Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

16.07.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 70

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Desetoj redovnoj sjednici, održanoj 2. jula 2020. godine, a Vijeće naroda 13. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2046/20

14. jula 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Re- publike Srpske”, br. 111/13, 106/15 i 16/18) član 5. mijenja se i glasi:

“Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na: a) radioaktivni otpad,
b) plinove koji se emitiraju u atmosferu,
v) otpadne vode, osim tečnog otpada,

g) mulj iz kanalizacionih sistema i sadržaj septičkih jama, osim mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,

d) nusproizvode životinjskog porijekla (pod tim se po- drazumijevaju leševi životinjskog porijekla i sastavni dije- lovi životinjskog tijela koji nisu namijenjeni ili sigurni za ishranu ljudi i životinja, kao i nusproizvodi nastali u pro- cesu klanja životinja) iz objekata za uzgoj, držanje, klanje životinja, kao i iz objekata za proizvodnju, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porijekla, stajnjak sa farmi i druge prirodne, neopasne supstance koje se koriste u poljoprivredi,

đ) otpad iz rudarstva koji nastaje istraživanjem, iskopa- vanjem, preradom i skladištenjem mineralnih sirovina, kao i jalovina iz rudnika i kamenoloma,

e) otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, prijevozu i konačnoj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i dru- gih neeksplodiranih ubojnih sredstava,

ž) materije koje su namijenjene za stočnu hranu i koje ne sadrže nusproizvode životinjskog porijekla,

z) slamu i drugi prirodni neopasni poljoprivredni ili šum- ski materijal koji je korišten u stočarstvu, šumarstvu ili za proizvodnju energije postupcima ili metodama koje nemaju štetan uticaj na životnu sredinu i ne ugrožavaju zdravlje lju- di,

i) zemlju, odnosno zemljište na licu mjesta, uključujući neiskopano zagađeno zemljište i objekte trajno povezane sa zemljištem,

j) nezagađeno zemljište i druge materijale iz prirode, iskopane u toku građevinskih aktivnosti, ukoliko se taj mate- rijal koristi za građevinske svrhe u svom prvobitnom obliku na gradilištu sa kojeg je iskopan,

k) leševe uginulih životinja koje nisu zaklane, uklju- čujući životinje usmrćene radi istrebljenja epizootskih bolesti,

l) sedimente koji se premještaju unutar površinskih voda radi upravljanja vodama i vodenim tokovima ili sprečava- nja poplava, kao i ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta, ako se dokaže da su ti sedimenti ne- opasni.”.

Član 2. Član 6. mijenja se i glasi:

“Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće zna- čenje:

a) anaerobna digestija je proces u kojem se biorazgradivi materijal razgrađuje u odsustvu kiseonika,

b) automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, kretanje ili osvjetljavanje vozila,

v) baterije i akumulatori podrazumijevaju svaki izvor električne energije proizveden direktnim pretvaranjem he- mijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija koje se ne mogu puniti, ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija koje se mogu puniti,

g) biorazgradivi otpad je otpad iz vrtova i parkova, otpad od hrane i kuhinjski otpad iz domaćinstva, ureda, restorana, veleprodaja, kantina, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,

d) vlasnik otpada je proizvođač otpada, lice koje učestvu- je u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje otpad,

đ) građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje objekata, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 

objekata, te otpad nastao od iskopanog materijala, kao i ot- pad koji se ne može koristiti bez prethodnog tretmana, a koji je nastao prilikom građenja,

e) dekontaminacija obuhvaća sve operacije koje omo- gućavaju ponovno korištenje, reciklažu ili sigurno odlaga- nje opreme, objekata, materijala ili tečnosti kontaminiranih opasnim materijama i može uključiti zamjenu, odnosno sve operacije kojima se vrši zamjena opasnih materija odgovara- jućim manje štetnim materijama,

ž) deponija je mjesto za trajno odlaganje otpada na po- vršini ili ispod površine zemljišta, uključujući interna mjesta za odlaganje, gdje proizvođač otpada odlaže vlastiti otpad na mjestu nastanka i stalna mjesta koja se upotrebljavaju za višegodišnje odlaganje otpada, ali isključujući objekte gdje nije dozvoljeno skladištenje otpada koji je namijenjen za dalji transport s ciljem ponovnog iskorištenja, tretmana ili odlaganja na drugom mjestu; prethodno skladištenje otpada za ponovnu upotrebu ili tretman za period do tri godine, ili prethodno skladištenje otpada za odlaganje za period do jed- ne godine,

z) dozvola je rješenje koje donosi Ministarstvo za pro- storno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo), kojim se pravnom licu ili preduzetniku odo- brava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladište- nje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uvjeti postupanja sa otpadom na način koji osigurava najmanji rizik po zdra- vlje ljudi i životnu sredinu,

i) električni i elektronski proizvodi su proizvodi čiji pra- vilan rad ovisi o električnim strujama ili elektromagnetnim poljima, kao i proizvodi namijenjeni za proizvodnju, prije- nos i mjerenje takvih struja ili polja, namijenjeni za kori- štenje pri naponu do 1.000 V naizmjenične struje i 1.500 V jednosmjerne struje,

j) zelena ostrva su mjesta na kojima građani odlažu razvrstani otpad u odgovarajuće kontejnere,

k) industrijska baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koji je namijenjen isključivo za industrijsku ili profesionalnu upotrebu, ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila,

l) industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma,

lj) inertni otpad je otpad koji nije podložan fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama, ne rastvara se, ne sa- gorijeva i ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrožavanja zdravlja ljudi,

m) insineracija (spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa iskorištenjem energije proizvedene sagorijevanjem ili bez iskorištenja energije proizvedene sagorijevanjem, čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvaća i pirolizu, gasifika- ciju i sagorijevanje u plazmi,

n) karakterizacija otpada je postupak ispitivanja otpada kojim se utvrđuju fizičko-hemijske, hemijske i biološke oso- bine i sastav otpada, odnosno određuje da li otpad sadrži ili ne sadrži jednu ili više opasnih karakteristika,

nj) klasifikacija otpada je postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada, a prema njegovom porijeklu, sa- stavu i daljoj namjeni u skladu sa propisom kojim reguliraju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,

o) koinsineracija (suspaljivanje) je termički tretman ot- pada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju, čija je pri- marna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i pri kojem se koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo, ili u kojem se otpad termički tretira radi zbrinjavanja,

p) komercijalni otpad je otpad koji nastaje u preduzeći- ma, ustanovama i drugim institucijama koje se u cjelini ili djelimično bave trgovinom, uslugama, uredskim poslovima,

sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćin- stva i industrijskog otpada,

r) kompostiranje je tretman biorazgradivog otpada pod djejstvom mikroorganizama, s ciljem stvaranja komposta, u prisustvu kiseonika i pod kontroliranim uvjetima,

s) komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni ot- pad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva,

t) materijalno ponovno iskorištenje otpada je svaki po- stupak korištenja otpada koji ne uključuje energetsko ko- rištenje i preradu u materijale koji će se upotrebljavati kao gorivo ili druga sredstva za proizvodnju energije, a uključuje pripremu za ponovnu upotrebu, reciklažu i nasipanje,

ć) medicinski otpad je otpad koji nastaje pružanjem zdravstvenih usluga i vršenjem naučnih istraživanja i ekspe- rimenata u oblasti medicine (infektivni, patološki, hemijski, toksični ili farmaceutski otpad, kao i citotoksični lijekovi, oštri instrumenti itd.),

u) mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postro- jenje za iskorištenje ili tretman otpada na lokaciji na kojoj ot- pad nastaje, koje se zadržava u vremenski ograničenom roku na jednoj lokaciji i koje je takve konstrukcije da nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije,

f) neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opa- snog otpada,

h) nasipanje je svaki postupak upotrebe otpada pri kojem se odgovarajući neopasni otpad upotrebljava za potrebe sa- nacije otkopanih prostora ili u tehničke svrhe uređenja pro- stora,

c) neuređena deponija je deponija koja ne ispunjava uvjete utvrđene propisom kojim se regulira odlaganje otpada na deponije,

č) odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje prilikom kojeg se različite vrste otpada drže odvojeno prema njihovoj vrsti i svojstvima, a da bi se olakšao tretman,

dž) odgovorno lice je svako fizičko lice u pravnom licu, preduzetnik i pravno lice koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom,

š) odlaganje otpada je bilo koji postupak ili metoda za trajno zbrinjavanje otpada u skladu sa D-listom, koja je sa- stavni dio propisa kojim se reguliraju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,

aa) opasan otpad je otpad koji po svom porijeklu, sasta- vu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakiran,

ab) otpad je svaka materija ili predmet, koji vlasnik od- bacuje, namjerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom,

av) otpad od električnih i elektronskih proizvoda su elek- trični i elektronski proizvodi koji predstavljaju otpad u skla- du sa zakonom, uključujući sve sastavne dijelove, sklopove i potrošni materijal koji su dio proizvoda koji se odbacuje,

ag) otpad od hrane je sva hrana koja je postala otpad,

ad) otpad koji sadrži azbest je svaka materija ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, kao i materijali i pro- izvodi koji sadrže azbest, a koje vlasnik odbacuje, namje- rava ili mora odbaciti, a koji se odvojeno sakuplja, pakira, skladišti i odlaže na deponiju na vidljivo označenom mjestu namijenjenom za odlaganje otpada koji sadrži azbest,

ađ) otpadna ulja su sva mineralna i sintetička ulja i mazi- va, koja su neupotrebljiva u svrhu za koju su prvobitno bila namijenjena, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mješavine ulje- voda i emulzije, 

ae) otpadna vozila su vozila koja zbog oštećenja, dotra- jalosti i drugih uzroka vlasnik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti, uključujući sve njihove sastavne dijelove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio otpadnih vo- zila,

až) otpadne gume su uništene, istrošene ili odbačene gume čiji je rok upotrebe istekao zbog oštećenja, starosti ili drugih razloga i koje se svrstavaju u otpad sa indeksnim brojem, 16 01 03 iz Kataloga otpada, koji je sastavni dio pro- pisa kojim se reguliraju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,

az) otpadni mulj je mulj iz uređaja za prečišćavanje ot- padnih voda iz domaćinstva i gradova,

ai) POPs - dugotrajne organske zagađujuće materije (u daljem tekstu: POPs materije) su organske bioakumulativne toksične hemijske supstance,

aj) plastična kesa za nošenje je kesa za nošenje sa ruč- kom ili bez ručke, izrađena od plastike i koja se daje potroša- čima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda,

ak) područje za upravljanje otpadom je prostorna cjelina koja obuhvaća više susjednih jedinica lokalne samouprave koje, u skladu sa sporazumom koji zaključuju te jedinice lo- kalne samouprave, zajednički upravljaju otpadom s ciljem uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom,

al) ponovna upotreba je svaki postupak kojim se pro- izvod ili njegovi dijelovi koji nisu otpad ponovno koriste u istu svrhu za koju su prvobitno namijenjeni i proizvedeni,

alj) ponovno iskorištenje otpada je bilo koji postupak ili metoda kojom se osigurava ponovno iskorištenje otpada u skladu sa R-listom, koja je sastavni dio propisa kojim se re- guliraju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,

am) posebni propisi o transportu jesu Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija (u daljem tekstu: ADR), Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih materija željeznicom (u daljem tekstu: RID) i Evrop- ski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (u daljem tekstu: ADN),

an) posebni tokovi otpada su kretanja posebnih kategori- ja otpada, od mjesta nastajanja preko sakupljanja, transporta i tretmana do konačnog zbrinjavanja,

anj) postrojenje za upravljanje otpadom je stacionarna tehnička jedinica za skladištenje, tretman ili odlaganje ot- pada, koja zajedno sa građevinskim dijelom čini tehnološku cjelinu,

ao) prenosiva baterija ili akumulator je svaka baterija, dugmasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator, niti automobilska baterija ili akumu- lator,

ap) prevencija nastanka otpada su mjere koje se preduzi- maju prije nego što materija, materijal ili proizvod postane otpad, kojim se smanjuju količine otpada ponovnom upotre- bom proizvoda ili produženjem životnog vijeka proizvoda, te mjere kojim se smanjuju štetni uticaji otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi ili sadržaj opasnih materija u materi- jalima i proizvodima,

ar) priprema za ponovnu upotrebu su postupci tretmana kojim se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su odbačeni kao otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu upotrebu bez prethodne obrade,

as) program produžene odgovornosti proizvođača je skup mjera kojima se osigurava da proizvođači proizvoda snose finansijsku odgovornost ili finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje otpadom u fazi životnog vijeka proizvoda,

at) prekogranično kretanje otpada je kretanje otpada iz oblasti pod jurisdikcijom jedne države do oblasti koja je pod jurisdikcijom druge države,

ać) proizvođač otpada je fizičko ili pravno lice, čijom ak- tivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač otpada) ili svako fizičko ili pravno lice koje prethodnim tretmanom, miješa- njem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpa- da,

au) PCB - polihlorovana jedinjenja (u daljem tekstu: PCB) su polihlorovani bifenili, polihlorovani terfenili, mo- nometil-tetrahlorodifenilmetani, monometil-dihlorodife- nilmetani, monometil-dibromodifenilmetani ili bilo koja smjesa koja sadrži neku od ovih materija u koncentraciji ve- ćoj od 0,005% masenog udjela,

af) RDF je gorivo dobiveno iz dijela otpada koji ima kalorijsku vrijednost i može da se koristi kao alternativno gorivo,

ah) regeneracija otpadnih ulja je svaki postupak ponov- nog iskorištavanja kojim se bazna ulja mogu proizvesti rafi- niranjem otpadnih ulja, posebno uklanjanjem nečistoća, pro- izvoda oksidacije i aditiva sadržanih u takvim uljima,

ac) reciklaža je svaki postupak ponovnog iskorištavanja otpada kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili materije za izvornu ili drugu namjenu, ali ne uključuje ponovno iskorištenje u energetske svrhe i preradu u materijale koji se koriste kao gorivo ili materijale za nasi- panje,

ač) reciklažno dvorište je ograđeni prostor pod nadzorom namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladište- nju različitih vrsta otpada,

adž) sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uklju- čujući i prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada u svrhu prijevoza do postrojenja za tretman otpada,

aš) skladište je ograđeni, pokriveni ili nepokriveni pro- stor koji služi za držanje otpada,

ba) skladištenje otpada je privremeno držanje otpada u skladištu, na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada,

bb) transfer-stanica je mjesto do kojeg se otpad dopre- ma i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara prije transporta na tretman ili odlaganje,

bv) transport otpada je prijevoz otpada koji obuhvaća utovar, prijevoz (kao i pretovar) i istovar otpada,

bg) trgovac otpadom je pravno lice ili preduzetnik koji u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje otpad, uključujući trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u neposredni fizički posjed,

bd) tretman otpada jesu fizički, termički, hemijski ili bio- loški procesi (uključujući i razvrstavanje otpada prije tretma- na), koji mijenjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i u svrhu ponovnog iskori- štavanja otpada,

bđ) centar za upravljanje otpadom je skup više među- sobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih postrojenja i uređaja za tretman otpada.”.

Član 3.
U članu 16. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Strategija čini sastavni dio Strategije zaštite životne sredine.”.

Član 4. Član 26. mijenja se i glasi:

“Jedinica lokalne samouprave:

a) uspostavlja i razvija sistem upravljanja otpadom i si- stem odvojenog sakupljanja otpada,

b) utvrđuje lokacije za reciklažna dvorišta, zelena ostr- va i deponije, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada,

v) uređuje, osigurava, organizira i provodi upravljanje otpadom na svojoj teritoriji, 

g) sprečava upravljanje otpadom na način suprotan ovom zakonu i provodi uklanjanje nezakonito odloženog otpada,

d) snosi troškove čišćenja i sanacije divljih deponija u skladu sa članom 83. stav 2. ovog zakona,

đ) donosi zajednički ili lokalni plan upravljanja otpadom u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona, osigurava uvjete za realizaciju planova i brine se o njihovom provođenju,

e) uređuje postupak naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, u skladu sa propisima kojima se regu- liraju komunalne djelatnosti,

ž) organizira edukativne kampanje za podizanje svijesti javnosti o organiziranom upravljanju otpadom,

z) organizira akcije čišćenja javnih površina.”.

Član 5. Član 30. mijenja se i glasi:

“(1) Proizvođač proizvoda koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način kojim se osigurava racionalno korište- nje prirodnih resursa, materijala i energije, podstiče ponov- no korištenje i reciklažu proizvoda i ambalaže istekom roka njihove upotrebe i promovira ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.

(2) Proizvođač proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri uvo- di i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jedno- kratnu upotrebu.

(3) Zabranjena je proizvodnja i stavljanje na tržište pro- izvoda i ambalaže koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.”.

Član 6. Član 37. mijenja se i glasi:

“(1) Upravljanje otpadom podrazumijeva sakupljanje, skladištenje, transport, tretman i odlaganje otpada, a organi- zira se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa ovim zakonom.

(2) Vlasnik otpada predaje svoj otpad licu koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom.

(3) Vlasnik otpada licu iz stava 2. ovog člana, uz otpad predaje i poseban dokument o kretanju otpada u skladu sa čl. 50. i 51. ovog zakona.

(4) Vlasnik otpada odgovoran je za tačnost podataka o otpadu navedenih u dokumentu iz stava 3. ovog člana.

(5) Odgovornost vlasnika otpada za predati otpad presta- je nakon što lice kojem je otpad predat u skladu sa ovim za- konom, preuzme otpad i ovjeri potpisom i pečatom poseban dokument o kretanju otpada.

(6) Ako vlasnik otpada postupa sa otpadom suprotno ovom zakonu i usljed toga nastupi opasnost ili rizik po zdra- vlje ljudi i životnu sredinu, inspektor mu nalaže mjere za ot- klanjanje nepravilnosti i sanaciju nastale štete.

(7) Vlasnik otpada putem ovlašćenog pravnog lica ispituje nivo zagađenja nastalog njegovim postupanjem suprotno ovom zakonu i vrši mjere otklanjanja i zaustavljanja zagađenja.

(8) Ukoliko postupanje nepoznatog lica dovede do na- stanka opasnosti ili rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, vlasnik ili korisnik lokacije na kojoj je utvrđeno prisustvo zagađenja preduzima hitne mjere radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, odnosno pristupa sanaciji nastale štete u životnoj sredini.

(9) U slučaju iz stava 8. ovog člana, vlasnik ili korisnik lokacije ima pravo na naknadu troškova sanacije nastale šte- te na način i po postupku uređenim propisom kojim se regu- liraju obligacioni odnosi.”.

Član 7. U članu 42. stav 5. briše se.

Član 8.

U članu 47. u stavu 2. poslije riječi: “zakona” dodaju se zarez i riječi: “a izuzetno, otpad se može odlagati na postoje- će neuređene deponije utvrđene odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, na području na kojem nisu uspostavlje- ne zajedničke deponije”.

Član 9. Član 52. mijenja se i glasi:

“(1) Upravljanje posebnim kategorijama otpada uključu- je postupanje sa:

a) istrošenim baterijama i akumulatorima,
b) otpadnim uljima,
v) otpadnim gumama,
g) otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i opreme, d) otpadom koji sadrži polihlorovana jedinjenja,

đ) otpadom od dugotrajnih organskih zagađujućih materija, e) otpadom koji sadrži azbest,
ž) otpadnim vozilima,
z) medicinskim otpadom,

i) otpadom od titan-dioksida,

j) ambalažnim otpadom,

k) otpadom od plastičnih kesa za nošenje,

l) građevinskim otpadom,

lj) otpadnim muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

(2) Otpad iz stava 1. ovog člana odvaja se na mjestu na- stanka, odvojeno sakuplja, skladišti, te priprema za ponovnu upotrebu, reciklažu i tretman u skladu sa propisima kojima se regulira upravljanje posebnim kategorijama otpada.

(3) Fond organizira sistem upravljanja posebnim kate- gorijama otpada za koje se plaća naknada za opterećivanje životne sredine, izuzev za dio ambalažnog otpada kojim upravlja operater.

(4) Fond organizira sistem iz stava 3. ovog člana na slje- deći način:

a) naplaćuje naknadu za upravljanje posebnim kategori- jama otpada,

b) finansira usluge sakupljanja i tretmana posebne kate- gorije otpada,

v) primjenjuje ostale mjere utvrđene općim aktima Fon- da i propisima kojima se regulira upravljanje posebnim ka- tegorijama otpada.”.

Član 10.
Poslije člana 52. dodaje se novi član 52a, koji glasi:

“Član 52a.

(1) Istrošene baterije i akumulatori su sve baterije i aku- mulatori iz člana 6. tačka v) ovog zakona koji se više ne upo- trebljavaju.

(2) Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadr- že više od 0,0005% masenih udjela žive.

(3) Zabranjen je promet prenosivih baterija i akumula- tora, uključujući one koje su ugrađene u uređaje, koji sadr- že više od 0,002% kadmijuma po masi, osim onih koje se koriste u sigurnosnim i alarmnim sistemima i medicinskoj opremi.

(4) Proizvođač opreme sa ugrađenim baterijama i aku- mulatorima osigurava jednostavno izdvajanje istrošene bate- rije ili akumulatora iz uređaja.

(5) Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora, kao i proizvođač i uvoznik opreme sa ugrađenim baterijama i akumulatorima, obilježava ih koristeći oznake koje sa- drže uputstva i upozorenja o odvojenom sakupljanju, sa-

držaju teških metala, mogućnosti reciklaže ili odlaganja i drugo.

(6) Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora vodi i čuva evidenciju o količini proizvedenih ili uvezenih proizvo- da.

(7) Vlasnik istrošenih baterija i akumulatora, osim istro- šenih baterija i akumulatora iz domaćinstva, predaje ih radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.

(8) Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman istrošenih baterija i akumulatora posjeduje dozvolu, vodi i čuva evidenciju o istrošenim baterijama i akumulatorima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana i podat- ke o tome dostavlja Fondu u skladu sa ovim zakonom.

(9) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupa- nje sa uređajima sa ugrađenim baterijama i akumulatorima, bez obzira na njihov oblik, veličinu, težinu, sastav ili upotrebu i datum stavljanja na tržište, te način i postupak sakupljanja, skladištenja i tretmana istrošenih baterija i akumulatora, uklju- čujući istrošene baterije i akumulatore iz otpadnih vozila i ot- pada od električnih i elektronskih proizvoda i opreme.”.

Član 11.

Član 56. briše se.

Član 12.
U članu 61. stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Ministar nadležan za poslove zaštite zdravlja i soci- jalne zaštite, u saradnji sa ministrom donosi pravilnik kojim se propisuju način i postupak sakupljanja, skladištenja i tret- mana medicinskog otpada.”.

Član 13.

Poslije člana 62. dodaju se novi čl. 62a, 62b. i 62v, koji glase:

“Član 62a.

(1) Upravljanje građevinskim otpadom vrši se tako da se materijali i materije, uključujući i građevinske proizvode koji nisu otpad, izdvoje, ukoliko se mogu bez tretmana kori- stiti u svrhu za koju su i proizvedeni.

(2) Vlasnik građevinskog otpada upravlja građevinskim otpadom na način da osigura visok stepen zaštite ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine.

(3) Zabranjeno je opasni građevinski otpad miješati sa drugom vrstom otpada, uključujući i miješani komunalni ot- pad, kao i građevinske proizvode ili materijale koji nemaju karakteristike otpada.

Član 62b.
(1) Upravljanje otpadnim muljem iz uređaja za prečišća-

vanje otpadnih voda podrazumijeva postupanje sa otpadnim muljem tako da se osigura visok stepen zaštite ljudskog zdra- vlja i zaštite životne sredine.

(2) Analize mulja iz stava 1. ovog člana vrše se u akredi- tovanoj laboratoriji.

(3) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa ministrom, donosi pravilnik kojim se propisuje način upravljanja sa muljem kada se mulj koristi u poljoprivredi, dozvoljeni sadržaj teških metala i organskih ma- terija u obrađenom mulju koji se koristi u poljoprivredi.

Član 62v.
(1) Upravljanje plastičnim kesama za nošenje podrazu-

mijeva postupanje sa:
a) laganim plastičnim kesama za nošenje,
b) vrlo laganim plastičnim kesama za nošenje, v) biorazgradivim plastičnim kesama za nošenje.

(2) Plastične kese iz stava 1. tačka a) ovog člana podra- zumijevaju plastične kese za nošenje, debljine manje od 50 mikrona.

(3) Plastične kese iz stava 1. tačka b) ovog člana podra- zumijevaju plastične kese za nošenje, debljine manje od 15 mikrona, koje su potrebne zbog higijenskih razloga ili koje služe kao primarna ambalaža za hranu u rinfuzi.

(4) Plastične kese iz stava 1. tačka v) ovog člana podra- zumijevaju plastične kese izrađene od plastike koja se može fizički i biološki razložiti na ugljen-dioksid, bio-masu i vodu i koja se tretira kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

(5) Trgovac je obavezan da plastične kese iz stava 1. ovog člana naplaćuje na kasi, izuzev plastičnih kesa iz stava 1. tačka b) ovog člana u koje se isključivo pakira voće, povr- će i rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi.

(6) Trgovac je obavezan da, na mjestu na kojem se vrlo lagane plastične kese iz stava 3. ovog člana koriste za paki- ranje robe u rinfuzi, istakne obavijest vidljiva potrošaču o racionalnom korištenju ovih kesa.

(7) Obveznik iz člana 63j. ovog zakona vodi evidenciju o vrstama i količinama kesa iz stava 1. ovog člana i podatke o tome dostavlja Fondu.”.

Član 14.
U članu 63g. stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Visina naknade obračunava se na osnovu godišnjeg izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, koji obveznik plaćanja naknade, operater i obveznik koji je svoje obaveze upravljanja otpadom prenio na operatera do- stavljaju Fondu, najkasnije do 20. februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu njega i propisom kojim se regulira finansiranje zaštite životne sredine.”.

U stavu 5. riječi: “kvartalnog ili” brišu se.

Stav 7. mijenja se i glasi:

“(7) Rješenjem o oslobađanju od plaćanja naknade utvrđuje se da je operater i obveznik koji je svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom prenio na operatera ispu- nio ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 15.
U članu 63đ. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Operatera osnivaju najmanje dva ili više pravnih lica i/ili preduzetnika koji obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet ambalaže ili upakiranog proizvoda na tržište Republike.”.

Član 16.
Poslije člana 63z. dodaju se novi čl. 63i, 63j. i 63k, koji glase:

“Član 63i.

(1) Za proizvedene ili uvezene proizvode koji poslije upotrebe postaju otpad plaća se naknada za opterećivanje ži- votne sredine posebnim kategorijama otpada (u daljem tek- stu: Naknada za posebne kategorije otpada), a u svrhu pokri- vanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada.

(2) Naknada za posebne kategorije otpada plaća se za sljedeće proizvode:

a) plastične kese za nošenje, izuzev biorazgradivih pla- stičnih kesa za nošenje,

b) baterije i akumulatore,
v) gume za motorna vozila,
g) električne i elektronske proizvode i opremu, d) mineralna i sintetička ulja i maziva,

đ) motorna vozila, izuzev historijskih i kolekcionarskih motornih vozila, kao i motornih vozila diplomatskih, konzu- larnih i međunarodnih predstavništava.

(3) Kriteriji za obračun naknade za posebne kategorije otpada su:

a) vrsta proizvoda,

b) količina proizvoda izražena u odgovarajućim jedini- cama mjere.

(4) Jedinice mjere iz stava 3. tačka b) ovog člana su:

a) litra - za mineralna i sintetička ulja i maziva,

b) kilogram - za baterije i akumulatore, vozila, električne i elektronske proizvode i opremu, plastične kese i za nove i po- lovne gume kao poseban proizvod (gume za automobile, auto- buse, kamione, motocikle, poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letjelice, vučne mašine i druge mašine i uređaje),

v) komad - za gume koje su sastavni dio automobila, autobusa, teretnih vozila i prikolica, radnih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, dostavnih vozila, traktora, aviona i drugih letjelica.

Član 63j.

(1) Obveznik plaćanja Naknada za posebne kategorije otpada je proizvođač, uvoznik ili trgovac koji proizvode iz člana 63i. stav 2. ovog zakona stavlja prvi put u promet na teritoriji Republike.

(2) Naknada za posebne kategorije otpada uplaćuje se na račun javnih prihoda, raspoređuje na račun Fonda i Fond je namjenski troši za unapređivanje sistema za upravljanje po- sebnim kategorijama otpada, a u skladu sa propisom kojim se regulira zaštita životne sredine i propisima kojima se regulira upravljanje posebnim kategorijama otpada.

(3) Koeficijenti Naknade za posebne kategorije otpada, po jedinici mjere za svaku vrstu proizvoda koji poslije upo- trebe postaje otpad, izraženi u konvertibilnim markama nala- ze se u Prilogu 3. ovog zakona, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Fond obračunava Naknadu za posebne kategorije otpa- da na osnovu podnesenih polugodišnjih izvještaja o upravlja- nju posebnim kategorijama otpada, koje obveznik plaćanja Naknade za posebne kategorije otpada dostavlja Fondu, i to za prvo polugodište izvještaji se dostavljaju do 31. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 31. januara naredne godine.

(5) Uz izvještaj iz stava 4. ovog člana dostavljaju se i dokazi kojima se potvrđuje tačnost podataka navedenih u izvještaju.

(6) Fond donosi rješenje o plaćanju naknade iz člana 63i. ovog zakona, u kojem se utvrđuje visina Naknade za poseb- ne kategorije otpada, obrazlaže način obračuna i utvrđuje na- čin i rok plaćanja naknade u skladu sa zakonom.

(7) Dokaz o izvršenoj uplati Naknade za posebne katego- rije otpada obveznik dostavlja Fondu.

(8) Izvještaji iz stava 4. ovog člana podnose se na obrascima izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada.

(9) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju obrasci izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada.

Član 63k.

(1) Naknada iz člana 63i. ovog zakona obračunava se množenjem količine proizvoda koji poslije upotrebe postaje otpad sa koeficijentom naknade za taj proizvod.

(2) Naknada iz člana 63i. ovog zakona obračunava se prema formuli:

N = K

pri tome je:

a) N - Naknada za posebne kategorije otpada,

b) Kp - količina proizvoda izražena po litri, kilogramu ili komadu,

v) Kn - koeficijenti Naknade za posebne kategorije otpa- da, izraženi u konvertibilnim markama.”.

Član 17. Član 64. mijenja se i glasi:

“(1) Djelatnosti upravljanja otpadom su: a) sakupljanje,

b) transport,
v) skladištenje,
g) tretman,
d) odlaganje otpada.

(2) Za obavljanje djelatnosti sakupljanje, skladištenje, tretman i odlaganje otpada pravno lice ili preduzetnik priba- vlja dozvolu za upravljanje otpadom.

(3) Dozvola za upravljanje otpadom izdaje se za jednu ili više djelatnosti iz stava 2. ovog člana.

(4) Dozvolu iz stava 2. ovog člana izdaje Ministarstvo.

(5) Primjerak dozvola iz stava 2. ovog člana Ministarstvo dostavlja nadležnoj republičkoj inspekciji i Fondu i objavlju- je na internet stranici Ministarstva.

(6) Rješenje kojim se izdaje dozvola iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalbi, ali se može pokrenuti upravni spor pod- nošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.”.

Član 18. Član 66. mijenja se i glasi:

“(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje ot- padom podnosi se elaborat u jednom štampanom primjerku i u jednom elektronskom primjerku, te dokaz o uplati admi- nistrativne pristojbe.

(2) Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

a) podnosiocu zahtjeva,

b) postrojenju i lokaciji,

v) kapacitetu postrojenja, izraženom na dnevnom i godi- šnjem nivou,

g) vrsti, količini i porijeklu otpada,

d) metodama i tehnologijama koje će se koristiti,

đ) instaliranoj opremi i uređajima koji će se koristiti,

e) broju zaposlenih i njihovim kvalifikacijama,

ž) kvalificiranom licu odgovornom za stručni rad.

(3) U prilogu elaborata iz stava 1. ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:

a) rješenje o registraciji,

b) ekološka dozvola,

v) upotrebna dozvola,

g) finansijska garancija ili polisa osiguranja za slučaj šte- te pričinjene trećim licima i životnoj sredini.

(4) Za odlaganje otpada, elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži i elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja, a to su: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procjedne vode, sistem za prečišćavanje procjednih voda, sistem za kontrolu plina iz deponije i sistem za sakupljanje atmosferskih voda, usposta- vljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.

(5) Nosilac izrade elaborata iz stava 1. ovog člana je ovlašćeno pravno lice koje ispunjava uvjete iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisom kojim se regulira zašti- ta životne sredine.

(6) Ovlašćeno pravno lice iz stava 5. ovog člana je od- govorno za tačnost i kvalitet podataka sadržanih u elaboratu.

(7) U slučaju da elaborat sadrži netačne podatke ili je izrađen suprotno pravilima struke, postupa se u skladu sa propisom kojim se regulira zaštita životne sredine.

(8) Ministarstvo može da zahtijeva i dodatne podatke, in- formacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.”.

Član 19. Član 70. mijenja se i glasi:

“(1) Rješenja kojima se izdaju dozvole za upravljanje ot- padom izdaju se na period važenja od pet godina.

(2) Rješenje kojim je izdata dozvola iz stava 1. ovog člana može se obnoviti, a zahtjev za obnavljanje rješenja podnosi se tri mjeseca prije isteka roka važenja rješenja radi osiguranja kontinuiteta važenja dozvole.

(3) Obnavljanje rješenja iz stava 1. ovog člana vrši se dostavljanjem dokaza kojima se utvrđuje da nije došlo do značajnih promjena uvjeta na osnovu kojih je izdata dozvola koja je predmet obnavljanja.

(4) Pod dokazima iz stava 3. ovog člana podrazumijevaju se:

a) svi zapisnici inspektora za zaštitu životne sredine o izvršenim kontrolama o ispunjenosti uvjeta iz dozvole koja je predmet obnove, a u periodu njenog važenja,

b) izjava odgovornog lica, ovjerena od organa nadležnog za ovjeru potpisa, da sa danom podnošenja zahtjeva za ob- navljanje dozvole nije došlo do značajnih promjena uvjeta koji se odnose na postrojenje i aktivnosti za koje je izdata dozvola,

v) potvrda o uplati odgovarajuće administrativne pristojbe,

g) drugi podaci priloženi na zahtjev Ministarstva.

(5) Ministar donosi rješenje o obnavljanju dozvole ako se, na osnovu dokaza iz stava 4. ovog člana, utvrdi da su ispunjeni uvjeti za obnavljanje rješenja.

(6) Rješenje kojim se izdaje dozvola iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalbi, ali se može pokrenuti upravni spor pod- nošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

(7) Lice odgovorno za upravljanje deponijom primjenju- je uvjete i mjere propisane dozvolom iz člana 68. ovog zako- na i nakon zatvaranja deponije.

(8) Ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije prav- nog lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, a čijim radom je došlo do zagađenja lokacije, troškovi sanacije pod- miruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase u skladu sa propisima kojima se regulira stečajni i likvidacioni postupci.

(9) Ako pravni sljedbenik preuzima prava i obaveze lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, odgovornost za ispunjenje uvjeta i mjera iz dozvole, uključujući sanaciju za- gađene lokacije, prenosi se na pravnog sljedbenika.”.

Član 20. Član 71. mijenja se i glasi:

“(1) Rješenje kojim se izdaje dozvola za upravljanje ot- padom prestaje važiti ako:

a) istekne rok na koji je izdato rješenje,

b) prestane važiti rješenje kojim je izdata ekološka do- zvola.

(2) Rješenje kojim se izdaje dozvola za djelatnost odla- ganja otpada prestaje važiti i u slučaju da se projektirani ka- pacitet deponije popuni prije isteka roka važenja dozvole.

(3) Rješenje kojim se izdaje dozvola za upravljanje ot- padom ukida se:

a) na osnovu inicijative inspektora koji je u vršenju in- spekcijskog nadzora utvrdio da odgovorno lice ne ispunjava uvjete propisane dozvolom i nije postupilo, u određenom roku, po naloženim mjerama inspektora,

b) ako je pokrenut stečajni postupak, a djelatnosti ne na- stavi neko drugi,

v) po zahtjevu preduzetnika ili pravnog lica kojem je izdata dozvola.

(4) Rješenjem iz stava 3. ovog člana utvrđuju se mjere i ak- tivnosti koje je potrebno provesti nakon prestanka rada predu- zetnika ili pravnog lica kome je izdata dozvola, da bi se izbjegao rizik po životnu sredinu, zdravlje ljudi i materijalna dobra.”.

Član 21. Član 74. mijenja se i glasi:

“(1) Fond organizira sistem upravljanja posebnim kate- gorijama otpada u skladu sa članom 52. ovog zakona.

(2) Fond donosi odluku o području sakupljanja određe- nog otpada na osnovu procjene tržišne vrijednosti otpada, budućih količina i analize podataka o prostornoj raspodjeli nastajanja količina otpada u prethodne dvije godine, uvaža- vajući Strategiju i druge planske dokumente.

(3) Ministarstvo daje saglasnost na odluku iz stava 2. ovog člana.

(4) Za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana odre- đene posebne kategorije otpada za određeno područje Fond raspisuje javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada.

(5) Javni poziv iz stava 4. ovog člana objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srpske’, sredstvima javnog informiranja i na internet stranici Fonda.

(6) Program iz stava 4. ovog člana obavezno sadrži:

a) podatke o vrsti posebne kategorije otpada na koju se odnosi program,

b) ponudu cijene za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada,

v) dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tret- mana određene posebne kategorije otpada,

g) elaborat na osnovu kojeg je izdata dozvola iz stava 4. tačka v) ovog člana,

d) ovjerenu foto-kopiju potvrde o poreznoj registraciji (JIB),

đ) potvrdu o izmirenim poreznim obavezama od Poreske uprave Republike Srpske, ne stariju od šest mjeseci,

e) dokument koji izdaje nadležni sud s ciljem dokazi- vanja da podnosiocu prijave na javni poziv nije izrečena sankcija za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i sankcija za prekršaj u vezi sa poslovanjem, u periodu od pet godina prije datuma dostavljanja programa,

ž) izjavu da je podnosilac programa spreman da osigu- ra instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom (potpisan od odgovornog lica i ovjeren pečatom),

z) uvjerenje da podnosilac programa nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili u određenom aranžmanu sa povje- riocima, ili je obustavio ili ograničio aktivnosti, ili se radi o sličnim situacijama.

(7) Fond donosi uputstvo o načinu izrade programa iz stava 4. ovog člana.

(8) Obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana odre- đene posebne kategorije otpada za određeno područje može se povjeriti na rok od pet godina.

(9) Fond donosi odluku o odabiru najprihvatljivijeg pro- grama za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana određe- ne posebne kategorije otpada za određeno područje.

(10) Odluka iz stava 9. ovog člana sadrži:

a) opis djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne ka- tegorije otpada,

b) vrstu posebne kategorije otpada,

v) područje na kojem će se obavljati djelatnost sakuplja- nja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,

g) rok trajanja obavljanja djelatnosti sakupljanja i/ili tret- mana posebne kategorije otpada,

d) prava i obaveze odabranog podnosioca programa,

đ) rok u kojem je odabrani podnosilac programa obave- zan da potpiše ugovor sa Fondom o obavljanju djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,

e) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti sa- kupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada u skladu sa ovim zakonom i općim aktima Fonda.

(11) Ugovor iz stava 10. tačka đ) sadrži:

a) obaveze Fonda i odabranog podnosioca najprihvatlji- vijeg programa,

b) garanciju ili instrument osiguranja odabranog podno- sioca najprihvatljivijeg programa,

v) način isplate cijene usluge,

g) način i rok dostavljanja izvještaja,

d) način prestanka ugovora prije isteka roka na koji je zaključen ugovor,

đ) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti sa- kupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada u skladu sa ovim zakonom i općim aktima Fonda.”.

Član 22. Član 75. mijenja se i glasi:

“(1) Prekogranično kretanje otpada vrši se u skladu sa ovim zakonom, posebnim propisima, kao i međunarodnim pravom kojim se uređuje prekogranično kretanje otpada.

(2) Prekogranično kretanje otpada prati dokumentacija o kretanju otpada od mjesta gdje je kretanje otpada počelo do njegovog konačnog odredišta u skladu sa ovim zakonom.

(3) Izvozi se otpad za čiji tretman ili odlaganje na ekolo- ški prihvatljiv i efikasan način nema tehničkih mogućnosti i postrojenja u Republici.

(4) Neopasan otpad se može uvoziti u Republiku radi tret- mana pod uvjetom da postoji postrojenje za tretman tog otpada.

(5) Zabranjen je uvoz otpada radi odlaganja i iskorišta- vanja u energetske svrhe, izuzev RDF-a, ukoliko postoje postrojenja sa tehničkim i tehnološkim mogućnostima za njegovo korištenje.

(6) Zabranjen je uvoz opasnog otpada u Republiku.

(7) Prekogranično kretanje otpada vrši se pod uvjetom da se otpad pakira, obilježava i transportuje na način kojim se osiguravaju uvjeti za najmanji rizik po zdravlje ljudi i ži- votnu sredinu.

(8) Lice koje ima svojstvo prijevoznika u skladu sa pro- pisima kojim se regulira međunarodni prijevoz u javnom saobraćaju obavezno je da posjeduje dozvolu za obavljanje javnog prijevoza stvari i uvjerenje o osposobljenosti lica za obavljanje međunarodnog javnog prijevoza.”.

Član 23. Član 77. mijenja se i glasi:

“Zabranjeno je prekogranično kretanje otpada ako:

a) sve zemlje koje učestvuju nisu obaviještene,

b) sve zemlje koje učestvuju nisu izdale dozvolu, ukoliko je riječ o prekograničnom kretanju opasnog otpada,

v) izdata dozvola predstavlja falsifikat ili je pribavljena prevarom,

g) se vrši suprotno izdatoj dozvoli,

d) se vrši namjerno odlaganje otpada suprotno odredba- ma ovog zakona i općim principima međunarodnog zakono- davstva o zaštiti životne sredine.”.

Član 24. Član 78. mijenja se i glasi:

“(1) U slučaju prekograničnog kretanja opasnog otpa- da iz Republike, Ministarstvo obavještava nadležne organe država tranzita i uvoza u formi prethodne obavijesti, praće- nog odgovarajućom dokumentacijom u skladu sa propisom kojim se utvrđuju liste otpada i dokumenti za prekogranično kretanje otpada.

(2) Ministarstvo izdaje dozvolu za prekogranično kretanje opasnog otpada nakon što primi akte nadležnih organa iz stava 1. ovog člana, kojima se odobrava tranzit i uvoz opasnog otpada.

(3) Ako prekogranično kretanje opasnog otpada za koje je izdata dozvola iz stava 2. ovog člana ne može da se izvrši u skladu sa prethodno odobrenom dokumentacijom, odnosno ako se u roku od 90 dana od dana dolaska opasnog otpada na odredište u državi uvoza ne nađe rješenje za tretman ili odla-

ganje opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, Republi- ka je dužna da dozvoli vraćanje otpada, o trošku izvoznika.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, izvoznik, odnosno lice koje ima dozvolu za prekogranično kretanje opasnog ot- pada, obavještava Ministarstvo, nadležnu inspekciju i organ nadležan za poslove carine, koji omogućavaju nesmetano vraćanje opasnog otpada u Republiku.

(5) Na osnovu obavijesti iz stava 4. ovog člana, Mini- starstvo daje saglasnost za vraćanje opasnog otpada u Re- publiku.”.

Član 25. Član 79. mijenja se i glasi:

“(1) Za potrebe ostvarivanja ciljeva Strategije, kao i zbog cjelovitog uvida u stanje životne sredine, Ministarstvo izra- đuje Izvještaj o upravljanju otpadom na teritoriji Republike, koji je sastavni dio Izvještaja o stanju životne sredine.

(2) Izvještaj o realizaciji zajedničkog ili lokalnog plana upravljanja otpadom pripremaju nadležna odjeljenja za zaštitu životne sredine u jedinicama lokalne samouprave i dostavljaju skupštini jedinice lokalne samouprave na razmatranje.

(3) Izvještaj iz stava 2. ovog člana skupština jedinice lo- kalne samouprave dostavlja Ministarstvu.”.

Član 26.
Poslije člana 80. dodaje se novi član 80a, koji glasi:

“Član 80a.

(1) Informacioni sistem za registriranje podataka o upra- vljanju otpadom (u daljem tekstu: informacioni sistem o otpadu) je dio jedinstvenog informacionog sistema zaštite životne sredine i predstavlja niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama, količinama i ka- tegorijama otpada, kao i o subjektima i infrastrukturi sistema upravljanja otpadom.

(2) Fond uspostavlja, organizira i vodi informacioni si- stem o otpadu u Republici.

(3) Podatke iz stava 1. ovog člana Fondu dostavljaju su- bjekti izvještavanja koji se u skladu sa ovim zakonom bave djelatnošću upravljanja otpadom.

(4) Sadržina, način prikupljanja podataka i vođenja in- formacionog sistema o otpadu, metodologija, struktura, ka- tegorija podataka, kao i način upravljanja podacima, uređuje se posebnim propisom Vlade.”.

Član 27. U članu 84. stav 5. briše se.

Član 28.
Poslije člana 84. dodaje se novi član 84a, koji glasi:

“Član 84a.

(1) Finansijske garancije predstavljaju instrument osi- guranja za pokrivanje troškova sanacije štete prouzrokova- ne obavljanjem djelatnosti upravljanja otpadom na teritoriji Republike, kao i zagađenja prouzrokovanog prekograničnim transportom otpada.

(2) Finansijske garancije iz stava 1. ovog člana kojima se osigurava upravljanje otpadom mogu biti polisa osiguranja ili finansijska garancija banke.”.

Član 29.
U članu 89. ispred riječi: “Inspekcijski” dodaje se broj 1

u obostranoj zagradi.

Poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3, 4, 5, 6. i 7, koji glase:

“(2) Nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se u saradnji sa carinskim i policijskim organima.

(3) Republički ekološki inspektori vrše inspekcijski nad- zor nad provođenjem mjera utvrđenih u strateško-planskim 

aktima i rješenjima Ministarstva koja se izdaju u skladu sa ovim zakonom, te mogu obavljati i poslove inspekcijskog nadzora u dijelu iz nadležnosti ekoloških inspektora u jedi- nicama lokalne samouprave, u skladu sa posebnim propisom kojim se regulira inspekcijski nadzor.

(4) Ekološki inspektori u jedinicama lokalne samoupra- ve vrše inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje i provođenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji jedinice lokalne samouprave, te mogu obavljati i poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti re- publičkog ekološkog inspektora na osnovu posebnog ovla- šćenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u skladu sa posebnim propisom kojim se regulira inspekcijski nadzor.

(5) Republički ekološki inspektori i republički zdrav- stveni inspektori vrše inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na upravljanje medicinskim otpadom, svaki u okviru svoje nadležnosti.

(6) Republički ekološki inspektori i republički tržišni inspektori vrše inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, svaki u okviru svoje nadležnosti, u dijelu koji se odnosi na proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, a za koje se plaća Naknada za posebne kategorije otpada.

(7) Komunalno-inspekcijski nadzor nad postupanjem sa neopasnim komunalnim i građevinskim otpadom na teritoriji jedinice lokalne samouprave vrši se u skladu sa propisima kojim se reguliraju komunalne djelatnosti.”.

Član 30. U članu 91. tačka g) briše se.

Dosadašnje t. d), đ) e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj), o), p), r), s), t), ć), u), f), h), c), č), dž), š), aa), ab), av), ag), ad), ađ), ae), až), az), ai), aj), ak), al), alj), am), an), anj), ao), ap), ar), as) i at) postaju t. g), d), đ) e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj), o), p), r), s), t), ć), u), f), h), c), č), dž), š), aa), ab), av), ag), ad), ađ), ae), až), az), ai), aj), ak), al), alj), am), an), anj), ao), ap), ar) i as).

Član 31.

U članu 92. u stavu 1. poslije riječi: “pravno lice” dodaju se riječi: “i preduzetnik” i nova tačka a), koja glasi:

“a) proizvodi i stavlja na tržište proizvode i ambalažu koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ ili koncentracijama suprotno članu 30. stav 3. ovog za- kona,”.

Dosadašnje t. a), b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m) i n) postaju t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n) i nj).

U dosadašnjoj tački k), koja postaje tačka l), ispred riječi: “obilježi” dodaje se riječ: “ne”.

Dosadašnja tačka lj), koja postaje tačka m), mijenja se i glasi:

“m) obavlja upravljanje otpadom bez dozvole ili suprot- no izdatoj dozvoli u skladu sa čl. 63e. i 64. ovog zakona,”.

U dosadašnjoj tački m), koja postaje tačka n), riječi: “čl. 75. i 76.” zamjenjuju se riječima: “čl. 75, 76. i 78.”.

U dosadašnjoj tački n), koja postaje tačka nj), riječi: “čl. 63. i 63ž.” zamjenjuju se riječima: “čl. 63, 63ž. i 63j.”.

Član 32. Član 94. mijenja se i glasi:

“(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 15.000 KM ka- znit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) ne klasificira otpad, odnosno ne izvrši ispitivanje otpa- da u skladu sa članom 14. st. 4. i 5. ovog zakona,

b) postupa suprotno članu 31. stav 1. ovog zakona,

v) obavlja transport otpada suprotno članu 33. ovog za- kona,

g) ne vodi propisane evidencije kao odgovorno lice na deponiji ili ne odredi kvalificirano lice odgovorno za stručni rad u postrojenju, odnosno na deponiji u skladu sa članom 34. t. e) i ž) i članom 35. stav 1. t. đ) i e) ovog zakona,

d) ne preda otpad licu koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom u skladu sa članom 37. stav 2. ovog zakona i ne popuni dokument o kretanju otpada ili dokument o kretanju opasnog otpada sa tačnim podacima, u skladu sa članom 37. stav 4. ovog zakona,

đ) sakupljanje i transport otpada ne vrši u skladu sa čla- nom 40. ovog zakona,

e) postupa sa komunalnim otpadom suprotno članu 48. ovog zakona,

ž) ne poseduje dokument o kretanju otpada u skladu sa članom 50. st. 1. do 5. ovog zakona,

z) ne posjeduje dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa članom 51. st. 1. do 6. ovog zakona,

i) upravlja posebnim tokovima otpada suprotno odredba- ma čl. 52. do 63k. ovog zakona,

j) ne vodi, ne dostavlja i ne čuva odgovarajuće podatke i izvještaje u skladu sa članom 80. st. 1, 2. i 4. i članom 80a. stav 3. ovog zakona,

k) ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, odnosno ne dostavlja izvještaj Fondu u skladu sa članom 84. stav 3. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgo- vorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se predu- zetnik novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM.

(4) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samoupra- ve ili imalac javnih ovlašćenja, ako ne osigura i ne provodi upravljanje otpadom na teritoriji jedinice lokalne samoupra- ve pod uvjetima i na način utvrđenim čl. 26, 27, 47, 79, 99. i 100. ovog zakona i Strategijom.”.

Član 33.
U članu 96. u stavu 1. t. v) i d) brišu se.

Dosadašnja tačka g) postaje tačka v).

Poslije stava 2. ovog člana dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Vlada će, na prijedlog Ministarstva, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pro- pis iz člana 80a. stav 4. ovog zakona.”.

Član 34.
U članu 97. u stavu 1. t. b), ž), k), o) i s) brišu se.

Dosadašnje t. v), g), d), đ), e), z), i), j), l), lj), m), n), nj), p), r), t) i ć) postaju t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj) i o).

Stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ministar nadležan za poslove zaštite zdravlja i soci- jalne zaštite, u saradnji sa ministrom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz člana 61. stav 4. ovog zakona.”.

Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

“(3) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) propis iz člana 52a. stav 9. ovog zakona,

b) propis iz člana 63j. stav 9. ovog zakona.

(4) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumar- stva i vodoprivrede, u saradnji sa ministrom, u roku od go- dinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz člana 62b. stav 3. ovog zakona.”.

Član 35.
U članu 99. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:

“(4) Lokalne neuređene deponije na području jedini- ca lokalne samouprave koje pripadaju području na kojem su uspostavljene zajedničke deponije, koje su izgrađene u skladu sa ovim zakonom, izrađuju Program mjera s ciljem sanacije i rekultivacije tih deponija u skladu sa ovim zako- nom i propisom kojim se regulira sadržina Programa mjera sa dinamikom prilagođavanja za rad postojećih deponija i dostavljaju ga Ministarstvu na razmatranje do 31. decembra 2021. godine.

(5) Sanaciju i rekultivaciju deponija iz stava 4. ovog čla- na potrebno je izvršiti do 31. decembra 2026. godine.

(6) Jedinica lokalne samouprave na čijem području je uspostavljena zajednička deponija dužna je da zabrani odla- ganje otpada na lokalnim neuređenim deponijama.”.

Član 36. Član 100. mijenja se i glasi:

“Jedinica lokalne samouprave dužna je da:

a) do 2021. godine izradi projekte sanacije i rekultivacije za neuređene deponije, na koje saglasnost daje Ministarstvo, a do 31. decembra 2026. godine da izvrši sanaciju i rekulti- vaciju neuređenih deponija,

b) do 2021. godine izradi popis lokacija zaostalog otpada na svom području i hitno preduzme mjere za organizaciju načina zbrinjavanja zaostalog otpada,

v) do 2021. godine, samostalno ili u sporazumu sa jed- nom ili više jedinica lokalne samouprave odredi lokacije za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje svih vrsta otpada na svom području, 

g) do 2021. godine odredi lokacije za reciklažna dvorišta i zelena ostrva, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada,

d) do 2025. godine izgradi reciklažna dvorišta i zelena ostrva, uključujući i infrastrukturu za sakupljeni kabasti otpad,

đ) do 2026. godine da uspostavi sistem upravljanja otpa- dom na svom području.”.

Član 37. Član 101. briše se.

Član 38.
Poslije člana 103a. dodaje se novi član 103b, koji glasi:

“Član 103b.
(1) Obračunski period iz člana 63j. ovog zakona počinje

teći od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem ovaj zakon stupa na snagu.”.

Poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

“(2) Rokovi koji su određeni za postupanje organa i stra- naka u upravnim postupcima koji se vode na osnovu ovog zakona prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(3) Po prestanku vanrednog stanja nastavljaju teći svi rokovi iz stava 2. ovog člana i u njih se uračunava i vrijeme koje je proteklo prije proglašenja vanrednog stanja.”.

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-621/20

2. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

upravljanje optadom

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.