Pravilnik o izmjeni pravilnika

Pravilnik o izmjeni pravilnika o visini i načinu plaćanja participacije

03.01.2024. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pravilnik

Ovaj pravilnik objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske, a stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 113 35

 

P R AV I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA
PARTICIPACIJE

 

Član 1.
U Pravilniku o visini i načinu plaćanja participacije
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 128/22 i 2/23) u
članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Participacija iz stava 1. ovog člana iznosi:
26.12.2023. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 113 35
1) za preglede doktora medicine:
1. porodična medicina:
- prvi i kontrolni pregled doktora medicine i kontrolni
pregled doktora specijaliste - 1,00 KM,
- prvi pregled doktora specijaliste - 1,50 KM,
- izdavanje recepata, uputnica, potvrda, doznaka, uvje-
renja pri upisu u osnovnu školu i druge medicinske doku-
mentacije bez pregleda pacijenata (uključuje i eventualno
štampanje) - 0,20 KM,
2. za oblast stomatologije:
- prvi pregled doktora stomatologije - 2,50 KM,
- prvi pregled doktora specijaliste - 3,00 KM,
- kontrolni pregled doktora stomatologije - 2,00 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 2,50 KM,
- konsultativni pregled doktora specijaliste - 5,00 KM,
3. zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja u zajednici:
- prvi pregled doktora specijaliste - 3,00 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 1,00 KM,
4. fizikalna i psihosocijalna rehabilitacija u zajednici:
- prvi pregled doktora specijaliste - 2,00 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 1,50 KM,
5. zdravstvene usluge na sekundarnom nivou zdravstve-
ne zaštite:
- prvi pregled doktora specijaliste - 3,00 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 2,50 KM,
- prvi pregled doktora supspecijaliste - 4,00 KM,
- kontrolni pregled doktora supspecijaliste - 3,50 KM,
- konzilijarni pregled - 9,50 KM,
6. zdravstvene usluge iz oblasti psihijatrije na sekundar-
nom nivou zdravstvene zaštite:
- prvi pregled doktora specijaliste - 3,50 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 1,30 KM,
7. zdravstvene usluge na tercijarnom nivou zdravstvene
zaštite:
- prvi pregled doktora specijaliste - 8,00 KM,
- kontrolni pregled doktora specijaliste - 7,00 KM,
- prvi pregled doktora supspecijaliste - 10,00 KM,
- kontrolni pregled doktora supspecijaliste - 9,50 KM,
- multidisciplinarni konzilij - 17,00 KM;
2) bolno-opskrbni dan (BOD):
1. na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite - 9,00 KM,
2. na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite - 11,00 KM;
3) usluge radiološke dijagnostike - kompjuterizovana to-
mografija i magnetna rezonanca:
1. kompjuterizovana tomografija bez kontrasta - 40,00 KM,
2. kompjuterizovana tomografija sa kontrastom, kompjute-
rizovana tomografija - enterografija, kompjuterizovana tomo-
grafija - koronarografija, kompjuterizovana tomografija krvnih
sudova sa kontrastom i perkutana drenaža jetrenog apscesa pod
kontrolom kompjuterizovane tomografije - 50,00 KM,
3. kompjuterizovana tomografija – kolonografija - 70,00 KM,
4. magnetna rezonanca bez kontrasta - 60,00 KM,
5. magnetna rezonanca sa kontrastom i magnetna rezo-
nanca - kolonografija - 70,00 KM,
6. magnetna rezonanca – enterografija i magnetna rezo-
nanca - spektroskopija - 80,00 KM,
7. magnetna rezonanca - angiografija koronarnih krvnih
sudova, magnetna rezonanca srca
- prikaz funkcije, magnetna rezonanca srca - morfologija
i magnetna rezonanca - aortografija - 100,00 KM”.

 

Član 2.
Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku
Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

Broj: 11/06-505-207/23
21. decembra 2023. godine Ministar,
Banjaluka Alen Šeranić, dr. med., s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.