Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Iako postoji 1000 razloga da budemo osigurani, ipak to u većini slučajeva nismo

15.02.2019. 12:44 / Izvor: Akta.ba

Svoj život donekle možemo planirati, međutim ne možemo predvidjeti ili spriječiti nepovoljne događaje koji bi mogli ugroziti naš način života, zdravlje, imovinu. Jasno je da svi živimo s rizicima, ali ako bolje razmislimo, postoji veliki broj situacija i događaja koji se dešavaju bez naše volje, poput požara, poplava, krađa, saobraćajnih nezgoda, bolesti...

Stoga je važno biti odgovoran prema sebi, svojoj porodici, svojim uposlenicima i osigurati se.

Svi koji misle o svojoj budućnosti reći će vam da ne okljevate oko donošenja odluke jer vas tokom različitih životnih perioda čekaju izazovi praćeni raznim rizicima koji mogu da nam stvore iznenadne probleme.

KORIST OD OSIGURANJA

Osiguranje predstavlja jedan od ključnih oblika upravljanja rizikom i putem njega se ostvaruju brojne koristi, kako za pojedince, privredne subjekte i za čitavo društvo.

Osnovna funkcija osiguranja jeste funkcija posredne zaštite imovine i života od uticaja prirodnih sila i nesretnih slučajeva. Za plaćenu premiju osiguravatelj preuzima rizik, odnosno finansiranje gubitaka do kojih može da dođe i koji su definisani u polici osiguranja.

U razgovoru za poslovni portal Akta.ba predsjednik Uprave GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, Fikret Hodžić kaže kako u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o važnosti osiguranja.

"Osiguranje se poima kao luksuz ili trošak, te je još uvijek značajan dio imovine neosiguran. Najčešće osiguranje koje ugovaraju poslovni subjekti je osiguranje od požara. Veliki broj polica osiguranja od požara je zaključen na osnovu zahtjeva poslovnih banaka prilikom odobravanja kredita. Nažalost, najćešće, nakon otplate kredita, poslovni subjekti ne prepoznaju potrebu za osiguravajućim pokrićem i ugovorene police osiguranja se uglavnom prekidaju", kaže Hodžić.

Direktor prodaje Sarajevo osiguranja, Muhidin Olovčić kaže kako je u današnjem vremenu uz razumnu upotrebu osiguravajuće zaštite život je mnogo sigurniji, a dobra budućnost porodice i poslovanja izvjesnija.

Navodi kako je u BiH najmasovnija potreba za osiguranjem vozila. Pri korištenju ove vrste osiguranja imate pravo naknade materijalne i nematerijalne štete od osiguravajućeg društva gdje je osigurano vozilo štetnika.

U slučaju manjih materijalnih šteta bez povreda, ne morate pozivati policiju. Detaljno  popunite Europski obrazac o nezgodi, obostrano potpišite, obavezno fotografišite lice mjesta saobraćajne nezgode.

U slučaju većih materijalnih šteta ili povreda potrebno je sačekati uviđaj od strane nadležnih organa (MUP, Tužilaštvo), uzeti sve podatke od štetnika (ime, naziv osiguravajućeg društva, broj police i trajanje, a ukoliko je štetnik ino vozilo i broj zelenog kartona). Prijaviti štetu osiguravajućem društvu štetnika, a ako je štetnik ino vozilo, prijavite štetu osiguranju.

Ukoliko je povrijeđen vozač ili saputnik potrebno se obratititi nadležnoj medicinskoj ustanovi, sačuvajte svu medicinsku i ostalu dokumentaciju vezanu za liječenje. Po okončanju liječenja, podnesi se odštetni zahtjev za nematerijalnu štetu osiguravajućem društvu štetnika.

Sve ovo nosi sa sobom jednu obavezujuću proceduru, ali i jedini ispravan način da nadoknadite štetu koja je nastala.

ISKUSTVA KORISNIKA OSIGURANJA

Zahvaljujući upravo pametnoj odluci Fahrudin Smailović je svoj automobil kasko osigurao. Prisjeća se kako je 26. jula 2017. došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je njegov automobil oštećen na parkingu restorana, potpunom krivicom drugog vozača.

"Patrola policije je došla na lice mjesta i, pošto nije bilo povrijeđenih, predložila da ispunimo Izvještaj o nezgodi motornog vozila. Kazali su da će na taj način naplata štete biti brža, a krivac za nezgodu neće biti dodatno kažnjen za saobraćajnu nezgodu. Nije napravljen uviđaj, već samo interni izvještaj da se nezgoda dogodila. Izvještaj je sutradan predat u BSO osiguranje, uz prisustvo obje strane. Iz BSO-a su za procjenu štete (uništena zadnja vrata) zvali ovlaštene servise, i njihova ponuda je bila prihvatljiva. Nakon potpisivanja potvrde o pristanku na poravnanje, sredstva su uplaćena 12.09. na bankovni račun, znači mjesec i pol nakon nezgode. U poređenju s prethodnim sličnim iskustvima, isplata je obavljena brže, moguće zbog toga što se nisu čekali policijski izvještaji", priča Smailović uz jasnu poruku da je jako važno biti osiguran. 

Koliko je važno se osigurati od nezgode ispričao nam je i Elvir Bunar koji je prije nekoliko godina imao povredu na radu. Zahvaljujući polici osiguranja njegov oporavak je protekao bez dodatnih opterećenja od troškova koji su nastali povredom. Poručuje svima da u skladu sa svojim mogućnostima osiguraju sebe, svoju porodicu, svoju imovinu jer će na taj način imati mirniji san u slučaju nezgode.

OSIGURANJE STAMBENIH OBJEKATA

Kao veoma važan segment osiguranja Olovčić navodi i osiguranje stambenih objekata, koje je potrebno bez obzira da li već imate ili ne ugrađen alarmni sistem.

Pojašnjava, kako se često zna desiti da zakaže alarmni sistem, da provala bude izvršena u objekat i da samim tim nastane šteta na vratima ili prozorima. Ukoliko niste osigurani, nastalu štetu ćete morati nadoknatiti iz vlastitog budžeta koji ste možda planirali usmjeriti u rješavanje nekih drugih problema.

Ovdje, kaže Olovčić nastaje problem. Međutim ukoliko ste osigurani, vaše osiguranje će vam nadoknaditi pretrpljelu štetu u što kraćem roku.

Sama procedura do naplate štete u svim osiguranjima je slična i jednostavna. Ugovarač osiguranja ili oštećenik popunjava formular predviđen za prijavu štete, te prilaže popratnu dokumentaciju koja se odnosi na odštetu. Nakon toga, vrši se fotografisanje oštećenja, te sačinjanje Zapisnika o oštećenjima. Po kompletiranju dokumentacije, predmet se obrađuje. Nakon potpisivanja Zaključnog sporazuma, isplata obračunatog iznosa se izvrši u veoma kratkom roku, pa čak i od 48 sati.

Također, kod manjih iznosa štete do 200,00 KM, ovlašteni procjenitelj može,  na licu mjesta, napraviti obračun štete koji potpisuje procjenitelj i Ugovarač osiguranja, tako da se odmah pristupa isplati.

Osim navedenih vidova osiguranja, veoma važno je osigurati i imovinu kompanije.

Zahvaljujući osiguranju,  kompanija ima više raspoloživih sredstava s obzirom da ne mora samostalno akumulirati sredstva za pokriće eventualnih šteta, što omogućava kompaniji da svoja sredstva profitabilno ulaže. Osiguranje unapređuje poduzetnički duh, ohrabruje investicije i inovacije.

Finansiranjem rizika osiguravajuća djelatnost izvršava značajnu funkciju koja je od opšteg interesa za kompaniju i društvo. Prije svega, osiguranje daje ekonomsku zaštitu jer nadoknađuje gubitak u slučaju nastanka osiguranog slučaja i održava finansijsku sigurnost. Naknadom gubitka kompanijama se omogućava da nastave obavljanje poslovnih aktivnosti, što doprinosi poslovnoj stabilnosti te kontinuitetu razvoja privrede. Osiguranici, svjesni da imaju ugovoreno osiguravajuće pokriće, mogu bolje i efektivnije da se usmjere na svoje poslovne aktivnosti.

(Foto: FENA)

ODGOVORNE KOMPANIJE SU OSIGURANE

Na primjeru nekoliko odgovornih bh. kompanija koje su zadnjih godina pretrpljele velike štete možemo donijeti zaključak koliko je važno biti osiguran i koliko je investicija u osiguranje jedna od najsigurnijih.

Elektroprivreda BiH je imala lom postrojenja turbine na jednoj od elektrana. Objekat je bio osiguran, a Sarajevo osiguranje je svojom infrastrukturom uspjelo odgovoriti ovom zahtjevu i nadoknaditi pretrpljelu štetu.

Od rekordnih isplata premije za nastalu štetu Olovčić kaže da izdvajaju onu isplaćenu Općini Centar uslijed požara, te Bingu na objektu u Mostaru gdje je isplaćen višemilionski iznos, koji je omogućio Bingu da vrlo brzo izgradi objekat i sačuva radna mjesta.

Alem Karalić, menadžer Škafe koju je 2016. godine izgorila u potpunosti na primjeru svoje kompanije savjetuje vlasnike firmi da osiguraju svoju imovinu u potpunosti, iako kod njega nije bila takva situacija. Imali su osiguran objekat, ali ne i robu. "Još uvijek nam nije isplaćena sva šteta."

Jedan od loših primjera je i šteta Murexa gdje je požar podmetnut. Cijeli postupak vodi Tužilaštvo, međutim i ovaj događaj osiguravajuće društvo je pokrilo policom.

STATISTIKA

Iako, ekonomska situacija i ne ide na ruku osiguravajućim kućama, statistika pokazuje ipak rast ovog sektora. Prema podacima koje je za Akta.ba iznijela šefica Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Aida Imamović sa 31.12.2018. godine na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine poslovalo je 27 društava za osiguranje od čega je 12 društava sa sjedištem u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine a 15 društava je sa sjedištem u entitetu Republika Srpska.

Premija osiguranja u Bosni i Hercegovini na kraju 2018. godine ostvarena je u iznosu od 713,1 milion KM, i u odnosu na 2017. godinu bilježi ukupan rast od 4,36%. 

Učešće premije neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 79,9% dok je učešće premije životnog osiguranja 20,1%.

U 2018. godini premija neživotnog osiguranja bileži rast od 4,73% dok premija životnog osiguranja je porasla za 2,92%.

Premija osiguranja od nezgode u ukupnoj premiji neživotnog osiguranja učestvuje sa 8,60 %, premija zdravstvenog osiguranja učestvuje sa 1,97 %, osiguranje cestovnih vozila učestvuje sa 11,35 %, osiguranje imovine sa 11,25 %, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila ima dominantno učešće sa 63,65 % ukupne premije neživotnog osiguranja, osiguranje kredita učestvuje sa 1,88 %, dok  osiguranje plovila i letjelica ima učešće manje od 0,01 %.

Učešće renti, dodatnih osiguranja uz osiguranje života i drugih vrsta životnih osiguranja u ukupnoj premiji životnih osiguranja iznosi 8,3%. Ostali rizici u okviru premije životnih osiguranja (mješovito osiguranje, osiguranje za slučaj smrti, osiguranje za slučaj doživljenja,  doživotno osiguranje za slučaj smrti...) u ukupnoj premiji imaju učešće od 91,7 %.

"U odnosu na prethodnu godinu rast bilježe slijedeće vrste osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranja jemstva, i osiguranje pomoći. Pad premije osiguranja u odnosu na prethodnu godinu zabilježile su slijedeće vrste osiguranja: osiguranje robe u prevozu, osiguranje od požara i elementarnih nepogoda, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, osiguranje kredita, osiguranje raznih finansijskih gubitaka i osiguranje troškova pravne zaštite", zaključuje Imamović.

Elvira Kokor

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti