Pravilnik o zdravstvenim i psihofizičkim uvjetima koje ispunjavaju vatrogasci-spasioci

04.11.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
vatrogasci

Ovim pravilnikom propisuju se zdravstveni i psihofizički uvjeti koje mora ispunjavati vatrogasac-spasilac za vršenje poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, organiziranje i obavljanje određenih zdravstvenih pregleda i metodologija pregleda za ocjenu zdravstvene sposobnosti za vatrogasca-spasioca za rad u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 108, 04.11.2022.

 

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar zdravlja i socijalne zaštite, 17. oktobra 2022. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM UVJETIMA KOJE ISPUNJAVAJU VATROGASCI-SPASIOCI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se zdravstveni i psihofizički uvjeti koje mora ispunjavati vatrogasac-spasilac za vršenje poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, organiziranje i obavljanje određenih zdravstvenih pregleda i metodologija pregleda za ocjenu zdravstvene sposobnosti za vatrogasca-spasioca za rad u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Član 2.

(1) Zdravstveni pregledi za ocjenu zdravstvene sposob- nosti za vatrogasca-spasioca za rad u vatrogasno-spasilačkoj jedinici podrazumijevaju:

1) prethodni pregled,

2) periodični, odnosno redovni pregled i 3) vanredni, odnosno nadzorni pregled.

(2) Prethodni zdravstveni pregled se obavlja prije prijema lica koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca.

(3) Periodični, odnosno redovni zdravstveni pregled se obavlja svakih godinu dana radi praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja, radne sposobnosti i utvrđivanja da li je došlo do oštećenja zdravlja izazvanih profesionalnim rizici- ma i da li je došlo do oboljenja koja su kontraindikovana za rad u vatrogasnoj jedinici.

(4) Vanredni, odnosno nadzorni zdravstveni pregled se obavlja:

1) nakon težih povreda na radu,

2) privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede koja traje duže od tri mjeseca,

3) poslije povreda i bolesti koje nisu u vezi sa radom, a sumnja se da su dovele do promjene ili smanjenja radne sposobnosti, na zahtjev poslodavca kada zaključi da radnik nije sposoban za obavljanje posla,

4) na osobni zahtjev vatrogasca-spasioca kada osjeti da nije zdravstveno sposoban da obavlja poslove vatrogasca- spasioca i ukoliko ne zadovolji na testovima fizičke pripreme,

5) u slučaju sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,

6) na zahtjev vatrogasca-spasioca, a na prijedlog doktora medicine - specijaliste porodične medicine,

7) na osnovu drugih indikacija.

Član 3.

Prethodni zdravstveni pregledi, periodični, odnosno redovni zdravstveni pregled i vanredni, odnosno nadzorni zdravstveni pregled za ocjenu zdravstvene sposobnosti va- trogasca-spasioca vrši zdravstvena ustanova u oblasti medi- cine rada i zdravstvena ustanova u oblasti medicine rada i sporta (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

Član 4.

(1) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spsioca dostavlja zahtjev zdravstvenoj ustanovi za obavljanje prethodnog zdravstvenog pregleda prije prijema u radni odnos.

(2) Vatrogasno-spasilačka jedinica dostavlja zahtjev zdravstvenoj ustanovi iz člana 3. ovog pravilnika za obavlja- nje periodičnog, odnosno redovnog i vanrednog, odnosno nadzornog zdravstvenog pregleda.

(3) Sadržaj zahtjeva iz st. 1. i 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Vatrogasno-spasilačka jedinica prilikom upućivanja na pregled vatrogasca-spasioca dostavlja zdravstvenoj ustanovi: osobne podatke o vatrogascu-spasiocu, podatke o vrsti pregleda koji se traži, a za vanredne, odnosno nadzorne zdravstvene preglede i razloge upućivanja na taj zdravstveni pregled.

Član 5.

(1) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca, kao i vatrogasac-spasilac, na zdravstveni pregled donosi i daje na uvid zdravstvenu dokumentaciju o liječenju koju posjeduje i zdravstveni karton od doktora medicine specijaliste porodične medicine.

(2) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca, kao i vatrogasac-spasilac, prije pregleda ispunjava obrazac izjave sa podacima o osobnoj i porodičnoj anamnezi, koja se nalazi u Prilogu 2. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6.

(1) Za zdravstvene preglede vatrogasca-spasioca zdravstvena ustanova formira stručni tim koji vrši timsku obradu

podataka prikupljenih na osnovu obavljenih pregleda (u daljem tekstu: stručni tim).

(2) Stručni tim iz stava 1. ovog člana čine diplomirani psiholog i doktori medicine specijalisti iz oblasti:

1) medicine rada,

2) interne medicine,

3) psihijatrije/neuropsihijatrije,

4) oftalmologije,

5) otorinolaringologije, ortopedije ili fizikalne medicine,

6) ginekologije.

Član 7.

(1) Zdravstvena sposobnost vatrogasca-spasioca utvrđuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdrav- stvene zaštite na osnovu nalaza i mišljenja stručnog tima iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika i:

1) laboratorijskih nalaza - kompletna krvna slika (SE, E, Hb, L, KS, ŠUK), ukupni i direktni bilirubin, AST, ALT, urea, kreatinin, urin, test na psihoaktivne supstance,

2) RTG snimka pluća i srca (na prethodnom zdravstve- nom pregledu obavezno, a na ostalim preventivnim pregledima u skladu sa odlukom doktora medicine).

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, stručni tim iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika u pojedinim slučajevima može uputiti vatrogasca-spasioca na dodatne zdravstvene preglede, kao i zatražiti dodatne nalaze drugih doktora medicine specijalista, ako se za to ukaže potreba.

Član 8.

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda vatrogasca-spasioca, svaki član stručnog tima daje nalaz i mišljenje o pregledu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana daje se u skla- du sa standardnim metodama u zdravstvenoj djelatnosti za svaku specijalnost, a prema kriterijima ocjene psihofizičkih sposobnosti vatrogasca-spasioca, koji se nalaze u Prilogu 4. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio, i prema pregledu bolesti i stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za vatro- gasca-spasioca, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika, a koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 9.

(1) Ocjenu zdravstvene sposobnosti vatrogasca-spasioca potpisuje i ovjerava svojim faksimilom doktor medicine specijalista medicine rada u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

(2) Zdravstvena sposobnost vatrogasca-spasioca ocjenjuje se na sljedeći način:

1) ocjenom “sposoban” ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova u vatrogasno- spasilačkoj jedinici,

2) ocjenom “privremeno nesposoban do okončanja lije- čenja” ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji je privremeno nesposoban da ispunjava uvjete za obavljanje poslova u va- trogasno-spasilačkoj jedinici,

3) ocjenom “nesposoban” ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova u vatroga- sno-spasilačkoj jedinici.

(3) Vatrogasac-spasilac sa ocjenom “nesposoban” i “privremeno nesposoban do okončanja liječenja” ne može se ra- sporediti na poslove u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(4) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca i vatrogasac-spasilac podnosi prigovor na ocjenu iz stava 1. ovog člana posredstvom vatrogasno-spasilačke jedinice,

koja prigovor prosljeđuje direktoru zdravstvene ustanove u roku od tri dana.

(5) Prema utvrđenoj ocjeni iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, koje se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

(1) Izvještaj o promjeni zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost vatrogasca-spasioca zdravstvena ustanova dostavlja vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost vatrogasca-spasioca odmah po saznanju za takvu promjenu obavještava vatrogasno-spasilačku jedi- nicu.

(3) Ukoliko se u postupku obavljanja zdravstvenog pre- gleda utvrdi pogoršanje zdravstvenog stanja vatrogasca-spa- sioca, o tome se obavještava podnosilac zahtjeva i doktor medicine specijalista porodične medicine, u skladu sa propi- sima kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

(4) Obrazac izvještaja iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 7. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 11.

Zdravstvena ustanova i vatrogasno-spasilačka jedinica vodi zdravstvenu dokumentaciju i evidencije u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zdravstvene dokumentacije i evidencije u oblasti zdravstva.

Član 12.

(1) Radna mjesta u vatrogasno-spasilačkim jedinicama propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(2) U ovisnosti o poslovima koje obavljaju i zdravstvenih uvjeta koje je potrebno ispuniti za obavljanje poslova, vatrogasci-spasioci dijele se u dvije kategorije:

1) kategorija A - profesionalni vatrogasci-spasioci,

2) kategorija B - starješina profesionalne vatrogasno- spasilačke jedinice i zamjenik starješine profesionalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Član 13.

Prema kategorijama sistematiziranih radnih mjesta iz člana 12. ovog pravilnika, utvrđuju se rokovi za obavljanje periodičnog, odnosno redovnog zdravstvenog pregleda za radna mjesta iz kategorije:

1) A - svake godine,

2) B - svake dvije godine.

Član 14.

Ukoliko se kod vatrogasca-spasioca prilikom prethodnog, periodičnog, odnosno redovnog i/ili vanrednog, od- nosno nadzornog pregleda utvrdi da ne ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete propisane ovim pravilnikom i ako vatrogasac-spasilac odbije da pristupi nekom od navedenih zdravstvenih pregleda, smatrat će se zdravstveno nesposobnim za obavljanje poslova određene kategorije vatrogasca-spasioca za koje se obavljaju pregledi.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 11/04-020-37-2/22

17. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Alen Šeranić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.