Pravilnik o načinu i uslovima za sticanje zvanja poreski savjetnik

Legislativa

Pravilnik o načinu i uslovima za sticanje zvanja poreski savjetnik

22.02.2018. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 7. stav 4. i člana 15. stav 3. Zakona o poreskom savjetovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/08) i člana 69. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 44/16), ministar finansija d o n o s i

 

P RA V I L N I K

O NAČINU I USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA

PORESKI SAVJETNIK

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi za sticanje zvanja poreski savjetnik, postupak sprovođenja ispita za sticanje zvanja poreski savjetnik, uspostavljanje i vođenje registara poreskih savjetnika i društava za poresko savjetovanje, te postupak vršenja nadzora nad subjektima koji obavljaju poslove poreskog savjetovanja.

 

Član 2.

(1) Pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) poresko savjetovanje je profesionalna djelatnost koja se odnosi na obavljanje poslova: pružanja stručne pomoći i savjeta poslovnim subjektima pri upoznavanju sa poreskim i finansijskim aspektima poslovanja, vođenja evidencija koje su od značaja za poreska pitanja, izrade poreskih bilansa i dokumenata koji su od značaja za oporezivanje, kao i zastupanje tih subjekata u poreskim pitanjima pred nadležnim organima,

2) poreski savjetnik je lice koje samostalno obavlja poslove poreskog savjetovanja, a prethodno je ispunilo uslove propisane Zakonom o poreskom savjetovanju (u daljem tekstu: Zakon),

3) društvo za poresko savjetovanje je privredno društvo upisano u registar poslovnih subjekata za obavljanje djelatnosti poreskog savjetovanja (u daljem tekstu: društvo),

4) licenca za poresko savjetovanje je javna isprava, izdata u formi rješenja kojim se odobrava rad poreskom savjetniku ili društvu za poresko savjetovanje,

5) nadzor je skup mjera i postupaka koji se sprovode nad radom privrednih društava i preduzetnika registrovanih za poresko savjetovanje (u daljem tekstu: subjekti nadzora), a nadzor, s ciljem kontrole primjene propisa u oblasti poreskog savjetovanja, vrši Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom.

(2) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba roda.

 

II - STICANJE ZVANJA PORESKI SAVJETNIK

Član 3.

Zvanje poreski savjetnik stiče kandidat koji je položio ispit za sticanje zvanja poreski savjetnik pred Komisijom za polaganje ispita za sticanje zvanja poreski savjetnik (u daljem tekstu: Komisija) i posjeduje rješenje (u daljem tekstu: licenca) za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju poreski savjetnik.

 

Član 4.

(1) Ispit za poreskog savjetnika (u daljem tekstu: ispit) može polagati kandidat koji:

1) je prije reforme visokog obrazovanja završio četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu ili ekonomskom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj, stekao zvanje diplomiranog pravnika ili diplomiranog ekonomiste, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika ili diplomiranog ekonomiste steklo u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine,

2) je po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu na fakultetu u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj završio prvi ciklus četvorogodišnjeg studija i stekao najmanje 240 ECTS bodova i zvanje diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista,

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti poreskog sistema.

(2) Pod iskustvom u oblasti poreskog sistema iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se radno iskustvo na poslovima primjene poreskih zakona.

(3) Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu na obrascu “Zahtjev za polaganje ispita za sticanje zvanja poreski savjetnik”, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Zahtjev iz stava 3. ovog člana podnosi se najkasnije do kraja aprila za prvi ispitni rok, odnosno do kraja oktobra za drugi ispitni rok u toj godini.

(5) Ministar finansija (u daljem tekstu: ministar) rješenjem utvrđuje da kandidat ispunjava uslove za polaganje ispita.

(6) Rješenje iz stava 5. ovog člana donosi se u skladu sa propisom kojim se uređuje upravni postupak, protiv njega nije dopuštena žalba, a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

Član 5.

Uz zahtjev iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika kandidat prilaže sljedeće dokumente:

1) svoju biografiju sa podacima o radnom iskustvu,

2) ovjerenu foto-kopiju diplome u skladu sa članom 4. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika,

3) dokaz o radnom iskustvu,

4) izvod iz matične knjige rođenih,

5) dokaz da nije kažnjavan za krivično djelo zbog kog bi se kandidat smatrao nepodobnim za obavljanje poslova poreskog savjetovanja, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

6) dokaz o uplaćenoj naknadi u skladu sa odredbom člana 10. Zakona.

 

Član 6.

(1) Kandidat polaže ispit iz sljedećih oblasti:

1) upravnog postupka i poreskog postupka,

2) osnova poreskog sistema i poreske politike Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH,

3) osnova računovodstva i revizije,

4) privrednog prava,

5) javnih finansija i finansijskog prava.

(2) Program za polaganje ispita koji sadrži pravne propise i drugu literaturu za svaku oblast iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 5 ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

 

Član 7.

(1) Ispit se polaže pred Komisijom, koju rješenjem imenuje ministar na period od četiri godine.

(2) Komisiju čini pet članova - jedan predstavnik Ministarstva, koji je i predsjednik Komisije, i četiri člana Komisije, koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti navedenih u članu 6. ovog pravilnika ikoji imaju najmanje deset godina radnog iskustva u primjeni poreskih propisa.

(3) Komisija može da ima i dva člana zamjenika, a lice može da se imenuje za zamjenika člana Komisije ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

(4) U rješenju iz stava 1. ovog člana, pored imena i prezimena predsjednika Komisije, imena i prezimena ostalih članova Komisije navodi se i oblast za koju se član Komisije imenuje.

 

Član 8.

(1) Komisija ima sekretara, koji je ujedno i zapisničar na ispitu.

(2) Sekretara Komisije rješenjem imenuje ministar, a sekretar može imati i zamjenika.

(3) Zadaci sekretara Komisije su da vrši administrativno-tehničke poslove u vezi sa ispitom, vodi

zapisnik na ispitu, vodi evidenciju o položenim ispitima i izdatim uvjerenjima.

Član 9.

Osim obavljanja zadataka iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, sekretar Komisije za svakog kandidata koji polaže ispit:

1) vrši administrativno-tehničku obradu zahtjeva iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika,

2) utvrđuje identitet,

3) utvrđuje da li je izvršena uplata naknade za polaganje ispita,

4) upoznaje kandidata koji je pristupio polaganju ispita sa njegovim pravima i obavezama (vrijeme trajanja ispita, način ponašanja tokom pismenog dijela ispita, mogućnost korišćenja zakonskih i podzakonskih propisa),

5) uručuje štampani materijal neophodan za polaganje pismenog dijela ispita,

6) prisustvuje usmenom dijelu ispita i vodi zapisnik u toku ispita.

 

Član 10.

(1) Naknada za rad članovima Komisije i sekretaru određuje se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rješenjem, koje donosi ministar, na osnovu prijavljenog broja kandidata u svakom ispitnom roku.

 

Član 11.

(1) Ispit se održava dva puta godišnje, u junu i decembru, i sastoji se iz pismenog i usmenog dijela ispita.

(2) Ispit se održava ako je uslove za polaganje ispita ispunilo najmanje pet kandidata.

 

Član 12.

(1) Pismeni dio ispita održava se u prvoj sedmici juna i decembra, a obuhvata gradivo iz oblasti navedenih u članu 6. ovog pravilnika.

(2) Vrijeme za izradu pismenog dijela ispita iznosi najmanje četiri časa.

(3) Testove za pismeni dio ispita kreira Komisija i štampa ih u odgovarajućem broju primjeraka s obzirom na broj kandidata, a štampani materijal predaje sekretaru Komisije na dan održavanja ispita.

(4) Pismeni dio ispita sastoji se:

1) od testa sa dvadeset pitanja sa ponuđenim odgovorima, na koje kandidat odgovora na principu zaokruživanja tačnog ili tačnih odgovora, a moguće je ostvariti najviše 40 bodova, i

2) od pet pitanja, odnosno zadataka koji zahtijevaju pismene odgovore sa teoretskim izlaganjem i davanjem rješenja, a moguće je ostvariti najviše 60 bodova.

(5) Komisija određuje vrijeme i mjesto polaganja pismenog dijela ispita i o tome neposredno obavještava kandidate najmanje 15 dana prije dana održavanja ispita, a datum, termin i mjesto polaganja pismenog dijela ispita objavljuje se i na internet stranici Ministarstva.

(6) Rezultati pismenog dijela ispita objavljuju se na internet stranici Ministarstva u roku od sedam dana od dana polaganja.

(7) Pismeni dio ispita položen je ako je kandidat od mogućih 100 bodova ostvario najmanje 60 bodova.

(8) Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita ne pristupa polaganju usmenog dijela ispita.

 

Član 13.

(1) Usmeni dio ispita održava se u trećoj sedmici juna, odnosno decembra, a o vremenu i mjestu održavanja ispita neposredno se obavještavaju kandidati koji su položili pismeni dio ispita.

(2) Predsjednik Komisije rukovodi usmenim dijelom ispita.

(3) Usmeni ispit sastoji se iz pojedinačnog usmenog izlaganja kandidata o temama u skladu sa Programom iz Priloga 5 ovog pravilnika, a teme predlažu članovi Komisije za određenu ispitnu oblast, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

 

Član 14.

Na osnovu rezultata iz pismenog i usmenog dijela ispita, kandidat se ocjenjuje ocjenom “položio” ili “nije položio”.

 

Član 15.

(1) Odmah nakon održanog usmenog dijela ispita predsjednik Komisije saziva sjednicu, na kojoj se razmatraju ukupni rezultati ispita za svakog kandidata pojedinačno, o čemu se sačinjava zapisnik.

(2) Lista kandidata koji su položili ispit objavljuje se na internet stranici Ministarstva u roku od sedam dana od dana održavanja usmenog ispita.

(3) Kandidatu koji je položio ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu za sticanje zvanja poreski savjetnik.

 

Član 16.

Kandidat kome je odobreno polaganje ispita i određeno vrijeme i mjesto polaganja ispita može odgoditi polaganje ispita, o čemu pismeno obavještava Komisiju.

 

Član 17.

(1) Ispit koji je počeo može se odgoditi ako je kandidat spriječen iz objektivnih razloga da pristupi polaganju ispita.

(2) O odgađanju polaganja ispita Komisija odlučuje većinom glasova.

(3) Ispit se može odgoditi za sljedeći ispitni rok.

(4) Ako kandidat u roku iz stava 3. ovog člana ne pristupi polaganju ispita, smatraće se da je odustao od polaganja ispita.

 

Član 18.

(1) O polaganju ispita vodi se zapisnik, koji sadrži: sastav Komisije, datum, vrijeme i mjesto održavanja ispita, ime i prezime kandidata, uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, postavljena pitanja i ocjenu datih odgovora kandidata.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

 

Član 19.

(1) Ministar na pismeni zahtjev lica koje je položilo ispit donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju poreski savjetnik i izdaje licenca.

(2) Zahtjev za izdavanje licence podnosi se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana lice koje je položilo ispit prilaže:

1) foto-kopiju lične karte,

2) dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje licence u skladu sa zakonom kojim se uređuju administrativne takse i

3) dokaz da podnosilac zahtjeva nije pravosnažno osuđen za učinjeno krivično djelo zbog kog bi se kandidat smatrao nepodobnim za obavljanje poslova poreskog savjetovanja, a koji nije stariji od tri mjeseca.

 

Član 20.

(1) Licenca izdata poreskom savjetniku sadrži: naziv Ministarstva, poziv na odredbe zakona na osnovu kojih je licenca izdata, ime i prezime lica koje je steklo zvanje poreski savjetnik, naziv stečenog profesionalnog zvanja - poreski savjetnik, broj i datum izdavanja uvjerenja o položenom ispitu, datum i broj licence.

(2) Obrazac licence poreskog savjetnika iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 3 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 21.

Ministar rješenjem oduzima licencu izdatu poreskom savjetniku:

1) ako vrši djelatnost koja je u suprotnosti sa propisanim i nespojiva sa zvanjem poreskog savjetnika,

2) ako je pravosnažno osuđen za učinjeno krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova poreskog savjetovanja,

3) ako nije obezbijedio propisano obavezno osiguranje za naknadu štete,

4) ako je poreski savjetnik odgovorno lice u privrednom društvu za poresko savjetovanje kome je oduzeta licenca,

5) na lični zahtjev,

6) kada izgubi poslovnu sposobnost.

 

Član 22.

(1) Postupak oduzimanja licence vodi se u skladu sa propisima kojima se utvrđuje upravni postupak.

(2) Po konačnosti rješenja iz stava 1. ovog člana vrši se njegovo evidentiranje i u Registru poreskih savjetnika.

 

III - ODOBRENJE ZA DRUŠTVA ZA PORESKO SAVJETOVANJE

Član 23.

(1) Osnivač društva za poresko savjetovanje, prije njegovog upisa u registar poslovnih subjekata, obavezan je pribaviti odobrenje Ministarstva za upis djelatnosti poreskog savjetovanja u taj registar.

(2) Ministar donosi rješenje kojim se daje odobrenje iz stava 1. ovog pravilnika, na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva na obrascu “Zahtjev za odobrenje za upis u registar kod suda”, koji se nalazi u Prilogu 4 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uz zahtjev iz stava 2. ovog pravilnika osnivač podnosi:

1) osnivački akt,

2) podatke o osnivačima privrednog društva,

3) podatke o odgovornom licu.

(4) Poslovno ime društva obavezno sadrži: “Društvo za poresko savjetovanje”.

 

Član 24.

(1) Ministar donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev iz člana 23. stav 2. ovog pravilnika u slučaju da je zahtjev nepotpun, a podnosilac ga nije dopunio u roku po zahtjevu Ministarstva.

(2) Ministar donosi rješenje kojim se odbija zahtjev iz člana 23. stav 2. ovog pravilnika u slučaju ako postoje razlozi za odbijanje pripisani članom 15. Zakona.

 

Član 25.

(1) Rješenje kojim se daje odobrenje iz člana 23. stav 1. ovog pravilnika ministar donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i donosi se u skladu sa propisom kojim se uređuje upravni postupak.

 

IV - REGISTRI SUBJEKATA U OBLASTI PORESKOG SAVJETOVANJA

Član 26.

(1) Ministarstvo uspostavlja i vodi sljedeće registre:

1) Registar poreskih savjetnika,

2) Registar društava za poresko savjetovanje,

3) Registar samostalnih preduzetnika koji obavljaju djelatnost poreskog savjetovanja.

(2) Registri iz stava 1. ovog člana vode se u elektronskom obliku, javni su i dostupni na internet portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva.

 

1. Registar poreskih savjetnika

Član 27.

(1) Registar poreskih savjetnika je službena evidencija koju uspostavlja i vodi Ministarstvo o izdatim i oduzetim licencama poreskih savjetnika.

(2) Registar poreskih savjetnika sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime poreskog savjetnika,

2) kontakt podatke društva za poresko savjetovanje u kom je poreski savjetnik zaposlen ili na drugi način angažovan,

3) broj i datum izdavanja licence,

4) druge podatke od značaja za identifikaciju poreskog savjetnika.

 

Član 28.

(1) Nakon izdavanja licence Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje poreskog savjetnika u Registar poreskih savjetnika, na osnovu podataka iz podnesenog zahtjeva za izdavanje licence i dokumentacije koja je priložena uz zahtjev.

(2) Promjene upisanih podataka u Registru vrše se na zahtjev poreskog savjetnika ili po službenoj dužnosti, u zavisnosti od podatka na koje se promjena odnosi.

 

Član 29.

Brisanje podataka iz Registra poreskih savjetnika vrši se isključivo u slučaju smrti poreskog savjetnika.

 

2. Registar društava za poresko savjetovanje

Član 30.

(1) Registar društava za poresko savjetovanje je službena evidencija koju uspostavlja i vodi Ministarstvo o odobrenjima za upis djelatnosti poreskog savjetovanja u registar poslovnih subjekata i o izdatim i oduzetim licencama za obavljanje djelatnosti poreskog savjetovanja.

(2) Registar društava za poresko savjetovanje sadrži sljedeće podatke:

1) poslovno ime,

2) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) izdat od Poreske uprave Republike Srpske i adresu sjedišta društva,

3) oblik organizovanja,

4) ime i prezime osnivača društva i njegovo učešće u kapitalu,

5) ime i prezime lica ovlašćenih za zastupanje društva,

6) ime i prezime poreskih savjetnika koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim

radnim vremenom ili na drugi način angažovani u društvu,

7) kontakt podatke društva,

8) podatke o poslovnim jedinicama društva,

9) druge podatke od značaja za obavljanje djelatnosti poreskog savjetovanja.

 

Član 31.

(1) Nakon upisa u registar poslovnih subjekata, društvo podnosi zahtjev za upis društva u Registar društava za poresko savjetovanje.

(2) Zahtjev za upis u Registar društava za poresko savjetovanje podnosi se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o registraciji.

 

Član 32.

Uz zahtjev za upis u Registar društava za poresko savjetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

1) rješenje o registraciji,

2) podaci o licenci lica ovlašćenog za zastupanje društva (direktora - u slučaju da osnivači društva nisu stekli zvanje poreskog savjetnika),

3) dokaz o zasnovanom radnom odnosu lica ovlašćenog za zastupanje društva (izvod iz Jedinstvenog sistema registracije и кontrole i naplate doprinosa Poreske uprave Republike Srpske),

4) podaci o radnopravnom statusu poreskih savjetnika angažovanih kod društva za poresko savjetovanje (izvod iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa Poreske uprave Republike Srpske),

5) dokaz o uplati naknade u skladu sa odredbom člana 17. Zakona.

 

Član 33.

Na osnovu podnesenog zahtjeva za upis u Registar društava za poresko savjetovanje i potpune dokumentacije, ministar donosi rješenje o upisu u Registar društava za poresko savjetovanje.

 

Član 34.

Rješenje o upisu u Registar društava za poresko savjetovanje iz člana 33. ovog pravilnika za društvo ima karakter dozvole za rad (licence) za obavljanje djelatnosti poreskog savjetovanja u skladu sa Zakonom.

 

Član 35.

(1) Društvo je dužno da u Registar društava za poresko savjetovanje prijavi sve promjene podataka koji se vode u Registru, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) Promjena upisanih podataka u Registru privrednih društava za poresko savjetovanje vrši se na osnovu podnesenog zahtjeva za upis promjene podataka i prateće dokumentacije koja potvrđuje nastale promjene.

(3) Registar društava za poresko savjetovanje, sa ažurnim podacima, dostupan je na internet stranici Ministarstva.

(4) Društvo za poresko savjetovanje dužno je obavijestiti Ministarstvo o svakoj izvršenoj promjeni u registru poslovnih subjekata tako da dostavi posljednje rješenje o registraciji nadležnog suda, kao i akte na osnovu kojih su izvršene navedene promjene.

 

Član 36.

Ministar rješenjem društvu oduzima dozvolu za rad (licencu) iz člana 34. ovog pravilnika ako se u postupku nadzora utvrdi da društvo ne posluje i ne vrši djelatnost u skladu sa odredbama Zakona.

 

Član 37.

Licenca društva za poresko savjetovanje prestaje da važi oduzimanjem licence ili u slučaju prestanka rada društva.

 

3. Registar samostalnih preduzetnika koji obavljaju djelatnost poreskog savjetovanja

Član 38.

(1) Registar samostalnih preduzetnika za poresko savjetovanje (u daljem tekstu: Registar preduzetnika) jeste službena evidencija koju uspostavlja i vodi Ministarstvo o poreskim savjetnicima koji samostalno obavljaju djelatnost poreskog savjetovanja.

(2) Registar preduzetnika uspostavlja se na osnovu podataka koje dostavljaju preduzetnici, podnošenjem zahtjeva za upis u Registar preduzetnika.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana preduzetnik podnosi u roku od 30 dana od dana izdavanja rješenja nadležnog organa o obavljanju djelatnosti, a uz zahtjev preduzetnik dostavlja:

1) rješenje o odobravanju obavljanja djelatnosti,

2) uvjerenje o jedinstvenom identifikacionom broju (JIB) izdatom od Poreske uprave Republike Srpske,

3) dokaze o radnopravnom statusu poreskih savjetnika angažovanih kod društva za poresko savjetovanje (izvod iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa Poreske uprave Republike Srpske).

 

Član 39.

Registar preduzetnika sadrži sljedeće podatke:

1) poslovno ime i sjedište preduzetnika,

2) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) izdat od Poreske uprave Republike Srpske,

3) broj licence poreskog savjetnika,

4) kontakt podatke preduzetnika,

5) podatke o angažovanim poreskim savjetnicima sa licencom.

 

V - NADZOR NA SUBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST PORESKOG SAVJETOVANJA

Član 40.

Nadzor na primjenom odredaba Zakona i ovog pravilnika kod subjekata nadzora vrše ovlašćena lica Ministarstva, shodno odredbama člana 31. Zakona.

 

Član 41.

Ovlašćeni službenici Ministarstva, u skladu sa Zakonom, vrše nadzor na sljedeći način:

1) kontinuirano, kancelarijskom metodom,

2) redovnim nadzorom u skladu sa planom rada, utvrđenim na osnovu posebnih kriterijuma za upravljanje rizicima, kancelarijskom ili terenskom metodom,

3) u slučaju ukazane potrebe, vanrednim nadzorom, kancelarijskom ili terenskom metodom.

 

Član 42.

Putem nadzor nad radom subjekata nadzora vrši se provjera i utvrđivanje zakonitosti i pravilnosti rada ovih subjekata, a naročito provjera njihovog rada povezanog sa obavljanjem djelatnosti poreskog savjetovanja.

 

Član 43.

Nadzor se vrši u skladu sa propisom kojim se uređuje upravni postupak, te u slučaju ako se u

toku vršenja nadzora utvrdi da je došlo do izvršenja krivičnog djela, odnosno prekršaja,

ovlašćeni službenici Ministarstva obavezni su o tome obavijestiti nadležni organ.

 

Član 44.

Kriterijumi za utvrđivanje rizika, način vršenja nadzora, vođenje postupka nadzora i izvještavanje o izvršenom nadzoru uređuju se internim aktom Ministarstva.

 

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Do konstituisanja komore poreskih savjetnika poslove iz nadležnosti komore uređene članom 27. Zakona vrši Ministarstvo, u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona.

 

Član 46.

Članovima Komisije i njihovim zamjenicima imenovanim rješenjem ministra u skladu sa članom 7. ovog pravilnika nakon stupanja na snagu ovog pravilnika dodjeljuje se licenca poreskog savjetnika.

 

Član 47.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreskog savjetnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/08).

 

Član 48.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-453/18

14. februara 2018. godine

 

Ministar,

Banjaluka Dr Zoran Tegeltija, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.