registraciji koji sadrži informacije o emi- tentu,

b) obavijest o hartijama od vrijednosti koje sadrži infor- macije koje se odnose na hartije od vrijednosti koje će biti javno ponuđene ili uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište,

v) skraćeni prospekt.

(2) Kada emitent, koji posjeduje dokument o registraciji odobren od Komisije, emitira hartije od vrijednosti javnom ponudom, odnosno kada hartije od vrijednosti uvrštava na berzu ili drugo uređeno javno tržište, dužan je da sačini oba- vijest o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt.

(3) Obavijest o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt iz stava 2. ovog člana obavezno odobrava Komisija prije emisije, odnosno uvrštenja hartija od vrijednosti.

(4) Ako je nakon odobrenja dokumenta o registraciji nastala nova okolnost koja ukazuje da su navedeni podaci ne- tačni ili neistiniti, ili se pojave nove informacije čiji sadržaj bi mogao uticati na donošenje odluke o kupovini, zahtjev za izmjenu dokumenta o registraciji podnosi se na odobrenje Komisiji, najkasnije, istodobno kad i obavijest o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt.

(5) U slučaju izmjene dokumenta o registraciji u skladu sa stavom 4. ovog člana, ne primjenjuje se pravo na otkaz upisa hartija od vrijednosti po osnovu izmjene pro- spekta.

(6) Emitent čije su hartije od vrijednosti uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište može svake finan- sijske godine sastaviti dokument o registraciji u obliku univerzalnog dokumenta o registraciji, u kojem su opisani organizacija društva, njegovo poslovanje, finansijski po- ložaj, zarada i očekivanja, upravljanje i struktura vlasni- štva.

Član 14b.

(1) Prospekt sastavljen kao jedinstveni prospekt ili kao podijeljeni prospekt važeći je godinu dana od dana njegovog odobrenja, pod uvjetom da je, po potrebi, izmijenjen u skladu sa odredbama ovog zakona o izmjenama i dopunama prospekta.

(2) Ako je prospekt sastavljen kao podijeljeni prospekt, rok važenja računa se od datuma odobrenja obavijesti o hartijama od vrijednosti iz člana 14a. stav 3. ovog zakona.

(3) Dokument o registraciji važeći je godinu dana od dana njegovog odobrenja pod uvjetom da je, po potrebi, izmijenjen u skladu sa odredbama ovog zakona o izmjenama i dopunama prospekta.

(4) Važenje dokumenta o registraciji ne utiče na važenje prospekta čiji je on sastavni dio.

Član 14v.

Ako javna ponuda hartija od vrijednosti ili uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište nisu obuhvaćeni ovim zakonom ili su izuzeti iz obaveze objave prospekta, emitent ili lice koje traži uvrštavanje na ber- zu ili drugo uređeno javno tržište može dobrovoljno sastaviti prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.”.

Član 4.

U članu 32. u stavu 2. poslije riječi: “lica emitenta” doda- ju se zarez i riječi: “garant emisije”.

Član 5. Član 33. mijenja se i glasi:

“(1) Emitent je dužan da najmanje sedam dana prije po- četka upisa hartija od vrijednosti javno objavi prospekt i jav- ni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti.

(2) Prospekt se objavljuje na internet stranicama emitenta, berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta na kojem se tra- ži uvrštenje hartija od vrijednosti, berzanskih posrednika koji provode poslove agenta emisije, uključujući i platne agente.

(3) Obaveza je da je prospekt dostupan investitorima u sjedištu emitenta i na svim mjestima na kojima se vrši upis hartija od vrijednosti.

(4) Javni poziv sadrži tekst prospekta ili obavijest gdje je objavljen elektronski oblik prospekta, a objavljuje se u dnev- nom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranicama berze ili drugog uređenog javnog tržišta.

(5) Emitent je dužan da u roku od tri dana od dana objave dostavi Komisiji i banci dokaz da je javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljen.

(6) Ako emitent ne objavi prospekt u roku iz stava 1. ovog člana, rješenje Komisije o odobrenju prospekta prestaje važiti.

(7) Emitent je dužan da osigura javnu dostupnost svog prospekta za sve vrijeme važenja prospekta, a najmanje deset godina od dana njegove objave u skladu sa stavom 1. ovog člana.

(8) Komisija je dužna da na svojoj internet stranici obja- vi spisak odobrenih prospekata za posljednjih deset godina, uključujući hiperlink ka prospektu objavljenom na internet stranici emitenta ili internet stranici berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta.”.

Član 6.

Naziv pododjeljka 1.8. i član 34. mijenjaju se i glase:

“1.8.Izmjene i dopune prospekta

Član 34.

(1) Za vrijeme trajanja javne ponude emitentu nije dozvoljeno da mijenja statut i druge akte kojima se odre-

đuju prava vlasnika hartija od vrijednosti opisana u pro- spektu.

(2) Ako u toku trajanja javne ponude nastanu nove okol- nosti koje ukazuju da su podaci navedeni u prospektu netač- ni ili neistiniti, ili se pojave nove informacije čiji sadržaj bi mogao uticati na donošenje odluke o kupovini, emitent je dužan da, najkasnije sljedećeg radnog dana od dana sazna- nja, prekine javnu ponudu hartija od vrijednosti i obavijesti Komisiju i javnost, te da Komisiji najkasnije u roku od tri dana od dana prekida javne ponude uputi zahtjev za odobre- nje izmjene i dopune prospekta.

(3) Izmjene i dopune prospekta emitent je dužan da obja- vi u roku od tri radna dana od dana prijema rješenja Komisije na način koji je propisan za objavu prospekta.

(4) Emitent je dužan da izmijenjeni prospekt dostavi svim licima koja su izvršila upis hartija od vrijednosti za vrijeme trajanja javne ponude, zajedno sa informacijom da imaju pravo da otkažu upis i datum do kog se to pravo može iskoristiti.

(5) Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijed- nosti na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku određenom u izmijenjenom prospektu, a koji ne može biti kraći od dva radna dana od dana prijema izmjena prospekta, otkaže upis hartija od vrijednosti i zatra- ži povrat uplaćenog iznosa, zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaklju- čenom ugovoru.

(6) Emitent je dužan da izvrši povrat uplaćenog iznosa, zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva iz stava 5. ovog člana.

(7) Prospekt se ne može mijenjati u dijelu koji se odnosi na obim emisije, rokove trajanja ponude i sadržaj prava defi- nirana hartijom od vrijednosti, uključujući i način na koji su ta prava osigurana.”.

Član 7. Član 60. mijenja se i glasi:

“(1) Emisija hartija od vrijednosti može se izvršiti bez obaveze objave prospekta za sljedeće javne ponude:

a) ponuda koja je upućena samo kvalificiranim investi- torima,

b) ponuda koja je upućena fizičkim ili pravnim licima u Bosni i Hercegovini, čiji broj ne može biti veći od deset, a koji nisu kvalificirani investitori,

v) ponuda koja je upućena investitorima koji će za upisa- ne hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu,

g) ponuda hartija od vrijednosti čija pojedinačna nomi- nalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM,

d) ponuda sa ukupnom vrijednosti za hartije od vrijedno- sti koja je manja od 1.000.000 KM, pri čemu se ovaj iznos računa tokom perioda od godinu dana,

đ) instrumenata tržišta novca,

e) ponuda akcija koje se emitiraju u zamjenu za već emi- tirane akcije iste klase, ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva povećanje osnovnog kapitala društva,

ž) hartije od vrijednosti koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene u postupku statusnih promjena društava, pod uvjetom da za te hartije od vrijednosti postoji dokument sa podacima koje Komisija smatra ekvivalentnim podacima iz prospekta, uzimajući u obzir odredbe zakona kojim se uređu- je poslovanje privrednih društava,

z) akcije koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene bez naknade postojećim akcionarima ili kao dividende ispla- ćene u vidu akcija iste klase, kao i akcije u vezi sa kojima su dividende isplaćene, pod uvjetom da postoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i deta- ljima u vezi sa ponudom,

7.7.2021. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 63 15

 i) hartije od vrijednosti koje nudi ili će ponuditi emitent čije su hartije od vrijednosti uključene na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište ili društvo koje je povezano sa emitentom, a koje nudi ili će ponuditi sadašnjim ili bivšim članovima uprave ili zaposlenima, pod uvjetom da postoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijed- nosti, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu.

(2) Emitent koji je emitirao vlasničke hartije od vrijed- nosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana dužan je da, najkasnije u roku od jedne godine od upisa tih hartija od vrijednosti u Registar, objavi prospekt u skladu sa odredba- ma ovog zakona.

(3) Emitent koji je emitirao dužničke hartije od vrijed- nosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana može da ih uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište samo pod uvjetom da za tu vrstu i klasu hartija od vrijednosti objavi prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, emitent koji je emi- tirao dužničke hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana može da ih uvrsti na poseban tržišni se- gment berze ili drugog uređenog javnog tržišta bez obaveze objave prospekta, pod uvjetom da takvom tržišnom segmen- tu pristup za trgovanje imaju samo kvalificirani investitori u smislu odredaba ovog zakona.

(5) Kada emitira hartije od vrijednosti bez obaveze obja- ve prospekta u skladu sa stavom 1. ovog člana, emitent je dužan da, u roku od sedam dana od dana donošenja odlu- ke, dostavi Komisiji obavijest o emisiji sa prilogom odluke i drugih dokumenata određenih propisima Komisije.

(6) Emitent koji emitira hartije od vrijednosti bez obave- ze objave prospekta u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da prije emisije hartija od vrijednosti investitorima stavi na raspolaganje odgovarajuće informacije, koje su u razumnoj srazmjeri sa informacijama koje u skladu sa ovim zakonom i aktima Komisije obavezno sadrži prospekt za javnu ponudu, a u vezi sa istom vrstom emitenta, hartija od vrijednosti i transakcije, pri čemu:

a) emitent nema obavezu da takve informacije dostavi Komisiji u formi propisanoj za prospekt, niti da za njih pri- bavi odobrenje od Komisije,

b) informacije date na raspolaganje kvalificiranom in- vestitoru obavezno se daju na raspolaganje i svim drugim investitorima koji učestvuju u transakciji.

(7) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj odluke i drugih dokumenata koje emitent podnosi Komisiji, način obavještavanja Komisije, sadržaj informacija koje je emitent dužan da stavi na raspolaganje investitorima, kao i druge obaveze u vezi sa emisijom iz stava 1. ovog člana.”.

Član 8.

U članu 60a. u stavu 2. poslije tačke đ) dodaju se zarez i nova tačka e), koja glasi:

“e) instrumenata tržišta novca”.

Član 9.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Brokersko-dilersko društvo je privredno društvo koje se osniva u formi akcionarskog društva sa sjedištem u Republici Srpskoj, čija je osnovna (pretežna) djelatnost oba- vljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom za koje je pribavio dozvolu Komisije.”.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Brokersko-dilersko društvo može obavljati i po- moćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, a koje negativno ne utiču na njeno obavljanje, kao što su: savjetovanje privrednih društava u vezi sa strukturom kapi- tala i poslovnom strategijom, davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja, istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja, obavljanje tehnič- ke, fundamentalne i druge analize, izrada poslovnih planova,

učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata i ostali slični poslovi.”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 10.

U članu 68. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

“(6) Za obavljanje kastodi poslova novčani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne može biti manji od 150.000 KM.”.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7, mijenja se i glasi:

“(7) Brokersko-dilersko društvo koje obavlja više poslova dužno je da osigura osnovni kapital prema najvišem pro- pisanom iznosu za poslove koje obavlja, osim u slučaju oba- vljanja kastodi poslova, za koje poslove je potrebno osigurati dodatni osnovni kapital u skladu sa stavom 6. ovog člana.”.

Član 11.

U članu 128. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Poslove iz stava 1. ovog člana može obavljati i brokersko-dilersko društvo koje za te poslove dobije dozvolu Komisije.”.

Član 12.

U članu 285. u stavu 1. poslije riječi: “tržištu” dodaju se riječi: “ili na tržištu novca”.

Član 13.

U članu 296. u stavu 1. tačka 3) mijenja se i glasi:

“3) emitent, ako objavi prospekt prije nego što ga odobri Komisija (član 11. stav 3. ovog zakona),”.

U istom stavu t. 21), 22) i 23) mijenjaju se i glase:

“21) emitent, ako u roku iz člana 60. stav 2. ovog zakona ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na ber- zu, odnosno drugo uređeno javno tržište,

22) emitent, ako uvrsti hartije od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište suprotno članu 60. stav 3. ovog zakona,

23) emitent, ako o emisiji hartija od vrijednosti iz člana 60. stav 1. ovog zakona ne obavijesti Komisiju, odnosno investitore na način i u roku propisanim članom 60. stav 5. ovog zakona, odnosno članom 60. stav 6. ovog zakona,”.

U tački 27) broj: “3” zamjenjuje se brojem: “4”.

U tački 64) riječi: “stav 2” zamjenjuju se riječima: “st. 2. i 3.”.

Član 14.

U članu 297. u tački 1) broj: “3” zamjenjuje se brojem: “4”.

Član 15.

Poslije člana 301. dodaje se novi član 301a, koji glasi:

“Član 301a.

(1) Komisija će donijeti podzakonske propise utvrđene ovim zakonom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primje- njivat će se podzakonski propisi koji su važili na dan stupa- nja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.”.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-497/21 

24. juna 2021. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

hartije od vrijednosti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.