Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

07.07.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63, 07.07.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, a Vijeće naroda 5. jula 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2407/21

5. jula 2021. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Član 1.

U Zakonu o stočarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/15) član 1. mijenja se i glasi:

“Ovim zakonom uređuju se subjekti u stočarstvu, ciljevi, način držanja i zoohigijenski uvjeti uzgoja životinja, način donošenja i provođenja programa uzgoja, očuvanje genetič- ke varijabilnosti, konzervacije i korištenja genetičkih resur- sa gajenih životinja, uzgoj i selekcija kvalitetno priplodne stoke, promet gajenih životinja i genetskog materijala, prava i obaveze subjekata u stočarstvu, označavanje i vođenje evidencije gajenih životinja, evidencija uzgajivača životinja i kvalitetno priplodnih životinja, osposobljavanje i istraživa- čki rad u oblasti stočarstva, kvalitativno i kvantitativno ocjenjivanje proizvoda životinjskog porijekla, nadzor nad provo- đenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje stočarstva.”.

Član 2.

U članu 2. u tački 6) riječ: “i” briše se i dodaje se zarez.

U tački 7) poslije riječi: “stočarstvu” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se nove t. 8), 9) i 10), koje glase:

“8) obilježavanje i registracija gajenih životinja, 9) korištenje informacionih sistema,

10) unapređenje organske stočarske proizvodnje.”.

Član 3.

U članu 3. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

“(1) Poslovima u stočarstvu, u okviru svojih ovlašćenja, pored Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), bave se organizacije za uzgoj, naučnoistraživačke institucije, te fizička i pravna lica u skladu sa ovim zakonom.”.

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, riječi: “stava 1.” zamjenjuju se riječima: “stava 2.”.

Član 4.

U članu 5. u stavu 1. tačka 10) mijenja se i glasi:

“10) organizacija za uzgoj je pravno lice koje ispunjava uvjete za organizaciju uzgoja u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;”.

Tačka 13) mijenja se i glasi:

“13) sabirno mjesto je objekat, odnosno prostor u kome se sakupljaju kopitari, goveda, ovce, koze, svinje i živina iz različitih gazdinstava i uzgoja radi stavljanja u promet ili u svrhu izlaganja na izložbama;”.

Tačka 17) mijenja se i glasi:

“17) uzgojni registar je evidencija koju vodi organizacija za uzgoj o životinjama iz programa ukrštanja i odabranih živo- tinja iz populacije, a radi identifikacije i dokazivanja porijekla i vlasništva nad upisanom životinjom;”.

Tačka 18) briše se.

Dosadašnje t. od 19) do 32) postaju t. od 18) do 31).

Član 5.

U članu 7. u stavu 1. poslije riječi: “način” dodaju se za- rez i riječi: “zasnovan na organskim principima”.

Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

“(6) Stočarska proizvodnja smatra se organskom pro- izvodnjom ako ispunjava uvjete u skladu sa posebnim propi- sima o organskoj proizvodnji.”.

Član 6.

U članu 10. u stavu 2. u tački 10) riječ: “i” briše se i dodaje se zarez.

U tački 11) poslije riječi: “proizvodnje” tačka se zamje- njuje zarezom i dodaje se nova tačka 12), koja glasi:

“12) kontrola proizvodnosti.”. Član 7.

U članu 11. stav 6. briše se. Član 8.

U članu 12. u stavu 2. riječi: “(u daljem tekstu: farmska knjiga)” zamjenjuju se riječima: “u skladu sa ovim zakonom”.

Stav 3. briše se.

Član 9.

U članu 15. u stavu 2. u tački 1) riječ: “ustanovljavanju” zamjenjuje se riječju: “donošenju”.

U tački 2) riječ: “ustanovljavanju” zamjenjuje se riječju: “utvrđivanju”.

U tački 3) poslije riječi: “osobina” dodaju se zarez i rije- či: “te planu korištenja priplodnih životinja radi ostvarivanja uzgajivačkih ciljeva,”.

Tačka 5) briše se.

Dosadašnje t. 6), 7) i 8) postaju t. 5), 6) i 7).

Član 10.

U članu 16. u stavu 1. riječ: “ukrštenih” zamjenjuje se riječju: “upisanih”.

U stavu 3. riječ: “ukrštenih” zamjenjuje se riječju: “upi- sanih”.

Član 11.

U članu 17. u stavu 1. riječi: “uzgajivačkih organizacija” zamjenjuju se riječima: “organizacija za uzgoj”.

Stav 4. briše se.

Član 12. Član 22. mijenja se i glasi:

“(1) Osjemenjavanje životinja kao zootehnička i zdravstvena mjera je unošenje sjemena proizvedenog u registrira- nom centru za vještačko osjemenjavanje ili iz uvoza u uterus ženke vještačkim putem, bez prirodnog parenja, a vrši ga osposobljeno lice.

(2) Prirodni pripust vrši se pod nadzorom vlasnika životinje radi utvrđivanja porijekla potomka po ocu.

(3) Priplodnjaci koji se koriste za vještačko osjemenjavanje i prirodni pripust obavezno su pod stalnom zdravstvenom kontrolom ovlašćene veterinarske organizacije, a najmanje jednom godišnje vrše se dijagnostička ispitivanja na zarazne i polne bolesti.

(4) U prirodnom pripustu mogu se koristiti kvalitetni priplodnjaci koji potiču od natprosječno kvalitetnih roditelja, zadovoljavaju uvjete za ocjenu spoljašnosti grla i reproduk- cijskog stanja.

(5) Provjeru porijekla i ocjenu spoljašnjosti priplodnjaka vrši Komisija za licenciranje priplodnjaka, a provjeru njego- vog zdravstvenog stanja ovlašćena veterinarska organizacija.

(6) Ako u Republici Srpskoj nema dovoljno sjemena kvalitetnih priplodnjaka pojedine rase iz stava 2. ovog člana ili područje nije obuhvaćeno vještačkim osjemenjavanjem, može se vršiti prirodni pripust sa licenciranim priplodnjaci-ma u tipu te rase.

(7) Licenciranje je uzgojna mjera odabira i ocjene pri- plodnjaka za prirodni pripust.

(8) Način izbora i licenciranja priplodnjaka je sastavni dio programa uzgoja koji donose organizacije za uzgoj.

(9) Komisiju iz stava 5. ovog člana imenuje ministar, koju čine tri člana: diplomirani inženjer stočarstva, predstav- nik uzgajivača i doktor veterinarske medicine.

(10) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način licenciranja priplodnjaka.”

Član 13.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: “obavljati” dodaju se riječi: “osposobljena i registrirana fizička i pravna”.

U stavu 2. poslije riječi: “priborom” dodaju se zarez i riječi: “a u skladu sa odobrenim programima uzgoja za Republiku Srpsku“.

Član 14.

U članu 26. u stavu 1. poslije riječi: “Ministarstvu” dodaju se riječi: “i organizaciji za uzgoj elektronskim putem”.

Član 15. Član 27. mijenja se i glasi:

“(1) Organiziranje uzgoja pojedinih vrsta i rasa kvalitetno priplodnih životinja obavlja organizacija za uzgoj kojoj je Ministarstvo izdalo rješenje kojim se daje saglasnost za vođenje matičnih knjiga, odnosno obavljanje drugih selek- cijskih poslova u skladu sa ovim zakonom.

(2) Uzgajivači hibridnih svinja mogu samostalno organi- zirati uzgoj kvalitetno priplodnih životinja ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom.”

Član 16.

U članu 28. u stavu 1. poslije riječi: “(pravna i fizič- ka lica)” dodaju se zarez i riječi: “članovi organizacija za uzgoj,”.

Član 17.

U članu 29. u tački 1) riječi: “uzgojne programe” zamje- njuju se riječima: “programe uzgoja”.

U tački 5) poslije riječi: “kvalitetno priplodnih životinja” riječ: “i” briše se i dodaje se zarez.

Poslije tačke 5) dodaje se nova tačka 6), koja glasi:

“6) izdaje potvrde i izvode iz matičnih knjiga (pedi- grea),”.

Dosadašnja tačka 6) postaje tačka 7).

Član 18. Član 30. mijenja se i glasi:

“(1) Uzgoj kvalitetno priplodnih životinja u Republici Srpskoj vrši se u skladu sa programima uzgoja za pojedine vrste i rase gajenih životinja.

(2) Program uzgoja je skup selekcijskih postupaka kojima se ostvaruje genetsko unapređenje pojedinih vrsta i rasa životinja.

(3) Programom uzgoja određuju se veličina populacije, uzgojni cilj, uzgojne metode, način njegovog provođenja i način objave rezultata njegovog provođenja.

(4) Programe uzgoja za Republiku Srpsku iz stava 1. ovog člana, za period od pet godina, donosi Ministarstvo, a pojedinačne programe donose uzgajivači, udruženja uzgaji- vača i organizacije za uzgoj.

(5) Programi uzgoja koje donose uzgajivači, udruženja uzgajivača i organizacije za uzgoj u proizvodnji kvalitetno priplodnih životinja usaglašeni su sa programom uzgoja za Republiku Srpsku.

(6) Ministar donosi rješenje kojim se daje saglasnost na programe uzgoja iz stava 5. ovog člana.

(7) Programom iz stava 4. ovog člana utvrđuje se slje- deće:

1) genetski napredak populacije na kojoj će se pro- voditi,

2) veličina populacije kvalitetno priplodnih grla na kojoj će se provoditi,

3) stručne, tehničke i organizacijske pretpostavke za provođenje programa uzgoja,

4) stručnjaci iz oblasti stočarstva koji će biti uključeni u provođenje programa uzgoja,

5) način vođenja propisane uzgojne dokumentacije,

6) održavanje genetske varijabilnosti i

7) uvjeti za sprečavanje parenja u srodstvu, osim u sluča- ju kada je to programom uzgoja planirano.”.

Član 19.

U članu 31. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Zahtjev organizacije za uzgoj za dobivanje rješenja kojim se daje saglasnosti za obavljanje uzgoja kvalitetno pri- plodnih životinja obavezno sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahtjeva,

2) ime, prezime i adresu odgovornog lica,

3) ime, prezime i adresu lica odgovornog za provođenje programa uzgoja,

4) podatke o planiranom broju kvalitetno priplodnih ži- votinja koje su uključene u provođenje programa uzgoja, te spisak uzgajivača pri osnivanju,

5) program uzgoja iz kojeg je vidljiv uzgojni cilj, uzgoj- ne metode, veličina populacije na kojoj se on provodi, te na- čin ispitivanja svojstava kvalitetno priplodnih životinja,

6) rješenje o upisu u nadležni registar.”.

U stavu 3. riječi: “i uzgojnih reprocentara” brišu se.

Član 20.

U članu 32. u stavu 1. u tački 4) u podtački 6. riječi: “uzgojnog programa” zamjenjuju se riječima: “programa uzgoja”.

Član 21.

U članu 39. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Zahtjev za priznavanje nove rase, soja ili hibrida stvorenih posebnim programom uzgoja u Republici Srpskoj podnose uzgajivači i udruženje uzgajivača Komisiji za pri- znavanje rasa, sojeva i hibrida, koju imenuje ministar.”.

Član 22. Član 42. mijenja se i glasi:

“(1) Promet i izlaganje kvalitetno priplodnih životinja na sabirnom mjestu može se vršiti ako su osigurani zootehnički uvjeti i provedene veterinarsko-sanitarne mjere.

(2) Zahtjev za odobravanje rada sabirnog mjesta podnosi se Ministarstvu, uz koji se prilaže:

1) dokaz o pravu korištenja sabirnog mjesta (izvod iz javnih evidencija o nepokretnostima, ugovor i slično),

2) plan rada sabirnog mjesta, sa listom vrsta kvalitetno priplodnih životinja koje će biti sakupljane u sabirno mjesto.

(3) Ministar donosi rješenje o odobravanju rada sabirnog mjesta.”.

Član 23. Član 46. mijenja se i glasi:

“(1) Genetski materijal mogu uvoziti pravna lica i preduzetnici koji imaju zaposlenog diplomiranog inženjera poljoprivrede – smjer stočarstvo ili diplomiranog veterinara sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) za kvalitetno priplodne životinje:

1. da su upisane u matičnu knjigu koju vodi ovlašćena organizacija za uzgoj zemlje porijekla,

2. da imaju propisanu uzgojnu dokumentaciju;

2) za sjeme:

1. da potiče od priplodnjaka koji je upisan u matičnu knjigu koju vodi ovlašćena organizacija za uzgoj zemlje porijekla,

2. da ima propisanu uzgojnu dokumentaciju,

3. da potiče od priplodnjaka koji ima pozitivan test na proizvodne osobine i pozitivnu uzgojnu vrijednost u posljednjih 12 mjeseci;

3) za embrione i jajne ćelije:

1. da potiču od kvalitetno priplodne životinje koja je upisana u matičnu knjigu koju vodi ovlašćena organizacija za uzgoj zemlje porijekla,

2. da ima propisanu uzgojnu dokumentaciju.

(2) Rješenje kojim se daje saglasnost za uvoz genetskog materijala donosi ministar.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana važi šest mjeseci od dana njegove konačnosti.”.

Član 24.

U članu 47. u stavu 1. riječi: “stav 4.” zamjenjuje se riječima: “stav 2.”.

U članu 47. u stavu 2. riječi: “stav 2.” zamjenjuje se riječima: “stav 1.”.

Član 25.

U članu 51. u stavu 2. riječ: “centrima” zamjenjuje se riječju: “mjestima”.

Član 26.

U članu 52. u stavu 3. tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) organizacije za uzgoj i”.

U stavu 7. poslije riječi “životinja” brišu se zarez i riječi: “osim pasa i mačaka”.

Član 27.

U članu 53. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Uzgajivači i organizacije za uzgoj vode matičnu evi- denciju za one vrste i rase kvalitetno priplodnih životinja za koje provode program uzgoja.”.

U stavu 5. riječi: “Ministarstvo vodi” zamjenjuju se rije- čima: “Organizacije za uzgoj vode”.

U stavu 6. riječi: “Ministarstvo na zahtjev vlasnika izda- je” zamjenjuju se riječima: “Organizacije za uzgoj na zahtjev vlasnika izdaju”.

Član 28. Član 54. mijenja se i glasi:

“(1) Radi zaštite, praćenja, planiranja i razvoja stočarske proizvodnje, Ministarstvo uspostavlja vlastitu bazu podataka.

(2) Uspostavljanje baze podataka Ministarstvo može po- vjeriti organizaciji koja ima potrebnu opremu i stručni kadar za obavljanje poslova u oblasti stočarstva koja poslove uspo- stavljanja baze podataka obavlja po nalogu Ministarstva.

(3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način prikupljanja i čuvanja podataka, vođenje evidencija i svrha korištenja podataka iz baze podataka.”.

Član 29.

U članu 58. u stavu 1. riječi: “od 20.000 KM do 60.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 5.000 KM do 10.000 KM”.

U članu 58. u stavu 2 riječi: “od 2.000 KM do 6.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 1.000 KM do 3.000 KM”.

U članu 58. u stavu 3. riječi: “od 2.000 KM do 6.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 1.000 KM do 3.000 KM”.

Član 30.

U članu 59. u stavu 1. riječi: “od 3.000 KM do 9.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 2.000 KM do 6.000 KM”.

U stavu 2. riječi: “od 1.000 KM do 3.000 KM” zamjenju- ju se riječima: “od 500 KM do 1.000 KM”.

Član 31.

U članu 60. u stavu 1. riječi: “od 2.000 KM do 6.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 1.000 KM do 3.000 KM”.

U članu 60. u stavu 2. riječi: od 1.000 KM do 3.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 500 KM do 1.000 KM”.

U članu 60. u stavu 3. riječi: “od 500 KM do 1.500 KM” zamjenjuju se riječima: “od 300 KM do 500 KM”.

Član 32.

U članu 64. t. 3), 4), 7) i 17) brišu se.

Dosadašnje t. 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 22) i 23) postaju t. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19).

U dosadašnjoj tački 6), koja postaje tačka 4), riječ: “ukr- štenih” zamjenjuje se riječju: “upisanih”.

U dosadašnjoj tački 13), koja postaje tačka 10), riječi: “i priznatih udruženja uzgajivača” brišu se.

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-498/21 

24. juna 2021. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

stočarstvo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.