Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

Legislativa

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

27.05.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 80. Slav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o doprinosima, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Devetnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 25. maja 2021. godine, a Vijeće naroda 21. maja 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o dopuni Zakona o doprinosima nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01 -020-1847/21

27. maja 2021. godine           

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović,  s.r.

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA 

 

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17 i 112/19) poslije člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi:

“Član 10a.

(1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog zakona ne može biti niža od najniže bruto plaće u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(2) U slučaju da je lice zaposleno na nepuno radno vrijeme kod više pravnih ili fizičkih lica iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog zakona, a zbir osobnih primanja ne prelazi najnižu bruto plaću iz stava 1. ovog člana, obračun i uplatu doprinosa vrše isplatioci srazmjemo obračunatim osobnim primanjima do iznosa najniže plaće u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(3) Uvjete, način obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa iz ovog člana ministar uređuje pravilnikom propisanim članom 27. ovog zakona.’’.

Član 2.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

 

Broj: 02/1-021 -424/21           

 

25. maja 2021. godine            

Banjaluka        

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o doprinosima

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.