Program o izmjenama programa medicinskih sredstava

Program o izmjenama i dopunama posebnog programa medicinskih sredstava

25.01.2024. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
medicina

Program o izmjenama i dopunama posebnog programa medicinskih sredstava koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024. godinu

Na osnovu člana 44. stav 4. i člana 101. tačka 3) Zako-
na o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 93/22 i 132/22), Upravni odbor Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uz Saglasnost mi-
nistra zdravlja i socijalne zaštite, broj: 11/06-505-212/23, od
25. decembra 2023. godine, na 18. redovnoj sjednici, održanoj
27. decembra 2023. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG PROGRAMA
MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJI SE PRIMJENJUJU U
OGRANIČENO DOSTUPNIM KOLIČINAMA
ZA 2024. GODINU

 

1. U Posebnom programu medicinskih sredstava koji se
primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024.
godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 78/23),
pod odjeljkom 2. Obezbjeđivanje medicinskih sredstava iz
Posebnog programa medicinskih sredstava, tačka 2.5. mije-
nja se i glasi:
“2.5. Na osnovu podataka o procijenjenim potrebama
osiguranih lica za medicinskim sredstvima za održavanje
vitalnih funkcija za 2024. godinu, Fond sačinjava tehničku
specifikaciju i nakon provedene procedure javne nabavke za-
ključuje okvirni sporazum sa izabranim dobavljačem/-ima, a
na osnovu rješenja Fonda kojim je osiguranom licu odobreno
medicinsko sredstvo za održavanje vitalnih funkcija, Fond
kroz realizaciju zaključenog okvirnog sporazuma zaključu-
je pojedinačni ugovor i obezbjeđuje isporuku medicinskog
sredstva po posebnom programu, s tim da je obaveza doba-
vljača da medicinsko sredstvo za održavanje vitalnih funkci-
ja osiguranom licu isporuči u zdravstvenoj ustanovi tercijar-
nog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj“.
2. Tačka 2.6. mijenja se i glasi:
“2.6. Na osnovu podataka o procijenjenim potrebama
osiguranih lica za medicinskim sredstvima za njegu u kuć-
nim uvjetima za 2024. godinu, Fond sačinjava tehničku spe-
cifikaciju i nakon provedene procedure javne nabavke za-
ključuje okvirni sporazum sa izabranim dobavljačem/ima, a
na osnovu rješenja Fonda kojim je osiguranom licu odobreno
medicinsko sredstvo za njegu u kućnim uvjetima, Fond kroz
realizaciju zaključenog okvirnog sporazuma zaključuje poje-
dinačni ugovor i obezbjeđuje isporuku medicinskog sredstva
po posebnom programu na kućnu adresu korisnika“.
3. Poslije tačke 2.6. dodaju se nove t. 2.7, 2.8. i 2.9, koje
glase:
“2.7. Izuzetno od t. 2.5. i 2.6. ovog programa, ako se u
postupku javne nabavke ne postigne zaključivanje ugovo-
ra sa dobavljačem/-ima prema tehničkoj specifikaciji koja
je obuhvatila procijenjene potrebe osiguranih lica za 2024.
godinu, Fond isporuku medicinskog sredstva odobrenog
rješenjem Fonda po posebnom programu može obezbijediti
kroz odobravanje refundacije troškova nabavke medicinskog
sredstva prema podnesenom zahtjevu osiguranog lica ili nje-
govog zakonskog zastupnika.
2.8. U slučaju da, po preporuci konzilija zdravstvene
ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici
Srpskoj koji čine tri doktora medicine specijalisti odgova-
rajuće grane medicine, Fond odobri obezbjeđivanje medi-
cinskog sredstva koje nije obuhvaćeno procijenjenim potre-
bama osiguranih lica za 2024. godinu iz t. 2.5. i 2.6. ovog
programa, Fond isporuku obezbjeđuje na osnovu tehničke
specifikacije iz zdravstvene ustanove koja je predložila obe-
zbjeđivanje medicinskog sredstva, provodi postupak javne
nabavke i obezbjeđuje isporuku medicinskih sredstava za-
ključivanjem ugovora sa izabranim dobavljačem.
2.8.1. U slučaju da se u postupku javne nabavke ne po-
stigne zaključivanje ugovora sa dobavljačem/-ima prema
tehničkoj specifikaciji, Fond isporuku medicinskog sredstva
odobrenog rješenjem Fonda po posebnom programu može
obezbijediti kroz odobravanje refundacije troškova nabavke
medicinskog sredstva prema podnesenom zahtjevu osigura-
nog lica ili njegovog zakonskog zastupnika.
2.9. Uz zahtjev za refundaciju troškova iz t. 2.7. i 2.8.1.
ovog programa podnosi se originalna finansijska dokumen-
tacija (račun sa specifikacijom ili fiskalni račun na kojem
je na poleđini ispisano ime osiguranog lica i ovaj podatak
ovjeren pečatom prodavca) i dokument o izvršenom plaća-
nju koji glasi na ime osiguranog lica ili ime člana porodice
osiguranog lica – nota račun, priznanica, potvrda o plaćanju
karticom, ovjereni izvod stanja tekućeg računa i drugo.
2.9.1. Zahtjev za obezbjeđivanje refundacije troškova
kupljenog medicinskog sredstva evidentira se u poslovnom
informacionom sistemu Fonda, a rješenje po zahtjevu donosi
rukovodilac teritorijalno nadležne filijale Fonda.
2.9.2. Osigurano lice ima pravo žalbe na rješenje rukovo-
dioca teritorijalno nadležne filijale Fonda u roku od 15 dana
od dana dostavljanja rješenja, o kojoj rješenjem odlučuje di-
rektor Fonda“.
4. Ovaj program objavljuje se u “Službenom glasniku
Republike Srpske“.

 

Broj: 02/002-5243-6/23 V.d. predsjednika
27. decembra 2023. godine Upravnog odbora,
Banja Luka Igor Vidović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.