Pravilnik o načinu vođenja registara poslovnih subjekata koji pružaju usluge revizije

Legislativa

Pravilnik o načinu vođenja registara poslovnih subjekata koji pružaju usluge revizije

05.03.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 19,  5.3.2021. 

 

Na osnovu člana 15. stav 7. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15 i 78/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj115/18), ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTARA POSLOVNIH SUBJEKATA KOJI PRUŽAJU USLUGE U OBLASTI REVIZIJE I RAČUNOVODSTVA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja registara poslovnih subjekata koji pružaju usluge u oblasti revizije i računovodstva, postupak upisa podataka u registre, promjene i brisanje podataka, upotreba i način uvida u podatke registara, kao i druga pitanja od značaja za vođenje ovih registara.

Član 2.
Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministar- stvo), u skladu sa čl. 14, 15, 32. i 36. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), uspostavlja i vodi sljedeće registre:
1) Registar privrednih društava za reviziju,
2) Registar ovlašćenih revizora,
3) Registar privrednih društava koja pružaju računovodstvene usluge i
4) Registar preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge.

Član 3.
(1) Ministarstvo vodi Registar privrednih društava za reviziju kojima su izdate dozvole za rad.
(2) Registar privrednih društava za reviziju sadrži sljedeće podatke:
1) poslovno ime, jedinstveni identifikacioni broj (JIB), izdat od Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) i adresu privrednog društva za reviziju,
2) pravnu formu,
3) imena osnivača društva i njihovo učešće u kapitalu,
4) imena lica ovlašćenih za zastupanje privrednog društva,
5) imena ovlašćenih revizora u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ili na drugi način angažovanih ovlašćenih revizora sa licencama,
6) kontakt podatke društva,
7) podatke o poslovnim jedinicama društva i 8) izrečene mjere u postupku nadzora.
(3) Obrazac Registra privrednih društava za reviziju nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.
(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za rad privrednom društvu za reviziju podnosi se Ministarstvu poslije osnivanja i upisa privrednog društva u odgovarajući re- gistar poslovnih subjekata.
(2) Ministarstvo poslije izdate dozvole za rad društvu za reviziju, po službenoj dužnosti, sprovodi po- stupak upisa društva za reviziju u Registar privrednih društava za reviziju, na osnovu rješenja o upisu u Regi- star privrednih društava za reviziju.
(3) Rješenje o upisu u Registar privrednih društava za reviziju donosi se na osnovu podataka iz podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole za rad društvu za reviziju i dokumentacije koja je priložena uz taj zahtjev.
(4) Jedan primjerak obrasca Registra privrednih društava štampa se i odlaže u dosije društva za reviziju.

Član 5.
(1) Društvo za reviziju dužno je da u Registar pri- vrednih društava za reviziju prijavi sve promjene podata- ka koji se vode u Registru privrednih društava za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
(2) Na osnovu podnesenog zahtjeva za upis promjene podataka koji se vode u Registru privrednih društava za reviziju i kompletne dokumentacije koja potvrđuje nastale promjene, vrši se ažuriranje podataka u Registru.
(3) Registar iz stava 1. ovog člana redovno ažurira ovlašćeni službenik Ministarstva, najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene, odnosno od dana prijema podataka o nastaloj promjeni, a postupak ažuri- ranja, pored ostalog, uključuje i ažuriranje podataka o odu- zimanju licenci, kao i podataka o pravosnažnim mjerama izrečenim u postupku javnog nadzora rada društva.
(4) Ažurirani Registar privrednih društava za revi- ziju javno se objavljuje na internet stranici Ministar- stva.
(5) Društvo za reviziju dužno je da dostavi Ministar- stvu svaku promjenu podataka u Registru poslovnih subje- kata, koji se vodi kod nadležnog organa za registraciju poslovnih subjekata, kao i osnivačke akte na osnovu kojih su izvršene navedene promjene.
(6) Jedan primjerak obrasca ažuriranog Registra pri- vrednih društava za reviziju štampa se i odlaže u dosije društva.

Član 6.
(1) Brisanje društva za reviziju iz Registra privred- nih društava za reviziju vrši se na osnovu rješenja o odu- zimanju dozvole za rad.
(2) Oduzimanjem dozvole za rad društvu za reviziju prestaje da važi rješenje o upisu u Registar privrednih društava za reviziju.
(3) Po konačnosti rješenja iz stava 1. ovog člana Mi- nistarstvo će učiniti dostupnim podatak o oduzimanju dozvole za rad društvu za reviziju.

Član 7.
(1) Ministarstvo vodi Registar ovlašćenih revizora kojima su izdate dozvole za rad u zvanju ovlašćenog revi- zora.
(2) Registar ovlašćenih revizora sadrži sljedeće po- datke:
1) ime i prezime ovlašćenog revizora,
2) kontakt podatke društva za reviziju u kojem je revi- zor zaposlen, odnosno angažovan,
3) naziv profesionalnog udruženja koje je ovlašćenom revizoru izdalo sertifikat,
4) broj i datum izdavanja licence,
5) rok važenja licence,
6) izrečene pravosnažne mjere u postupku nadzora nad radom ovlašćenog revizora i
7) druge podatke od značaja za identifikaciju ovlašće- nog revizora.
(3) Obrazac Registra ovlašćenih revizora nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 8.
(1) Ministarstvo poslije izdate dozvole za rad u zvanju ovlašćenog revizora (licence), po službenoj dužnosti, sprovodi postupak upisa ovlašćenog revizora u Registar ovlašćenih revizora, na osnovu podataka iz podnesenog zahtjeva za izdavanje, odnosno obnavljanje licence i doku- mentacije koja je priložena uz zahtjev.
(2) Registar ovlašćenih revizora redovno ažurira ovlašćeni službenik Ministarstva, najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene, odnosno od dana prije- ma podataka o nastaloj promjeni, a postupak ažuriranja, pored ostalih, uključuje i podatke o oduzimanju licenci, kao i podatke o izrečenim mjerama nadzora.
(3) Ažurirani Registar ovlašćenih revizora javno se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Član 9.
Brisanje ovlašćenog revizora iz Registra ovlašćenih revizora vrši se na osnovu rješenja o oduzimanju licence i rješenja o prestanku važenja licence.

Član 10.
(1) Privredno društvo registrovano za pružanje raču- novodstvenih usluga u Registru poslovnih subjekata kod nadležnog organa dužno je da se upiše i u Registar pri- vrednih društava koja pružaju računovodstvene usluge kod Ministarstva.
(2) Uz zahtjev za upis u Registar privrednih društava koja pružaju računovodstvene usluge Ministarstvu dosta- vljaju se:
1) rješenje o registraciji poslovnog subjekta kod na- dležnog organa,
2) dokaz o registraciji računovodstvenih usluga kao pretežne djelatnosti ili dokaz o registraciji posebne poslovne jedinice koja će se baviti pružanjem računovod- stvenih usluga i
3) dokaz o radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog ili više računovođa (foto-kopija ugovora o radu, radna knjižica, izvod iz Jedinstvenog sistema registra- cije kontrole i naplate doprinosa socijalnog osiguranja, koji se vodi kod Poreske uprave i važeće licence).
(3) Na osnovu kompletne dokumentacije, ministar do- nosi rješenje o upisu u Registar privrednih društava koja pružaju računovodstvene usluge u roku od deset dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.
(4) Privredno društvo za pružanje računovodstvenih usluga dužno je da u Registar prijavi sve promjene u po- dacima koji se vode u Registru, odnosno sve promjene u dostavljenoj dokumentaciji iz stava 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Član 11.
(1) Registar privrednih društava koja pružaju računo- vodstvene usluge sadrži sljedeće podatke:
1) poslovno ime i sjedište privrednog društva,
2) podatak o registraciji računovodstvenih usluga kao pretežne djelatnosti ili podatak o registraciji posebne poslovne jedinice koja se bavi pružanjem računovodstve- nih usluga,
3) ime lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva,
4) jedinstveni identifikacioni broj (JIB), izdat od Poreske uprave, 5) kontakt podatke i
6) podatke o računovođama u radnom odnosu sa važećom licencom.
(2) Obrazac Registra privrednih društava za pružanje računovodstvenih usluga nalazi se u Prilogu 3. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 12.
(1) Registar preduzetnika koji pružaju računovod- stvene usluge uspostavlja Ministarstvo po službenoj du- žnosti, na osnovu podataka iz registara koji se vode kod Poreske uprave, profesionalnog udruženja i Agencije za posredničke i informatičke usluge (APIF).
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ažuriranje podata- ka u Registru preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge može se vršiti na osnovu podataka koje dostavljaju preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge, ukoli- ko podaci u navedenom registru nisu ažurirani.

Član 13.
(1) Registar preduzetnika koji pružaju računovodstve- ne usluge sadrži sljedeće podatke:
1) poslovno ime i sjedište preduzetnika,
2) podatak o registraciji računovodstvenih usluga kao pretežne djelatnosti ili podatak o registraciji posebne poslovne jedinice koja se bavi pružanjem računovodstve- nih usluga,
3) jedinstveni identifikacioni broj (JIB), izdat od Poreske uprave,
4) stečeno zvanje preduzetnika u računovodstvenoj pro- fesiji,
5) način obavljanja djelatnosti, 6) kontakt podatke i
7) podatke o računovođama u radnom odnosu sa važećom licencom.
(2) Obrazac Registra preduzetnika za pružanje računo- vodstvenih usluga nalazi se u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 14.
Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge briše se iz o govarajućeg registra na osnovu rješenja o brisanju iz Regi- stra privrednih društava za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno Registra preduzetnika za pružanje raču- novodstvenih usluga.

Član 15.
Registri iz člana 2. ovog pravilnika vode se u elek- tronskom obliku, javni su i dostupni na internet stranici Ministarstva.

Član 16.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registara poslovnih subjekata koji pružaju usluge u oblasti revizije i ra- čunovodstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 35/16).

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.12/020-346/21
18. februara 2021. godine

Banjaluka

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

revizija

računovodstvo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.