Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2020. godinu

Legislativa

Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2020. godinu

26.05.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 49, 26.5.2020.

 

Na osnovu čl. 3. i 12. Zakona o investiranju javnih sred- stava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/04) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O INVESTIRANJU JAVNIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava deponovanih na računima koji čine sistem Jedinstvenog računa trezora u 2020. godini u odobrene investicije definirane Zakonom o investiranju javnih sredstava.

 

Član 2.

(1) Pod politikom investiranja podrazumijevaju se postupci:

1) utvrđivanja podataka o raspoloživim novčanim sredstvima,

2) obrade primljenih eksternih i internih podataka neophodnih za donošenje odluka o investiranju sredstava,

3) preduzimanja aktivnosti investiranja.

(2) Pod raspoloživim sredstvima podrazumijevaju se novčana sredstva koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama, u skladu sa odredbama člana 2. stav 2. Zakona o investiranju javnih sredstava (u daljem tekstu: Zakon).

(3) Pod sistemom Jedinstvenog računa trezora podrazumijevaju se računi koji se vode na ime Ministarstva finansija, u skladu sa Zakonom o trezoru.

 

Član 3.

(1) Investiranje raspoloživih novčanih sredstava iz čl. 4. i 5. Zakona vrši se uz uvažavanje principa sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

(2) Pod principom sigurnosti investiranja podrazumijeva se utvrđivanje ograničenja i kriterija investiranja raspoloživih sredstava da bi se smanjio rizik investiranja.

(3) Pod likvidnošću investiranja podrazumijeva se poštovanje općeg pravila kojim se utvrđuje da investirana sredstva moraju imati rok dospijeća kraći od roka namjenskog trošenja raspoloživih novčanih sredstava.

(4) Pod disperzijom rizika podrazumijeva se aktivnost investiranja u smislu da se raspoloživa sredstva moraju in- vestirati u veći broj različitih sredstava investiranja, odnosno moraju se investirati u hartije od vrijednosti više emitenata ili u oročene depozite kod više banaka, a u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona.

(5) Cilj investiranja raspoloživih novčanih sredstava, uvažavajući navedene principe investiranja, jeste ostvarivanje do- biti, odnosno kapitalizacija javnih sredstava.

 

Član 4.

Utvrđivanje raspoloživih javnih sredstava u skladu sa članom 2. stav 2. Zakona, te donošenje odluke u koje instrumente će sredstva biti investirana zasnovano je na pri- kupljenim informacijama od pojedinih resora Ministarstva 

1) Resor za trezor dužan je da utvrdi terminski mjesečni plan, definiran godišnjim odlukama o budžetu, odnosno kvartalnim finansijskim planovima potrošnje budžetskih sredstava, u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu,

2) Resor za fiskalni sistem kvartalno vrši procjenu ostvarenja priliva budžetskih sredstava za svaki mjesec navedenog kvartala, pojedinačno po vrstama prihoda,

3) Resor za trezor, Odjeljenje za raspodjelu javnih prihoda dnevno sačinjava pregled javnih prihoda po svim osnovima koji se preraspodjeljuju na sistem jedinstvenih računa trezora u skladu sa članom 5. Zakona o trezoru,

4) Resor za trezor dužan je da sačini mjesečnu projekciju naplate potraživanja po osnovu sredstava, po osnovu ostalih potraživanja, te ostale prilive po osnovu prijema sredstava posebnih namjena (sredstva od sukcesije imovine bivše SFRJ, sredstva od prodaje državnog kapitala na posebnim escrow računima, sredstva od prodaje GSM licenci itd.),

5) Resor za trezor odgovarajuće podatke o bankama koji će služiti kao kriterij kod investiranja raspoloživih sredstava u depozite osigurava iz godišnjih revizorskih, te periodičnih finansijskih izvještaja banaka i iz izvještaja Agencije za bankarstvo,

6) Resor za trezor, na osnovu informacija dobivenih od Ministarstva finansija i trezora BiH, dužan je da sačini kvartalnu projekciju otplate inoduga.

 

Član 5.
(1) Obradu podataka iz člana 4. ovog pravilnika vrši Ministarstvo finansija, Resor za trezor (Odjeljenje za upra- vljanje sredstvima i plaćanje), koji sačinjava:

1) prijedlog dnevnog trošenja budžetskih sredstava po svim osnovima,

2) prijedlog mjesečnog trošenja sredstava i terminski plan plaćanja,

3) prijedlog raspoloživih sredstava za investiranje sa terminskim planom dospijeća.

(2) Prijedlog raspoloživih sredstava za investiranje sa terminskim planom - Resor za trezor u pisanoj formi dostavlja investicionom menadžeru.

(3) Investicioni menadžer može zahtijevati da mu se do- stave i drugi prijedlozi iz stava 1. ovog člana, te dodatne analize i objašnjenja u vezi sa navedenim prijedlozima.

 

Član 6.
Raspoloživa novčana sredstva iz člana 1. ovog pravilnika investirat će se u 2020. godini isključivo u oročene depozite kod banaka koje imaju certifikat o članstvu ili koje posjeduju važeću saglasnost entitetskih agencija za bankarstvo na akcione planove o pristupanju programu osiguranja depozita, u skladu sa Odlukom o kriterijima za učešće banaka u programu osiguranja depozita Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

 

Član 7.

(1) U oročene depozite kod jedne banke investirat će se najviše do 25% raspoloživih novčanih sredstava.

(2) Najmanje 10% investiranih javnih sredstava investirat će se u oročene depozite kod banke sa rokom dospijeća do sedam dana.

 

Član 8.

(1) Investicioni menadžer donosi odluku o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u oročene depozite kod banaka prema ograničenjima iz ovog pravilnika, a u skladu sa Zakonom.

(2) Investicioni menadžer odluku o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u oročene depozite kod banaka u pisanoj formi dostavlja Resoru za trezor na realizaciju i pripremu ugovora o oročavanju.

(3) Ministar finansija rješenjem određuje lice koje je dužno da pregleda i odobri ugovor iz stava 2. ovog člana,

u skladu sa zakonima koji reguliraju obligacione odnose i javne nabavke.

 

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.09/020-575/20

20. februara 2020. godine

 

Banjaluka

Ministar, Zora Vidović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

javna sredstva

investiranje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.