Izmjena Zakona

Zakon o energetici

20.02.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
energetika

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona energetici, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ENERGETICI

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  energetici, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023.  godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o energetici ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-843/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

 

Član 1.

U Zakonu o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09) u članu 3. u stavu 1. u tački d) riječ: “sertifikat” zamjenjuje se riječju: “garancija”.

U tački đ) riječ: “primjeren” zamjenjuje se riječju: “isplativ”, a poslije riječi: “sredine” dodaju se riječi: “i u kojem je  obezbijeđeno mjerenje svih energetskih veličina”.

T. o), t) i f) brišu se.

Dosadašnje t. p), r), s), ć), u), h), c), č) i dž) postaju t. o),  p), r), s), t), ć), u), f) i h).

U dosadašnjoj tački r), koja postaje tačka p), poslije riječi: “mrežu,” dodaju se riječi: “ali ne uključuje snabdijevanje  energijom,”.

Dosadašnja tačka h), koja postaje tačka ć), mijenja se i glasi:

“ć) krajnji kupac – kupac koji kupuje energiju za vlastite  potrebe,”.

U dosadašnjoj tački č), koja postaje tačka f), poslije riječi: “energetske” dodaju se riječi: “ili komunalne”.

 

Član 2.

U članu 5. u stavu 1. riječ: “provodi” zamjenjuje se riječju: “utvrđuje”. St. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

“(2) Strategijom razvoja energetike defi niraju se energetske potrebe Republike, prioriteti razvoja, dugoročni ciljevi  razvoja pojedinih energetskih djelatnosti, način obezbjeđenja  dugoročnog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja energijom,  održivo korištenje prirodnih resursa, uz unapređenje zaštite  životne sredine s ciljem sprečavanja klimatskih promjena,  povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i energetske efi kasnosti, mjere za podsticanje ulaganja u obnovljive izvore i povećanje energetske efi kasnosti, razvoj tržišta  energije i njegovog povezivanja sa regionalnim tržištima i  drugi elementi od značaja za provođenje energetske politike.

(3) Strategiju razvoja energetike donosi Vlada Republike  Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog ministarstva  nadležnog za energetiku”.

 

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Ciljevi razvoja Republike Srpske defi niraju se Energetskim i klimatskim planom Republike Srpske (u daljem  tekstu: Energetski i klimatski plan).

(2) Energetski i klimatski plan donosi Vlada na period do  deset godina, a koji naročito sadrži:

a) pregled trenutnog stanja po sektorima,

b) ciljeve Republike Srpske, koji se odnose na energetsku sigurnost, emisije plinova sa efektom staklene bašte,  korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetsku efi kasnost, unutrašnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije  i konkurentnost,

v) pregled planiranih politika i mjera koje se odnose na  ostvarivanje ciljeva iz tačke b) ovog stava i projekcije potrebnih fi nansijskih sredstava za njihovo ostvarivanje.

(3) Prijedlog Energetskog i klimatskog plana zajednički  izrađuju ministarstva nadležna za energetiku, zaštitu životne  sredine i naučnotehnološki razvoj, te ga dostavljaju Vladi na  usvajanje.

(4) Izvještaj o realizaciji Energetskog i klimatskog plana,  sa prijedlogom eventualnih izmjena, sačinjavaju ministarstva iz  stava 3. ovog člana i dostavljaju ga Vladi svake dvije godine”.

 

Član 4.

U članu 10. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom,”. Tačka v) mijenja se i glasi:

“v) proizvodnja prirodnog plina, transport i upravljanje  transportnim sistemom prirodnog plina, skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog plina, distribucija  i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog plina, trgovina i snabdijevanje prirodnim plinom, upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni plin i upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni plin,”.

 

Član 5.

Član 11. mijenja se i glasi:

“(1) Energetske djelatnosti: transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog plina, transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije i prirodnog plina, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom  za toplotnu energiju, skladištenje i upravljanje sistemom za  skladištenje prirodnog plina su djelatnosti koje se obavljaju  u sistemu obaveze javne usluge, u skladu sa zakonom i dozvolom za obavljanje te djelatnosti.

(2) Energetskim subjektima može biti nametnuta obaveza javne usluge, u skladu sa posebnim zakonima koji uređuju pojedine oblasti, ako obavljaju djelatnosti proizvodnje

električne energije i snabdijevanja i trgovine električnom  7 energijom, prirodnim plinom i toplotnom energijom i upravljanje postrojenjima za utečnjeni i komprimovani prirodni  plin, ukoliko su povezani sa transportnim ili distributivnim  sistemom”.

 

Član 6.

U članu 12. u stavu 1. riječ: “ovim” zamjenjuje se riječju:  “posebnim”.

U stavu 3. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije u proizvodnim objektima čija ukupna snaga prelazi 1 MW i proizvodnja toplotne  energije snage preko 0,3 MW,”.

T. đ) i e) mijenjaju se i glase:

“đ) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom  električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom  energijom,

e) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom, trgovina i snabdijevanje prirodnim plinom, upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni plin, upravljanje postrojenjem  za komprimovani prirodni plin,”.

U stavu 4. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) proizvodnja električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW, izuzev ako jedan proizvođač proizvodi električnu energiju u više objekata čija je ukupna  snaga veća od 1 MW, proizvodnja električne energije koja  se proizvodi isključivo za vlastite potrebe, proizvodnja  električne energije u novim elektranama, najduže šest mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole,”.

 

Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

“(1) Finansiranje rada Regulatorne komisije obezbjeđuje  se iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, korisnika  dozvole za obavljanje jedne ili više energetskih djelatnosti,  jednokratnih naknada za postupke koje provodi po zahtjevima, kao i iz drugih izvora, u skladu sa propisima iz oblasti  obnovljivih izvora energije.

(2) Budžet Regulatorne komisije usvaja Narodna skupština Republike Srpske prije početka budžetske godine, na  prijedlog Regulatorne komisije.

(3) Prilikom pripreme prijedloga budžeta, Regulatorna  komisija vodi računa o ljudskim i materijalnim resursima  neophodnim za izvršenje zakonom propisanih nadležnosti,  uključujući i međunarodne obaveze.

(4) Na osnovu usvojenog budžeta Regulatorna komisija  donosi odluku o visini godišnjih naknada iz stava 1. ovog  člana”.

 

Član 8.

U članu 28. u stavu 2. riječi: “tarifu za energiju” zamjenjuju se riječima: “posebnu naknadu, u skladu sa propisima  koji uređuju oblast obnovljivih izvora energije”.

 

Član 9.

U članu 29. u stavu 1. poslije riječi: “dobiti” riječ: “sertifi kat” zamjenjuje se riječju: “garanciju”. U stavu 2. riječ: “primjeren” zamjenjuje se riječju:  “isplativ”, a poslije riječi: “kogeneraciji” dodaju se riječi: “i  u kojem je obezbijeđeno mjerenje svih energetskih veličina”.

U stavu 3. poslije riječi: “izdaje” riječ: “sertifi kat” zamjenjuje se riječju: “garanciju”.

 

Član 10.

Član 30. mijenja se i glasi:

“Operateri sistema na čiju su mrežu priključena postrojenja za proizvodnju električne energije za koja se izdaju sertifi kati dostavljaju Regulatornoj komisiji sve podatke u vezi  sa proizvedenom električnom energijom za koju Regulatorna  komisija izdaje garanciju o porijeklu”.

 

Član 11.

Poslije člana 39. dodaje se novi član 39a, koji glasi:

 

“Član 39a.

U roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona Vlada će donijeti Energetski i klimatski plan Republike  Srpske iz člana 6. ovog zakona”.

 

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-99/23

Banjaluka 8. februara 2023. godine

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.